بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ما هنوز درک صحیحی از فرهنگ ماشین نداریم ولی تا انتهای اخرت مو به مووقدم به قدم بیان میکنیم ودرک عالی شعور ی انراتبین  میکنیم- امروزه درخیابن های تجار ی هیچگونه پارکنیک نداریم که مجبور میشوند دوبله پارک کنند- به محض چراغ سبز میشود بقول ظریفی زنگ اخر دبستان زدند درامریکا مشان های پر سرعت ساخته میشود وکیلومتر ها طول خیابان است باین سرعت حرکت نمیکنند- یکی از دوستان من که بسیار در رانندگی محتاط است وهمه را به احتیاط  تشویق میکند با یک ماشین خارجی که داخل انرا لوله بنزین نایلون وتاانجا که میتواند- در داخل موتور از پلاستیک استفاده میکنیم اقائی برای انکه خانم اش ازبانک پول بگیرد ماشینعمودی پارک کرده بود وهمین که ماشین بغل دستی رفته بود خواسته بود ماشین بیرون اورد وافقی پارک کند درهمین چراع سبز میشود وایشان با احتیاط حر گکت میکرد ماشین پشتی شروع به بوق زدن میکند ایشان کمی دست اش به سمت پیاده رو میکند وماشین ایشان برخورد میکند به باک ماشن گازسوز  اینجا بیادتشکر کرد چند لایه بودن باک منفجر نمیشود ولی لوله بنزیمپاره میشود وسر کاپوت بالا میرود وبنزین داخل موتور واز شیشه خورد شده عقب ماشین به داخل ماشین پرتاپ خوشبختانه کسی درپشت نبوده است راننده ماشین پراید هول میشدوبه سرعت به سمت جلو میکنذ وبه ماشین جلوی ضربه میزند ومتوقف میشود واتش نشانی میاید وماشینهاراخاموش میکند- جای شکراش باقی است که  هرکس خطا  خودراقبول دارد- وتنها چیزی ما بلد هستیم  زن ومرد وای وای کنیم ولحظه ای بعدهمه چیزا رافراموش کنیم