بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است از دو عظمت   رهبر انقلاب وحضرت ایت الله العظمی –وحید خراسانی  رحمت الله علیهما الجمعین  بهره بردم- دو فرشته عرشی  از خداوندمنان سءوال کردند که به جهت انسان اشرف مخلوقین است- خداوندمنان در هرمخلوق یک رمز ناگشودنی گذاشته است وفقط  چهارده معصوم علیهم  سلام الله الجمعین میدانند وبرتر هستند- درخلقت  چهارده معصوم صلواته الله علیهم الجمعین  طبقه خاصاخاص هستن  که درکل هستی   جدا هستند- امام صادق علیه السلام فرمودند در ماهیان رمزی است که فرشتگان قدرت درک انراندارند دوفرشته حاضر به ازمایش شدند- بصورت مردان جوان بسیاریبا  ودرک عقلانی بسیار بالا به زمین امدند وشروع بکار کردندوعبادت کردند- خداوندمنان دوتا حورالعین  بسیار درسطح بالا بسیارزیبا ولوند وطناز وعشوه گر را به زمین فرستاد که در کسوت فحشا بودند- ایندود فرشته درخواستی داشتند انها گفتند ما اهل مشروب وقمار   وبرخلاف مومنات هستیم وانها قبول کردند وبسرعت فرشته شدند ولی عالم شهر  خودسازی کرده بود تحت تاثیر واقع نشد- ودریک ازمایش دیگر  حاکم شهر  ان فرشته انسان نمار گرفت وشمشیر بالای سراو برد وگفت ایمان تورا میخواهم بسنجم من ضد خدا هستم اگر  به من ایمان بیاوری نمیکشم وگرنه تورا دوپاره خواهم کرد- باز او ترسید وفرشته شد وبعضی از افراد خندیدن ودوپاره شدند- سخت ترین حالات انسان یک ان است که کشته شود ودوم  ضد زن وفرزند و فامیل ودوستان شود واگرانها  کافرشدند از انهادوری کند ونسبت بهانه خشمگین باشد درست مانند دشمن خوداش ودرجنگ اگر امدند انهارا بکشد- مقام پدر ومادر ورحم  یعنی از یک  پدر ومادربودن  خیلی عجیب است درحد  رسالات و ولایت ارزشمند هستند- البته به درجات ان بزرگواران نمیرسند ولی دران طبقه هستند-ولو کافر باشند ولی برفرض محال اگر رسولی از ایمان خارج شد دیگرارزشی بندارد- بالاترین ظلم  تبیانات الهی را تغیر به کفر شدن بکنند یعنی نوربخشی به ظلمات تبدیل کنند مانندتورات وانجیل ویا احادیث  جعلی – خیلی غجیب است که یک عالم سنی میفرماید درموردی از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسم ۵۶ نوع حدیث است که بعضی ضدهم هستند تبرکا یکی راانتخاب کنید وعمل کنید؟؟؟ وانزمان که پیامبری بخواهد میءه را روشن کند اورابکشند- درانگلستان بودم خواستم پالتو بخرم  پالتو خودم را درایران جا گذاشته بودم کی از دوستان ایرانی  بمن گفت خانم من شمارا راهنماپی میکند-منرا اولبرد دریک  فروشگاه معظم که فقط لباس مردانه داشت ومال یک یهودی بود- ایشان فرمودند یک کارخانه معظمی ومدرنی دارد که مسیحیت ساخته ویک تشکیات هنری دارد اخیرا ایشان از  ساخت پارچه وهنر رنگ وغیره اینبار حرف اول میزند- بارها مسیحت جلو بوده است وشما به کارمندان دقت کنید افراد پیری  گذاشته بود که از مردم طلبکار هستندوبایدبخرند و ایشان فرمودند \التوی مال مسیحیت وغیریهود  کمی از ان عقب است مثلا صد وبه هود وهشت قیمت ان  سیزده پوند است این زده بیست پوند- وهر پالتو یک ویا یک ونیم پوند به اسراپیل کمک میکند بیاداز ایشان سءوال کرد که خداوندمنان باظالمیبن یهود چگونه رفتار کرده  است! ایشان پارچه خوداش   بجز شرکتهای یهود ی نمیدهد درحالیکه مسیحیت به هر کس خواست میدهد- یک برتری  زمانی داشتند ولی بعد دچار سلطه شیطان شدند که خود میخواستند-درسوره مبارکه مجادله میرفماید این قدر به سمت گناه میروند وتاانکه سلطه شیطان را میپذیرند- حال درمقابل مومنین بهسمت خداوندمنان میروند خداونذد فرشتگان مامور میکند که نقش شیاطین محو وحذف کنند تا بدرجه ای میرسند نمیدانم درکجا خواندم دردوست خداوند واقع  میشوند حدیث داریم که هرکس نقش معلمی متعهد ومتخصص داشت  شخص خداوندمنان اداره وپاداش اورا  ومسیرزندگانی اورا شخصا بعهد میگیرد- قضات وپزشگان وارتشیان دران طبقه بدرجاتی هستند- بعد تجار وکشاورزان وصنعت گران را فرشتگان مامور هستند-مومنین دراین سوره مبارکه میفرماید بدرجهای میرسند که ایدهم بروحه منه  یعنی به روح خداوندمنان متصل میشوند درجاتی از اسمالله درانها ظهور وبروز میکندمثلاشجاعت  فروتنی-  مردمی  ومداوم از تاریکی به نور هدایت میشوند که یک نکته ای  است من تفسیر میکنم که قرانی میشوند این قران میفرماید اینها توسط لطف وترس الهی متعادل   هستند ترس الهی انسان را  عاقل میکند- وگرنه مانند دیگ زودپز میشود وخودرا منفجر میکند این صرب المثل غربیان است که خودرا دیگ زود پز نکن- یک عامل ترس است- خداوند درباره  قران درعظمت  ان میگیود اگر بسختی کوه ها باشی تورا میلرزاند ومقداری لازم از  روحیه تو کم میکندتا متعادل شوی کوه علم باشی تورا به سمت بالاتر سیر میدهد- وبع میرماید زمین سخت باشی تورا تیکه تیکه میکند تا زمین تیکه تیکه نشود قابل کشت نیست وقابل درک زمین نمیشود سختی علم درهیمن است باید درت تجزیه وتحلیل داشته باشی وسپس ترکیبکردن  درجاپی عرف  مسءله را حل کرده است حل بعضی مشکلات قابل حل است ولی اگر حل نشده باشد- باید راه حل ای ازمایشی شروع شود تا  یکدفعه اشراقی شود ومسءله حل شود انرا خداوندمنان به افرادسخت کوش وبا ستعداد فوق العاده میدهد-نه بهر کسی  میشود شناخت فردی این قوه  استنباط را میتواند بذدست اورد ویا دست اورده است ویانه- حضرت علی علیه السلام درخطبه۵۶ میفر ماید درکشتن  افرادمن پشت سرپیامبر اکرم صلواته اله علیه والسلم بودم لذا متوجه شدم درصراط هستم درصراط بودن یعنی یقین داشتند ویقین داشتم که کارم درست است