بسم الله الرحمن  الرحیم -بحث اخلاق-گفتمان بین اقای نفت علی با اقای جو- اقای  نفت علی سلام صبح بخیر:: اقای جو- اقای جو  سلام صبح بخیر- اقای نفت علی : شما همیشه سحر خیز هستی-خیر اجنه نمیگذارند-دیه-اقای نفت علی ماهم نیستیم دیه- اقای نفتعلیما صحب که بیدار میشویممورچه ای خاور میانه  را میشموریم-وماهی های خلیج همیشه اسرائیلی را وتعداد نوشابه هم  را میشموریم- که منفعت اش بری جفتمان است-اقی جو ماکه ازدست رفته ایم دیه-اقای  نفتعلی  خوب الحمدالله دیه—اقای جو  یعنی مجبورشدیم دیه- اقای نفتعلی-  رفتاری پس اقا یک سئوال یهچند وقت هم درگیر شدم-اقای جو : درخدمتم- اقانفت علی: شما فکر میکنید بیانات سصیما ایران از لحاظ فرهنگی وسیاسی کجاش مشکل داره یعنی اگربیکیروزی خواص یهفکر متفکرانه بکنه بایدچکار کنه- اقای جو ازاین لحاظ  نمیشه خیلی بین سیمای ایران وخود جامعه فعلی اران تفاوتی قائل شد –هرچه هم هس اینهمه س-اقای نفت علی- بیشتر بازش میکنی—اقای جو- ذسیمای ایران یه رش خاص است از جامعه واقعی ایرانه با همه پیچدگی ها  ونقاطظسعف وقدرت..... خیلی نمیشه این دورو  جدا از هم تحلیل کرد- اقای نفتعلی-: اخر سیما هم  یک اینترنت گویا ورسنایملی است-اقای جو : بله دراینکه رسانهملیاست شکینیست _ دیه اقای فت عل امروز بدبختانه ملاقاتی با منشی ها دارم بعدا مزاحمت ایجاد میکنم – اقای جو : دل بهدل راهدارد من هم همینطور گرفتارهستم –دیه-ادامه دارد