بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است- توحید درقران هم درافعال  الهی وهم درصفات وهم درذات مورد استدلال واقع شده است به ترتیب خاصی – استقامت برتوحید- مورد توجه قرار میدهیم-درطول-تاریخ- تلقین کردند-که-بت پرستی درست است-وعقلهارا دفن میکردند وپیامبران سعی میکردند-عقول را اشکارکنند-حرف انها اینبود که اجداد-ما- منیع عقل بودندوتمدن امروز نتجه عقل بزرگ انان است- قران فرمودند هرکس به اجداد-وافراد- بیسواد گذشتگان مباهات کند عذاب سخت خواهد دید که درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه چشیدن ضربات شمشیر است- ولی بعدا عذاب های دیگرهم اضافه میشود-درقبلاز بعثت دزدان فهمیده بودند-که این بت ها هیچ خاصیتی ندارند- یک بت  را در دخل راهروردی دریک طاقجه بالای درب ورودی راهرو قرارمیدانند-که مواظب خانه باشد-دزدان  انراپایئن میاوردند- ود دراخلاطاقی که گنچینه طلاوجواهرات انجا وجوداشت روبر و ان گنچینه-قرار میدادند صبح انها متوجه میشدندبت را به مغازه برمیگردادند ویک بت دیگر میگرفتند- وگاهی دزدان ابن بت باخود میاوردند وبه نصف قیم میفروختندوصاحابانها شکایت به مغازه دار میکرد –وا انمغازه دار بت رانشان میداد وانفرد میگفت همین  است ومغازه دارحاضربود به همان نصف قیمت-بفروشد—ولی فرد قبول نمیکرد وبت های کوچک میفروخت که داخل اطاقها وگنجنیه قرار بگیرید وگاهی بین مغازهدارو فرد زدوخوردی میشد وچند بت شکسته میشد تعقل نمیکردند که سیصد وسی اله دارند وبیش از سه هزاربت ساختند یعنی قربیا هراله یاخدایان  در چند بت قراردارد--- ایه امد پیامبر اکرم بگومن بشری مثل شماهستمیعنی در درک عقلانی وقدرت عقلی مثل شما هستم اگرمن توحیدرادرک میکنم شما میتوانید درک کنید- بعضی علما معتقدهستند این ایه بهاینعلت گفته است من بشری مثل شماهستم- یعنی فرشته نیستم کهاگرفرشتهبود میگفتند ماعقل شمارادرک نمیکینم- درظاهر برعکس است که اگرفرشته بودن  انها ذی العقل  قوی میدانستند واطاعت میکردند-ولی ایرادهائی متواستند داشته باشند شمافرشته نیستید جن هستید شماهم مثل ما کم عقل هستید یعنی پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم درحد عقل انهااثبات میکند-انها  براساس ان تلقینات میگفتند قلب قفل است ویا دل ما درپارچه ضخیم بستبندی و پوشیده شده است وگوش ما کر شده است ومیان ما وتو حجابی مثل دیوار است پس تو کارخود کن وماهم کارخودراانجام میدهیم اگرواردجنگ باما شدید ماهم باشماوارد جنگ میشویم-قران این تلقیانات درطول تاریخ برایانهاروشن کرد ودرمقابل توحید  از بانهای مختلف من جمله انبیا اعظام رحمت الله علیم اجمعین عبادالرحمان – وافراد وفرشتگان وشخص خداوندمنان بیان کرد وعذاب را به انها یاداوری کرد-ولی سخت ترین عذاب نسل جوان وبعضی زنان ودختران وبعضی بردگان بودند که ابهت انهارا درهم ریخت- حتی فسادهاراهم به گذشتگان نسبت میدادند کهانهااز روی عقل وتجربه پذیرفته بودند-