بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک کلیپی- تهیه شده است- این کلیپ بیان میکند –حقایقی از شما سیه وهشت سال پنهان کردند- کلیپ- بنام- کمی  خرد-بدون تعصب- سئوال این است که چرا هشت سال-این جنگ طول کشید-جنگی با دومیلیون- ومعلول -  و ویرانی پنجاه شعهر و300 روستا نابود- و1000هزار میایارد دلار –خسارت امکان اش بس  وجود داشت وپس از هفت روز  سازمان ملل اعلام اتش بس کرد ودرطول جنگ اعلام میکند  بارها عراق اعلام اتش بس کرده است-ولی امام الخمینی- رحمت الله علیه اتش بس را رد کرد وپسار فتح خرمشهر- سازمان ملل منتحد- قطعنامه 511- برای اتش بس اعلام کرد- وبازعراق پذیرفت- وامام الخمینی-رحمت الله علیه نپذیرفت- عربستان اعلام کرد شصت هزار غرامت میپردازد چرا ایران نپذیرفت- اولین سئوال این است چرا بعداز نپذیرفتند اتش بس از طرف ایران انراپذیرفت که میزان بسیاراندکی بود – وامام الرحمان این جنگ نعمت است ودانشگاه انسان سازی است اول از همه-تمام کشورهای جهان-بجز فقط لیبی وکره شمالی موافق این جنگ بودند- وچین بی طرف بود وبهه ردو- سلاح فروخت- علت اش دشمنی با اسلام بود-من مقرارت اسلامی قبول دارم وحقوق بشر اسلامی قبول دارم ولی صلح طلب هستم- اینترس وجود داشت حداقل کشورهای اسلامی که بانک شرق وغرب بودند درتحتتاثیرات کشورهای خود بخصوص برای مسئله فلسطین انهاهم قیام کنند وشیشه عمر اقایان بزمین زده شود- اگر عراق واقعا  میخواست صلح ایجاد شود بایداز مرز ایران حداقل پانزده کلیومتر عقب نشنینی کند ویاخوداش مین های کاشته جمع کند ویانقشه مین ها رابدهد درجنگ کویت امریکائی به صدام گفتند زمانی ما صلح میپذریم  که ارتش عراق دربغداد باشد- وتمام نقشه مین داده شود وسربازان به خانه بروند ولی صدام گفت با اسلحه بخانه بروید- چرا غرب این کار کرد برای انکه ایران از ترس ناگهانی بیرون امد-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسم قرارداد صلح با مکه رابست واز شعیب  ابو طالب رحمت الله علیه والسم  بیرون امد چیزی نگشت کهحضرت جبرائل علیه السلام نازل شد وخبر کشتن شدن حضرت رحمتاللهعلیه واله والسلم-داد ومداوم

-مکه جنگ افروزی کرد-تا فتح مکهویهودیان همین تاکتیک زدند یک ضربه میزدند ودرقلعه مخفی میشدند زمان حضرت علی علیه السلام معاویهمدوام به سرحدات کوفه حمله میکردوافرادی رامیکشت که وانمود کند کوفع ضعیف است وحضرت علی مداوم مردم کوفه شماتت میکردن چرا انرا پاسخ نمیدهیدبجنگید  وترس نداشته باشید چون شما مظلوم هستید خداوندمنان با شما است ودشمن خوداش میداد  ظالم است ضعیف میشود  مگرانکه افراد خاطی  مجازات کند وغرامت جنگی ودیه افراد پرداحت کنندقول بدهند دیگراین کارا نخواهند کرد میبایست صدام اعدام شود وغرامت پرداخت شود وافرادی دست داشتندمجازات شوند ویاموردعفو واقع شوند همین بازی اسرائل دراورد مداوم برنامه صلح دایجاد شد ومداوم اسرائیل پیروزی بدست اورد- دریمن همین کار میکردند درویتنام همین کار کردند- درهمان زمان صدام الان میکرد صلح را میطلبم کشتی ها مداوم اسلحه به کویت میاوردند- هدفاز صلح ریدن زمان بودنه واقعا صحل واقعی دلیل انهم عراق از زمینماخارج نشد- وعذر خواهی نکرد دلی اش مشخص است عراق درلمرز هیچگونه امادگی های مختلف-نداشتوضعیت ما بهتربود درحال ساختن  شاختمان عظیم برای پشتبانی از  واحد ها بود او تصور میکرد این لشگر به جلو بیایند ایران تسلیم میشود وصلا امادگی  سیستمی کردن ان تعدا د لشگر نداشت بعنوان مثال حملات اولیه دهها  تانک-نفرگرفته میشد اینها