بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بخش دوم – قران –و ماه  رمضان—رمضان یعنی سوزاندن وسوختن- درجنگ رخ میدهد یک نبرد با نفس است در حد سوختن وسوزاندن- با ا لهام- ازبیانات- استاد معزز- جناب حضرت   اقای  سید حسین  سید موسوی – مقدمتا- یک کل نعمت داریم ویک مطلق نعمت -داریم—که امام راحل  چند بار درباره ان صحبت کردند- کل نعمت کلیت ان نعمت هائی است- که مخلوقات در اوج بدست میاورند ولی هنوز خداوندمنان میتواندبی نهایت نعمت خلق کند ان میشود جزو مطلق نعمت که مخصوص چهارده معصوم هستند که در روح مطلق هستند وبدنبال شناخت ذات وصفات الهی هستند .تمجید وستایش الهی  البته  نزول به جسم میکنند درانزمان از کلیت نعمت سودمیبرند عارف بدبنال بدست اوردن هرچه بیشتر نعمت بخصوص در شناخت الهی است غیر عارف بدنبال لذتهای مادی ومعنوی خاص است البته هرکس ادعائی کرد تنها شناخت لفظی نیست دراین موردمورد امتحان وازمایش درک وفهم قرار میگیرد-در مرکز زرهی بود یک از فرماندهانمن راصدا کرد دراطاق اش فرمودند یک نظامی ایرانی  درسیا است بهمن زنگ میزند این سئوالات از افسران بکن وجوابرا برای من بفرست واین سئوالات از مستشاری امریکا گاهی سر میزد سئوال کن- در کتاب ساواک نوشته است درسفارت ومستشاری  افراد جاسوس همدیگر کردند واز هم وحشت دارند فرمانده من جمشیدخان فکر میکردمن متوجه نشدم باخنده گفت ما ایرانیان بیشتربهم  اعتماد داریم تاامریکائی  وهرچه انقلاب جلو میرفت درس ازسازمانهای  امنتی ونظامی وانتظامی ترس از درون زیادشده بود وتاریخ نشان درست هم بوده است زیرا اطلاعات محرمانه بصورت محرمانه به رادیو وتلویزیون گفته میشد وخانه های  مخفی فاش میشد- وکنترول داخل وخارج از دست انها خارج شده بود- سوره حمد لفظی نباید باشد باید به عمق ایات ان با عقل دل شناختبسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بخش دوم – قران –و ماه  رمضان—رمضان یعنی سوزاندن وسوختن- درجنگ رخ میدهد یک نبرد با نفس است در حد سوختن وسوزاندن- با ا لهام- ازبیانات- استاد معزز- جناب حضرت   اقای  سید حسین  سید موسوی – مقدمتا- یک کل نعمت داریم ویک مطلق نعمت -داریم—که امام راحل  چند بار درباره ان صحبت کردند- کل نعمت کلیت ان نعمت هائی است- که مخلوقات در اوج بدست میاورند ولی هنوز خداوندمنان میتواندبی نهایت نعمت خلق کند ان میشود جزو مطلق نعمت که مخصوص چهارده معصوم هستند که در روح مطلق هستند وبدنبال شناخت ذات وصفات الهی هستند .تمجید وستایش الهی  البته  نزول به جسم میکنند درانزمان از کلیت نعمت سودمیبرند عارف بدبنال بدست اوردن هرچه بیشتر نعمت بخصوص در شناخت الهی است غیر عارف بدنبال لذتهای مادی ومعنوی خاص است البته هرکس ادعائی کرد تنها شناخت لفظی نیست دراین موردمورد امتحان وازمایش درک وفهم قرار میگیرد-در مرکز زرهی بود یک از فرماندهانمن راصدا کرد دراطاق اش فرمودند یک نظامی ایرانی  درسیا است بهمن زنگ میزند این سئوالات از افسران بکن وجوابرا برای من بفرست واین سئوالات از مستشاری امریکا گاهی سر میزد سئوال کن- در کتاب ساواک نوشته است درسفارت ومستشاری  افراد جاسوس همدیگر کردند واز هم وحشت دارند فرمانده من جمشیدخان فکر میکردمن متوجه نشدم باخنده گفت ما ایرانیان بیشتربهم  اعتماد داریم تاامریکائی  وهرچه انقلاب جلو میرفت درس ازسازمانهای  امنتی ونظامی وانتظامی ترس از درون زیادشده بود وتاریخ نشان درست هم بوده است زیرا اطلاعات محرمانه بصورت محرمانه به رادیو وتلویزیون گفته میشد وخانه های  مخفی فاش میشد- وکنترول داخل وخارج از دست انها خارج شده بود- سوره حمد لفظی نباید باشد باید به عمق ایات ان با عقل دل شناخت