عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند


عرفان
عاشورا

-بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سال روز تولد حضرت علی علیه السلام به شیفتگان خدا پرستان تبریک وتهنیت عرض میکنم-ما درزبان فارسی مطلب زیاد جالب باشد میگویئم- شنیدنی  است ولی دراوج باشد میگویئم نگفتنی است حضرت علی علیه السلام دراوجی است نگفتنی است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه وواله والسلم قبلا فرموده بودند که من طبق دستورالهی چهل روز روزه گرفتم وسیب بهشتی  خوردم وهم چنین حضرت خدیجه علیها سلام الله نصف سیب خوردند تافاطمه علیها السلام متولد شدند چه انسانها که خودرا بکودنی  زدند وجاه طلب ماننم شیخین که به خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام رفتند حضرت علی علیه السلام از کار کشاورزی می امد درخیابان  مشاهده کردند بزرگان اصحاب در جائی گرد هم امدند وایشان نزدانها امد وگفتند شمامثلا خسته هستید ایشان فرمودند خواستم چیزی از شما یاد بگیریم-خلیفه اول فرمودند ماهمگی برای خواستگاری حضرت فاطمه علیها السلام که نه سالشان شده است  به نزد رسول الله  صلواته الله علیه واله والسلم رفتیم وحضرت رسول اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند شوهر ایشان خداوندمنان انتخاب میکند ودرحدیث است که قبلاز حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه علیها السلام به دنیا بیاند درعرش نوشته شدهاست همسر حضرت فاطمه سلام الله علیها- حضرت علی علیه السلام است- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-منتظر شما است وبرو حمام وخود خوش بو کن وبهنزد رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم برو حضرت علی علیه السلام چنین کرد وبعدا از ایشان سئوال کردند ازکجا فهمیدید کهجناب خلیفه اول درست میگوید  ایشان فرمودند که من متوجه درست یبانات شدم- مسلم است حضرت علی علیه السلام هم از سیب بهشتی بوجود امده است ولی به نظر حقیر خانم ها خوشحال میشوند که حضرت فاطمه الله علیها از سیب  بهشتی باشد ولی مردان حسادت میکنند وبه همین جهت این امرا مخفی کرده اند- ایشان وحضرت میدانستند وایشان خجالت میکشبد  که اظهار کند واین مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها رابخوبی نشان میدهد حضرت پیامبر اکرم صلواته اللعلیه واله والسلم به حضرت علی علیه السلام فرمودند قسم به خداوندمنان که خداوندمنان فرمودند انچه تو یادگرفتی به علی بیاموز وبخدا قسم انچه من اموختم به تو یاد دادم حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم من مدینه علم هستم وعی باب ان است وبیادار باب بگذرید تا به من برسید- نکته اول این است  این یک دستور است که بیاداز علم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تا انجا که مقدور است علم یاد گرفت ول ما  بدنبال بیشترعلوم غربی هستیم وکمتر به تمدن اسلامی رغبت نشان میدهیم واین همان تهاجم فرهنگی  - من شر  الوسواس الخناس است- وبه همین علت یک ملت ساده لوح وسطحی وفری خورده بوجودامد که درطول تاریخ اش کمترین فرهنگ ساز ی اسلامی کرد که چهارچوب این ملک خارج نشد- وعلاقه به علم کمرنگ شد ونه درجهت دنیا کار کرد-ون درجهت اخرت ان مجتمع هائی که درباره علم بود به بساط تریاک وشعرخوانی هاکه تخلیه روان ناارام خود کند- در اسلام- قیاس نیست- قیاسمال کار سطحی است فرض کنید یک ماشینی  با سرعت ثابت حرکت میکند این رامیتوان باقیاس  مسئله اش حل کرد که هرلحظه کجا است ولی اگر اینمشاین سرعت های مختلف داشته باشد وگاهی پرنده شود  وغیره او ماشینی دیگر هرگز مانندان نباشد قیاس معنا نمیدهد- لذا کار الهی قابل قیاس نیست ولی برای ساده کردن درک قوانینی داده شده است- لذا علی علیه السلام باهیچ موجودی بجز معصومین علیهم سلام الهاجمعین قابل قیاس نیست- لذا امام علیه السلام نسب  به کل موجودات هیچگاه بدلائل مختلف احساسحسادت ویا حقارت وغیره که ارزش های منفی هستند ندارد وجز خداوند بینهایت معبودی هم ندارد ودشمنان ایشان درتعریف ایشان گفته اند یکانبار از خاک با طلا درنزد ایشان برابر است- و-تا انجا که میتواتد  بدنبال بخشش مال اش به دیگران است- وبز وظیفه ما است که این باب مدینه علم بخوبی بشناسیم ودر تحریف این شخصیت تا انجا که قدرت دشمنانش داشتند  کار کردند ونشان میدهداز اسلام وانسانیت وارزش های الهی وعقلانی بوئی نبرده بودند شخصتهائی چون  حربن ریاحی  وزهیره بن قین با حضرت امام حسین علیه السلام دشمنی داشتند زیرا علی علیه السلام کشنده عثمان است وعثمان شخصیت والائی که بدستورعلی علیه السلام کشته شد وبی گناه بود واگر میبود جهان اسلام رابه اوج میرساند- و- بایدبهوش باشیم-که تاریخ تکرار نشود اخیر حدیثی خواندم که درقیامت حضرت زهرا علیه السلام لباس خونین امام حسین علیه السلام دربر میکند- کهان افکار پلید که درباره اهل بیت ساختند خنثی کند ودادخواهی کند- انشااللهاین روز مبارک که قدران فقط حداوندمنان و چهاردمعصوم علیهم السام میدانند برهمه مبارا ویمون باشد وداخل کل نعمات هائی که خداوند منان به انها داده است به همهداده شود واز تمام شرهائی که انها خارج شدند همه خارج شوند -انشاالله

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۰۱:۳۴
