بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اخیرا اسرائیل ادعا کرد یک سازمان جاسوسی  اران در اسرائیل کشف شده است که  توانسته به مقامات بالا دست پیدا کند- واطلاعاتی  مهم طبقه  بندی شده بدست اورد وشماره تلفن شخصیتها راهم تاحدی بدست اورده است- زمانی که من افسر وظیفه در واحد دانشکده زرهی بودم معاون دانشکده من را به اطاق خوداش خواست وفرمودند شماره یک گروهبان در کیوسک دانشکده که در کنار درب است تلفن انرا به همه میدادند که مثلا فردی  در خیابان تصادف کرد واطلاع بدهد جریان من این چنین  است یامرخصی رفته است ودرحمل ونقل مشکل پیدا کرده است- اطلاع دهد به ایشان زنگ زدن وخودشان یک افسر  اطلاعتی معرفی کردند وچند نکته   رمرزدار گفتند واطلاعاتی ازایشان گرفتند وتلفن چندنفرا گرفتند شما اگر به شما زنگ زدن که تشخیص دادید که از این مرکز نیست جواب ندهید وجریان را منعکس کنید این امر یک تخصص شده است واستفاده چند منظور دارد  مثلا دربعد علمی  کهمواردی  رخ داده است کهمثلا درساخت رنگ خصی به سوئدازایران زده شده است ویا درموردخاصی از ژاپن- رخ داده است  لذا  درینموارد  بسیارهوشمندانه دقت ومواظبت میشود ازینکه غرب درایران ازاینموارد استفاده میکند مل مات ولی امریکائی  در  عکسالعمل کارخودشان ایران وروسیه وچین را متهم میکنند که مثلا در انتخابات دست بردند حتی یک نرم افزار هم اسم میبرنند که دقیقا نام  دریادمن نیست بنظر میرسد دوست پسر من یا مثلا شما اتفاده شده است  که سئوال میکرده است به چه کسی رای  میدهید  لطفامثلا به اقای بایدن یا به اقای ترامپ بدهید—کارشناس  که دراسرائیل است که بنظر میرسد خبرنگار غربی است- میگوید کهریس سازمان یک خانم ارایشگر  یهودی – ایرانی  اصل وهمه خانم ها ایرانی هستند که توسط  خبرنگاری همه همسایه ایشان بوده ست  توانسته اسامی افرادسطح بالاوشماره تلفن انها به ایشان بدهد وایشان درارتباط  باایران دستور میگیرفته است وعمل میکرده است مدتها قبل اسرائیل یک نرم افزارکه اصل اش امریکائی  است  تئاسته بوده است با این ادعاکه کابرد ان به مراتب بهتر از کاربرد امریکائی ان است به کشورهای خاص میفروخته است واین نرم افزار میتواند شمار موبایل انچنانکه در شرکت وسازمان مخابرات وجود دارد کپی بزند وبعد از طریق رسانه وروزنامه ها  باپیدا کردن نام انها شماره مبایل انها بدست اورد  ومطابت انرا کپی بزند وحتی میتواند جا ی یک فرد برای فرد دیکر پیام بگذارد که بنفع اسرائیل است مسلم است کهچنین کشوری   از سطح بلائی از کمک های تکنولوژی غرب برخوردار است   ومسلم است امریکا  درسطح بسیاربالاتر از  اسرائیل در دانشگاه شیراز بودم یک استادفیزیک بیان کردند من ده سال درشرکت بل – یعنی زنگ بودم  تحقیقات که انجاشده بود پانصدسال دیگردر مراکز تحقیقاتی امریکا ممکن است رخ دهد  البته اخیرا چین کمونیست پیشرفت سریع دارد ولی من تصور میکنم روسها هنوز از چین جلوتر هستند- دلیل اش بسیار اسان است علت کمک غرب به اسرائیل تنها به این علت اولیه این بود تشخیص داده بودندکه خاور میانه درحال یک انقلاب سونامی است وازدست میرود وتصور میکردند این عمل بوسیله مصر اغاز میشود وروسها  به ان کمک  فراوان خواهند کرد-که دیگرنمیتوان با روسها شاخ به شاخ شد تنها بایدکمک کرد  وانهم بشرطی ارزش داشته باشد- اما  حرکت سازنده وپایدار ازایران شروع شد ومسلم بود اسرائیل باید نقش قبلی خوداش را مهارکردن  خاور میانه بتواند بخوبی عمل کند تا سرمایه گذاری غرب در اسرائیل برای ملتهای خودشان موجه شود- برای انکه دقیقا مطلب جا بیفتد یک خبرنگار انگلیسی  پس از مدتها تلاش  اجازه یافت مدتی در ممپ سربازان انگلیسی  درافغانستان باشد بشرطی که چیز ی را افشا نکند که مغایرمنافع انگلستان باشد ولی ان فرد افشا کرد همراه ارتش به ماموریت رفت که از هردهکده نزدیک جاده به ساخاتمانها تیراندازی میکردند واعصاب همه خورد بود به  محل حادثه