بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- استدلال  توحیدی-انسانها درطول تاریخ اثبات شده است-که اولا- بدنبال کشف رابطه علت ومعلولی پدیده ها هستند- وبدون تحقیقاتعلمی بسیارسیحی  این رابطه فرض میکنند وتعداد زیادی که به ان معتقد شد- تبدیل به یقین میشود مانند درک معاد- قدرت دیدن خداوندمنان-  قدرت زنده کردن مردگان- علم الغیب الهی-تعداد امام المعصوم باید دوازده تا باشد وسیزدهم نحس است والا ماشاالله—وکم کم انسان شاخه وبرگ میدهد وتاثیرات خارجی نسبت باقوانین خوداش-توجیه میکند  به سبک  میگویند در روانشناسی شرطی شدن- که  امروز مطبوعات خارجی بفور انجام میدهند –وچون خارجیان به ایران نمیایند وانها دروغ وراست ترکیب می کنندواین چنین وانمود شده است درغرب هردورغی بیشاریک سال  باقی نمیماند پس راست میگویند-تعداد ایرانی چه ازلحاظ فکری نادان استویاخودفروخته در رسانه ها غوغا میکنند اقای ترامپ فرمودند کورنا یک لطفی به ماداشت کهامریکائیها به چین نمیتواند بروند زا انجادرباره ما دروغ میگویند؟؟ لذا قران میفرماید اگرتحقیقات دقیق نکردید ساکت باشید-هرچه میگویئد سعی کنید راست باشد تابرای شمانعمت بیاورد وگرنه عذاب میاورد-مایقه شما هم دردنیا وبخصوصدراخرت خواهیم گرفت دردادگاه حضور پیدا میکنید-ولی کاری اسان نیست زیرا دلائل ساختگی زیاددارد- یک ازمایشی ساختگی فرض کنید این چنین انجام میدهند- فردی میگویند از کنار یک برج عبور کن درطبقه پنجم اگر چراغ خاموش شد وتو انجابودی وچراغ روشن شد بین چه اتفاقی میافتد ساختکی یک نعمتی به ایشانمیدهند مثلا ده بار –حال اگر چراغ روشن بود وخاموش شد یک حادثه- درست میکند ده بار کم کم مردم میگویند ده بار شده است وتحقیقات میکند لنها سید هستند فلان شده ومسائل دیگر- این شرطی میشود وبه این سادگی قابل-پذیرشنیست وبعد یکتعصب  پیداکمنید کهفقط مثبتها راقبول میکند به منفی ها –توجه ندارد-وکمکم میگوید هرکس باورنکند سرانجام دیوانه میشود زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه مردم از کجا فهمیدند که ستارگان  قدرت دارند درسرنوشت انسان دخالت کنند تحقیقات نشانمیدهد درمحلی خاص- مثلا درماه اذر فلن ستاره بسیار روشن است ومیگویند رکس دراین ماه ومتولد شود سرنوشت اشبافلان ستاره است وبدبختی میاورد مگرفلان کارها-را بکنی درانزمان باراندگی های زیاد ومخرب میامده است وافراد در بیابان ها بهخاطر جمع شدن اب احتمال مرداب شدن وبیچارگی ها ایجادمیکرده است-خداوندمنان براساس صفت الرحمانی بههمه بندگان کمک میکند  اتفاقا دران زمان کمیک بفردی میکند او انرا پای عبادت ستاره-می گذارد-سئوال حضرت ابراهیم علیه السلام- این است زمانی که ستاره افول کرد تاخورشید طلوع کند اگرمشکلی برای توبوجود بیاید ان خدا کمکی به تو نمیکند-ویا اسمان مثلا ابری بود-حضرت ابراهیم علیه السلام-من از خدایان شمانمیترسم –شما ازخدای من باید بترسید-که برایخداوندمنان شریک قرار دادید-که هیچگونهدلیلی درباره ان به شما نازل نشده است-انها گفتند یا ابراهیم ازغضب خدایان مابترس- نمرود که باحضرتابراهیم السلام درگیری پیدا-کرد فرصت مغتنم دانست که ایشان دراتش بسوزاندوحرف مردم درست از اب دراید- اتفاقا برعکسشد وباعث بیداری شد