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-من هنوز متوجه نیستم چرا سایت شبکه ولی عصر عج قابل دانلود شدن درتبلت ها وگوشی ها نیست وراه حل منطقی ان کدام است- اما از اپارات میشود مطالب بزرگواران بدست اورد وهمچنین از کامپیوتر-جناب استادقریشی که قرار –بود با سیت کلمه اقای خدمتی گفتمان داشته باشند  ایشان نپذیرفتند واقاا هاشمی خصلت درونی خود را اشکار کرد که تصور میکرد صدا کلفت کند دادوبیدادراه بی اندازد- برنده میدان است- قران مجید یک مطلب میفرماید یک مثال که درتمام ابعاد  راه گشا است- برای شناخت پیامبر اکرم صلواته الله علیه والهوالسم  نسبت به بت پرستان ومذاهب دیگر میرماید اگر شما بخواهید قهرمان دو انتخاب کنید- ایاکسی را انتخاب میکنید که اول شل است دوم فقط میتواند روی زمین بخزد وبعد چپ وراست میرود وراه به سمت هدف هم را گم میکندویا یکفرد قدبلند چلاک که بسرعت میدود وچپ وراست نمیرود وجاده به سمت هدف را مستقما طی میکند- انسان دوحالت دارد یابرعقل سوار است ویا عقل براو سوار است امام راحل عظمت الله شانه- وقتیکه هیت جدید دولت بخدمت ایشان رسیدند فرمودند شما  سوار پست بشوید نه انکه پست سوارشما بشود—پیغبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-افرادی که از عقل کامل سودبجویندماند کبریت احمر هستند-کبریت یعنی فسفر قبلا تفسیربه گوگرد میکردندهردو امکانپذیر است ولی فسفر کمیاب تراز گوگرد است- نقش اندو برای  تولید اتش است سنکی را سوراخ میکرد درزمین فرو میکردند که هم طراز شود اطرافان پنبه یا چوبهای نازک وخار قرار میدادند وفسفر را درگودا ل میرختند وچوبی بیشترسران یک پیاکان مانند از فلز بود بادست میچرخاندند ویا بکمان میچرخاندند فسفر بسرعت اتش میگیرفت وپبنبه وخاررا اتش میزدوبه همین علت بسیارارزشمند بود نوع دیگر درختی است که درقران امده است شاخهایان تر است ولی زمانی که بهم مالش دهند جرقه میزند واتش میگیرد یک مهندسی  همکارفرمودند که درخت کاج هم این خصوصیت دارد چون چربی زیاد دارد-پس اکثریت راه راست رانخواهند رفت درعمل هم تاامروز بدین نحو بوده است- اجماعی است که شیطان برا کول انها سوارشده است-جناباقایا عمرفرمودند ا زاینکه ما باید بدعت بیاوریم چاره نیست یعنی از خودمان استنباط مستقل داشته باشیم ولی بدعت خوب وبد داریم من بدعت خوب میاورم- چندمورد ملاک موضوعات را موردتوجه قرار میدهیم- اول بیتالمالملاک رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم مشخص است درست مانند ایشان صلواته الله علیه والسلم حضرت علی علیه السلام است-دوم فدک است سوم حرمت اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته اله علیه والسلم است-دیگری برابری نژادها است هرکس برابری نژادهارا قبول نکند فاشیست است دیروز در روزنامه یو-اس تو دی – امریکا  دردره شارلوت مسابقه ماشین سواری بوده است حال لغت هم نماینده مجلس معنی میدهد وهم دادستان دادگاه یک فرد مشهور که به برابری نژادها معتقد بوده است جوانان کله خر دست وپای ایشان بشدت شکنجه دادند که داداش برامده است-  هنوز هم برابری نژاد وجودندارد برابری زن ومرد هم بدرستی وجودندارد-حتی توحید را تخریب کردند یکجناب فرهنگی است کهامروزه تصور میکنم استادانشگاهتهران باشند مدتی من افتخار همکار یبا یشان داشتم همینقدربس حضرت حدا دعادل رحمتاللهعلیه دریکجمع بزرگان فرهنگی ایشان را نابغه شگفت انگیزنام برده است بخصوص درعلو م تاریخی ایشان درتحقیقاتش  درموردانجیل برای من شرح دادن که پولس نبی  هماز یهود وهم از رو حال غربی باشد یاشرقی چون دراواخر روم شرقی حاکم بر شام شدپول دادن به اینجانب که اولا تمامترات را بدست اورد ومردم رافریب دهد ه از درون این کتاب علمی من حقیقت را استخراج کردم سخنگوی زبردستی بوده است نمونه ان ابوهریره است هم یهودوهم رومیان گفتندچپ.وراست باهم بگو تااینها  گیچ شوند واز دین مسیحیت خارج شوند به همنی علت کهدرانجیل مگیوید فرزندانسان وروح خداهردو را باهم اوره است خیلی جاها متسفانه درفرق اسلام بدین روش هم عمل شده است یک رکعت درست را میبستند ودررکعت دوم دست را ایستاده میکردهاند درشارح الحنک یعنی عمامه باز بشو ویابسته باشد  ویا یکبار وض از بالابه پاییندویکبار هم پشت سرش از پائین ببالادرحالیکه خداوندمنان فرموده است حافظ دین من هستم-چه جوابی برایاینمطلب واین ایه دارند ومسلم است از مباهله میترسند- زمانی اسقف معروفنجران حاضربه مباهله نشد وافراد دیگر که همراه او بودند بسیارتعجب کردند ایشان گفت ما بازنده هستیم انها گفتند پس به انها  ایمان بیاور ایشان فرمودندتمام ابهت وثروت واحترام واقائی ما نابود میشود قران انهارا مردگان زندهنما مگوید که بخاط لطفی که به انسان دارد مدتی به انهامهلت میدهد ونمونه انهاهمین اقا یهاشمی وخدمتی وابواب الجمعی اقایان هستند ده سال مانندپتک درمغز انها کوبیده شده است ومانند منافق هردفعه راهای ازدرون سورخی ک هخزیده اند درست میکنند وفرار میکنند عقل میگیود برایانکه دین حفظ شود یک شخصیت تالی پیامبر اکرم صلواتها لله علیه واله والسلم باشد تا دین تضمین داشته باشد را دیگر وجودندارد شاید هیمن مقدار کافی باشد وگرنه بزرگان در شبکه ها یمختلف بادقت زیاد  ودائل داند شکن اثبات حقایق کردند ولی چون شطان استاداقایان لجاجت بی معنا .غیر عقلانی واحمقانه دارند امیداست  کمی بفکرفروروند وبدانند این چپ وراست رفتن کا شیطانهای انسی بوده است که بتواند درصباحی برتخت حکومت وپادشاهی جلوس کندودین را اهرم کارخود قراردادند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۲۳:۰۱
علی گریست

