بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ظریفی فرموده است علت   حالت نوستالوژِی – دغدغه وغم احساساتی- به وضع موجود و عدم حالت سابق- در ایران احس اس میشود یک نوع حسرت وجود دارد- ومتاسفانه درصدر اسلام این پیدیه رخ داد- زیرا بهفرم زندگانی قبلی خو وعادت کرده بودند ونمیدانستند متخصصین ساواک چگونه  انرادارند  صیقل میدهند که پذیرا نفس تاحدی عقل باشد- یک نمونه بیاروم برای درک مطلب من اتش سوزی برجهای دوقلو که تغیرات عمدهای درامریکا ایجاد کرد ویا اثرات جنگ جهانی دوم- که تغیرات عمده ای رابوجود اورد- درهمان زمان بقول ظریفی از اسمان مانند  باران ایده های سیاسی میبارد- ودرهمه خانواده ها شکاف بین نسل هابوجود امده است- ومشکل افرین شده است- واسوه هائی  از مرحوم دکتر مصدق وکاشانی .وال احمر رحمت الله-وحضرت   حجت اسلام  فلسفی وحضرت  ایت الله فیومنی  رحمت الله علیه والله یارصالح- که بعضی ازانها مداوم زندان میروند مانند حضرت ایت الله محمود  طالقانی ورحمت الله- وصمد بهرنگی .وغیره واندیشها وتفکرات وانیدنگرهای تغیرات کرد وساواک وپلیس دردانشگاه  مستقرشدند وکاردست  ساواک بود بعدا این رهبران را  لجن مال کردند جناب صالح درزندان متوجه شد   کار سیاسی نمیتواندانجام دهد وجبهه ملی اول تضاد دران ایجاد-گروهی همکاری باسواک و بیطرف بودن نسبت به شاه  تا امریکانظر اصلاحی دهد وعده ای دیگرمخالفت کار اشکار با استبدادشاه- جناب الهیارصالح فقط زمانی که امریکامتوجه شودمسئله حل میشود ودکترین صبر وانتظار مطرح کرد یک عکس ساواک از ایشان گرفته بسیاربزرگ در روزنامه زده شد که پای منقل تریاک دریک دست انبر اتش ودریک دست دیگر بافور  چاپ کردند که زیراش نوشتن اقای الهیار صالح بادکترین صبر وانتظار- ونهضت ازادی بیشترین رهبران انها به غرب رفتند ومابقیه درزندان بودند- وان زندگانی  بقول ایشان مامانی درحال افول بود وهرشب گروه ها شب نامه درخانه ها پخش میکردند وهرکس کسی رالومیداد نان اش درروغن بود درابادان معلم بودم سه گروه بودند که بنوبت بقدرت میرسیدند- شرط پذیراش   اینبود سه نفر که عقاید خلاف حکومت داشتند لو دهید فرد میشد معاون دبیرستان برجسته وپنج تا مدیر مدرسه میشد بعداز اتش سوزی  سینمای رکس ابادان درابادان  اوضاع بشدت سخت شد نماز خواند ن در مدرسه جدال افرین شد واز ان سختر حجاب دختران بود- کهحتی درنماز هم رعایت نشود- خواهر یکی از فامیاله ای دور درتهران زیباروی بود –و- ترانه خوب میخواند- یک برنامه تلویزیون داشت تعدادی از این دختران انتخاب کرده بود که  بالاس دخاصد  وفضای جال هرکدام به ترتیب چند خط بخوانند وگفته سعی من این است بیشترین تاثیرا بگذار ایشان تعریف کرد که یک دختر گفت من چطور  میکروفون بگیرم جذاب  باشد ایشان گفت بارها گفتم وباز نشان داد وبا زنتوانست درست عمل کند ایشان فرمودند یک بارشاف کن تا درست شود- کندی متوجه شد تاثیرات شاه ازبین رفته است وباید یک استالین ویا هیتلر دیگر سرکار بیاید- وبرای فریب جامعه یک اصلاحات ارضی همه جانبه سه مرحله  پیاده کند- اینفرد تیمور بختیاربود که بقول یک استاد دانشگاهتهران بهاندازه کشور سویس  از اطراف تهران بزور گرفته بود- کندی ایشان خواست وگفت امریکا درایران بسیار منفور شده است  لذا شما یک اصلاحات عرضی همگی میکنی حتی مال خودات  وشاه تامدتی وفقط سلطنت کند ومن  درباره شما  جبران میکنم انگلیس ها گفتند دیگراین شاه شاه نمیشود ایرانیان این طوری هستند وایشانحرف شنوی کرد  دکتر علی امین اورد یک سال  نخست وزیربود وسپس دوباره باز گشت یک تکتیک بودمداوم میگفت خزانه خالی است درحالی سی شش میلیارد دلار در خزانه بود- دریک   گفتمان شاه با خبرنگاران داخلی وخارجی  ازوضع ایران خارجیان سئوال کردند –ان شاه پر خنده وبا نشاط و پرامید ومغرور  یک دفعه مانندعقاب از کوره کمی درفت انهامخالف خوداش وخائن بکشور که نمیتوانند پیشرفت رابینند وبا خارجیان ارتباط دارند وارتاع سیاه وسرخ هستند یکپیایم تارخی بود ورق برگشت-خودایشان این بازی راشروع کد وپیام داد که مسئله جدی است وشوخی نیست