بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- از امام جواد علیه السلام- حدیثی نقل شده است-که من اگاه بتغیرات دین هستم جناب علامه مجلسی  رحمت الله تفسیر کردن که احکامی که با تغیرات جامعه تغیر میکند مورد نظر امام  علیه السلام است وبعدامام رحمت الله علیه ظرفیت درشیعیان نیست وبهمین دلیل من ساکت هستم- چرا رسد به اهل تسنن- چرا این ظرفیت نیست در حدیثی  دیگری از امام صادق علیه السلام میفرماید شیعیان باوجود انکه ماراقبولدارند ولی بیشتر توجه به دیگران میکنند وان ارزش برا ی احکام ندارند وخداوندمنان ارزش انهارا کاهش میدهد-  ازجهتی همه افراد فقیر هستند هرکس بگوید من غنی هستم دروغ میگوید فقط توسط خداوندمنان غنی میشود- فرد فقیر همیشه عبوس است وغنی خوشحال است ازاول وجود امدن داعش ماند عقرب است وهمیشه درهرحال عبوس وخشمگین است فیلمی  سایت ولی عصر عج نشان داد که داعش موصل را گرفته بود اخرین \ایگاه مهم داعش درعراق بود که یک فرودگاه داشت که ازان  ازسوریه کمک میرسید   بهان فرودگاه حمله ورشدن  تا فتح کردن همه میخندیدند ولی مردم عادی میترسیدند- ولی دراخرالزمان امام عصر علیه السلام دست مبارک برسر هرکس بکشد استعاره است عاقل میشود این به این معنا نیست که عقل اکنون ضعیف است وگرنه برخداوندمنان اشکا ل وارد میشود بلکه علم انها کامل میشود- چراحالا علم کامل نیست بلکه دکان هایی درست شده است که مغز مردم تسخیر میکند مانند سپ اهیان یزید علیه العنت الله امروزه یکس ری روشنفکر قلابی غربی درست شده است یکی از انها زمان امام راحل علیه السلام بیاناتی را مکتوب کرد برای امام علیه السلام ارسال کرد- امام راحل عیه السلام درنامه ای به ایشان گفت لطفا چندایه قران که مطابق ذوق وسلیقه وتخصص شما است لطفا رد کنید- امام صادق علیه السلام میفرماید کتابه ای که نام میبرد دراختیار من است وبعدمیفرماید اسم اعظم  هفتادسه حرف است که همه انرامن میدانم وکاربرد انرا بیان میکند وبعد میفرماید تمام علوم پیامبران گذشته و وسایلی از جناب خداوند منان به انه داده است بهمن رسیده است که میفرماید هرکدام انها کارهایی میکنند ومیفماید غصا ی حصرت موسی علاوه برکاارهای گذشته کارهای دیگری هم میکند یعنی الان هم میکند وبعد میفرمایدهرکس این کلاهای اله راداشته باشد پیروز است .به گناه مبتلا نمیشود حال ببینید  درموعفه و کفریا شیعیان میخواستند به جای بعضی از مسلحین در جای دیگر تبادل کنند وانهارا به حلب فرستند این مراکز دراختیارداعش بود زنان داعش  سنک وکفست وهمه چیز به ماشین انها پرتاب میکردندکه نروید  تا شمار ا اگاه کنیم شیعیان کافر هستند وامام انها ام ام رافضی است یعنی از دستورات الهی سرپچیده است زمان امام عصر علیه السلام مردم از شر شیاطین ازاد میشوند قران  ایه ای عجیب دارد که هرگاه دوخدا میبود سرانجام بین ایندو نزاع درمیگرفت چه برسد به بشر اینمطالب انها که درتمدن غرب   تحمل وصبر وبقول انها تولرانس هست حرف مفتی است درکانادا بچه های سرخ پوست کشتند ومداوم   غیر مستقیم نژاد\رست هستند وتنها فرهنگ خودرا قبول دارند این ایده  را اقای ترامپ بخوبی  روشن کرد وبازدرحدیث ات خداوندمنان اختلاف را خوش ندارد- لذا ماباید  راه درست انتخاب کنیم ومردم جهان را  به ان اشنا کنیم انشاالله