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- هرچه من به تاریخ مراجعه میکنم محو عظمت اسلام ناب هستم- همیشه بین ابرقدرت ها بخصوص وکشورهای کوچک مانند شیران بر سر قلمرو وماده هانبرد است- درتاریخ بشری انرا تداعی میکند-گرچه  انستیتوی  تحقیقاتی هوور  سازمان متوسطی است که امروزه بخاطر اقای شولتزمشاور اقای ریگان که به عنوان شیمیدان  سیاسی  خود لقب است  بسیار مطلب نوشته است در مقاله  چالش امریکا وچین- ریشه انرا به اقای ریگان نسبت داده است نبرد لیبرال دمکراسی وبا  سوسیالیسم درست قانون جنگل مطرح است انسانی که ادعا میکند لیبرال دمکراتیک است چرا باید وارد چالش بشود چالش باید براساس تقوا باشد که انهم به همکاری وبهتر کمک کرده است- ایشان در زمان که با اقای میخائیل گورباچف-ملاقات داشته باشد- اقای ریگان به مشاورین دست اول واقای شولتزحکم کرد  درگفتمان با همتای خود این خصوصیات مهم وشخص وتمایلات شخص ریس جمهوری امریکا بیان کن( ها ل مارکس)- که بسیار برای اقای ریگان اهمیت دارد استرارتژِی روشن وشفاف که برای پیروزی درجهان رقبای قدر میباشد- با بکاربردن اسباب اقتصای ونظامی-به سمت رقبا بیان میشود-که تبدیل شده است-به تفکرات  بنیادگرائی استراتژی امریکا شده است-من چندی پیش  تاریخ فلسطین را مطالعه میکردم تمام قدرتهای دنیا  درانجا مدتی مقیم بودند حتی مغول ها وهمه سرانجام انجاراترک کردند ضعیفترین انها صینویست هااست  چون این یک سنت شده است انها باخفت خواهند رفت تنها استراتژی الهی پابرجا خواهد شد- اینمدل روسی تصور میشود نوبت چین کمونیست است-که جهان ازاد قبلا در  زمینه امریکا هم بافته شده بودندحالاازلحاض اقتصادی باجهان سوم همبافته شده اندو بهم وابسته شدند- مقصر کیست مقصر چین است یاخودامریکا است-حال که روسیه از  س رپرست لوک خارج کرده است ودرجهان سوم نقشی زیادندارد به این نتجه رسیده است با روسیه روش مسالمت امیزی داشته باشد-ادامهدارد 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۳۰
علی گریست

امام حسین(ع) از لشکریان عمر بن سعد خواست تا سخنانش را بشنوند و در جنگ عجله نکنند تا آنان را پند دهد. همچنین از آنان خواست که به او فرصت دهند تا دلیل آمدنش را به کوفه توضیح دهد تا امر بر آنها مشتبه نشود.[۲]

او در ادامه به معرفی خود پرداخت و به نسبش به امام علی(ع)، پیامبر(ص)، حمزة بن عبدالمطلب و جعفر بن ابی‌طالب اشاره کرد.[۳] همچنین سخن پیامبر(ص) درباره خود و برادرش امام حسن(ع) که «این دو سرور جوانان اهل بهشتند» را یادآور شد و از آنان خواست که اگر سخنانش را قبول ندارند به صحابه‌ای همچون جابر بن عبدالله انصاری، ابوسعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم و انس بن مالک که هنوز زنده بودند، مراجعه نمایند.[۴] سپس با اشاره به اینکه وی نوه پیامبر(ص) است از لشکریان ابن سعد پرسید آیا کسی از شما را کشته‎ام، یا مال کسی را حیف و میل کرده‌ام و یا اینکه جراحتی بر کسی وارد کرده‌ام؟[۵]

پس از آن شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، قیس بن اشعث و یزید بن حارث از نویسندگان نامه‌های کوفیان را خطاب قرار داد که آیا شما نبودید که به من نامه نوشتید و مرا به کوفه دعوت کردید؟[۶]

او سخنانش را با قرائت آیه «إِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَ رَبِّکُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ»[۷] که به داستان حضرت موسی(ع) در برابر لجاجت فرعونیان اشاره دارد و نیز آیه «...بِرَبِّی وَ رَبِّکُمْ مِنْ کُلِّ مُتَکَبِّرٍ لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسابِ»[۸] به پایان برد.[۹]
واکنش‌ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۰۹:۱۶
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایانی که میگویند  لعن وسب صحابه را نکنید ایه بیاورند-پس چرا معاویه لعن نمیکنند- ایه بیاورند که همه صحابه اهل بهشت هستند وحق ندارید  صحابه رالعن کنید—خداوندمنان  برای کشتن هر  پیامبر اش  وحتی اذیت وازار کردن هرکدام عذاب سخت فروداورد وبرای قاتلین  امام حسین علیه السلام هم عذاب سخت تابحال فرود اورده ذاست مطون باشید اولین کسی تسلیت وتعزیت راجع به امام حسین علیه السلام بیان کرده است شخص شخیص الله است واینرجایان تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام به مدیریت شخص –شخیص الله هدایت میشوند- درانجیل است  شخصی درباره او نزدحضرت یحیی علیه السلام- تعریف کرد وگفتند روز ی ده بار غسل تعمید میکند ومداوم درنماز ودعا است ایشان را طلبیدن دیدن معلومات مذهبی ندارد وگفتند خیرتو به مردم میرسد وبا ستمکاران مبارزه ولو لفظی میکنی- تبیلغ ان عظمت که بزودی به پیامبری میرسد میکنی وگفت نه وفرمودند مقامی ندارد وحضرت عیسی علیه السلام امدند وفرمودندمن را حضرت یحیی علیه السلام غسل دهند وسرانجام  پادشاه ستمگر برای انکه تاثیرات کار حضرت یحیی علیه السلام کم کند باوجود انکه زنان عفیف داشت وحضرت یحیی علیه السلام بازنا وفحشا مبارزه میکرد یک زن فاحشه با او ازدواج کرد واورا کرد ملکه وحضرت یحی ی راطلبید ودرحالی که مست بود جریان راگفت وایشان بیان کردندچنین نکن گردن ایشان را  وحضرت یحیحی درحالیکه میگفت زنا نکن سرخود رازیربغل گذاشت .از کاخ خارج شا ه مداوم نعره میکشید ومردم این جریان که دیدند  کاخ شاه را واژگون کردندوانهارا کشتند- جریان امام حسین علیه در کادر بزرگتر است وبایداین الگو مداوم تر وتازه شود ومخالفین ایشان  بایدنابود کرد هم چنان که درخطبه روز عاشوراخواندن وانها مخالفت کرد شعار شیعه است وتا ظهور هم چنان درس میدهد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۰۹:۰۴
