بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بنظر حقیر  برج متروپل ابادان یک دلیل ان اسم خارجی است-دوم  ماد رمهندسی سازه قوی هستیم در زمین شناسی ضعیف هستیم دانشجوی دختریک استادمعزز سازه دریک استانی که ایشان هم دران استان شرکت داشته است وهم درتهران به این دانشجو فمودند یک برجدرشما تران میخواهم بسازم وقت ندارم موقعیت زمین شناسیمناسب تشحیص دادند شما یک تحقیق  بکنید ایشان تحقیق میکند متوجه میشود که این مکان درزیرزمین روی دیواره یک غار است درمقابل زلزله  زمینی  مقاومت ندارد هفتصدمتر دورتر  مناسب است ایشان فرمودند که خداوندمنان لطف کرد وگرنه ساخته میشد