دکوربودند راننده نداشتند زیرا تعلیمات رانندگی انها بلد نبودئد- میخواستند به ظاهر مرحله به مرحله پیشبروند که افکارعمومی اماده برای یک جنگ تمام عیار اماده کنند که بزیر کشیدن حکومت ایران زیاد غیرمنطقی درجهان جلوه کند- کشور 54 توخانه درمقابل 16 توپخانه داردکهدم از صلح نمیزند ولی نمیدانست هجوم های شبانه چه وحشتی در دل انها ایجاد میکند  وجراحت انها بقدریبود افراد زیادمجرح شده را درمیدان تیرخلاص میزدند وهمینموضوع باعث شدهبود که جناب وزیرامورخارجه- سابق عراق که کرد بودند فرمودند صدامدستور داد سربازان بهخاک عراق بازگردند تاغیرت دفاع عراق پیدا کنندواندکی وضعغ بهتر شد بیان میکند درکلیپ وضع ایران بهم ریخته بودودرست نمیشد تنها جنگ  انرانجات یداد امقانه ترین مطلب است انر باالمان نازی مقایسه کرده است- المان قویترین تکنولوژی جهان رادراختیار داشت اولین بار جت جنگی ساخت ومشک های دور پرواز ساخت امادگی جنگ داشت- ایران دروضع بسیارضعیفاقتصادی بود ومشکلات عدیده ای داشت و وتعداد سربازان بسیارز کم کرد میزان سال سرباز ی  را یکسال کرد ودرمرز قبلا هیچگونه امادگی جنگی نداشتدرمن درتربیت معلم دروقت  زنگ استراحت درسراسر با دانشجویان گفتمان داشتم- یک دفعه در سراسر باز شد سردار  سپاه نیریز وارد جوانی باقد کوتاه وچهره سوخته وبسیار جدی  وعصب کشیده بچه های نیریزبه من گفتند ایشان سردار نیریز است  و ایشان ازمن ادرس اطاق ریاست سئوال کرد معلوم امده است اجازه بگیرد بچه  های نیریزبه جبهه بروند-من به ایشانگفتم یک تمنا من از شما دارم این بچه ها ازلحاظ اخلاق وهوش واستعاد  عالی هستند ولی سواددینی کم دارند دفعه بعد شما به مسئولین بگ.ئی بچه  ها باسوادتر بیایند- ایشان نارحت شد فرمودند مسئول انتخب هرفرد ی برای هرشغلی  سپاه ومسئول اش من هستم دستور این است ک45 نفر برای کنکور من اسامی بدهم- باور کنید دغدغه کشندهمن همین است جنگ  مورد دوم است من مداوم بهتمام روستا وهمه سرمیزنم وتمام کارهای افرادبسیج وسپاه کردند درشناخت افراد بازرسی میکنم تااین چهل وپنچ-نفرانتخاب بشوتند ساواد کل همین اندازه است شماخودات رانبین بله یک چندنفری از این ها هستند که اینها سردم داران منافقین هستند- بعدا شرح میدهم که اینهادوتای انها دانشجوی حقوق تهران بودند میگفتند  مارکس ولنین وایل سونگ ومائو بیاینند از مسعود رجوی انقلابی بودن را یادبگیرنند یکدهکده بسیارفقیری داشتن اموزش پروش انجا یک جنایت سنگین کرد   وکسی انجا قبلا نمتوانست جیک بزند وحتی حق داشت داخل نیریز شود وحلبی اباد درست کند که بعدا اجازه داند وحضتا ایت الله علی فقیه اعجوبه سیاست  دران زمان درانتهای نیریز به سمت ان روستا دوطرف حلبی اباد شد  وخواستند بیمارستان درست کنندوایشان فرمودتاوضع یک طرف درست نشود حق خراب کردن ندارید وسپس فرمودند ازانها باید کارگر بگیرید وحتی کارمند بگیرید وبه انهاوام دادند وخانه سازی کردندوحلبی ابادرا جمع کردند-این دونفر شایعه کرده بودند دران روستا ایل سونگ ونلسون مندلا  ولینی ومائو ودیگرا بیایندازمسعود رجوی مملکتداری و انقلابیذ بودن را یاد بگیرنند وشبها برای دهکده شما خواب نداردوکمتراز تهران شدن راقبول نکنید ومن قول میدهم- انروستا مانندتهران کنم- ایشان فرمودندمن منت میکشم این بچه هابه سپاه بیایند- ومن انهارسپاهی میکنم اما نکته بعداز سه روز سمت سپاهی میدهم یغعنی ریس گردان تانک اینجا است جنایت شاه مشخص میشود حداقل  باید پنج برابر یکنبرد مل  کادر نظای درستشود امریکا بیست وپنج برار موردنیاز است