بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- برگرفته از کتاب- اینجا  سوریه است- داستان خانم کنانه- داعش و  احرار الشام باهم به روستاها حمله میکنند کهاندکی ازمردم اسلحه شخصی دارند وباخمپاره دهکده را میکبوند زن وبچه دختران چهارساله ودوساله نیم  بامادربزرگ دراغل ی پناه گرفتند  وپشت در  وسایلی گذاشتندکه درب باز نشود  درب را بانارجنگ میزنند ولبعد کهدرب باز شد  بازیک نارنجک میاندازند این کار  داعش است بخصوص نکبت های چنچنی بودند که  از اسلام بوئی  نبردند عقدهای خودرا برسر این ملت  فرورد میاورند خون چنگیز خان ویزید در رگ انها است بیخود نیست مداوم برسرانها کوبیده میشده است انها به اسارت گرفتند که برخلاف دستور اسلام محمدی صلوات الله علیهوالهوالسلم است حتی علمی ازاسلام ندارند تصور میکننداسلام گرگ وروباه خرس وپلنگ تربیت میکند دختر بچه های کمتراز پنج سابه برقعه میزنند صبح برای نماز اگربیدارنشدند  بالای سرانها تیراندازی میکنند ومیگویند میتوانیم شمارابکشیم درحالیکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند اگر رفیق شما به شمانگفت صبح من رابیداری کنید حق بیدار کردن ندارید وبعد مگویند عبادت شما غلط است  بایداز ماتبعیت کنید بخصوص به شیعیان- نویسنده درپا ورقی بحثی اورده است وسپس بیانات مشعشانه رهبر معزز انقلاب رحمت الله علیه دردونامه که به دانشجویان غربی بیان کردهاند مختصر کلیدی نکارش پیدا میکند نویسند میفر با مطالعه  ودقت نظر درمنابع نعتبر درباره اسلام ناب محمدی صلواته الله علیه واله والسلم وهمچنین میفر ماید-سیره وسنت سلوک پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم با مسلمین وغیر مسلمین که برشریعت اسلام نبودند گواه است که اینگونه رفتارها برای اجرای احکام اسلامی سنخیتی با اسلام واقعی وسنت وسیره پیامبر اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم ندارد ومن اضافه میکنم که حتی به انهاپولهای داده میشد که قلب انها نسبت به اسلام نرم شود وبراساس  سنت خود  عمل کنند- حتی اگر بت پرست هستند اینقدر احمق هستند به بچه چهار سال برای  بیدارنشدن برای نماز فحش میدادنددست فاشیست را از پشت بستند نشان میدهند چه فرهنگ سطح پائینی دارند کمونیست به مراتب ازانها بهتر هستند- بیانات مشعشانه رهبر معزز انقلاب  اسلامی راستین رحمت الله علیه درکل کشورهای جهان فقط ایشان از انها انتقاد کرده است  وانهارا دست پروده به حق- غربیان خون اشام دانسته است واز اسلام راستین و عزیز دفاع کرده است—رهبر معزز- درپی  حوادث زمستان 2015 فرانسه وانتشار تصاویر توهین امیز به مقدات اسلامی درنشریه ای فرانسوی وهم چنین اقدامات مقامات ورسانه های غربی در راستای جریان ضد اسلامی واسلام هری این نامه به نگارش دراوردند درتاریخ اول بهمن 1393 خطاب به جوانان- اروپا وامریکا ی شمالی از انان خواستند در واکنشض به هجمه پیشدواری ها وتبلیغات منفی- سعی کنند- با مطالعه قران مجید ودیگر کتب بزرگ مسلمانان- شناختی مستقیم- وبی واسطه از دین اسلام  به دست اورند- دراین نامه حضرت رهبر بحق  اسلامناب رحمت الله علیه- علت صحت بدون واسطه با جوانان امریکائی واروپائی را در زنده بودن حس حقیقت جویی در جوانان اروپائی وامریکئی وتاثیر نقش انان در سرنوشت اینده کشورشان- بیان میکنند—موضوع سخنان ایشان