بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سلام بر بردار کشیش- سلام من را بر بردار حمید هم برسانید   سلام برهمه که یک بهشت مفت ومجانی نصیب شان میشود- سلام من را برسانید- بفرماید در مینستری ثبت کنند که مسیح علیه السلام از خداوندمنان  تمام شدن اتش وکرونا بخواهد—وبردل ان جنابی یک روز پانزده ملیارد دلار بی حساب بدست میاورد یکمیلیون ونیم دلار به شما بدهد که ازاینجا به جای دیگربروئید—کهکمی بهشت به ایشان بچسبد—حال خداوندمنان روی کدام سکه اسا که دوست دارد که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام مایل است همه جهنمی باشند- ویا همه بهشتی باشند لطفا ازقران انرا اثبات کنید وسری هم به احادیث بزنید -متشکرم