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به سایت مرحوم حضرات اقای ابوالحسن بنی صدررحمت الله سری مجدد شایدبعلت مقاله ای قبلا نوشتهام  صدمقاله  اول  در شکم صدمقاله دوم گذاشته است وبعضی ازانهار حذف کرده است من جمله رسانه وانقلاب کار ما بدین نحو است- خوب مقاله دیگری دارند روزنامه وانقلاب- قبلا ز بحث یک نکته بگویم- همیشه دوران تخصص است چه درگذشته چه حال وچه اینده- تخصص یک بعد مهم اش اخلاق است ولی اول خاص میخواهد واخلاق راهم خاله زنگی نکنیم- چون درعنوان  انقلاب امده است پس باید درروی انقلاب  مانور بدهیم- شاید تعجب کنید انقلاب اصطلاح ضد قرانی ویک اصطلاح احمق هانی است که غرب راه انداخته درهمه چیزبعلت ضعف وکوته ای فکری کلمه انقلاب رابکار میبرد زمانی که دراطریش گاری درست شد گفتند انقلاب شده است کالسکه انقلاب دیگری است- بسط دادن درست است وبسط دادن چون براساس علمی باشد تعجبی ندارد اگر تعجبی دارد برمیگرد بهخالق هستی که چنین خصوصیاتی ار بکاربرده است- قران مجید ازتمام پیامبران گذشته تمجید کرده است واسلام بسط ادیان گذشته است پس نقلاب نیست اگرانقلاب بود بایدهمه ادیان گذشته غلط بداند-تمام انقلابا بشری دچاراین توهم شدندجنایات عظیمیکردند که قبلاز ان وجودنداشت وبعد دچار  سرخوردگی شدندوکم کم   به بسط گذشته پرداختند- امربهمعروف ونهی از منکر یعنی درجاده حق بودن است جاده که تغیر نکرده است ولی مسیری جدید درجاده طی میشود-چون شرایط تغیر کرده است حال اگر قدیم جاده دردشت عبور میکرد حال به دریا وجنگل هم میرسد علت قیام فیزیکی ان بود زور  مارا ازجاده بیرون کرد حالا باید با زور مانع رابرطرف کرد ودرجاده قرار گرفت این مطلبرا غربی نمیفهمدانها انقلاب ضدیت باگذشته میداند بقولامام الراحل صلواته الله علیه والسلم تروخشک- را باهم میسوزانند- احیا دین بهترین لقب است که امام حسین علیه السلام فرمودند البته ایشان رجائی درست میفرمایند که روزنامه باید مثلا ملت را درباره اوضاع کشاورزی قرار دهد بالاجمال بگوید ما شانزده مسئلهمهم دربار کشاورزی داریم هشت ان اهمیت فوری دارد وباید خبرنگاراز جهاد کشاورزی  پرس وجوگفتمان کند که راه حل هائیکه اگربدست امده است کدام است- ونظریات انحرافی چه داخلی وچه خارجی را سخت مورد تجزیه تحلیل انجام دهد وپاسخ دقیق وحتی دندان شکن بدهد یکیازدانشجویان  دانکده  روزنامه نگاری تهران برای من تعریف کرد که رز جناب ا قای باستانی پاریزی  بحثی داشت کهفرمودند اگرمن روزنامه نگاربودم وحق میگفتم دمار کسی برخلاف من حرفی بزند درمیاوردم- ولی مه همین است باز جناب بی صدر بیان کرده است حق وحقیقت  واقعیت باشد اما یک نکته مهم داردخبرنگارباید کلام پرنفوذ داشته باشد وتاثیر گذارباشد- جناب مرحوم مجاهد کبیر حضرت مهدی بازرگانرحمت الله علیه یک درس تفسیر قران داشتمن نظریکی ازعلما خواستم ایشان فرمودندان تقسیربرای انهائیکه درکلاس ایشان مشعوف وخوشحال شاد میشوندودست میزند خوب است ولی من دقت میکنم که مفسر چقدرعلم دارد تفسیر حضرت اقای دکترمهدی بارزگان علیه السلام هنر ایشان نیست هنرخداوندمنانحتی ادم بیسواد که تجاربی داشتهباشد واندکیهوش بازمیتواند استنباط درست داشته باشد واحادیق ائمه اطهار غلیم السلام هم چنین است دردنیا فقط این دوتا است مابقیه تخصص پیچیده میخواهد- یک اشاره کنم-که بزرگواری درباره اموزش گویا دکتری هم دارند فرمودند اول نمره درمدرسنباشد ودثانی همه دانشگاه نبایدبروند زیرانیازی نیست وفرد ممکن است به دانشگاه علاقه نداشته باشد ونمونه مثلا فنلاند وسویس- دانمارک اوردند اولا اگر اروپای غربی بخصوص امریکا اگرنبود انوقت شمادرک میکردید- چنین نیست- واخیرا همهانها بامشکلات  دارند  دست وپنجهنرم میکنند این نوکیا که مال  فنلانداست ورشکست شد چون عقب افتاد دوباره چه اتفاقی افتد تصور میکنم کره جنوبی کمکی کرده است دوباره بکار افتاده است درثانی بقول امریکائی بشربسیاربالاتر ازان است  بنشنیدببیند دستگاهخوب کار میکند ویانه ویا چند تا پیچ بندد انسان همگی اشرف مخلوقات هستند امام سجادعلیه السلام میفرماید من ارزو دارم سرانسان ها شلاق بزنم ویابربدن انها شمشیربزنم  که بدنبال علم باشندولو دردریای طوفانی شنا کنند تا به ساحل نجات یاعلم برسند هرکس نکر چوب اش راسخت میخوردولی روش تعلیم وتربیت با سخنیت استعداد وعلاقه  باید هم طرازی صحیحی داشته باشدتاحدی هم فردی باشداگردانش اموز درابتدا باید باروش  دستجمعی علم  یادبگیرد وزمانبر است باید لحاظ کرد تا کامپوتر مغزان فد روشن شود وبقول استادمعزز کسینمیداند  چند نکته باد فرد یابگیرد تا کامپیوتر ایشان روشن شودودرمباحثه دست جمعی نقشی سازنده دارد واوائل کند است این  راباید لحاظ کرد وبرای ان طرح درست کرد

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۰۰ ، ۰۰:۳۶
علی گریست

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است-من در زمان دانشجوئی  تحریکات جنسی فوقالعاده زیاد داشتم- واز استمنا هم بشدت میترسیدم براساس بیانات حضرت علی علیه السلام- لذا دکتر رفتم وجریان گفتم ایشان فرمودند تا راحل مناسبی نباشد  جلوگیری از استمنا ضرر بیشتری دارد درحمام استمنا کند  انهم دست باید صابونی باشد ویا بایک ابر  که صابونی شده است انجام بگیرد مایعات زیادبخور وده دقیقه بعداز استمنا روی تخت درحالی که پایئن تنه لخت است پاهایت باز اویه باز درهوا باشد ویک لگن از اب سرد درحمام باشد مدتی دران بنشین که استمنا نکنی  ومداوم دوش اب سرد بگیر وافمارت مشغول کن بدرس و هرچه جلب توجه میکندو لیستی بالابلند چه چیزبخور وچه چیز نخور داد-من مادرم متقاعد کردم که کلفت اینده حاضربه ازدواج موقت باشد واین مسئله رخ داد تا مدتی بعد رفت وسپس خانمی را بخش کهنه شیراز پیدا کردم وخیلی باز ی سرمن دراورد که هفته یکبار یاحداکثر روبارنصف شب بیا وبعدزربع ساعت برو وکمکم من به یشان گفتم حداقل نزدیک صبح باشدکه پلیس مظنون نشود ایشان گقت یک بسته بزرگ کادو همیشه همرات باشد  ومسائل میساخت که ایشان رارها کردم ازهمان زمان علاقه عجبی به امام حسن علیه السلام پیدا کردم که مروج ازدواج موقت بودکم کم بهامامحسین هم توجه داشتم لی کمتر از امام حسن علیه السلام بود شب خوابی ددیم حضرت علی علیه السلام درحالی که دوتا چراغ  دردست داشت وشب