بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- واقعا این سایت های  وهابی –کوچکترین درک عقلانی چون حوزه انها حوزه حقه بازی است علمی واکادمیکی بحث نمیکنند—ایشان  میفرماید شیعه سندندارد  - وسنی سند دارد- پس جناب اقای ابوحنیفه یک دروغگو است که پس از تحقیقات زیاد- شصد وپنچ تا رسید-دلیل شان ایشان نمیداند چرانهار قبول کرد چون متضادی نداشتند –وبعضی از انها درشیعه است درکتابی که برای جناب اقای عمر نوشته شده است جناب دستورات ا ش درست مانند دستورات حضرت علی علیه السلام می دانیم حضرت علی علیه السلام هرچه فرمودند از رسول اکرم صلواته  علیه واله والسلم است وایشان سند نمیدهد که از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم گرفته است ویااز شخصی دیگرگرفته است  نمیتوان گفت جناب بخاری درست میگیوید ودیگران غلط میگیوند این یک قرارد داد سیاسی  بوده است که طاغوت جا انداخته است اصلا حدیثی  احادیث دیگر درست انرا رد میکنند قابل قبول نیست—اما  ایشان رابرای لغات عربی سند بیاورید که درزمن رسول اکرم صلواته الله این معناراداشته است  - این مطالب سینه بسینه پیش رفت است واین روش روش غالب تاریخ است که درستی ان مشخص است وقابل تحقیق است- درثانی  اسناد سابق در  روی چوب و پوست حیوانات-وغیره بوده است کاغذ علاوه بر گران بودند  نایاب همبوده است درتاریخ است شاهان ده برگ کوچک به دانشمندان هدیه میداند مردم احادیث حفظ میکردند وامام صادق علیه السلام فرمودند عمل کنید تادریادتان بماند اکثریت حفظ میکردند  قبلا الان رانمیدانم اکثریت بیسواد ودند  خانم ها بیشتر درضمن کارخانه قران راکه چندبار گفته میشود حفظ میکردند- این که نهج البلاغه سند ندارد- ایشان تصور میکند فرد باهوش ایشان است درسابق مردم کودن بودند فرمودند هرچه علما میگفتد مردم قبول میکردند-درحالی که هوشیاری  فوقالعاده بیشتراز حالا بوده استد در  بحث حوزه درباره شهیدثانی که بعضی احادیث  شهید اولهم  را قبول نکرد-یک بحث عقلانی کرد- خیلی  شهیدثانیب تعجب کرد حتما این مطلب حدیث دارد- وایشان بدنبالش نرفته است دلیلاش فصاحت بالائی نداشت- باخوداش گفت تانجا که امکانداردبه سمت مرکز امام حرکت میکنم به یک دهکده رسید-دران دهکده برای شب بخوابداطراق کرد وبعدفهمید شخصی انجا-درس حوزه میدهد کنار ایشان نشست ودرباره حدیث صحبت کرد ان فرد فرمودندحدیث رست فلان است شهیدثانی تائید کرد که فصاحت دارد ودرچهارچوب سیستمی است امام صادق علیه السلام فرمودند احادیث ما هم باعقل وقران مطابقت دارد وهم سیستمی  است ضد وبی ربط نیست دارای قانونمندی است واینکار از هیج کس برنمیاید جزو اهلبیت محترم رسول اکر صلواته الله علیه والله والسلم-فدی انجابودوگفت شهید ثانی قبلی بهنظر من فصیحتر است اختلاف شد وایشان به نزد امام صادق علیه السلام رفت ومتوجه شد انهادرست گفتهبودندوامام عیله السلام یاشمانزدما بیایید ویاما فردی بهنزدشما بفرستیم وتصور میکنم امام علیه السلام شخصی رابه نزد انان فرستاد سیستمی بودن دین شیعه بسیار جلوتر از براردان سنی است اصلا سیستمی نمیتواند بشود  اما نکته دیگر  بخاط جعل حدیث ونابودکردن کتب شیعه وترس از تدریس ان غیره  گاهی شناخت مشکل میشود علمای زمان نظریاتی میدهند ویقینی نیست انهارا درج میکنند که دراینده شاید روشن شودوهمین طور میشود ولی احادیث برایرادن سنی گاهی باعقل درتضاداست ولی انهارا میپذیرنند  ومطلب دیگر بهمنی طریق مثلا کتاب نهج البلاغه نوشته است یک دلیل که راویان نوشته نشده است انبوده است از ان اسامی برای جعل حدیث استفاده میکردند مگر سید رضی دیوانه است ویامردم بی خرد هستند ایشان کتاب نهج البلاغه-کهخود گفته بهترینهارا جمع کرده است از خودبپوید ومردم نفهمند  مگر ایشان درجنگ صفین بوده است-کهخبطه امام رادرنجا نوشته است درثانیمردم بخوبی  افرادزمان خودا میشناسند-کهچگونه فردی است همه از عظمت این دوبرادر اشعار  سرودند وحتی دانشمندا سنی از انهابهره بردهاند وانهارتمجید کردند