بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است درمجله سترگ- چشم انداز ایران- شماره 123- درمقاله چه میشود کرد از حضرت لطف الله میثمی  رحمت الله علیه بسیار  درک تیز و دقیقی در مسائل اجتماعی وسایسی دارند ویک بحث من درباره لطف الله داستمقاله بسیار روشن ودقیق است که  ایات جنگ فصل خطاب اش تمام شد ایات صلح باید وارد معرکه شود- من درایات جنگ سرانجام نر م افزار ان را پیدا کردیم ولی در صلح هنوز نرم افزار  انرا بدرستی  ساخته وپرداخته نکردیم- ایشان ازقول حضرت ایت الله دکتر محقق داماد علیه اللام نقل قول کردند  که ایشان معتقد هستند –در چندمورد باید رای مجتهدین  مورد توجه واقع شود- ومیتواننتجهگرفت هرگونه نارسائی ناکار امدی  وایجاد بحران های مختلف راهم باید به اجتهاد این هاذ نسبت داد- خداکند درهمین سطح بماند-؟؟ ایشان  معتقد به اجتهاد حضرت ایت الله  اخوند خراسانی  رحمت الله علیه السلام هستند  ومیفرماید  میتوان  نتجه گرفت- هرگونه نارسائی- وناکارامدی وایجاد  بحران های مختلف راهم باید به اجتهاد این   ها نسبت داد- چرا مملکت را اینها  میگردانند--- حال اگر  اجتهاد-به بن بست برسد- طبیعی است مملکت دچار بن بست  خواهد شد-مقدمته خدمت سرور بزرگوار ایت الله محقق داماد  رحمت اله علیه عرض کنم من شخصا  به جناب احضرت اخوند خراسانی علاقه   رحمت الله زیادی ونبوغ ایشان در علوم اسلامی بخوبی تشخیص میدهم فراتراز این حرف ها است متاسفانه بحثهای برای طلبه بیرون نباید  بیان واشکار شود مگر شرح مفصل داده شود وگرنه میخواهند سرادم را بکنند من شخصا تجربه کردم- ویا حضرت شیخ ایت الله العظمی  فضل  الله نوری رحمت الله-درمورد درصلح باید چه کنیم ان حقیر معتقد است- ما میبایست از سراسر ائتلاف های جهانی وکشورهای جهانی  - دعوت کنیم که سیمای واقعی ریس جمهور های  امریکارا  بدست اوریم وبه رهبران امریکا ماننداینه نشان دهیم یکی از کارشناسان  میز ایران درامریکا اقای جردن است کسی مشهوربه چپاول ایران است- نمایندگان امریکا به ایشان گفتند که چقدر شما از ایران چپاول میکنی- ایشان جواب داد- که زمانی من درامریکا درزمانجوانی همهاش ازمردم دنیا دعوت میکردم که به امریکا بیائید ودرخیابانها ی امریکا دلار جاروب کنید و واقعا همین طوربود- چرا چون تاحدی باخداوندمنان بودند وتا حدی ادم بودند- ولی امروزه به سختی  یک دلار بدست میاوریم وبه اسانی  ازدست میدهیم این میگویند برکت برداشته شده است- چرا بایددلیلاش را پیدا کنند واگر ما نباشیم ایران هم نیست روسها یک لقمه چپ میکنند خوب بگذارید بکنند- شماچرادلسوزی میکنید؟؟ خداوندمنان کارش برا ی ایرانیان- درست است امام الزمان ایشان کارش برا ی ایرانیان درست است- مجتهدین کارشان امام الزمان مراقب است  واگاه میکند پس این هم درست است یا کارمردم درست نیست یا زمان میخواهد بعضی سورها  درمکه  بخشی امده است ودر مدینه بخش دیگرامده است چون اجبار نیست وباید درک کند واگاهانه قبول کنند کاری اسان نیست متاسفانه ما کشوری درتکنولوژی وبعضی ارزش ها مانندازادی وغیره عقب مانده بودیم مشروطیت پنج درصد اعتقادبه روحانیت بود ونود پنچ درصد اعتقادبه پیشرفت غرب من جمله انگلستان که روشنفکران مارا مات ومبهوت کرده بود مانند کسروی  تقی زاده وغیره- خودمان  زمام امور را به غربیان دادیم- دریک کلاس زبان انگلیسی قبلاز کرونا یک مقاله خواندیم که رامریکا دارند معتقد میشوند فرهنگ را نباید بخاطر تکنولوژی منطبق با ان کرد- ولی کشورهای عقب افتاده به این سمت سو با  سرعت هرچه بیشتر میروند وهمه چیزرا برای تکنولوژی قربانی