بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- قران مجید میفرماید شماها یعنی عصر جاهلیت جهانی مرده هستید وغافل هستید وبه سمت دین ناب الهی بیائید تا رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- شمارا زنده کند انسان تا زندهبودن درمعنویت ودرک معرفتاله وعقلانی بودن  درک نکند تصور میکند علامه الدهر است-ماندابوجهل در قران یک دفعه تزکیه جلو است ویکدفعه تعلیم جلوی است تزکیه بعدی است مشخص است- که درمرحله جهالت- فرد باید همه علم خود را بکناری بزند- وبعد که عالم شد نوبت نفسانیت می اید وبقول حضرت علامه  الدهر- ایت الله  محمد حسین طبا طبائی – زحمت الله  فرمودندمن حاضر نیستم که علم فروشی کنم- که نمونه- بارز ان فردمرتد است-حیات  معنوی   انسان عقلانی   انسان نورانی انسنی که به سمت کمالات و ارزشهای واقعی سیر میکند دردنیا جنبه نازله وساده اخروی است در برزخ وقیامت وبهشت این ارزشهای نازله وحکمت ها نازله ضریب بسیاربالا میخورد بشدت اوج میگیذد ماندکسی کلاس اولاست وبعد به تخصص بالامیرسد-یدا نمیکند بلکیک حیات نازله است ومداوم رشد میکند تا به حیات اخروی میرسید- حیات اخروی تکامل یافته این حیات نازله است- قران میفرماید دربهشت میگویند این درخت سیب وپذتقال درست مانند درخت سیب وپرتقال  دنیا –است- قران میفرمیادبه لنها گفته میشود این درختان  متشابه با دنیا هستند ولی یعنی شبیه  هستند ولی هزاران بار عالی تر هستند انسانها هم بدین نحو هستند همه چیز هیمنطور است- دروس کلاس اول که نمیتواند درعرض مطالب سالهای بعد باشد- فقط بدرد سال اول بخورد بلکه نازله سالهای بعد است-  این سیر تکامل رادین میدهد وغیراز دین ناب  نه تنها انسان تکامل پیدا نمی کند بلکه سقوط میکند درسیر تکامل چهره انسان هزاران بار از  حالا زیبا تر است- ودرسقوط هزاران بار- زشت تر است ودرجه تکاملبهخودانسان مربوط است چه میزان تکامل پیدا کند که دراحادیث  ماتوشه بردارید به میزان توشه تکامل پیدا میشود-بخشیدردنیا وبخش اعظم ان دراخرت- جسم باید تا حدتعادل اشباع شود- عرفا  برای جسم دردنیا تکامل فائل نیستند به تعادل برسد ولی دراخرت به تکامل معتقد هستند- ولی اساس  روح است که حدی برایانمتصور نیستند- قران اشاره- کلی میکند که همه مرده هستند-درصدر اسلام ومیبایست زنده شوند توسط تعلیمات-دین راستین- تا انسان توسط دین- زنده نشود- زنده بودن ومردن رادرک نمیکند- یک بحثی  درباره  تزکیه ا.ل است ویاتعلیم درجائی قرا اول تزکیه اورده است ودرجائی اول تعلیم رااورده است- روشن است انسان جاهل از نظر اسلام جاهل است- ازنظر خوداش پرفسور است- علامه است مانندابوجهل-و  ابولهب- قرا ن میفرماید- شما مرده هستید یعنی جاهل هستید علم خودرا بکناری بزنید وخود رانادان تصور کنید پس تزکیه اول است که انها حاضر به تزکیه نبودند ولی بعداز علم- نفسانیت می اید به اصطلاح علامه ایت الله محمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه-فرمودند من حاضر به علم فروشی نیستم- این امر بسیارخطرناکتر ازقبلی است- تزکیه بعداز علم است- نبایداین سررا بگویم- ولی ناچار هستم- اوائل انقلاب اعلام کردن که حضرت بهرام پور رحمت الله امده است جماعتی پر شد من هم رفتم- ایشان سخنرانی کردن یک جوان ترکه لاغر  شلوار سیاه پیراهن سفید  وبسیار زیباروی  ولباسص  دانشجو فقیرولی پیراهن شیک سخنرانی کرد تمام مطالب عمیقبود ولی ساده همه درک میکنند- وقت سئوالت  رسید کسی چیز نه نوشت- من بشدت تحت تاثیراواقع شدم کهکتاب ایشان پیدا کنم وانرا مطالعه کنم جمعیت دریک سکوت مرگباری  فرو رفته بود ایشانداخل حیاط شد وخانمی از ایشان درخواست شب به یک جلسه بیاند وایشان فرمودندمن بلیط هواپیما دارم- دس تشان بااب حوض شست- خانمی فمود ایا دربهشت همین اباست یا اب دیگری است فرمودند همین اب استولی درتکامل خوداش – رفت پساز مدتی کوتاه جنابی تفسیر قران کرد- من گفتم ایشان کیب بود فرموذند اقای بهرامپور من گفتم اشتباه کردیدمن چندی پیش نزداقای بهرامپوربودم ایشان کسی دیگری است اخر جلسه مجری از اقای بهرم پورر تشکرکرد- ومن فهمیدم که ایشان حضرت عظمت امام الزمان- علیه  السلام بوده است- استفاده این است که درادبیات زمانی که بخصوص لغات معنوی واخلاقی کم است لغات معنائی کم است- انسان از ستعاره وضرب المثل استفاده میکند- بعدا لغت میسازد- بعنوان مثال هرچه بعقب برمیگردم استعاره وضرب المثل زیاد است  در نوشتجات جناب شکسپیر  بسیار ضرب المثل واستعاره بکار رفته است- مثلا درفارس ی میخواهند بگویند این فردی شایسته این پست نیست میگویند قورباغه ابوعطا میخواند- بعد کلمه شایسته جا  میافتد- وشایسته سالاری مطرح میشود- یا ایشان بلوف میزند نمیتواند این کارا انجام دهد- میگفتند مگراب سربالائی  میرود- در زمان پادشاه انگلستان- شاه میپرسید فلانی کجا است- مثلا ایشان پشت درب است وارد میشود نمی گوید من اینجا هستم از ضمیر که برای شی  یا حیوانات بکارمیرود- = ایت- بکار میبرید که این شی اینجا است بعد کلمه طرفدار بکار میبرند وپادشاه میگیئد  خوش امدی  ینی تشکر میکند حال این روش جنبه عام پیدا کرده است- درجملات متشابه قرانی درباره خداوندمنان بکار رفته است هیچ کس ان زمان هیچ فکر غلط نکرد اگر تصثور میکرد خداوندمنان مانند بشراست ده ها سئوال میکرد این تشبیه خداوندمنان به انسان منجر بههزران سئوال میشد ولی هیچونه سئوالی نکردند چون با ادبیات زمان- بسیار روشن بود که مطلب چیست ولی لعدا چون ازان ادبیات جداشدند مثل  بغرنج شد وعاده ای شیطان صفت ا  ظاهر سازی کردند-