بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فرانسویان معتقد هستند-که- قانون اساسی  امریکا  درباره زنان مطابق میل مردان ودست دوم هستند وهنوز تغیرات بروز نکرده است لذا تازمانی که سرنوشت زنانچون مردان حق انتخاب ایدولوژی دارند باید قانونی  شود درفرانسه فقط شعاردادن نباید باشد وتاز مانی که قوانین اساسی  تغیرنکرده باشند حقوق بشرانها نبایدبرسمیت شناخته شده باشند روشنفکر نیست برخودرد مانند جنایت کاران باانها باید بشود