تاریک بود وارد حمام شد مدتی انهارابالا وپائین کردوگردشی وچرخ زد ورفت ومن حمام نشانهتوبه گرفتم وتوجه من مساوی بین امام حسن وامام حسین علیهما سلام الله شد-گذشت – من ازدواج کردم همسایه من فردی بهائی بود به اسم اقای عبدالرزاق ناشری یک از بزرگان حجته فرمودند ایشان امام سجاد بهائیت است- ولی توبه نامه دارد درهمان زمانهای قبلاز انقلاب—درسعدیه پنجا قدمی نزدیک به ارامگاه سعدی علیه الرحمت یکخانهای بود که تااندازی حیاط بزرکتری داشت ودرخانه  روضه وعزاداری  میشد ومشهربود صاحبان یکفرد انقلابی است و اعلا میه پخش میکند وضد بهائیت است یک سرهنگ بهادی خان همجوار کرایه کرد وروز عاشور افرادان خانه را بمسلسل بستمردم ریختند خانه بهائی اتش زدن ومیخواستندخانه اقای ا ناشری اتش بزنند همسایه نگذاشتند-درحالیکه همه میگفتند ایشان رفتاراش نشان بر دیوانگی ایشان داردایشان تمام شب رادیو خایر خارجی میگرفت که بفارسی صحبت میکند وموقع خواب روی پارازیت میگذاست ومن تمل میکردم تاماه رمضان  نگذاشت من درحیاط بخوابم صبح یک درگیر لفظی کوتاه مدت پیدا کردیم ایشان باقندشکن شیشیه درب راشکست که هیچکس نمیتواندبهمن بگوید بالای چشمت ابرو است ومنهم شیشه درب ایشان را شکستم درهمین موقع ماشین پلیس میخواست رد شود مردم جلوی اوراگرفتند وجریان را گفتند- وپلیس مادوتار به کلانتری احضار کرد سرکارساتوار جریان راز من پرسید ومن جریان راگفتم ایشان بیانات منرا تائید کرد وگفت من یک پیرمردتنها هستم وگاهی یایدمیرود که رادیوخاموش کنمرادیو پس از قطع جریان خوداش پارازیت میاندازد ولی تعهد داد که تکرار نشود-من همیشه برا ی یادامامحسن واام حسین باشم همه چیزی که دردسترس بود دوتائی  بود-گذشت ایشان کم کم اخلاق نسبت به تغیر مثبت کرد- یک عید نوروز من وپدرم که درخانه ما بود دعوت کرد ایشان اصلیت اش یزدی هست وگاهی به فمایل خودبه یزدمیرفت وشیرینی میاورد ده دقیقه گذشت پدرم گفت من دارم وشماهم ده دقیقه باشیدپدرم رفت ایشان یک رنگ زرد رنگ داشت شد مثل لبو سرخ حالت خشمگین گرفت که من درتصرف بودم بلند شد یک  گلدانی دستورداده بود درست بکنند کناردیواربود یک یار هنری دادشت میلیه های اطراف بوته وگل  از اهن درست کرده بود یک جای ظرفی داشت یک ظرف مستطیل شکل از مس داخل ان- که دران گل کاشته بود چون فرد روستائ یبودبگل کاری  بسیارعلاقمند بود ومداوم گل کاری میکرد  ویک سفر به جیرفت رفت ونهالموز اورد وانرا بارورکرد که خوشه ای به ماداد- درخت موز یکی سری دانهای قهوه رنگ بیرون میریزید عجب برکتی هرکدام میتواند یک درخت موز شود باد انهارابه خانه های همسایه میبرد واومداوم اناراباید جاروب کند ودرخت موز دوسال بیشترداوم ندارد باید ازنو  کاشت درخت برید خودا  خوداش  را راحت کرد- بهمن گفت زیر گلدانرا  تماشاکن-من دیدم دوتا پیچ بسیارشیک وزیبا ویکنوع رنگ سیاه تاحدی براق بزیر اش استگفتم برای شتسشوی گلدان است-گفت بله دقت کردیم دین  رنگ مس مشخص است باکمی خشم گفت فهمیدی-گفتم فهمیدم گفت حالابرو-من رفتم از فردا یشان کم کم حالت مظلومیت گرفت- یک مثال درشیراز  است کهمن حلوای کدوئی شدم کدو حلوائی وقتیکه به سمت فاسد شدن میرورد  گوشت اش کم میریزد ویک نوارهای سفید اشکار میشود دست به ان بزنیدگوشت اش میریزید ایشان چمان حاتی داشت وحتی گردان اش راکچ میکرد خانه او چون امن بودمرکز جمع شدن بهایئت بودوپشت بلنگو میگفت تنها من هستم این همسایه را دارم ارشاد میکنم ولی هنوز جزو به ایشان نداده ام وهمه دست میزدندوهورا  میکشیدندمدتی به هندوستان رفته بوده است- که درانجا علوم سیاسی بخواند پولاش تمام شده بوده است برای یادگرفتن زبان انگلیسی-  یک معبد بوده است یک تیکه سنگی دراطراف درب بوده است هرکس انجا مینشسته بایدافراد کمک کنند درهندوستان مهمترین شغل هتل داری است فردی میگوید حاضری درهتل کار کنی میرود درهتل کار میکرده است تمام افرادی که به این مسافرخانه میامدند شپش داشتند از طرف اداره بهداشت میامدندسرشان راگندزائی میکردند ایشان میررود دوره بیست روزه را باموفقیت میگذارند وگندزادی میکرده است واداره میامده است وتائید میکرده است هرچه میگوید حقوق منرازیادکنید هشت روپیه درروز میگرفته است بسیار کم وه است انها قبول نمیکنند وایشان رها میکند وباز به ان سکومیرود این بار دریک هتلب استانی ولی مجهز ودرغربهم مشهوربوده است کار میکند کاراش اب از چاه کشیدن وحوضرا پر کردن واطراف اب پاشی کردن وزمین اطراف هتل گلکاری کرده بوده است اب دادنوبعدجلوی هتل بنشنید ومسافرین راراهنمائی کند واسباب انها بالاببرد- وانها که انعام به هتل میدادند هیچی  به او نمیدانند وفقط هیچیده روپیه داده میشد ایشان میگوید شما بااستعمار انگلیس درگیر شدید حال خودتان استعمار میکنیدمن بهایرانبروم مقاله مفصلی مینویسم انها   بیست روپیه میکنند وهشتادرصد انعام راهم میدهند ولی هرچه فکر میکند که بااین شرایط نمیتواند در هندوستان درس بخواند وبه ایران میاید ایشان بالباس کامل خواب سرکوچه روی صندلی بود وروزنامه روز که مسائل سیاسی داشت میخواند یک وانی پرسید چیزی هم دارد گفت یک مقاله بسیارپیچیده سیاسی امروز هست گفت چه نوشته است ایشان گفت فوقالعاده پیچیده است-من از دانشگاه نهرو هند دکتری علوم سیاسی گرفته ام که  میتوانام انراتجزیه وتحلیل کنم مطالبی درست دارد ومطالبی به طنز درباره فلسیطین دارد که درست است مطالب اغوا کننده دارد ومطالب تبلغاتی غلط دارد جوان پرسید که راه ی ساده ای وجوددارد ایشان گفت سیاست زمان رضاشاه ومحد رضا شاه رابخوان درست تجزیه وتحلیل کن که چغال وبقال قصاب همانرا قبول داشت باشند انزمان درست فهمید وگرنه غلط فهمیدی اقتصادراهم همینطور بفهم- ایشان درزمستان یک زیر پیراهن ویک پالتو میپوشید ودراخرین زمستان ایشان رادم نانوائی دیدم برف سنگنین ای  امده بودوپس از چندروز هنوز سهسانتیمتربرف درپیاده رو ها بودگفتم سینه پهلو میکنی ایشان گفت اگریک پیراهن بپوشم گرما زده میشوم سینه پهلو کرد وبعداز ده روز فوت کرد خانواده  دختری از کرج امدندوغیره وهمه میگفتند ایشان فکر میکرد که هنوز جوان است به ایشان گفته بودن که شمارا درقبرستان مسلمان دفن میکنیم ایشان گفته بود حتما درقبرستان بهائیت  بایددفن کنید انها گفته بودند که مردم فکر میکنند ما بهایئان دروغ میگویئم برای ما بد میشودیشان گفته بود امرشما به من مربوط نیست ودرقبرستان بهئیت دفن کردم تصورمن این است ایشان ارشاداتی کرده است هرکس قبول نکرده است حسابش رابرسد

