بسم  الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—یک بحث بسیار مهم درجامعه شناسی – موضوع – سمبل ها است که مثل تیزاب عمل میکندچه مثبت وچه منفی – ودرحدود نصف  قدرت فرهنگ وابسته به سمبل ها است- ومشکل تغیرات بخشی از ان هم باز وابسته به سمبل ها است- جالب که بدانید بعضی اصحاب وقتیکه مردند ودرغسال خانه لباس سفیدسرتاسری  انهارا جای کفن  انتخاب کردند وتو ی جیب کوچکی  یک مجسمه بت کوچک  چوبی پیدا کردند هنوز از بت میترسیدند دلی تاحدی شکست اخر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلموحضرت علی علیه السلام این بودکه شیخ نبودند- حتی امروزه درعربستان یک مهد کودک ویک موسسه ومانند ان هرچند کوچک باشد ازیک شیخ درخواست میکنند که ریاست انرا بعهده بگیرد- هرکس ازدواج میکند شیخ راهم دعوت میکند غالبا نمیروند ولی یک کادو میدهند وانرا بالای میز میگذارند یک علت شکست بن لادن مخالفت باعربستان کرد وتمام شد روسها مخالفت خودرا با سمبل ها شروع کردن به مسائل اقتصادی  وسیاسی ونظامی رو ی اوردند درعلوم انسانی توجه ای نکردند شکست ها شروع شد برخلاف غرب تاحدی سکولار را بصورت عیاشی وازادی  وعمل به سکولار  جاانداختنه است  البته درایران که بعدا بحث میکنم پشت پرده نقش شاه بود که مانند معاویه عمل میکرد وگرنه انمقدار  مزخرفات درایران رخ نمیداد- سه نفر درایران درمبارزه باشاه پیشگام بود قبل ا زانکه رهبرانقلاب وارد معرکه شود امام الراحل صلواته الله- رضاشاه محکوم کرد ولی فحاشی نکرد سه نفر  حضرت شاه ابادی  وایت الله فلسفی وتاحدی  حضرت ایت الله العظمی بروجردی  ولی اخیرا درکتاب ساواک ایت الله اعظمی از شهر ساری مرکز مازندران کههم برای رضاشاه  فحاشی کرده است وهم برا ی محمد رضا شاه که اوراپدرسوخته گفته  بیشرف وبیشرم دزد  و اقتصادمردم نابود کرده است  بیدینی رارواج داده است ودین راضعیف کرد است وتمام فساد زیرنظر او بوجود امده است جرئت نداشتند که با ایشان طرف شوندوحرف ایشان را به شاه منعکس نمیکردند برای انکه اولدرست میگفته است ودارای قدرت جمعی زیادبوده است- در لندن بودم مداوم روزنامه ها از افرادی خودکشی میکردند مطلب داشت  ومن تعجب میکردم که کسی متاثر نمیشود خیلی عادی  است یک روز دم کیوسک روزنامه فروشی بودم شلوغ بود یکی روزنماه خرید بود همان جا داشت میخواند ومن گفتم خبری است گفت یک شخص مهمی خودکشی کرده است- گفتم چرا  فرمودند فردی که به رنجی مبتلا شدوراه نجات ندارد  خودکشی کند عقلانه است  برای چه بخود رنج دهد  منهم اگر روزی به این مصیبت دچار شوم خودکشی میکنم اینجوان ها  عیش خودشان میکنندوقتی که دینابرای انها لطفی ندارد خودکشی میکندبا دوز زیادموادمخدره درحال خوشی از دنیا میرود چراقبول میکنندچون دنیا فقط زمانی که حال میدهد ارزش داردولا غیر وحاضر نیست انرا تغیر دهند فلسفی وعقلی نیستند- البته اسلام تفریحات بسیار باارزش دارد ماند کار مورد دلخواه  باغ رفتن وسفرکردن  وحتی عیادت وخیریه وبامردم اشناشدن ومهمانی دادن حتی متعه ازدواج موقت دست جمعی پیکنیک رفتن  اسب سواری  ورزش  وهنر وغیره  درقبرس  مداوم تبلیغ میکند ایرانیان به هتل انها بیایند وکنار دریا ست وزنان بالباس خاص ومردان باحالت خاص  رقص واوز همه چیز است میفرماید  قمار پوکر را یادبگیرید هتل  خوداش ده میلیارد یوروپول برای قمار گذاشته است فردی از جانب هتل بازی میکند وشماهم میلیونها یورو  صاحب شوید—یک زن یهودی بود درمکه تصور میکند وضع خراب یهود مقصران رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ویک ران گوسفند ابگوشت درست کردکه اعراب ابگوشت برای ارزان شدن از بزغاله استفاده میکردند وداخل ان سم گذاشت- اگر پیمبر اکرم صلواته الله علیه والسلم فوت میکرد میگفت ایشان پیامبر نبوده است وحق اش