بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکا میگوید –یک فشنگ به ایران نفروشید-زیرا  با ان یک فنشنگ اسرائیل بلکه جهان را نابود میکند   اب نبات درست نکنند زیرا اسرار بمب هیدرژنی را پیدا میکنند—ما زنان-را  میمون رقاص کردیم-ومردان سربازان نیمه لخت نمرود بهم مشغول کردیم اجدادما روزی هفت بار   به عرش میرفتند-وحکم مقدس می اوردند—منظر کرده انبیا بخصوصخدای بزرگ مسیح علیه السلام هستیم درخواب گفته است  همه کارشمامقدس است وما پشتیبان شماهستیم – وشما سپر د اسلام ناب  رهبرمعزز ومحبوب ودانشمند ایران هستید- وتاج وتخت اسرائیل بهکمک فرشتگان وتدبیرشما روز بهروز گسترش دهید وگرنه درته جهنم-خواهید بود ونوکرانی جان فشان برای شماتهیه کردیم  دررکوع وسجودانها شکی نیست خوش باشید که یک ظرب به کاخ عرش-دعوت میشوید