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۰۰ ، ۱۲:۱۰
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است جناب اقای  ابوالحسن بنی صدرکه خودرا میخواهد زیاد اکادمیکی جلوه دهد-میفرماید  درایران بعداز انقلاب- حضرت دکتر مهندس اقای مهدی بازرگان رحمت الله  علیه به من علاقه ومحبت پیدا کرد روزی منرا برای وزرات امور خارجه تعین کرد دوشرط داشت اول افراد را زیردست شما من تعین کنم ودوم نظریات شمارا اصلاح کنم ومن گفتم شما وزیر نمیخواهد شما منشی میخواهیدمن نیستم  اول شمامدتها درخارج بودید افراد را ازکجا میشناسید؟؟ انهم بانظریات امام الراحل علیه السلام هماهنگی داشته باشد شما که دم از حقوق بشر میزنید به خاطر اکثریت باید نظراکثریت لحاظ کنید- واگرنظری دارید مستقل نباشد  امام الراحل علیه السلام که بحث اش خواهدامد حداقل مخالفتی نداشته باشند- ایشان در حلقه هفده ام ازادی واستقلال دونظریه غربی را بیان کرده است فرقی  زیادندارند- ایشان ازادی  بیان کردن به میزان علمی که فرد دارد ازاد است تافلر- چند قرن گذشته است یک فیلسوف به این نتجه رسیده هنوز جامعه غربی این مطلبرا یاقبول ندارد ویالحاظ نمیکند درتمام موارد همین طور است- استقلال تعریف کرده است براساس علاقه وعلم ونظریه خودتجربه کندپس همه شاید مایل باشند شراب ومواد مخدر وازادی جنسی وغیره را تجربه کنند پس بهانه باید حق داد چون استقلال بدین نحو که تعریف میشود اجازه عمل داد- ایشان بیان کرده است غرب تاحدی به سمت انسان جامع حرکت میکند جهان سوم تک تعدی است به اصطلاح ایشان مجازهارا حقیقت میبیند علم انهاراباید بیدارکند- اگربکند افرادی گازهای شیمیائی بسیارمضر ساختنداز نتایج کارخودبیخبر بودند؟؟ وهنوز هم میسازنند اقای ترومنکهاجازه پرتاب بمب اتمی بر روی شهر هیروشیما داد ازنتایج ان بی خبربود ایمان بهعلم که بشرطی درراه صحیح باشد چند درصد درطول تاریخ مشتری داشته است یکصد وبیست وچهار هزار پیامبر درطول تاریخ امده است میزان مریدان ناب چند درصد است خداوندمنان درقران ازانها گله کرده است وتاظهور حضرت بقیت الله العظم رحمتالله علیه قران میفرماید اکثریت جاهل خواهندبود وحقیقت راقبول نخواهند کرد- به مجاز روی خواهند اورد- زمانی که عقل وعقلا  و حی حقایقی روشن میکنند- نباید اجازه دادکسی برخلاف ان بخواهد تجربه کند ایا خداوندمنان جامع صفات هست یانیست؟؟ اگر هست پس پیامبران .اولیا خداوندمنان جامع ترین افراد هستند هرگاه ما بدرستی انهارا  شناختیم باید ازانها تبعیت کنیم درغدیر خم ایه ای ازسوره مائده حضرت علی علیه السلام جامع اوردن نعمات وکملات تعریف میکند بقول عرب اسم میاورد- شما مخالف سرسخت مجاز هستید- نکته دیگر  ایشان  میفرماید بادعا نمیشود مملکت را  مدیریت کرد سکولار احمق برای کوبیدن دین اینرا شعار کرده است درحالیکه میداند دین منظوراش چیست ولی نمیخواهد انرا قبول کند که ازادی هرکاری راداشته باشد دعا دستور موکد خداوندمنان ازنشانه ای خاص مومن است بقول استادمعزز حضرت ایت الله  عبدالله زبرجد رحمت الله نودونه درصد توسط واسطه مادی حل میکندحضرتیوسف علیه السلام درزندان دعا کرد  شرح است توسطیک زندانی که ازادشد نجات پیدا کرد یک درصد مستقیم خداوندمنان حل میکند که کسی نگوید ان فرد شانس اورد  بفهمند کارخداوندمنان استخودفرد تعجب میکند واسطه مادی چگونه شکل گرفت که هیچ مقدماتیرا اماده نکرده بود فردی درس زیاد نخوانده مداوم دعا میکر خدای من راپزشک کن تابه مردم خدمت کنمکنکور شرکت کرد قبول شد خیلی تعجب کرد ولی خوب همت هم کرد سال چهارپرشکی ایشان- متوجه خطا شدن ودیگر کاری نمیشد کرد- وقتیکه خداوند منان بهحضرت موسی علیه السلام مفرماید همه چیزت راحتی نمک غذایت راازمن بخواه این بهاینمعنا نیست که نمک خلقالسعه میشودانا خلق میشودنه ازجائی اورده میشود بعضی  اجابت ه خاص هستند برای اتمام حجت است فرد اگاه شود- دعا مخالفت باسعی تلاش ندارد بلکه برعکس شرط اول سعی وتلاش است  سعی باید که دین را ازمجرای دقیق ان یادگرفت نهاز مجرا ی مجاز انشالله همه به حقایق ناب الهی  دسترسی پیدا کنند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۰۰ ، ۰۸:۳۰
علی گریست