همین است واگر پیامبرصلواته الله علیه واله والسلم- میفهمید- میگفت این یک ازمایش برای شناخت پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم است- ودراطراف مدینه  هفت چاه بود که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هربار ازیک چاه اب بکشید تا ازهمه چاه ها اب کشیده باشید وبعضی از هفت چاه اب میکشیدند ومخلوط میکردند زن یهودی طلسمی  خواند که از  فلان چاه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اب بخورد لرز بر ایشان مستولی شود-چنین شد- پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلام توسط حضرت جبرائیل ناز ل شدند وگفت که لقه راتف کن سمی است وایشان صلواته الله وعلیه واله  والسلم  هم تب ولرز کردند   حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودن یک را ن گوسفند پخت کنید وبه ان زن یهودی بدهید اصحاب چنین کردند واز زن یهودی سئوال کردند دلیل این کار  پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم چه بوده  است زن یهودی دراخر ماجراشرح داد وگفت من مسلمان شدم- خیلی از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تعجب کردند ودرضمن بدانید  غرب  بیان کرده است از اول انقلاب اریان تا بحال ما گیچ ومنگ ودرحیرت هستیم ورا چاره را تشخیص نمیدهم وهمین  حر ف راهم روسها درباره افغانستان گفتند شوروی تصور میکرد با پیشرف اقتصادی وسیاسی  ونظامی دینارا فتح میکند وکاری به علوم انسانی زیادنداشتولی خروشجف متوجه شد که غرب بخاطر علوم انسانی  وشرایط سیاسی  پیشرفت درجهان میکند وعلوم انسانی ر شوروی موردتوجه واقع شد وشوروی  به سمب های گذشته پشت وپا زد وبعدمتوجه شد به این اسانی هم نیست- وکم کم مقداری فضا داد پیامبر اکرم برای رفع طلسم به حضرت علی علیه السلام فرمودند  فلان نخ بخربرو برسر چاه فلان دعارابخوان وهفت بار سوره حمد رابخوان وهربار یک گره بنخ بزن وسپس نخ را درچاه بیانداز – این یک سمبل است برای انکهمردم دیگراز چاه استفاده نمی کنند بایدرفع طلسم را مشاهده کنند- وگرنه درخانه پیامبر اکرم این کاررا انجام میداد ومهم ان است که علی علیه السلام بجای خود فرستاد  اگر کسی حاجاتی از خداوندمنان داشت برای رفع حاجات یا بایددعا بخواند ویا باید نماز بخواند ویا باید متوسل به امامان اطهر شوند ویا زیارت برود ویانذر کند وکارخیر انجام دهد اگرخوب دقیت کنید حاجات وسیله ای هستند-که این اعمال انجام شود تاقوی شوند—دوستی میگفت من  کتاب قران مادرم که دران یک پاکت بود برداشتم وروی پاکت صفحه را نوشتم وشروع به خواندن-کردم وپاکت درهمان صفحه ای خوانده بودم گذاشتم  وبعدمادرم منرا احضار کرد چرا جای پاکترا تغیردادی  ومن جریان راگفتم ایشان گفت  داخل این پاکت نامه ا ی برای امام الزمان علیه السلام نوشتم ودرخواست حاجتی کردم وداخل ان پول گذاشتم وایشان گفت من گفتم- نیاز به نامه ای نبودشفاهی میگفتی  ایشان گفت سنت براین است قران را استخاره میگیری  وپاکت رادران صفحه میگذاری اگر اول صفحه ایه امیدواری بود حاجت زودبرطرف میشود واگرنبود  حکمت بران است که زود   برطرف نشود بیادصبر کرد واگرواقع موردنیاز است بعداز مدتی کوتاه  دوباره استخاره میگیرم وهمان رو شرا دنبال میکنیم تا ایه بسیارامیدوار کننده باشد وبایدهما جا بماند- چرا زردتشیان به یک دین ابراهیمی را نمیپذیرنند بخاطر همین  سنتها است که میترسند  تغیردهند مسائل بوجود اید باوجود انکه 90000 پیامبر  دریهود امده است و سه دین  ابراهیمی  مسلما امده اند وبنظر حقیر اسم بهرام یعنی پیامبر  ویا  اولیای الهی یکی بهرام چهارم داریم که دقیقا یعنی امام الزمان علیه السلام وبهرام ششم داریم که پیامبر است چرا مطالب ایندورا قبول ندارند وما میبایست به سمبل ها توجه کنیم وانهارا رشد دهیم انشااللهبسم  الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—یک بحث بسیار مهم درجامعه شناسی – موضوع – سمبل ها است که مثل تیزاب عمل میکندچه مثبت وچه منفی – ودرحدود نصف  قدرت فرهنگ وابسته به سمبل ها است- ومشکل تغیرات بخشی از ان هم باز وابسته به سمبل ها است- جالب که بدانید بعضی اصحاب وقتیکه مردند ودرغسال خانه لباس سفیدسرتاسری  انهارا جای کفن  انتخاب کردند وتو ی جیب کوچکی  یک مجسمه بت کوچک  چوبی پیدا کردند هنوز از بت میترسیدند دلی تاحدی شکست اخر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلموحضرت علی علیه السلام این بودکه شیخ نبودند- حتی امروزه درعربستان یک مهد کودک ویک موسسه ومانند ان هرچند کوچک باشد ازیک شیخ درخواست میکنند که ریاست انرا بعهده بگیرد- هرکس ازدواج میکند شیخ راهم دعوت میکند غالبا نمیروند ولی یک کادو میدهند وانرا بالای میز میگذارند یک علت شکست بن لادن مخالفت باعربستان کرد وتمام شد روسها مخالفت خودرا با سمبل ها شروع کردن به مسائل اقتصادی  وسیاسی ونظامی رو ی اوردند درعلوم انسانی توجه ای نکردند شکست ها شروع شد برخلاف غرب تاحدی سکولار را بصورت عیاشی وازادی  وعمل به سکولار  جاانداختنه است  البته درایران که بعدا بحث میکنم پشت پرده نقش شاه بود که مانند معاویه عمل میکرد وگرنه انمقدار  مزخرفات درایران رخ نمیداد- سه نفر درایران درمبارزه باشاه پیشگام بود قبل ا زانکه رهبرانقلاب وارد معرکه شود امام الراحل صلواته الله- رضاشاه محکوم کرد ولی فحاشی نکرد سه نفر  حضرت شاه ابادی  وایت الله فلسفی وتاحدی  حضرت ایت الله العظمی بروجردی  ولی اخیرا درکتاب ساواک ایت الله اعظمی از شهر ساری مرکز مازندران کههم برای رضاشاه  فحاشی کرده است وهم برا ی محمد رضا شاه که اوراپدرسوخته گفته  بیشرف وبیشرم دزد  و اقتصادمردم نابود کرده است  بیدینی رارواج داده است ودین راضعیف کرد است وتمام فساد زیرنظر او بوجود امده است جرئت نداشتند که با ایشان طرف شوندوحرف ایشان را به شاه منعکس نمیکردند برای انکه اولدرست میگفته است ودارای قدرت جمعی زیادبوده است- در لندن بودم مداوم روزنامه ها از افرادی خودکشی میکردند مطلب داشت  ومن تعجب میکردم که کسی متاثر نمیشود خیلی عادی  است یک روز دم کیوسک روزنامه فروشی بودم شلوغ بود یکی روزنماه خرید بود همان جا داشت میخواند ومن گفتم خبری است گفت یک شخص مهمی خودکشی کرده است- گفتم چرا  فرمودند فردی که به رنجی مبتلا شدوراه نجات ندارد  خودکشی کند عقلانه است  برای چه بخود رنج دهد  منهم اگر روزی به این مصیبت دچار شوم خودکشی میکنم اینجوان ها  عیش خودشان میکنندوقتی که دینابرای انها لطفی ندارد خودکشی میکندبا دوز زیادموادمخدره درحال خوشی از دنیا میرود چراقبول میکنندچون دنیا فقط زمانی که حال میدهد ارزش داردولا غیر وحاضر نیست انرا تغیر دهند فلسفی وعقلی نیستند- البته اسلام تفریحات بسیار باارزش دارد ماند کار مورد دلخواه  باغ رفتن وسفرکردن  وحتی عیادت وخیریه وبامردم اشناشدن ومهمانی دادن حتی متعه ازدواج موقت دست جمعی پیکنیک رفتن  اسب سواری  ورزش  وهنر وغیره  درقبرس  مداوم تبلیغ میکند ایرانیان به هتل انها بیایند وکنار دریا ست وزنان بالباس خاص ومردان باحالت خاص  رقص واوز همه چیز است میفرماید  قمار پوکر را یادبگیرید هتل  خوداش ده میلیارد یوروپول برای قمار گذاشته است فردی از جانب هتل بازی میکند وشماهم میلیونها یورو  صاحب شوید—یک زن یهودی بود درمکه تصور میکند وضع خراب یهود مقصران رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ویک ران گوسفند ابگوشت درست کردکه اعراب ابگوشت برای ارزان شدن از بزغاله استفاده میکردند وداخل ان سم گذاشت- اگر پیمبر اکرم صلواته الله علیه والسلم فوت میکرد میگفت ایشان پیامبر نبوده است وحق اش