بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است – درسایت حضرت ولی عصر علیه السلام-کلیپی  را  نمایش دادن ازجناب یک-عالم وهابی عربستان-  یک مطلب ساده که به بچه نه ساله بگویند میفهمد این بیشعور نمی فهمد درحقیقت خودرا به بیشعوری زده است یک زمان دردانشگاه یک روحانی بسیارباسواد امروزی  تدریس میکرد ومیفرمود هارون الرشید میگفت اگر کسی قران حادث بداند میکشد باید بگوید قدیم است است ومثلا حدیثی که حضرت حضرت موسی حضرت ادم رادید  وگفت چرا کاری کردی  که از بهشت بیرون کردند وحضرت ادم هم گفت توراچراکاری کردی  مجبورشدی فرار کنی حضرت موسی علیه السلام یک کشیده بگوش حضرت ادم علیه السلام زد که چشم اش چپ شد شخصی  درمجلس بود وگفت حضرت موسی علیه السلام کجا حضرت ادم علیه رادید هارون الرشید گفت بیشرف من متهم بدروغ گفتن میکنی بروید پوست را پراز کاه کنید- این مطلب سرزبان می انداختند که هرکس مخالف کند بکشند تامردم مطیع شوند- مامون برعکس هرکس نمیگفت قران حادث است اورا میکشد اینهم امروز دقیقا جریان وهابیت است عالم وهابی میگیود  حاکم زنا کند وشراب بخورد وووو گناه اش کمتراز کسی است که بگوید قران حادث است- بیشرم قران دراول د ذهن پیامبر اکرم  صلواته الله علیه نبود  وخداوندمنان میفرماید  تو نمیدانستی که کتاب چیست؟؟ بعدا قران دفعتا درقلب پیامبر اکرم صلواته الله علیهالهوالسلم قرار گرفت یعنی زمان داردشد پس حادث استوقتیکه خداوندمنان در طورسینا باحضرت موسی علیه السلام باخلقصوت صحبت کرد ودستوراتی داد ان حادث است یعنی واقع شده است رخ داده است یا درکوه سینا الواحی بوجودامد ونه دستورداده شد انهم حادث است-اماحل مسئله خداوندمنان زمان ندارد چون خلق نشده است همیشه بوده است- اصطلاحا اول است- چهارده معصوم مخلوق هستندولی انها اول هستند چون خلقت زمانبر نبوده است مثلا اراده میکندمچ شما بز شود تقریبا هماهنکگ بااراده است اگر کمی زمان داشته باشد مال جسم است روح زمان ندارد زمان دارشدش مسئله دیگری دارد- خداوندن دربیزمانی طرح کلی  هستی را کشید تاانتها زمان ندارد پس به ان قدیم گفته میشود ولی اراده الله زمان دار است ممکن است عالم وهابی این مطلبرارد کند وبگوید اراده قدیم است- پس علم قران اول است ولی زمانی که نازل میشودحادث است خداوندمنان میفرماید ما قران به ترتیل بیان میشد بخش بخش می اید همان میزان- کافی است  زمان میبرد تا بخش بعدی بیاید دراین مدت افرادفکر کنندوحلاجی کنند- کمی عمل کنند وعد بخشی دیگری بیاید این امر دردانشگاهی جهان سوم رعایت نمیشوددرغرب بخوبی رعایت میشود ازکجا امده است معلوم نیست چگونه پرداخت شده است معلوم نیست چه ایراداتی  بهانپگرفتهاند معلوم نیست  وبافشار  صد هانکته یادداده میشود- ولی پایده کردن  طرح اول زمان بر است پس حادث است خودخداوندمنان میفرماید هرلحظه من تصمیم میگیرم اراده پشت سراراده ولی همه طبق طرح اول است مثال یک ارشتیبکت چون مخلوق است  طرح زمان بر است ولی طرح که تمام شد   اراده پشت اراده مسائل راطبق طرح پیش میبرد- اینمطلب بسیار اسان وساده را هنوز درک نمیکنند دراینجا یک بحثی حضرت ع بلی علیه السلام دارند که دقیقا درباره مسیحیت  صدق میکند  امام علیه السلام میفرماید   خداوند صفت دارد  وموصوف دارد یعنی ذات دارد اگر صفات  خدا مانند صفات مخلوق شد پسان صفات خلق شده است پس خدا نیست وهنوز خدارا نشناخته است ویا ذات- ذات یک مخلوق  باشد مثلا جسم وروح حضرت مسیح علیه السلام باشد خوب این ذات درجائی است درجائی نیست پس مخلوق شد- بحث بسیار اسان وساده است- ئدرضمن خدا زمان دار است پس مخلوق شد