بسم الله- الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تعریفهای زیادی  از غذای تلیت کشک شنیده بودم-بخصوص از فردی که مسافرت های خارج ایران زیادمیرود که این غذا درسطح جهانیی است- بخصوص که بچه های  سخت گیر هم انرادوست داد ویک غذای کامل است که قر ص کلسیم داردمولتی ویتامین است وانواع  انتی اکسیدان دارد- باید سعی کنیم انرا ارتقا بدهیم که درسطح جهانی – شناخته شده شود-کشک سایده- خیارخرد شده اقلام میتواندمثلا خیار فرد برای خوداش خیار بیشتری خرد-کند-گردو خردشده-پیاز داغ- بادمجان نیمپخته- پیاز خرده شده انواع سبزی خوردنی براساس علاقه فرد -   نعنا داغ کاهو  وخرما غالبا درکنار به اندازه میگذارد همراه بانان تیری وبعضی ها اب بنه به ان اضافه میکنند بیاد بنه را ا داخل پوست خارج کرد وبعضی بنه ارا میکوبند وبادست فشار میدهند یک کیلو بنه به اندازه یک نعلبکی روغن دارد انرا داخلمقداری کهمزهاش دراختیار فرد است دراب نیم گرممیریزند وانراداخل تیلیت کشک میکنند دومزه میشود لطفانرا بهبرادران وخواهران فراموشکار کورنائی بدهید که حال کنند- بنظر حقیر دود تریاک ممکن است ویروس کورنارا ادم کند به تجربه اش میارزدبسم الله- الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تعریفهای زیادی  از غذای تلیت کشک شنیده بودم-بخصوص از فردی که مسافرت های خارج ایران زیادمیرود که این غذا درسطح جهانیی است- بخصوص که بچه های  سخت گیر هم انرادوست داد ویک غذای کامل است که قر ص کلسیم داردمولتی ویتامین است وانواع  انتی اکسیدان دارد- باید سعی کنیم انرا ارتقا بدهیم که درسطح جهانی – شناخته شده شود-کشک سایده- خیارخرد شده اقلام میتواندمثلا خیار فرد برای خوداش خیار بیشتری خرد-کند-گردو خردشده-پیاز داغ- بادمجان نیمپخته- پیاز خرده شده انواع سبزی خوردنی براساس علاقه فرد -   نعنا داغ کاهو  وخرما غالبا درکنار به اندازه میگذارد همراه بانان تیری وبعضی ها اب بنه به ان اضافه میکنند بیاد بنه را ا داخل پوست خارج کرد وبعضی بنه ارا میکوبند وبادست فشار میدهند یک کیلو بنه به اندازه یک نعلبکی روغن دارد انرا داخلمقداری کهمزهاش دراختیار فرد است دراب نیم گرممیریزند وانراداخل تیلیت کشک میکنند دومزه میشود لطفانرا بهبرادران وخواهران فراموشکار کورنائی بدهید که حال کنند- بنظر حقیر دود تریاک ممکن است ویروس کورنارا ادم کند به تجربه اش میارزد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۰۰ ، ۲۱:۳۶
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یکی از دوستان فرهنگی  که هم درعلم فیزیک دستی دارد واهل تحقیقات است بعلت دانشجوی  دانشگاه شیرازبودن دستی درزبان دارند ومن زمانی دانشجو بودم میدیدم که ایشان ب استاد میلی درمقابل  دانشگاه به زمین میکوبند ویک تحقیقی را انجام میدهند- ایشان هم در  شناخت اسلام هم دستی دارند وتحقیقاتی در اصطلاحات قرانی وتفاسیر قران داشتند-دروات ساب  بحثی از عدم  سنگسار که من درمقاله  بکاربردم نوشته اند که ییهود انرا تحریف کرد وارد  کتاب تورات کرد ولی انچه من خواندم برعکس است درتورات بوده است انرا پاک کردند شایدبعلت اقتصادی ونفسانی زمانی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه حکم سنگساردادند یهود مخالفت کرد حضرت فرمودند درکتاب ترات است اتفاقا ایشان کتابرا مطالعه نکرده بود تورات اصیل بود- واو تصور میکرد درتورات نیست تورات رااورد وحضرت فرمودند فلان صفحه بی یار  ایشان اورد ودست برروی ایه گذاشت وگفت بخوان او  نخواند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله و یهودی السلم خواندن  یهودی خیلی تعجب کرد-پرسید از کجا صفحه را تشخیص دادید  ن سر کائنات صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند حضرت جبرائیل علیه السلام  به من گفت یهودی گفت ایه را چگونهت شخیص دادید ان سرورکانئات صلواته الله  علیه واله والسلم فرمودندنور زد گفتن چگونه  انرا خواندید  ان عظمت هستی  صلواته الله علیه والسلم فرمودند خواندن رایاد گرفتم واندکی نوشتن را- بعدا روزی حضرت علی علیه السلام  سرورولایت صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودند من درخمت روسل اکرم صلواته الله علیه و اله والسلم بودم ایشان فرمودند یا علی من تمام کتب الهی را حفظ هستم وبه ایشان فرمودند چشمترا ببند وباز کن چه شدفرمودند تمام کتب الهی  حتی امام الکتاب را حفظ شدم- پس دردین  یهود هم سنگسار بوده استجناب استادمعزز حضرت ایت الله  مرحوم جناب اقای عبدلله زبرجد علیه السلام ورحمت الله علیه فرمودند هر حرامی که قبح ان ریخته شده باشد ویک اپیدیمی وشایع شدن پیدا کرده باشد بشرطی که عقلا درک کردهباشند وجامعه بنسبیت مخالف باشد یادانذار کرد وکمی سخت گرفت ویا کسانکیه بشدت با امرمعروفی مخالفت کنند وبخواهند انرا تعطیلکند درجهت احیا ان باید اقدام کرد مبارزه با ازدواج موقت یک  دلیل سیاسی دارد  زیرا برداران سنی  نادانسته در تورشیاطین افتاده اندکه حرام کردن ازدواج موقت یک بهانه سیاسی  برای کوبیدن البیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودوثواب ازدواج موقت بیشتراز ثواب ازدواج دائم است سنگسار ودست بریدن  اولی برای زنا ودومی برای دزدی کردن بسیار شایع دراعراب بود به کتاب  اینه تاریخ حضرت مرحوم  دترصادق ائینه وند مراجعه کنید ه حتی به همین خاطر میخواستند بادیه نشین ها پول فت بدست اورند دزدی درحد رزق الهی وحتی مقدس  تلقی میکردند وبه همین علت  به مدینه امدند چناچه رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم قبول نکنند ایشان را بکشند سنگسار ودست بریدن علما میفرمیاند بدو علت است یکی  تحقیر کردن ودو م پاک کردن فردی که مبتلا زنا ودزدی است کم کم از این اعمال لذت میبرد وحاضر بترک ان نیست
