بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درباب علم- در اسلام بحث های بسیار جذابی  درباب علم است به کتاب  اصول  مراجعه کنید مثلا تاثیر مثبت اخلاقی وعلم که مثلا عالم نجیب هم میشئود مراجعه کنید- در قران اول به معنی یقین امده است  دومقابل ظن وگمان- وگمان مساوی بی دانشی است  فرد جاهل است- دوم مطلق دانستن  دربرار ندانستن است- سوم به معنای فرمول وقانون کلی  برای بدست اوردن وشناخت مصداقها ویا مورد ه است که دریان مورد علوم های مختلف بوجود می اید مثلا فقه تفسیر فیزیک وشیمی وغیره حضرت علی علیه السلام تقسیماتی درباره علم دارند  علم مطبوع وعلم مسموع  علم مطبوع ازطبع گرفته شده است مرحوم حضرت ایات الله حائری شیرازی  انرا به عقل وحس و فطرت  تعبیر کردند ومسوع کلام کسی که  انسان اطمینان دارد که راست میگیود مانند قران واحادیث ناب- وانواع دیگر حضرت علی علیه السلام فرمودند لا خیر فی علم لاینفع درعلمی که مفید واقع نشود بهره وسودی نیست حدیثی معروفی است از پیامبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم چهارده سال قبل هنوز جلوتر از روزگار فعلی  است علم به سه قسمت کردندوقران هم  علم را به سه قسمت کرده است اول ایات محکمات علمی که با عقل محض قابل اثبات یقینی است – ک عقل بشری  میتواند انرا درک کند- 232 مورد درقران است وهفدهمورد درنهج البلاغه است ایه  به معنای نشانه است لغت نشانه است بشر  همه چیز توسط نشانه بیان میکند هرچقدر به عقب برویم نشانه ونقاشی نقش بسیارمهمی داشتند یقین سنگی بوده است  که نوک ا ن سنگ تیز میکردند ودر رودخانه فرو میکردند ومیکوبیدند تا  در رودخانه محکم شودواز ان عبور میکردندوبه انطرف ورودخانه بروند  مثلا درافریقا سلام کردند دماغ بهم مالیدن بوده است- ویادمطلب درست است نیزه برزمین میکوبیدن -بوده است- مدتی علم علم ان است که برهان منطقی ر ا وصغرا  بیرون اید گفته میشد که جناب ابوعلی سینا تاحدی انرا مطرح کرد- درحدود 200 ایه کمی مشکل است که قران میفرماید هرجای قران مشکل بود ازخداوندمنان ورسول اش بپرسید که یکی ازانها ایه سوره قدر است- اولا براردان سنی  دران مانده اند کهفرشتگلن برکی فرود میایند چون هرسال بقدر فرشتگان فرود به زمین میکند بعداز رسول الله صلواته الله علیه واله  السلم برکی فرود میاند عدهای  فرود فرشتگان بعداز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انکار کردند چون مجبورشدن عدهای مزخرفاتی گفتند پس امام باید باشد درثانی سوره قدر خداوند میفرماید  تو قدر شب قدر نمیدانی چه ندازه است بهتراز  هزارماه است اسن سئوال مطرح میشود علم پیایمبراکرم صلواته الله علیه واله السلم کامل است چگونه پیامبراکرم صلواته الله علیه والسلم نمیداند درضمن  دستورات مطابق کتاب ام الکتاب است ومعصومین علیهم السلام الجمعین انرامیدانند-درجواب این ماندند که جئاب منطقی دارددر ضمن راسخون درعلم انراتائید میکند- این مطلب بسیار وحشتناک است بعدا خواهد امد همانطور ملا صدرا علیه الرحمت فرمودند علم به قضا وقدر چراوی ندارد چون چرائی ان قابل درک نیست علم بواقع میتوان به ان داشت که این زن است واین مرد است وچر این زن شد وچراین مرد شد فوق درک بشری است فرشتگان هم نمیدانند  وشب قدر درباره قضا وقدر است راسخون درعلم انرا