بسم الله  الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- این بیچارگی وهابی –بقول اعراب ها ان بیچارگی وهابی- ندیدن امام معصوم علیه السلام است- جواب میدهد انهائی که دیدندپس چی -؟؟ جواب این است یا فرد درصفات مثبت است  مست میشود دریک تجلی کوچک امام علیه السلام نه از نوع درخشش قمر از تجلی عرفانی امامعلیه السلام من شخصا معتقد هستم زمانی که زنان مصراز زلیخا خواست یک جلسه حضرت یوسف علیه السلام به نزد ایشان بفرست وبا دیدن ورویت ایشان دستهارا به چای پرتقال بریدند تجلی قمری نبود تجلی عرفانی بود این تجلی خاص است کاسنی  ارزش های مثبت دارند مست میشوند وانهائی که ارزش ها منفی دارند خشمگین وضد  امام میشوند ونمیتواندانرا هضم کنند ومیگویند چرامانداشته باشیم مثل شیطان درزمان  دیدن تجلی حضرت ادم علیه السلام که فرشتگان مست شدندواو بشدت عصبانی  واز کوره دررفت- مثال حضرت زهرا علیها السلام درنماز نه دربعد ترس در حس تجلی الهی  خوداش یک تجلی مست کننده دارد این مستی است که حافط میگیود چون بعضی کشش ندارند وجزو صوفیان وجاسوسان دولت هستند  استاد دریک جای دیگر بحث های عرفانی دارد که  شناخت علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام وبیان درجات ایشان وهمچین درباره خداوندمنان ودرجات الهی یک حالت عجیب است که تجلی عرفانی است یکنوع وارفتگی وحیرت وبیانی عسلی خاص نمیشود بیان کرد زنان مسلمان دربهشت برا یحورالعین چنین تجلی درباره خداوندمنان نشان میدهنداین ساقی استاد است احتمالدارد درانجلسه اص امامالزمان علیه السلام یک جلسه شرکت کرده باشدمن یک دفعه بایک پیش کسوت درجائی بایک سری گروه از طرفدران ایشان درمسائلی  مردمی بحث شد فردی جوانی  خیلی برای مردم زحمت کشیده بود باگروه خوداش من منم نبودومیگفت و ایشان دوسئوال کرد اول نظرشما راجع به ایناستد معز منهم بود چیست ومن گفتم چرازمن میپرسید از خودشان بپرسید یک نگاه به ایشان کردم ایشان یک تجلی عرفانی نشان داد بسختی دفعه دوم رانگاه کردم همه ررپاین بود ویا به من ماندمجسمه خیره شدهبودند وان جوان لبخند درصورت اش مانده بود