 دست بریدن باعث رنج میشود وکم کم این لذت را  فراموش میکند وبه سمت عقل حرکت میکند  اگرفرد را اعدام کنند فرصتی برای  پاک شدن ندارد وبا اینحالت درجهنم باقی میماند چون فرصت پاک شدن ندارد وقانن این است که اول به سینه وبالاتراز کمربزنند کهه تحقیرشودوهم رنج بکشد وکم کم از این گناه بداش بیاید وبعدا به سر اوبزنند این ناهان یاهرگناهای کهمردم ازان  نفرت پیدا کند جامعه بود قسمت وضدهم تبدیل میشود فرصت مناسبی است که دشمنان نفوذ کند وبه اهداف خودبرسند مانند جنگ شیعه وسنی  وبعضی احکام برادران سنی  تقیبح میکنند وجواب لازم را میگریرندیک شکافی بوجود می اید که الان همین طور است- در سوره  احقاف- حقف بر وزن رزق به زیگ وشن روان گفته میشود قوم عاد وثمود دربالای مدینه به سمت شام قرار داشت یک سرزمین اباد که دراطراف اش بیابان بود واز همه جهت  دارای نعمت کافی بود خداوندمنان بهانهاگفت اگر اسگسای و بهسمت کفربروید همین شن روان حساب شمار میرساد ودر نقل قولی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه السلم امده است خواند سوره احقاف انسان را ازبلا های  - دنیا واخرت حفظ میکند سورهای که با حا میم شروع میشود-  درباره تنزیل وفرود امدن وحی وقران است  گاهی داوند که قران ارسال کرده است خودرا  العزیر والعلیم بیان کرده است که قران سرچشمه علم وعزت است الرحمن الرحیم است والعزیز والحکیم است قرا زمانی که درباره ستارگان بحث میکند- ا صفت  حق وعلم صحبت میکند حق یعنی نظم دارد علم یعنی دانش عظیمی کار رفته است حق درمقابل لاعبین است لا عبین کسانی هستندکاری رابرای لذت عمل میکنند نه دران حکمت است ونه علم است ونه حق است که مشهورترین انها درطول تاریخ قمار است- امادرزمانی که از وحی صحبت میمند العزی ول حکیم بیان میکند حکیم یعنی عملی که سودمنداست- ونتچه نیکودارد ولی میفرماید لکن اکثرهم لا یعلمون اکثریت حکمت انرادرک نمیکنند البته  زمانی که جامعه امادگی ندارد احساساتی است تصور غلط دارد میشودازان صرفنظر کرد وبهنحو دیگیر جوامع قوبل دارند عمل کرد دلیل ان  هم ان استحضرت علی علیه السلام بریاحفظ دین از مقام امامت کنار کشیددائل بیشتری دارد به سایت -ویکی پدیا . اورگ- فا به زبان انگلیسی  وفارسی  سنگسار – دراسلام مراجعه کنید

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۰۰ ، ۰۰:۱۱
علی گریست

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-بله فرانسه منبع وچهاراه خبر است وازادی غرب امروزه  بیشترین تجلی ان  درفرانسه است ولی دلیل میشود ما فرانسه تطهیر کنیم جنایات زیادی دارد درچه درسابق چه امروزه در فلسطین ودرافریقا ودرکشورهای اسلامی نیشود انهارا ندید- سروده ان شخصیت جان خودرا فدای افرادی میکند برای صلح وازادیمیکنند  ایا فقط جهان باصحل و ازدی میچرخد درامریکا هفتصد کارتل نافیائی است  زیردست انها مثلا نفتی   پالیشگاه پمبپ بنزین وفراورده نفتیمتعلق به انها است فقط بری بخش خصوصی تعدادی پالیشگاه یک میلیوندلاری چند حداکثر ده میلیون دلاری داده بودند این ازادی وصلح؟؟انگلستان من شاهد بودمنفت گران شد وقیمن بزین هاپیما گران شد  بسیاری از محصولات  تربار ومیوه انگلستان ازخارج میاورد میوه وتربار با هواپیما باید بیایدمثلااز قبرس خون چون نفت درقبرس گران شد مالیات بست برمیوه ودردانگلستن هواپیما باری گران شد قیمت تربارومیوده دولت تعین میکند  ایشان نمیدانم برچه اساسی گفت این قیمت نفت موقتی است قیمت میوه وتربار بسیاراندک اضافه شد یک شرکت عظم کارتل میوه وتربار  هشتادرصد   کارخودرا تعطیل کردوان بیست درصدهم  بعنوان کمک بهمردم انگلستا گفت هرکس درارمیوه باشد من کمک  بهاو میکنم بشرطی باقیمت من  را بپذیرد شرکت کوچک بوجودامد نه  ماشین داشتند نه سردخانه داشتندونه افرادمتخصص  وجائی توزیع کنند –میوه از هواپیما حداکثر نیم ساعت به بهمغازه برسانند که  خراب نشود انهم باترافیک انگلستان وگرنه میوه فروش قبول نمی کند خودبخود کمبود شد وقیمت میوه قاچاقی شد ومامورین اندک بودند ونمیدانستندچه اخاکی برسرشان  بعد متخصین فرصت را برای انواع میوه وتربار   تعین کردند که تافلان مدت اشاکال ندارد ولی مردم قبول نمی کردند وانهارا بیرون میرختند ومیگفتندبرای حیوانات مفید است ولی بعضی مرد انهارا میخریدند باقیمت بسیارارزان ککمک  گران شد بسختی توانستنداین موضوع را  تاحدی حل کنند- همانطورکه ذکر کردند سولیوان درکتاب اش گفته است اقتصاد ایران درحدی بسیارزیادبحرانی است مسئول این  پدیده-چه کسی است؟؟ باز ما متکی به غرب باشیم- این گربه شد زاهد وعابد ومسلمانی- به اندازه اقیانوس ها ما با غرب  یک شکاف بزرگ داریم غرب عوض نمیشودحرص وطمع مافیا حدی ندارد درداخل خود غرب  عملکرداش مشخص است دربحران کورنا درامریکا مافیا چقدر کمک کرده است؟؟ ولی برای ما فرق بله هیچکس قدرت  تشخیص چه اتفاق می افتد  نمیدانست یک سیاستدار امریکائی به امام الخمینی  رحمت الله علیه گفت  هیچ روی حرفهای فرب وبخصوص  اعتمادنکنید این ها ازهرنوع جنایت برای منافع خود  خوداری نمی کند  طبیعی است که امام نگران باشد کاری نکند بقول ان عظمت صلواته الله علیه واله و السلم سنگ روی یخ شد وانقلابرا دیگران بکنند این امر نشانه عقل است وعقل  دیگرامام افرادی که مشخص هستند برای راهنمائی خود پذیرفت- اینکه دادگاه انقلاب ودادگاه روحانیت جدا شد برخلاف قانون اساسی نیست غلط است قانون اساسی دراینموارد  بحثی نداشت قانونی نداشت میابیست توسط احکام امام الرحال علیه السلام عمل شود ئتا دادگستری بعدا  ان قوانین وارد  حوزه حقوق عمومی بکنند مخصوصا روحانیت روحانیت که دزد وغیرهنیست نظریات مخالف دادن است که زیادمبنا ندارد شخص خودمن در دانشگاه این تزراکه  دراسلام فعلا نمیتاند مشکلات جوانان راحل کند راه غرب به طریقی حلال کند ولیز زمانی به رب رفتم متوجه شدم که اشتباه است- ایشان بخوبی میداند که امام علیه السلام جای امام الزمان علیه السلام جلوس کرده است وامام الزمان علیه السلام جای پیامبر اکرم صلوا الله علیهوالسلم جلوس کرده است ایا پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم فرمودند حجاب ازاد  است شراب خوردن ازاد است وغیره درست است این نوع احکام دستورات در قانون اساسی نیست – ولی معنای ولایت مطلقه همه این مسائل رادربر میگیرد-چطور بعضی اقایان نمیخواندانرابپذیرند چون شعارانها صلح وازادی است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۰۰ ، ۱۲:۲۰
علی گریست