میدانند اینراهم خواستد  بطریقی معنا کنند- درایات محکمات  اصول دین است امام صادق علیه السلام بنظر حقیر علم کلام هم دراینمورد اورده است بدانی خداوندمنان ازتو چه میخواسته فسفه خلقت این جهان هم جزو این محکمات است- هرقانون کلی عقلانی جزو این  هم محکمات است امام صادق علیه السلام باز میفرمایند انچه تورازدینت خارج کنید باید بشناسی ئباید یدانی مصالحی درساختن بکار رفته است بدانی- بعد فریضته عادله –عادل در دواعراب  به دومنظورمن مطلع هستم یکی در وزن کشیدن ودگیری اشیا رادرخانه درجای خود بگذارد فرض کنید خطی بکشیم با مقیاس یک سانتمیر خطرا نشانه گذاری کنیم بعد بگویم که عدد سه کجا است نقطه درست را میگویند عدل است در حقیقت همان طور  جناب ملاصدرا رحمت الله علیه فرمودند مطابق حقیقت وواقع که  از خصوصیات خداوندمنان است- مهمترین موضوع از لحاظ عدل اخلاق است وداوری کردن واحکام وحقوق- وسنت قائمهحکمت نظری وحکمت عملی- که قانون کلی ان در  ایات المحکمات بود ومهمترین انها حلال  وحرم  واجب  وحرامحال درغرب پس مدتها رسیدن که علم اول نیازمند  فلسفه علم است همان محکمات تابوات به یقین است  دوم دانشمند مطابق واقع  عمل کند ومنحرف نباشد  وبی مبنا نباشد وسپس سنته قائمه درحکمت نظری وعملی  بصورتی از قواین پایدار  تبعیت کند وانهارابکاربندندتاجزیات مطابق واقع باشد جناب ملا صدرا بنظر حقیر یکحدیث پیامبر اکرم صلواته الله علیه الله والسلم بخوبی درکنکرد وخودر  بهمان ایراد مبتلا شده است با پیامبراکرم صلواته الله علیه والسلم حدیث نقل شده است که فردی  علامه است پیامبر اکرم صلواته الله علیه السلم پرسیدند درچه موضوعی علامه است گفتند درشناخت فرهنگ جاهلی و شناخت انساب  وجداد  واشعار عرب حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که علمی که نه سود میدهد ونه ضرر این علم نیست فضل است  وشاید فرمودند وقت خود رابیهوده هدر ندهید- این بر میگردد برا شناخت انساب که فقط اسم است- ولی شنتخت فرهنگی جاهلی  دارای سود است وان اشعار میتواند  هم مفید باشد وهم مضر باشد پس قابل اعتنا است باید اینطور قضاوت کرد البته من عجل نکنم شاید مطلب بطور دیگری باشد جناب ملا صدرا بیان کرده است خداوندمنان علم به همه چیزدارد حتی علم به علم انساب هم دارد دانستنش  بهتراز ندانستن است مثال ما علم به شراب فقط از خواص اتمی بدانیم که امروزه به انعلم خاص وعلم پاک ویاعلم پایه میگویندملاصدرا بهعلم پایه هم اهمیت زیادی میدهد ولو مادرعلم پایه درجهت سود وزیان نیستیم کهعلم خداوندمنان هم بخشی علم پایه است اولا بشر خدا نیست درثانی مسائل زیاد است ولی برای کسانی ممکن است علم پایه ارزشمند باشد خود ملا صدرا پساز چند جمله میفرماید بین علم پایه وعلم اربردی وجهت دارد دونوع علم است درعلم نجوم وهیت باستسنای مفیدان بیشترش عمر و وقت گذرانیدن است خوب حرف الرسول صلواته الله علیه السلم همین است من تعبیر میکنم که وقت زیادی مصرف میشده است ولی به نتجه نمیرسدنددرحالیکه قران دوموضوع بیان میکند که بروید ومبد افرینش این جهانرا پیدا کنید- ودوم منشا حیات هم عوام خاص طبیعت وهم روح انرا بدست اورید که دومی بسیار کار سختی استودرضمن دستور است درحکمت نظری وعملی سنن که بعضی ازانها بیان شده است کار کنیدولی وقت بهدرندهید