بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درحمله پهبادهای  یمن به پلایشگاه های نفتی ارامکو-مشخص شده است که دوپهباد سیستم پرتاب کننده موشک راخاموش کرده بودند سیستم پرتاب کننده یک سیستم قلب دارد که بایدتشخیص دهد که پرنده  چگونه خصوصیاتی داردودشمن هم است ودر چه بردی باید زده شود وک هشداربه داخل محل استقرار میفرستند وبعداز تشخیص  سیستم اصلی  استارت میخورد مسلم است که سیستم عربستان بروز بوده است وبسیارقویتراز گنبد  اهنین اسرائیل است- واین امر برای امریکا گران تمام میشود- دراوکراین پرتاب کنند هویتزر امریکائی که انواع موشک هارا پرتاب میکند حتی گرادمنظور از گراد ان موشک معروف نیست که درزمان جنگ باعراق جوک ساخته بودند که صدام موشک دوازده متری رادرکوچه شش متری میاندازدمعلوم نیست چه نوع موشکی است دوتا انرا روس ها تا دیروز زده اند حال از ماهواره تا هواپیما وموشک های تخریب کننده  سیستم های کامپیوتری وغیره میتواند مورد استفاده واقع شود یک پایگاه مجهز  به هشتاد افراد لهستانی باتجیهیزات بروز زده شده است لا امریکا برای حفظ خود دادعا کرده است مدرنهارانفرستاده است معلوم نیست که راست میگوید- امروزه مسئله اخلاق برای روسیه بسیارمهم است چون میابیست مردم اوکراین به جنایت کاری  حکومت اوکراین پی ببررند  وگرنه بعداز جنگ مسئله غامض تر میشود ماهم اگربیست دقیقه گنبداهنین خاموش کنیم تمام موشک های ما بهدف خواهد خورد- وبیادرویان فکر کرد انشاالله ما پیروز  جنگ دراینده خواهیم بود