بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نگرشی  به کتاب – فلسفه فرانسه در قرن بیستم—اریک میتویوز  بایدنفس الرحمانی وعقل الرحمانی به درک الرحمانی نایل شود- که عمال مهم ان تزکیه نفس وازاد کردن عقل از بند نفس شیطانی است- وتبلور وجدان که نقش سازندهای درکروفهم دارد- فلسفه نحض برای افراد معقول درهرکجا وهرزمان قابل پذیرفتن است فرا زمانی ومکانی است قران هم  ازفلسفه فلسفه محض کاربرد گرفته است درمورد توحید ومعاد وخلقت  وهم از عقل  خاص مثلا درسوره الکافرون درمسائل ایدولوژی  ولزوم  وجود نبوت  وعلوم غیبی- وهم   علوم تجربی مانند تشکیل  ابر وباران  وگردش شب وروز وهم مسائل اجتماعی  -اعتقادی- چون حج ونماز جماعت وهم فلسفه علم وجودنظم در مخلوقات- وداشتن منطق ریاضی  خاص در مخلوقات  اینجهانی- بهره گرفته است کهکمتر کتابی درجهان چنین  گردهمائی با هدف واحدرا دارا است- وشیوه نگریستن از عرش به فرش واز فرش به عرش است- که عرفا به ان معتقد هستند-  این مجموعه ایات قرانی  انسانهای خاصی را دربر نمیگیرد وفراتراز زمان ومکان ونژآد خاص است همه بشریت رادربر میگیرد وهمه زمانی وهمه مکانی است که   تقلید ازان برای بشر مقدور نیست- لذا قید وبند های فلسفه خاص محصور درقید زمانی ومکانی را رادارانیست- وارد یک حوزه معرفتی میشود که هستی از علت العلل  سرچشمه میگیرد وهستی این جهانی را تبین وتحلیل میکند- ودارای  برهان های واصول پایدار وجاودانه است- واین  برهان ها قابل  درک وفهم وبا ملاک های عقلانی قابل  ارزیابی وراستنمائی است- وفرهنگ خاص خود وتاریخ خاص خودرا تبین میکندومیسازد- تئوری که بیانگر ان است که درک انسان از فلسفهعلم وعلوم تجربی وطبیعی وعلوم ذهنیتی – ودرک عقلانی ومعرفت انسان از جهان پیرامونی ودرونی باید با معرفت شناسی  قرانی یکسان باشد این  درحالیکه در دومسیر ر درحال طی شدن است تحریف بزرگ است - ولی هسته اصلی معرفت  درکلیت اش در درک وفهم علوم قرانی است و علوم بشری چه عقگرا وچه تجربه گرا درحال چرخیدن دور هسته  علوم قرانی است ومیخواهد بهان نزدیک شود- امروزه منطق ریاضی گونه اساس  دانشمندان عقگرا وتجربه گر است وعلوم قرانی هم از این منطق مهندسی الهی را دربردارد  لذا از شک وشکاکیت بری ورها است وعلوم بشری باید خودرا از  منطقه ریاضی گونه ومهندسی غیر شخصی  سود ببرنند که متاسفانه فلسفه را با منطق  مهندسی شده شخصی میخواهند توجیه کند- چون هنوز به اصول پایدار وجاودانه که شاوده خلقت این جهانی ودربر گیرنده ساختار بشری است بی اطلاع هستند-لذا با قونین الهی به دوگانگی میرسند-