بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در حدیث است  دراخرالزمان ملئت  ظلم و جورا- مملو از شرارت وگناه است- این یک شرارت ویا گناه نیست که درجهان را پر میکند بلکه درتمام ابعاد است واز هر وسیله ای سود میجویند- واولین  افراد که دراین کار  بهمهارت میرسد الیهود است که فقط برای منافع دنیائی چنین میکند- ومانند مرض هاری به جان  افراد دیگر میافتد- وهرکس از این نوع شرارت  دوری کند وخودرا مصون کند  فرشتگان انگشت حیرت به دهان میگزند البته افراد ومومنین در مظان  ضربه خوردن هستند- ولی به اصطلاح خداوندمنان یک نظارت ککنترولی و حافظتی دارد  کهتاز مان خاص فرد  جان سالم بدرببرد- ومتاسفانه جهان در این جهت گام میزند-مدتها درغرب بخصوصا  انگلستان میگفتند برای سرما خوردگی امکان واکسن سازی  ندارد- جنوب لندن بخ متراک جمعیت است وغالبا مستضعف نشینند یک زبان خاص انگلیسی  دارند که  با زبان استانداردانگلیسی بسیار متفاوت هستند- وبسیار مردم قانع هستند غال اروپائی از  انها خریداری میکنند- با احزاب مخالف هستند واز ملکه انگلیس خوششان نمیاید اول به زبان میگویند زبان لاتی است- درحالی که بسیار افراد خون گرم صمیمی هستند انجا امراض ریشه کن نمیشود وبسیارسعی کردند ودلیل اش را بدست نیاوردند؟؟-مدتها دردنیا انفلوانزا وجود داشت- یک دفعه نوع خوکی – افغانی  فلیپنی –تایلندی -  گاوی- سعودی - اروپائی – امریکائی - نیویروکی – باب شد ودارو ها مختلف شد- درامریکا واکسن  انفلونزا  در مدتها قبل  کم شد وگران شد همه به کانادا وسوئد ومکیک حتی  کوبا رفتند  انجا ارزانتربود برای شرکت های هواپیمائی امریکا مدلهای جدید رابخرد- لذا  مابایاد درتمام موارد خود کفا باشیم- این را مسلمانان  بسیاری از انها درک نمیکنند تا به بلائی ومصبیتی گرفتار شوند درامریکا شرکت–جانسون- جانسون- که  سازنده ومحقق  سرم های مختلف است قبلا  سرم های انها به ایران میامید ولی اخیرا نمیدانم میاید یا نمیاید پیشتاز دارو سازی درجهان اخیرا   واکسن خودرا  کنارزد معلوم میشود مافیا تقسیم بندی جدیدی کرده است-