بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله ای  با در مجله سترگ چشم انداز ایران شماره 96-با عنوان-اخرت- وخدا- هدف بعثت انبیا که حضرت شادروان دانشمند عزز مرحوم  دکتر مهندس بارزگان – رحمت الله روی این تز کاری زیادی کرد- حتی از جناب دکتری که فرمودد  ان عظمت  دین را به دنیای دگر-اخرت سپردند ایشان رابخوبی درک نکردند جناب اقای باوند صادقی درباره این عنوان که روشنفکران بهدودسته موافق ومخالف تقسیم شدن- درحالیکه حق با ایشان است- جمله طلائی ایشان عظمت این است--- وقتی ما درباره مسئله احیای فکر دینی  صحبت میکنیم—مشخصا دست به تعین نشبت بین امور واقع درجهان –پیرامون خود- بامعارف و وحی می زنیم- مرحوم استاد رضویه رحمت الهعلیه فرمودند اگر علمی من به شما یادمیدهم بهان عمل کنید وازن حمایت نکنید دراین دنیاشماراعاق میکنم ودربرزخ- حساب شما را میرسم- جناب ایت الله مرحوم مجاهد-حضرت محمود طالقانی- رحمت الله علیه فرمودند بعداز بحث های فراوان با دانشمندان رسیدیم به این بحث که مردم توحید ومعاد راکنار گذاشتند- وما تنها میتوانیم شعاربدهیم- دیگر هیچ قدرتی را نداریم ولی چشم این مردم- به غرب است راه حل غربی راقبول دارد- یک مثال بیاورم-غرب تحقیق گسترده کرده است- که فرزندان پسر اگر درخانواده محبت نبیند ازهمه تواقع محبتدارند وهیچگونه بلد نیستند که به دیگران محبت کنند- وقتیکه ازدواج میکنند خانم از دست انها نراحت است زیرانها هم نیاز به محبت دارند- دریک دامنه وسیع این ازمایش شده است ولی حلن بسثیارسخت است تمام سعی غرب نتجه بسیاراندک داده است- پس با شعار درست نمیشود اگر توحید ومعاد درفرد قوی شود که دینای ما عالی خواهد شد-چر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-درجواب فردی که گفت مت همیشه فقیر خواهیم بود فرمودند شما ایران وعراق وشام را فتح میکیند وبه ثروت باداورده- بدست میاورید انزمان دینخودراخوب حفظ کنید گفتند حفظ میکنیم فرمودندخیر انزمانمیفهمید که این شرایط امروزر برای دین شما بهتر است- اینسئوال همیشه درطول تاریخ مطرح است-  راه معالجه  راسکولار تاحدی طی کرده اسپس اقای مرحوم عظمت بازرگان رحمت الله علیه هم بیانات علمای انروز پذیرفت وهم روش غرب رد دجائی که نتایج وسیعی رسیده است- چند درصد ایرانیان مطابق دستور وحی درخانواده عمل کردند-؟چند درصد مردمان ان زمان به اسلام برای پیشرفت معتقد بودند ؟ چند درصد با شعار اسلامی توانتستند مسئله راحل کنند-؟؟ ایشان میخواست اولا اثبات کرد غرب ماندحوضی که از یک طرف لجن میاید واز طرفی دیگراب شیرین میاید لذا همیشه به سمت لجن متمایل است ولی بزرگانی دارند که بدنبال تصفیه این اب هستند-شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- وقتیکه درجنگ احد شکست خوردند سخت ناراحت شدند وقران  علت شکست بیان کردکه به سمت جهالت حرکت میکردید- ما برا ی تنبه تنبیه شما اینچنین عمل کردیم- پیامبر اکرم صلواته الله  وعلیه واله والسلم فرمودند دلیل رافهمیدید انرافراموش کنید ازحالا درست عمل کنید انهاهم انرافراموش کردند- اساس تربیت منشا اصلی ان رهبر مملکت است- وسپس علما وغیره درحالیکه تعاد زیادی از بچه جببه دررنج هستند چراشکست خوردیم ومداوم درحال جنگیدن بادشمن هستند-اما بعدا ازانقلاب- مسئله تغیر کرد حال حلمشکلات به گردن ایدولوژی اسلامی بود- علما دوگروه شدند- یکدسته میگفتند شرایط بسیارپیچیده است  وما مدیریت  کشورداری اسلامی علم بسیاراندک داریم انهم متعلق بهزمانی بوده است شرایط چنیبن پیچیده نبده است درمجموع سی سال- بله تعدادی حکم درقران واحادیث است- . تعدادی هممیتوان استخراج کرد ولی کافی نیست- امام راحل علیه السلام فرمودند تقیه یعنی دین تعطیل- ودستور است از طاغوات وشیاطین دورشوید مسلم بوده است که انها مسئله میساختند- پس خداوند منان راه حل دارد- انچنان که زمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم راهحل نشان داد- البته بشرطی  که مردم- باحکومت باشند- اولا

 افرادحکومتی انسانها مومن ونیک هستند ودثانی احکام اولیه داریم ولو اندک باشد که اندک هم نیست- وپس حکم ثانویه که عقلی است  درغرب حکم عقلی به ان دربسیاری موارد لحاظ نمیکنند- ولی دراسلام عمل میشود خودگناه باعث عذاب است این عذاب هم برداشته میشود- بعضی معنی بعضی احادیث را درک نمیکنند- درحدیث است که اخر الزمان خانه های محکم وبرج ها ساخته میشود- این کاری خوب است اما ار فکر کنند که میتوانند گناه کنند وهم اسیبی از زلزله نداشته باشند متوجه حقایق نشدند خداوندمنان زلزله وسونامی قویتر میاورد ولی اگر مومن باشند درخانه های گلی هم زلزله ویرانگر نخواهد امد درهرحال  انشاالله ماراهحل عقل وحی به جان بخریم واز معایب غرب وشرق بری باشیم واز نعمتهای درست انان بهره مند- انشاالله

-