میرفتند چندتیراندازی میکردند وتعدادی ماشین منفجر میشد وجند زخمی میشدند وبر میگشتند ایشان سئوال کرد این موش وگربه بازی یعنی چی چرا شما انجا به پیروزی  کامل نرسیدید اینعمل ساله طول میکشد فرمانده گفتند اسلحه هائی که امریکا به افغان ها داده بود که با روسها بجنگند مدرنترین اسلحه ها است وما وسیله ضد انهارانداریم خبرنگار گفته بود پس چر اینجا هستید- گفتهبود اکر ما امریکارارها کنیم امریکاهم مارارها میکند درمسئله اقتصادوتکنولوژی وسیاسی وزنه ایشان میچربد  از پدر بوش  حداقل  تا الان علت شکست ریس جمهور ها ی امریکا  خاور میانه است باروسیه واز لحاض اقتصادی خاورمیانه است اقای ترامپ این نکته دریافت کرد وبهای زیاد به اسرائیل داد وامکانات داد تا نقش خودرابخوبی عمل کند ولی نمیدانست زیربنای اسرائیل وخاور میانه درچه شرایطی است چندی پیش بی بی سی  بیان کرد یهودیان اروپای شرقی کتاب مینویسند که  اقتصاد وروش زندگانی درروپای شرقی کمونیستی نکات متبتی داشت که الان در اسرائیل وجودندارد وما میال هستیم ان نکات دراسرائیل رخ بدهد وهرچه گفتهبودندانرا چاپ نکن انراچاپ کرد  ودوم ترس از یهودیان روسیه است که   بافکاریهودیان غربی بشدت متضاد است وگاهی هم بسیار روشنفکرانه است وتاحدی هم یهودیان ایرانی نارا حتهستند وبعضی سعی کردن توسط یک کشور ثالث به ایران بیایند- اما جریان اخیر خاور میانه که میابیست نقش اسرائیل بسیار  برجسته باشد جریاناتی که رخ داد که منجربه دخالت روسیه وایران شد  ارتش اسرائل امریکائی است-مواجه با ارتش هوائی وزمینی  روس ها شد بخصوص ودرمسئله هوائی اسلحه خود را ازمایش کرد دربار ه ارتش روسیه هزینه هرچقدر دلتان بخواهد صفر درمقابل یک بگذرید نرم افزار کمتر سیهزاردلار ندارد وادعا کردبعضی نرم افزار نظامی بیست میلیارد روبل است  لذا امریکا مستقیم مجبور شد برای حفظ ابرو وعد متغیر معادلات سیاسی عکس العمل بخر ج دهدواقای ترامپ مجبورشد تاحدی افشا گری کند ولی نخست وزیر سابق اب پاکی بر وی دست اقای ترامپ ریخت که اسرائیل دیگران اسرائیل سابق نیست وسخت اقای ترامپ جا خورد و مافیا وثروتمندان کلان طرفدار اقای ترامپ مسلما کمک خودرا به اسرائیل قطع کردند وایشان مجبورشدن به مافیا انگلستان پناه ببرند داستان دائی جان پلئون اتفاقا  اقا ایرج پزشک زاد حرف بچه گانه زیاد است ایشان نمیداند در تمدن جهانی  بخش عمده وبخصوص حقوق بایدخداوندمنان شرکت دهند یک بحثی بسیار بیخردانه به حضرت علامه ایت الله العظمی  مجلسی داده است- که حدیثی از  امام صادق علیه السلام نقل کرده هرکس طیادبخندند  ایمان ودین ان مانند نمک دراب حل میشود خنده وگریه دوخصلتی خداوندمنان به انسان داده است هرکدام شرایط دارند خنده بی جا وگریه بی جا هردو ناصواب است  درحالی که پیامبر اکرم صلواته الله همیشه لبنخد ملیحی بر لب داشت درباره خداوند منن دمیگیوند صفت الهی همیشه بشاش است وغضب بهمعنای درک  نارضایتی الهی است ولی خداوندمنان خشمگین نیست دران حال هم بشاش است ولی انسان هردوحالت دارد دریک درس مدیرتی درفوق لیسانس استادفرمود هرکس مدیر شود ودغدغه پیشرفت کار باشد که درمرحله اول باشد وغم مردم نخورد این مدیرنیست وحتی انسان نیست حتی غم افریقا  ئی هم بخورید تا شان شما بالارود دقیقا ازجملات مولا علی علیه السلام گرفته شده است غم انها برای خودنیست بلکه برای بشریت است ودیگرمطالب جای نیفتاده ایشن  درست تشخیص داده است که انگلیسی باعث رونق فرانسه شدن که اقای ناپلوئن ازان سودجست وبعد درجرایا برگشروسیه ازفرانسه به انگلستان با انگلیس وروسیه درگیر شد وایشانرا انگلیسی به جزیره تبعید کردن وامابقه ماجر ین تفاق درایران میخواهدبیفتد درحقیقت یک طنز سیاسی بهن بنظرحقیر جدی است ولی حکومت سابق کلاه گذاشته است که از  ارفاق کمی درازاد ی مردم بخود مشغول کند وطرح نگلستان راخنثی کند خلاصه خواهید دیذ طبق حدیث اسرائیل به سمت دیکتاوری و دجالی خواهد رفت