ازدواج با دیگر کشورها-!!

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اخیرا سروصدای زیادی  درباره  ازدواج با دیگر نژادهای جهانی مطرح شده است واسم اش ناموس فروشی  وبی غریتی وغیره گذاشته اند-درحلیکه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- تشویق کردند که بانژادهای سرزمین های دور  ازدواج کنید- متاسفانه تصور میکنیم که ما متودن هستیم ومابقیه هیولا هستند جوانان  بسیارفهیم وبسیار  باهوش  بسیارزیبا وبسیار مودب  درانها وجودندارد بله یک زمانی دین برای نژادخاصی  مخصوص بود ولی دین اسلام یک دین چهانی است پس بایددر بین نژادهای مختلف انسانهای فهیم وباسواد ومعقول وشایسته بشاند تا دین اسلام راقبول کنند شایستگی مطرح است نژاد  مطرح نیست درزمان پیامبر اکرم صلوته الله علیه واله والسلم- حضرت سلمان علیه السلام  حضرت ابوذر از یمن  صلواته الله علیه وحضرت بلال صلوته الله علیه واله والسلم از  حبشه- حضرت اویس رحمت الله علیه از یمن وغیره فیهیمترین فرد عباسیان مامون است علیه العنت الی ابد که مادراش ایرانی است- یکجماعت از شیرزا به تانزانیا رفتند ودریک  جزیره های بودند بهترین تمدن تانزانیا رابوجود اوردند یکی دلیل پیشرف امریکا تذکیب نژادها یمختلف است یک دفعه اماری خواندم امریکائی درظرف یک سال با یکصدوبیستهزا افرادی از خاور میانه ازدواج کردند- که بیشترین  تعداد شانزدههزارایرانی بوده است- چرالمان نژآدی شد برای انکه باخارجیان ازدواج نمیکرد دومین کشور همین اوکراین است که بدتراز المان است یکنقشه دارد کهقبائل درولایت مشخص کرده است تقربیا اکثریت قبائل درمنطقه خودشان 73 درصد هستند قبله بودن اشکال ندارد نژادی فکر کردن اشکال دارد بیاد جای ان شایستگی بگذاردولی فرهنگ جهانی داشته باشد- خوب وقتیکه وفضا یک فضای نژادی شد همین مسائل پیش میاید درسایبت سفرنوشت  مینویسد  برای تابعیت دراوکراین فقط چهارساعت کافی است- وشرایط کافی هم بوجود میاورندزیرا سرزمین بسیار پهناور است تراکم جمعیت در واحد سنچش کم است ولی مردم نخواهند امد چون فرهنگ نژادی دارد همان اشتباهی امویان درایرن کرذدند وقبلیه ای کردندرداخل ایرانی ها بیادمتصل بهیک قبیله عرب شوندکه اسم اش موالی است وگفتند شما مسلمانان درجه دو هستیبد ماحقداریم از شما زن بگیریم ولی شماحقندارید از ما زن بگیرید وغیره وچون تاحدی بهتراز  ساسانیان بودند مردم قبول کردندولی بعد درزمان عباسیان به پیشرفتهای محیرالعقول دست پیدا کردندکم کم  خودرا برتراز عرب دیدند که انهم غلط بودمداوم بشر درافراط وتفریط است به تعادل نمیرسد- بله درشرایطی  انتخاب ها غلط است وارزشهای ناب اسلاکیموردتوجه نیست وفرهنگ ها بسیارازهم دور است وغیره باعث شکست میشود چه درداخل وچه درخارج- درهر حال  غرب تاحدی به جمعگرای نژادی رفته است واز فرهگ های جهانی  استفاده میکند   وماهم طبق دستور پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیادتبعیت بکنیم ودرضمن با تعدد زوجات بشرطی وشروطی ها مخالفت نکنیم- انشاالله