دراین – اسلام ئچهره خشن نشان داده شده است از ان تئسط  سیاست مداران- دولتمردان ودستگاه های تبلیغاتی ورسنهای غرب به افکار عموم مردم درسراسر جهان از طریق رسانه هاست- ایشان با یاد اوری عملکرد سیاه سیاست مداران- واستثسمارگران  غربی- سیا نمایی غرب علیه اسلام ودشمن نشان دادن این دین رحمت- وهربان ر ریشه در دوران پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی میدانند- -نکته ای من  اضافه کنم تا مطلب بهتر درک  شود- بنا برگفته حضرت استادعلامه ایتالله دکتر جناب اقای  مرتضی مطهری رحمت الله علیه- فرمودندغرب از اسلام وروحانیت تازمانی که ضد کمونیست است دفاع میکند وان بخشی ضد غرب است میخواه قیچی کند وکمونیست انها همینطور از جهتی  حمایت میکنند واز جهتی میخواهند اسلام راقیچی کنند درحالیکه کمونیست درمبارزه باغرب درست فکر میکند وباما وجه اشتراک دارند ولی درعلاج خطا میکنند وبعدازانکه کمونیستها درشوروی کنار رفتند غرب  بدنبال سرنگونی اسلام دراین وجهان افتاد- سپس با مطرح کردن چند پرسسش جوانان اروپائی وامریکائی رابه فکر وامیدارند که از خود بپرسید –چرا سیاست قدیمی هراس افکنی ونفرت پچراکنی این بار باشدتی بیقه اسلام ومسلمانان را هدف گرفته است- باز من نکته ای بگویم که درقبل درکشورهای اسلامی رادیکالسیم  یا سکولاربودند ویا کمونیست وسوسیالیست بودن امروزه انها بکناری رفتند وجریان هرروزه به سمت اسلام  سیر میکند- -- مگر چه معنایی وارزش هایی در اسلام مزاحم  برنامه های قدرت های بزرگ است وچه منافعی درسایه تصویر سازی غلط از اسلام- تامین میگردد-؟ مفصل بیان کردند—درصفحه 521 کتاب به ای مطلب  توجه کنید—خانم نویسنده مینویسد—اذان مغرب استترجیح میدهم- تا به جاده نیفتاده ایم- نمازرا بخوانم ومیخواهیم گروه- شب را درصبوره بمانیم—بنابراین- بیشتر درجاده ای خواهیم بود- که مسلحین بران تسلط دارند—وخطراتش کم نیست- برای همین باید به سرعت عبور کنیم- درمرکز ایرانی معروف بهمرکز اطمینان- توقف کوتاهی میکنیم بلفاصله بعداز اذان مغرب داخل محوطه کنار ماشین می ایستیم تا  روی همان زمین اسفالت نماز بخوانیم- اقای جوان ازراه میرسد وقبل از شروع نمازم میگوید یک لحظه صبر کنید- وبعد پتوئی راکه پشت ماشین است برمیداردوپهن میکند –یکیاز جوان های ایرانی میگوید- فرمانده مرکز میخواهد شماراببیند- اما هنوز جلسه تمام نشده است-میگویم سلام منرا به ایشان برسانید ما بیشتراز این نمیتوانیم بمانیم باید  زودتر حرکت کنیم- سه روز بعداز اینکه ازانجا میرویم- متوجه میشویم اسرائیلی ها مرکز را بموشک زدند وچند سوری هم به شهادت رسیدند- انها از حلب نزدیک ترکیه به لادقیه میرفتند که انهم نزدیک ترکیه است بخ سمت اسرائیل نمیرفتند واین سازمن کمک به روستها ومردم تویراه میکردندجنبه نظامی ندارد جاسوسان که به انها-مخبر میگویند گزارش دادند واین بدبختها ازشهرها بیرون کرده شدندوبه روستا رفتند که اگر یک گلوله بخورند کارشان تمام اشت مغزشوئی کردند که بیمرند وبجنگند وبا کوله باری از جنایات وحشتناک وسرکرده انها اشکی هم برای انهانریزند- حال اگر درفرانسه کشتار کردند  خودرا سرزنش کنند انتظارنداشته باشند برای انها تسلیتی ارسال شود- ولی بهترازان است که بهعقلدرایند وبیانات جذاب و واثق وصادق رهبر انقلابرا با جان وگوشخود بشوند وتفکر منطقی کنند انشاالله