بسم الله ارحمن الرحیم-نظریات شخصی است—حناب اقای مرتضی  سرهنگی  اوضاع چطور است- باغ پسته سرجایش است-!!