بسم الله الرحمن الرحیم-نریات شخصی است—منبع خبر – ا-بی- سی- استرالیا-واکسن مجانی  قابل ساختن ودردست رس  قراردان در سال 2021 خواهدبود اگر دست اندر کاران بخوبی عمل کنند-مسئول دولتی گفت—بیش از 84.8ملییون-واکسن-میبایست در دست رس بصورت مجانی  صورت بسیار پیشرفته برای استر لیائی –درسا اینده  فراهم شود که انتظار میرودکه دولت فدرال در وز دوشنبه-انرا رسانه ای کند ودنبال ان1.7میلیارد دلار-لوازم و تولید ان مورد موافقت با دوشرکت دارو سازی  شده است- این راه بجائی نمیرسد- ریس صنف شرکت ها وتجارت خانه ها که بیشترین تولید رادارند-منطقه ویکتوریا-  - بیان کرد  طبق نقشه راه دولت از  قوانین انحصاری ویروس کورنا میخواهد خارج شود- راه ای استکه بجائی نمیرسد درحالیکه دکترها معتقد هستند این روش فعلی کمک میکند که بزودی از اشاعه عمومی  راحت شوند-نقشه راه دولت منطقه ویکتوریا- که اسان کردن   سختگیری ها است- ارتباط بامورد های جدید ثبت در حال دارد-اقای اندریو- گفت که مانمیتوانیم- درجهت حرکت خارج شدن از تعطیلی کنیم- مامجبور هستیم-با قدم های محکم وامن- از تعطیلی خارج شویم- ایشان افزود- دولت چاره ای ندارد-اما- اسان کردن  سختگیری ها باید بادقت کامل باشد- اگر بتواند-جلوگیری ازموج سوم مرگبار شود-ایشان بیانکردن  نقشه راه میبایست درجهت قلع وقم کردن باشد تا فرونشاندن ان- سخت گیری ها شروع به اسان شدن خواهند شد- برای زمان محدود نه ازاد  ونامحدودیک برنامه –چهار مرحله ای-  مرحله –چهار برای دوهفته خواهد بود-اژیر خاموشی- از ساعت فعلی  هشت شب به نه شب- اجازه دادن دوساعت ورزش بیش از یکنفر -اجاز دادن به خارج شدن از خانه- برای دونفر یا یک خانواده-حل مشکلات مشکات اجتماعی  برای کسانی که تنها زندگانی میکنند – حباب روانی پیدا کردن باز کردن زمین های ورزشی—مرحله دو- از بیشت وهشت سپتامبر شروع میشود- گردش دست جمعی-تا پنج نفر- مال دوخانواده-  مرحله  باز گشت تعدادمحدودی از  دانش اموزان-  ومهد کودکان- بیشتر مغازها ومحل کارباز گشائی میشود- استخر ها برای تعلیم شخصی جلسه ای- تا با دو مربی- جلسات مذهبی خارج از خانه تا پنچ نفر بامربی- مرحله سوم- از 26 اکتبر- اژ یر خاموشی دیگر وجودندارد- و فاصله خروج از خانه- تا ده نفر  تجماعت در خارج از خانه تا پنج نفر افرادخارج از خانه پدری میتواند به خانه پدری بروند-برنامه درسی پیشرفتهجدید  ازسن-سه ساله تا ده ساله دوباره اغازمیشود- سلمانی ها-مغازه های کوچک- وبیمارستانها با رعایت شرایط بز گشائی میشوند-مرحله خارج شدن بدون ارتباط-و ورزش دستجمعی برای سالمندان ممنوع است- ومرحله اخراز23 نوامبر- اجازه دارانتا پنجاه نفر- درخارج جمع شوند- تا بیستنفر مهمان  درخانه مهمان داشته باشند- بامراقبت شدید-محدودیت  ها برداشته میشود- برای مغازه ای کمچک  وبنگاه  های معاملات ملکی- تاپنچاه-نفر  برای مراسم ازدواج وخاک سپاری- بعدها ورزش دست جمعی- در بیرمنگام-چاقو زنی مردم تصادفی شروع شده است بخصوص خانم ها بی ماسک ممکن است کار پلیس باشد