بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ماه مبارک رمضان- ماه خداوند منان است- در این ماه است درطول تاریخ کتب های الهی امده است- کتب الهی بیانگر ان است که هدف از خلقت موجودات بخصوص انسان وجن چیست- این مطلب بصورت   اصلی   در سوره حمد است ودرسور ه های دیگر این مطالب  گسترش پیدا میکند  وباز میشود بقول علما انکشاف وظهور بیشتری از هدف الهی را اشکار میکند- هر مذهبی  این مطلب را بهتر درک کرده باشد ان  مذهب ودین  -دین الهی است- خداوندمنان خودرا الله نامیده است-  درتفسیر نمونه- میفرماید  الله یعنی لا اله الا الله- تفسیر ان بهترین  ان حدیث امام صادق علیه السلام است یعنی  کل اله های در بی نهایت اش درالله است هرکس یک علقه دارد که نسبت به ان   بیشترین علاقه ها است  ان معبود انسان میشود تجسم دریک موجود خیالی میکرده است دریک سمبل یک داستان رابگویم دراینترنت است- یک خانم هندی مشکلی پیدا میکند به بت خود مراجعه میکند پاسخی نمیاید به بت های دیگر میرود پاسخی  پیدا نمیکندبیان نکرده است ان  صورت وان شی ویا مخلوق چه چیزی بوده است-  که مشکل ایشان راحل میکند – ایشان  چون در هند باهوش ترین موجودات کلاغ است سمبل کلاغ را انتخاب میکند وچون ان  صورت بسیار شجاع بوده است یک کمان بر شانه کلاغ میاندازد وانرادرخانه درویترنی وگنجه خاص قرار میدهد وانر بعنوان معوبد خود پرستش وستایش میکند کم کم عده ای متوجه میشود یک اطاق بزرگی میسازند و ودر ویترینی شیشه ای  انرا میگذارند وعده ای  مرید ان میشوند  الرحمن الرحیم یعنی خداوندمنان  از کل صفات حسنی میبخشد- چقدر به اندازه تعین یعنی اندازه  لازم میبخشد این جهان عظمت بخشش الهی را نشان نمیدهد- این جهان فقط شناخت وازمایش درک حقیقی انسان  از خداوند منان است- یک حدیثی  عجیب است که هرکس پس از مدتها  زمان انرا میتواند تجربه کند در جوانی  کم کم یک قدرت خاص بفرد میدهد درجهتی سیر  عمودی دارد وخیلی ها به ایشان محتاج میشوند بعد کم کم روبه نزول میگذارد وان مهارت را ازدست میدهد درحقیقت یکچرخش مانن شبانه روز رخ داده است دیگری  جایگزین شده است درضمن این فرلد از ان مرحله هم گذشته است دریک مسیر-ویک میدان ویکحال دیگر است کهتاحدی شخصی است وازان میدان میتواندکاری انجام دهد این امر نشان وجود الهی است از صفتی استفاده دیگری میکند-  در حمد بیان میکند ترا برای عبادت خودم  برای مناجات باخودم خلق کرده ام وخودم را میخواهم به توعرصه کنم- نه دیگری را مگر برای واسطه من باشدبه جهت حل مشکل تو که سرانجام به نزد من بیائی  خانمی دریک مجلسی فرمودند من عقب مینشنیم برای رضایت وخوشحالی اقایان در حقیقت برای نزدیک شدن به خداوند وجلب رضایت الهی- جلب زضایت شوهر ومردان میکند ومردان هم برای جلب رضایت خانم اش بایدسعی کند تا به جلب رضایت الهی- برسد وغیراز این باشد رضایت نفس است – که ابتر است به هدف نمیرسد چون  درمخلوق ان قدرت نیست که همه مشکلات را حل کند مگرخداوندمنان بخواهد وان کمالات نیست کهبتواندانسان  تا درجات بسیاروالا رهنمود کند همه اندکی از  صفات برخورد دار هستند وقدرت بی نهایت ندارند مشکلات فرد بخوبی  برطف سازند-پس دین باید بهترین مناجات ها ودعا ها را داشته باشد تاانسان دراین وادی سرگردان نباشد- خداوندمنان- بیشتر دینهای تحریف شده را مثال میاورد درباره کافرها کمتر صحبت کرده است   انها انسان بخود وا گذاشتند ودنیا بهترین وسیله کمال معرفی کردند ازلذت های معرفتی الهی  خبری زیادنیست این است که انسان درانجا مداوم در دلهره دریافتهای  دلخواه است که سران جام بورشدن وشکست میخورد