بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت مضل کلمه- بیان میکنى که ىین شیعه ىروغگو میسازد– از طرف امام صادق علیه السلام – روایت کردند-که تقیه دین ابا واجادی ما است وهرکس تقیه نکند وضربه بخورد ویا ضربه بدین بخورد  از ما نیست بزرگترین دروغگو و بدعتدساز اقای عثمان است وبعداقای عمر وابوبکر  به اقای عثمان گفتند فدک را به حضرت زهرابده فرمودند حق حضرت زهر است وچون دوخلیفه قبل ندادند مردم فکر میکنندمن ضعیف هستم- ومنراقبول نخوهند کرد –گفتندمرتع های  مدینه رسول اکرم صلواته اللهعلیه والهوالثسلم تقسیم کرده است وایشان گفت\یامبر درزمان خوداش  خلیفه بوده است ونسبت به حالدیگر خلیفه نیست منه رکاری بکنم درست است همانطور که دوخلیفه قبل عمل کردند حتما میداستند ومن هم چنین میکنم کفتن اجرت مردم کوفه وایرانیان بدهید  ساکت شد وجواب نداد این کارهادروغ نیست عالمی سرمنبر فرمودندخداوندمنان به پیامبر می فرماید اگر ایه را بیان نکنی ویا  تحریف کنی من رگ گردن تورا میزنم- ولی ایشان دروغ بگوید و به سنت  عمل نمند وجزو دسته وباندی باشد که غدیرخم را انکار کنند ویاتحریف کنند- درحالی که حضور داشتند- اما تقیه در دوجا لازم است یکی خطر جانی ومالی  ویکی هم خطر برای  اسلام زمانی که قدرت ندارددر قران است که \یامبر اکرم فرمودندکسی تا من دستور نبرد ندادم ندادم حمله بدشمن نکند گرنه هلاک شود اهل جهنم است یعنی حمله بایدسازمان پیدا کندکه میزان شهید شدن کم میشود همین ملاک تقیه است که روزبهروز خطردشمن به شیعیان زیادتر خواهد شد چندی \یش یک ارانی درانگلستان معلول بوده است وبه انگلستان محاجرت کرده بوده است دریک شهرستانی بوده است یک خانه کوچک داده اند این خانه  دریک اطاق یاراهرو پنچره بزرگی  بهروی یک پارک کوچک بلز میشده است ایشان  ازروی این پارک مدل میگرفته ونقاشی میکرده است- یک فرد پیرمردموجهای با ایشان دوست میشود ویک روز دم پنچره ازایشان میپرسد که اهل کجاپی است پلیس به ایشان گفتهبودنگو ایرانی هستم بگو مثلا ایتالیاپی هستم ایشان میگوید انمرد میرود وتفنگ خودرامیاورد وایشانرا میکشددوماه پلیس نمیتواند قاتل را بگیرد گویا قاتل به خاله خود گفته است بدستور پلیس من اورا کشتم همسایه سروصدا کردندتا اور دستگیر کردند ومن تا بحال متوجه نشدم که جریان بکجا ختم پیدا کرد عدم تقیه برای صدامیان مسءله افریدکه صدام به اسرا گفته بودهرکس لو میدهد خفه اش کنید ولوهمه کشته شوید بعد که اسرا بهعراق رفتن مثل انکه شیعه شده باشند اطلاعات  نظامی برای ایران میفرستادند