بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- خرفت شدن-درشهرستان نیریز دریک محفلی  ظهر شد و دعوتی به نهارشد دوبزرگوار  نماینده معزز ولایت فقیه  رحمت الله علیه ومرحوم برداراشان اعجوبه سیاست واقتصاد اخبار ایشان یکطرف اخبارجهان یک طرف- هم شرکت داشتن که تمشیت سفره باانمرحوم عزیز بود- درسرسفره تاغذا بیاد شخصی از ایشان فرمودند فلانی درسن مثلا پنجا ه سالگی خرفت شده است حافظه رفته است البته من مقداری خرفت شدم- نماینده معزز سلام الله علیه از هیچده سالگی هم درقم طل وهم تمشیت شهر ب ایشان بوده است که بنزد ایشان بهقم میرفتند وگاهی ایشان به نیریز میامده  امده است تاحدی شبیه حضرت ایات الله مجاهد کبیر حضرت عبدالحسین دستغیب علیه السلام بودند- فرمودند حدیث است که مومن خرفت نمیشود البته  اطلاع دارید ملکه انگلیسی از یکشنبه  گذشته حافظه را ازدست داده است- البته زنی پیچیده است-ولی درسراسر دنیا تا ظهور مبارک ومیمون  خلاف الهی همهجا برای شیعیان مشکل خواهد بود کم زیادی بعضی مواقع دارد ولی بقول علما بی دشت نیست-درنیریز  معاملات کلان ویا ارث غالبا امام جمعه معزز ومحترم رحمت الله شاهد گرفته میشود واگر اشکال شرعی داشته باشد برطرف میشود ان عظمت شاهد یک معامله ان اقا بوده است وبعد ایشان دبه دراورده است معنای قباله اینچنین است که من میگویم پس از مدتی  ایشان میفرماید از شما بدیع است عجیب است-من قباله راحفظ هستم- از اول تا اخر میخواند چرا دبه دراوردی  وعذرخواهی میکند ومیرود فرمودند پدربزرگ ایشان درسن بسیاربالاتاریخ نیریز از زمان قاجار اتا پهلوی افرادرابه امام وزمانهای حدثه را دقیقا بیان میکردند باز من درشیرازبودم شبی در بارگاه معزز حضزت علی بن حمزه علیه السلام درنماز  ومغرب وعشا حضرت مرحوم ایت الله ظل انوار شاید اکثریت جماعت نمیدانستند که ایشان مشاور ودفتردار حضرت مرحوم ایت الله حائری شیرازی رحمت الله  علیه  هستند- ایشان درسن بسیاربالا درشب نامه شخصی راخواندند اقا با لباس پلوخوری امده بود بدون عینک  فرمودند این نامه این قسمت واین کلهرا  تصحیحکنید  بدین طریق که میگویم- جناب فرمودمن تحقیق کردم اینچنین هم میشود فرمودند برای بار دوم این را تصحیح کنید سری پانین انداخت رفتند عدهای پشت دست خودرا بعدا زدند-گفتم چطور شده است  فرمودند ماروی ایشان حساب میکردیم این دنیا است شانس اورد که برای ایشان معلوم شددیروز یک اپلیکشن  ورود ر در تبلت خواستموارد کنم بهترینانه  هفتخوان رستم گذراندم دراخر باید چهار عدد بدهد بنام کد درایمل وارد نکیند نوشته بو دشما موثق هستید عدد رانداد راحل دارد برای کتاب های   خودشان  قبلا دست وپا میشکستند چون حالا کسی نمیخواند این گوگل پلیر باید سوارشود وسوار نمیشود چون میدانند افرادبدنبال چه چیزی میگردند- این یعنی دجال خودشان ضربه میخورند انها باید کتابهای مارابخوانند وماانهارا تصحیح کنیم وما کتابهای علمی انهارابخواینم برعکس کردند روزگار برعکس میشودمن منتظر بلائی برای کانادا بودم که میدانستم رخ میدهد وشددرس نمیگیرند عجیب پدربزرگ درنزد علما ومردم چه محبویتی دارد وازان بهره نمیگیرند را کج صیهونیستی دنبال میکن نتچهای که همه تعجب میکنند رخ میدهد ونمی فهمداز کجا این ضربه راخورده است وتغیرهم نمیکند تصور نشود بلا هامصبیتها مخصو ص انبیا واولیا الله صلواته  الله  علیه الجمعین ست-که البته جیره انها عظیم است واز مومنان حفاظت میکنند-جهان هرلحظه خداوند خودرا بطریقی اثبات میکند فقط دل وعقل رام ومطیع میخواهد که درک کند انشااللههه از خرفت شدن وبلاها درامان باشند بحق صلوات بر عظمتها وخداوند منان- الرحمن والرحیم الکریم الرزق  الکریم العفو رئوف نور مومن  سلام قدوس  رفیق  انرااجابت کند