میکند واشاره کردهبود که موبایل برای   خدمت به بشریت ساخته شده است وامروز دارد به ضررمنافع بشریت عمل میکند که درامریکا به پنچاه درصد رسیده است وچون پیچیدگی ها ما به مراتب بیشاز زمان رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم-حداقل   زمان را  ضرب در ده کنید- جمله از شیخ حضرت  ایت اله العظمی فضل نوری  رحمت الله علیه بیان کردند ایشان متوجه نشده  است اولا دراسلام تمام افراد  درانسانیت وکرامت انسانیت برابر هستندالبتهانهائی که درداخل کشورهای اسلامی زندگانی میکنند مورد بحث است-حق شهروندی همین است ودرمعنویت ما کاری نداریم ایشان معتقد است شیعه بالتراز سنی و  ادیان دیگر است- امادرامور مدیریتی   یک بدبختی مجود است هرکس خوداش بهترین متخصص میداند ومذهب واستادخودرابهترین میدادند اینجا است سکولار گل میکند ولی خوب ما مذهبی هستیم واکثریت فقه شیعه وبه حق ما شیعه برتر میدانیم-ولی هرکس واقعا لیاقت داشته باشد ان فرد دران مقام وپست افضل است وبایدد انتخاب شود ایشان فمودند زن با مرد مساوی نیست  یعنی مردکمتراز زن است و درست است- زمانی که خداوندمنان  مشخص شد  جانشین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک دختر است- شروع کردن همه  به نقد وانتقاد وهم تقریبا این انتقاد را پذیرفتند که پیامر اکرم صلواته الله علیه والسلم بااین همه رنج وزحمت حق این بود  که دارار پسر میشد  وبعدا جانشین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میشد پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودنداین لطف الهی به من است- قبول نکنم؟؟ حتی مثلا یتیم بودن پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم- لطف الهی به ایشان است که جهت های بسیاری بیان کردند- زنان خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسیدند وگفتند تمام خوبی ها برای مردان است وسختی برای خانم ها است – حضرت فرمودند نمونه بیاورید گفتند مردم به جنگ میروند وشهید میشوند پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلام یک لیوان اب به شوهربدهید ثواب ان   براب است درجنگ بودن گفتند چگونه چنین چیزی ممکن است- پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند لطف الهی رانمیخواهید یک عالم فرموده است مردان بایدمیرفتند وشکایت میکردند هر قطره  شیر که مادر به  طفل میدهد فرشتگان فرش قرمز دروز  قیامت پهن خواهند کرد واطراف ان ایستاده هستند وتهنیت عرض میکند که بهشت مبارک شما باشد یاهربچه ای که بدنیا اورند-کارهای سنگین بعهده مردان گذاشته است-کارهای ظریف پراز لطف الهی نصیب خانم ها شده است- دلیل برای انقلاب کردن درزمان مشروطیت هزاران تا است- درطول حیات ائمه اطهار علیهم السلام همین طوربوده است ولی شرایط ندارد امادگی نیست-میزان ازادی  بستگی دارد به میزان سودمند بودن ان-حتی زمانی مردم از ازادی زیادتراز حد- وحشت داشتند این مطلب  بایدعقلا  تشخیص دهند بهترین علم مال   اسلام عزیز است- اخیرا نمایندگان امریکا نسبت به مسئله فروش اسلحه دوقطبی شدند- نکته جالبی حضرت ایت الل العظمی صانعی رحمت الله علیه- دراین مقاله ذکر کردند- که علت   پیشرفت امام الراحل علیه السلام این بوده است  از مطالبی ارفق  بان میکردندبعداز قیام پانزده خرداد که همه مردم به راحتی قبول میکردند- واین امر باعث  پیروزی ایشان شد ما برای تغیر فرهنگ زمان رادرنظر نمیگیریم یک شبه همه  باید  اعلامه  الدهر اسلامی شوند درهرحال امید است ملت ایران بعنوانملت پرچمد داراسلام مسئولیت خطیر خودرا  حس کنند وباکوک اسلامهماهنگ شوند انشالله