یسم الله الرحمن الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت کلمه امروز  شخصی بنام اقای احمد کاتب که ادعا میشود که قبلا دزقم شیعه بوده است وسالها وحال بعضی احادیشیعه راقبول دارد که بعضی اهل سنت هم قبول دارد بخصوص عظمت ومقام اهل بیت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وایشان سنی شدند وتصور بران است که وهابی شدند— ومتوجه نیستند که دراوج حماقت هستند- مادر امام حسن عسکری علیه السلام- خواستند برای پسرخود زنی انتخاب کنند- امام علیه السشلامفرمودندصبر کنید بانوی خواهد امد که خودر اسیر کرده است  وجریان بیان کردندوفرمودند احترام ایشان راداشته باشید ایشان خریداریشد بلافصله ازاد شد وزن ازادشد نه کنیز باقی بماند این اولین خطای شما است که حدیث درست نمیتوایند تشخیص دهید چون درظلمات هستید هنوز بنور نرسیدید ایشان میگیود بعداز رحلت امامحسن العسکری جانها به فدای ایشان صلواه اللهعلیه والهوالسلم در انکه ایشان فرزندی دارد ویاندارد درخودشیعه اختلاف شد .شیعه به چهارده گروه تقسیم شد شخصی خدمت امام سجادعلیه السلام رسید خواست شیطنت کند  ایه راخواند تا بخشی ازان وگفت پس فلان نتیجهرا میشود گرفت امام سجادعلیه السلام فرمودند ایه راتااخربخوان ومسئله روشن میشود اینهم یکی از شگرد ها اقایان مانند بهائیت و وهابیت وغیره است این چهارده گروه تامدتی اختلاف پیدا کردندوبعددنبال حقیقت گشتندوسپس وحدت پیدا کردند- وخود ایشان هم بیان کردندکه بعضی از اهل سمنت بهوجود امام العصر  علیه السلام ایمان دارند ایشان یک حقه زد فرمودند دراجماع وحدت نظربایدباشد وگرنه ان  اجماع نیست خوب اگر اینطور است پس خداوندمنان  نبیادموردقبول واقع شودچون ازنظرایشان اجماع لازم تشکیلشندهاست چون هرکدام مذهبی خاص دارند اهل سنت عقاثدانها خیلی جاها برخلاف عقاید شیعه است پس قران معجزه نیست-یکدلیل اورده است فردی از اهل سنت فرموده است امام حسن العسکری فرزندی که اشکار باشد ندارد خوب درست است همه فرمودند ایشان درغیبت هستند- ایشان یک حدیث صدرصد جعلی که من برای او لین بارمیشنوم فرمودند ان بی بی دوجهان رحمت الله علیها به کنیزان فرمودند من  ابستن هستم- خبربه کاخ رسید ایشان رابه کاخ بردند وگفتند تا زمان وضع حمل بیاداینجا بشید که ما فرزندراسالم بدینا اوریم ولی پس از مدتی ایشان فرمودند ان عظمت که من ابستن نیستم همین حدیث مچ انهاراباز میکندکه باین دروغ شاخ دارد   وجود امام الزمان العسکری علیه السلام را نفیه کنند شیعیان براساس روایت واحادیثمعتبر که امام معصوم رحمتالله علیه دوازده تا هستند دراین موضوع شک نداشتند میدانستند که امام داوزدهم  درپشت پرده غیب خواهد بوددرغیبت  صغری نایب خواهند اشت ودرغیبت کبری نایب یا وکیل نخواهند  داشت این امر امری عجیب غیر قابل  باور  وغیر قابل  حکمت میدانند- درقران میفرماید ملکهمورچه هااز کیلومترهاسپاه حضرت سلیمان  علیه السلام رادیدمعلوم میشود خصوصیات ملکه مورچه ها با مورچه ها معمولی فرق اساسی دارد- وبه مورچه ها گت حضرت سلیمان وسپاه اش درغفلت هستند وزود به لانه برگردید حضرت سلیمان علیه السلام شنید وخندید که اورا مثلاغافل میداند-چطور شنید؟؟ دم لانه ایستاد انسانها خداوندمنان را نمی بینند پس نیست و خداوندمنان بچه درمیخورد یافرشتگان مداوم به زمین میایند ومیروندویا دوفرشتهای به اصطلاح بردوش ما هستند واعمالرا مینویسند پس دروغ هستندچون دیده نمیشوند- یکمثال بیاورم ایا یک بیمارستان باشد ولی دکتر وپرستار نداشته باشد ایا این بیمارستان بدرد میخورد ویا نمی خورد- مسلما دومی است اگر هادی الهی نباشد مانندان بیمارستان است  چون کسی راه را تشخیص نمیدهددرحدیث است که اول سوره بقره از شرایط مومن یکی ایمان بغیب است امام معصوم میفرماید یکی از غیب ها امام الزمان هستندچون اگرذ امام معصوم نباشد هست یبی فایده است همه راه کج خواهند رفت اما ایشان فرموده است که فرض کنیم این چنین است چه فایده ای دارد درجهان بخصوص درابرقدرت ها سازمانهای مخفی زیادی دارند هم برای اداخل وهم برای خارج- خوب کسی متوجه نمیشود پس دروغ هستند امام صادق علیه السلام فرمودندوقتیکهایشان ظهور میکنندحقایق درباره خود رابیان میکند- لا عقل خودرا با احادیث شیعه  برخورد دهید  بامکتبهای سنی  کم ارزش توجه نکنید که بازنده میشوید- انشاالله درشیعه مطالعهبودن حب وغرض بکنید ومتوجه حقایق میشوید- ایشان فرمودند به هچ وجه نمیتوان اثبات کنند که حضرت علی علیه السلام دست باز و مهر داشته اند اگرشما حدیث دارید شیعه هم حدیث از معصومین علیه سلام  الله واگر سینه به سینه بوده است شیعه هم سینه به سینه بوده است بخصوص مذب مالکی دست باز نماز میخواند در دیث است حضرت زهرا علیها سلام الله متند پدر معظم اش  صلواته الله علیه واله والسلم- یک کیسه داشتند که دران خاک بوده است موقع نماز ان کیسه را باز میکردندوبر خاک ان  نماز میخوادند حضرت زهرا علیها السلام ان خاک را از نزدیکی قبر حضرت حمزه سیدالشهدا برداشتند- وبرای ان خاک ارزش قائل بودندولی شما متاسفانه میخندید که خاک –خاک است ولی اینچنین نیست- وبرایانکه پراکند وپخش نشودبااب ترکیب کردند ومهر وازان خاک تسبیح ساختندشیاطین گفتند  تسبیح اشکالی ندارد ولی این مهر مانندبت  است چرا بت است چون ارزشمند است پس بت است- اما کینه شدید نسبت به ازدواج موقت دارند یک از دلائل ا این است که دقیقا  قوانین  ارا متاسفانه با فحشا یکی میگیرننددرحالیکه اینطور نیست  هرخانمی که ازدواج موقت میکند پس از دوپاکی  میتواند  دوباره ازدواج موقت کند در این مدت اگر ایشان باردر بشود مشخص میشود وشوهر قبلی هم مشخص است  ایشان میفرماید درقم ششهزاربچه صیغه پدرشان مشخص  نیست  همین مسئله درازدواج دایم بنحوی میتواند رخ دهد از کجا میدانید که واقعا بچه مال پدر است درغرب رخ نمیدهد پدر به مسافرت رقته است پس از مدتی خانم باردار میشود- اندکی از تعصب بیجا دوری کنید وعقلرا تیز کنید ومبعلمای واقعی وارد گفتمان وجدال شوید تا حقایق درک شود- انشاالله