بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است

 

  تحلیل ونقد وانتقاد – یک حدیث در صحیح بخاری – هشت باب نماز-گونه نماز در شب معراج فرض شد = مقصود  خصوصیات وتعداد رکعات در نماز روزانه ویومیه چگونه تعین شد- بخاری –۳۴۹ از انس بن مالک رحمته الله علیه به نقل از حضرت  ابوذر علیه اسلام ورحمته الله علیه  نقل میکند- این دوشخصی دوشخصیت کلیدی  اسلام وشیعه هستنتد کهدراین روایت میخواهت=ند انهارابه لجن بکشند وکاریهود است  اصلا چینی مطالبی در  باره معراج  دراحادیث شیعه حتی اهل سنت وجودندارد- \ر از خرافات است حضرت  انس بن مالک رحمت الله علیه  وحضرت ابوذر علیه السلام درمکه نبودند وانز مان ایندو مشرک بودند- وجریان درکی از سالهای  که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودند رخ داده است- وبقول عالمی درهمان اوایل یعنی درحد حداکثر هفت سال رخ داده است- ونشان از زحمات زیادی که پیامبر کشیده است وبرای تمجید وتشویق وداد ن جوایز  ایشان خداوندمنان به جایگاه خاص الخاص خود دعوت کرد-در حقیقت بقول علامه شهیر مرحوم ایت الله  محمد حسین طباطباپی رحمت الله علیه انجا جایگاه اولیه ان چهاردهمعصوم  صلواته الله علیه والله والسلم بوده است بوده است وخداوندمنان برای انکه بفرشتگان ثابت کنند که اینان ارزش این مقام راداشته اند انها یکی بعداز دیگیری به زمین ارسال کرده است باداشتن شهوات وغیره روح همان روح است ولی جسم پیدا کرده اند بصورت نطفه در صلب  حضرت ادم علیه السلام- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درمکه کمی از ان مطرح کردند تا جهنمی ها درجات انهازیادشود وبهشتی ها  مشخص شود- و فاصله وتمیز بین ایندو زیادشود وبعدا  شرح مفصل  بهخاندانخود وحضرت علی علیه السلام بیان کردندواز جانب علی علیه السلام بیان شد حضرت انس بن مالک حاجب و ریس  ودفتردار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است وبعض برای شناخت   ریس دفتر دربار میگیویند- ایشان از \یامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  حدیث های زیادی  یاد گرفت ولی بدستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم وفقط تعداد اجازه نشر داشت- وچون شخص معتبری بودی-  ازایشان میتوان استفاده کرد وهرکس پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم احضار میکرد   ایشان کسی را دنبال او میفرستاد  واگر سرو وضع اش خوب بوددستور میداد حمام برو وپاکیزیه باشد ونیاز اورا میخواست وراهنماپی میکرد چگونه درنزد رسول اکرم  صلواته اللهعلیه واله والسلم صحبت کندو- زمانی علی علیه السلام طلبیده میشد ایشان  دربغل میگرفت وچندین باراورا میبوسید ومیگفت نزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام برو وشادی رادرچشم رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بیاور ودر ضمن هرکس را که رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم احضار کرد خصوصیات اورا به حضرت انس فرمود—حضرت ابوذر علیه السلام نیازی به بیان نیست هردو لجن مال کردند که جریان انشاالله شرح میدهم- درشیعه  چنین حدیثی نداریم- میگوید: رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم- فرمود: زمانی که درمکه بسر میبردم- شبی سقف منزلم سوراخ شد- و حضرت جبرائیل  علیه السلام – فرود امد- وسینه منرا شکافت وبا اب  زمزم- شسشو داد- پس  از ان طشتی که پراز حکمت و ایمان بود اورد ودر سینه من  خالی  وانرا بست وسپس دست مرا گرفت وبسوی  اسمان برد – و وقتی  به اسمان دنیا رسیدم حضرت جبر ائیل علیه السلام به نگهبان  اسمان گفت دررا باز کن- پرسید- شماچه کسی هستید گفت من حضرت جبرائیل علیه السلام هستم- فرشته پرسید: ایا شخص دیگیری همراه توست حضرت جبرائیل علیه السلام گفت اری – حضرت محمد صلواته الله علی واله والسلم- بامن است- نگهبان گفت: ایا ایشان دعوت شده اند- حضرت جبرائیل علیه السلام گفت- اری – بعد درباز شد- جامعه مانند انسان- از مرحلهکودکی وسپس حس  میگذرد تا به عقل کامل ومعنویت  ودرک های معنای وباطنی برسد جامعه در زمان  صدر اسلام بیشتر درحس است وقدرت تحلیل غیرحسی وعقلی ومعنوی وفرا حسی ندارد این مطالب درکتاب بخار یبعنوان حدیث صحیح اورده میشود ومردم باور میکنند که حکمت ابی است که در درون قلب وسینه است ازه این مطلب مال یهود است-ادامه دارد