بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است سایت اصلی – ریبوت در ایران نیوز- تو دی- ایران میتواند وانمود-و- حقه راخودرا متوقف کند –که- دارای جنگنده استلیث – 8است-جت استلیث -8—برای جندین سال ناپدیدشده بود-دریک مدت کم وبیش- نمونه قابل متقاعد کننده ان-در اپریل سال 2017 که نمونه مدل-8 ان-دررژه- درانجام کرفته شده درمقابل ریس جمهورمحترم دامت برکاته جناب ایت الله روحانی به نمای شددرامد-ود درروی باند-تاکسی کش شد وبه ثبت رسید-رسانه های ایران مجبور به پذیرش ان شدند که که-جت هنوز در تحت تست گیری-شدن- است-انچه باید بخاطر داشت دراین زمانه-ایران امکان دارد واقعایکمدل واقعی جت مشابه  یک مدل غلط وناصواب از مدل امریکائی است و-واقعا خودش را مسخره کرده است- ایراندر روی فانتوم -5 زیاد کارکرد ه است-فانتوم – 5 جز گروه استلیث نیست-یعنی بال یکپارچه استوزائده خم شونده ندارد-وبال سنگین است بوئینگ بال های استلیث ساخت-این بالاه بشدت سبک هستند قطعه به قطعه وصل میشوند-درجریان هوا خم میشوند ویک بالچه  دارند اگربیروبیایدمانند نیم دایره است – به این بال ها بالهای –بالنسی-گفته میشودکه قبلا در اسپانیا پارچه های فلانسی ساخته شده است چیندار وباد میکند وازسن پانزده سالگی دختران میتوانستند بپوشند-بعد کرکره های پارچه ای ازاینوع برا ی پنچره مغازه ها ساخته شد وبعد کرکره های نایلونی خاصی درایران-همبکارمیرفت اولین بار میگ هفده این بالهایرا ساخت نمیگوید ایران احتمالا از تکنولوژی میگ هفده استفاده کرده است گرچه اشاره کرده است میگوید از جلت استلیث 22=- راپتور-ک- این بالهاراداشت- تقلید کرده است ولی چگونه تقلید کرده است بحث نمیکند وشاید بهمین علت است هواپیمای جنگی امریکا ازترس تقلید بیرون نمیبایند