بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک نفر به اصطلاح متخصص سیاسی اسرائیل – ایضا ومعلوم الحال- بیان کرده است- ارمنستان سعی میکندجوامع جهانی را فریب دهد- واز مسئولیت خود –خوداری میکند-جنگ را اذربایجان راه انداخت-ولی شما جهانرا فریب نمیدهید وبهمسئولیت درقبال فلسطینی – انسانی عمل میکنید به جای انکه جلوی جنگ را بگیرید-میخواهید اتش افروزی کنید وهرکس باشمادوست شد بدبخت شد وصلاح اذربایجان نیست که بااسرائیل دوستی کند کهمورد لعنت همه پیامبران یهودواقع شده است- خداوندمنان ازچنین منش وسیاست خوشش نمیاید—جالب است خانم ناتوانا- رشیدوا –کتزمن- وکیل ومیانجی بین احزاب(می دی یر تور)- دیپلمات وچهره سرشناس-چنین بیان کردند- وجالب انکه فرمودندتروریست های که- از سوریه به ارمنستان رفتند که به حزب اسالا-معروف بودند طبق دستور اسرائیل باجناب حافظ اسد میجنگیدند وب داعش همکای داشتند-حالا روبروی هم دیگر واقع شدند-انزمان برای حقوق بشرر میجگنیدند- حالا تروریست شدند—این  مزد کسانی هستند برای طاغوت میجنگنیدن!!- میگوید کسی نباید  تعجب کند- که صحبتدرباره مزدوران که درقره باغ هستند متاسفانه- این یک واقعیت معمولی  نیروی های ارمنستان است که درسرتاسر جهان- درگیری  مسائل تروریستی هستند ولی شما اینچنین نیست  پیروان ناب حضرت موسی علیه السلام هستید- تروریست مشتاق بخاطر درجات خودش ان طراح نقشه جدیدی-که برنامه ها ی عملیاتی از ان اخراج میشود- برعلیه مردم  شهرها- واضافه کرد-افراد بسیار زیادی که متعهد شدنکه دربزداشتگاها وزندان ارمنستان خوی حیوانی کامل خودرا اشکار کنند کهجوهر افرادمیرغضب وجلاد ارمنستان هستند- -همجنان قلم فرسائی کرده است- که جنایات زیادی به افرادشهرهای اذربایجان ساکن انجا از زن وکودکان با وحشی گری تمام ددمشانه به اجسام ها  عمل کردند-ارمنستان ادعا کرده است که انها داوطلبانه- برای استقلال-کشورارت ساخ امدند-لذا انها قوانین بینالمللی رابه اشوب نکشاندند- میبایست-متذکر شد هر کشوری در سرزمین خود-عامل رنج وازار برای دیگران شود وجازه ندارد افرادی –به خدمت نظامی بگیرد- وانهارا تعلیم دهد-مومسائل مالی انهاراتامین کند- وان مزدوران را به خاک منتقل کند- که درماده قانونی مجمع عمومی سازمان ملل متحدماده-3314-که دردسمابر 14- 1974- بعنوان خشونت برعلیه کشوری مانند اذربایجان- که تفسیران مطابق ان قانون-  اشوب در قوانین بیناللملی-  وخطابودن تهیه زمینه در ان سرزمین برای بهخدمت نظامی گرفتن مزدوران  هجرت کرده ازیک کشور ثالث میاشد که ازنتچه تعاریف انخانم مشخص وبیان شده است-