همین است واگر پیامبرصلواته الله علیه واله والسلم- میفهمید- میگفت این یک ازمایش برای شناخت پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم است- ودراطراف مدینه  هفت چاه بود که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هربار ازیک چاه اب بکشید تا ازهمه چاه ها اب کشیده باشید وبعضی از هفت چاه اب میکشیدند ومخلوط میکردند زن یهودی طلسمی  خواند که از  فلان چاه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اب بخورد لرز بر ایشان مستولی شود-چنین شد- پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلام توسط حضرت جبرائیل ناز ل شدند وگفت که لقه راتف کن سمی است وایشان صلواته الله وعلیه واله  والسلم  هم تب ولرز کردند   حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودن یک را ن گوسفند پخت کنید وبه ان زن یهودی بدهید اصحاب چنین کردند واز زن یهودی سئوال کردند دلیل این کار  پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم چه بوده  است زن یهودی دراخر ماجراشرح داد وگفت من مسلمان شدم- خیلی از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تعجب کردند ودرضمن بدانید  غرب  بیان کرده است از اول انقلاب اریان تا بحال ما گیچ ومنگ ودرحیرت هستیم ورا چاره را تشخیص نمیدهم وهمین  حر ف راهم روسها درباره افغانستان گفتند شوروی تصور میکرد با پیشرف اقتصادی وسیاسی  ونظامی دینارا فتح میکند وکاری به علوم انسانی زیادنداشتولی خروشجف متوجه شد که غرب بخاطر علوم انسانی  وشرایط سیاسی  پیشرفت درجهان میکند وعلوم انسانی ر شوروی موردتوجه واقع شد وشوروی  به سمب های گذشته پشت وپا زد وبعدمتوجه شد به این اسانی هم نیست- وکم کم مقداری فضا داد پیامبر اکرم برای رفع طلسم به حضرت علی علیه السلام فرمودند  فلان نخ بخربرو برسر چاه فلان دعارابخوان وهفت بار سوره حمد رابخوان وهربار یک گره بنخ بزن وسپس نخ را درچاه بیانداز – این یک سمبل است برای انکهمردم دیگراز چاه استفاده نمی کنند بایدرفع طلسم را مشاهده کنند- وگرنه درخانه پیامبر اکرم این کاررا انجام میداد ومهم ان است که علی علیه السلام بجای خود فرستاد  اگر کسی حاجاتی از خداوندمنان داشت برای رفع حاجات یا بایددعا بخواند ویا باید نماز بخواند ویا باید متوسل به امامان اطهر شوند ویا زیارت برود ویانذر کند وکارخیر انجام دهد اگرخوب دقیت کنید حاجات وسیله ای هستند-که این اعمال انجام شود تاقوی شوند—دوستی میگفت من  کتاب قران مادرم که دران یک پاکت بود برداشتم وروی پاکت صفحه را نوشتم وشروع به خواندن-کردم وپاکت درهمان صفحه ای خوانده بودم گذاشتم  وبعدمادرم منرا احضار کرد چرا جای پاکترا تغیردادی  ومن جریان راگفتم ایشان گفت  داخل این پاکت نامه ا ی برای امام الزمان علیه السلام نوشتم ودرخواست حاجتی کردم وداخل ان پول گذاشتم وایشان گفت من گفتم- نیاز به نامه ای نبودشفاهی میگفتی  ایشان گفت سنت براین است قران را استخاره میگیری  وپاکت رادران صفحه میگذاری اگر اول صفحه ایه امیدواری بود حاجت زودبرطرف میشود واگرنبود  حکمت بران است که زود   برطرف نشود بیادصبر کرد واگرواقع موردنیاز است بعداز مدتی کوتاه  دوباره استخاره میگیرم وهمان رو شرا دنبال میکنیم تا ایه بسیارامیدوار کننده باشد وبایدهما جا بماند- چرا زردتشیان به یک دین ابراهیمی را نمیپذیرنند بخاطر همین  سنتها است که میترسند  تغیردهند مسائل بوجود اید باوجود انکه 90000 پیامبر  دریهود امده است و سه دین  ابراهیمی  مسلما امده اند وبنظر حقیر اسم بهرام یعنی پیامبر  ویا  اولیای الهی یکی بهرام چهارم داریم که دقیقا یعنی امام الزمان علیه السلام وبهرام ششم داریم که پیامبر است چرا مطالب ایندورا قبول ندارند وما میبایست به سمبل ها توجه کنیم وانهارا رشد دهیم انشاالله