بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخبر روزنامه های انگلیسی زبان ارمنستان- اقای لاورف- وزیر محترم امورخارجه روسیه- موقعیترا  ارتقای بحرانی  ندهید-مجمع شورای سازمان ملل متحد-گفتمان برای رسیدگی بهاتشبس وثابت نگهداشتن در ناگرونو- قره باغ شروع کرد- خست وزیر ارمنستان امادگی ملاقات با اقای علی یف رادرمسکو اعلام کرد-نبرد درقره باغ درشب بشدت میرسد خبرگذاری نوستی- روسیه بیان کرد که ازجنگجویان ارمنی از سوریه به ارمنستان نقل مکان میکنند- ادامهدارد