بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یک ظریفی در امریکا بیان کرده است- که اقای ترامپ درمورد  برجام  نامعقول ولی سنجیده است پس کا ر گرفتن گنگره هم همین طوربوده است- البته تاحدی  گنگه مست قدرت وپول است تا قیامت شما مردم راتوسط گنگره مست شیطانی میکردید ان زمانب یدار میشدند- تاحدی نمایندگان چیزهایی فهمیدند هم انهارا به روستا برای کار با اب وگل کنید بقول جناب سعدی رحمت الله علیه وهم به خرابات ببرید تا نوری پیدا کند بقول  عارف حافظ شیرازی رحمت الله علیه از سکولار گذشته است یک چنین ترفندی الهی هم درست کنید خلق نور من نور شود