بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- در اسناد ساواک-  یک از چهره هائی که بسیار تاثیر گذار بخصوص  برای جوانان بوده است مرحوم استاد معزز ایت الله  محمد تقی  جعفری  سلام  الله علیه  بوده است وچون ساواک از فلسفه بری وخالی بوده است را مبارزه  با ایشان بسیار سخت بوده است من دباره درشیاز  وتعدادی هم درتلویزیون ایشان را دیدهام چهر خنذان وملیح و بحثهای متفکرانه که از عمق قلب و وجدان برمیاید- ولو بسیار از مطالب بخوبی درک نشود ولی هدف مشخص است یک نشاط روحی را القا میکرد- درامریکا بسیار تعجب کرده بودند باداشتن سرطان  ایشان همچنان شاداب  به مطالعه خوداش  ادامه میداده است- ایشان تعریف میکرد من با اندک پولی به نجف رفتم ومیدانستم طبق حدیث – خداوندمنان طلبه علم انهم طلبه دین را  کمک خواهد کرد مدتها درحجره  وفقط شلغم پخته ونان میخوردم- تاوضع من توسط یکی از مجتهدین  درست شد- ایشان درس اخلاق نزدیک استاد درخواست کردند خصوصی به ایشان یاد دهد- استاد سرحال بود نزد ایشان که درس تمام شد فرمودند فلانی از فردا نیا-گفتم استادمسئله پیش امده است- فرمودند خر پالا نش عوض شد- یعنی جسم خاکی تبدیل به جسم برزخی میشود- گفتم استاد شما سرحال هستید  فمودند وقت تمام شد – من باتعجب به حجره رفتم تا صبح نخوابیدم همه اش درفکربودم  سرموقع رفتم درب زدم دیدم بله ایشان فوت کردند این اوج شخصیت وعظمت انسان است- دقیقا درامریکا همین مطلب برای ایشان رخ داد- در امریکامنزل دختر شان بودند  شب فرمودند درنماز حالی عجیب بهمن دست داد ومن فرد افوت میکنم  و وصیت خودرا به ایشان گفت وصبح رفتندبعداز نماز دررختخواب فوت کرده بودند- کتابی دارند بنام –وجدان من این کتاب را درزمان قبل ازانقلاب خریدم- وقرار شد درابادن در موسسه بهبهانیها بخشی گلچین انرا تدریس کنم- ولی متاسفانه یک عادت بد دارم مداوم کتاب میخرم وانهارا شروع میکنم مقداری خواندن حال مایل هستم این کتاب را تمام کنم ایشان درمقدمه فرموده است که تقدیم به شما- ای وجدان های پاک ونیرومند که با دفاع از اصالت وجدان برای انسان اثبات میکنید- وبه زندگانی  امیدوارش میسازید- این تیکه کلام اخر طلائی است- درغرب صفات زیادی ایجاد میکند  ولی بسیار کم است شخصیت با ثبات ومقتدر داشته باشند خود کشی بسیارزیاد  است وگاهی برای مسئله کم ارزش خودکشی میکند  عند ملیک مقتدر که براساس بیانات استاد ایت الله دکتر رستمی رحمت الله علیه هدف از خلقت همین است عند یعنی نزدیک ازلحاظ معنوی  به خداوند منان-مومن از جهتی عاجز است واز جهتی مقتدر است درشخصیت باید مقتدر باشد ودرنزد خداوندمنان- عاجز وگدا وفقیر باشد  ولی درکل نسبت به راه اش مقتدر است – ایشان فرموده است پیچیده ترین خصوصیات روح وجدان استودر حقیقت با ارزشترین صفات انسان وجدان است- وحدیث داریم هرکس به خوداش ودیگران راست بگوید عاقبت بهشتی است ایشان وجودان یک صورت کامل شده ازعقل میداند-و  در بهشت به میزانی که انسان ترقی کرده است در کاخ رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تختی عظیمی است که چهارده معصوم علیم السلام اجمعین درروی ان نشسته اند  هم بسیارنورانی وهم انوارهای  شگفتی بران تخت میبارد افرادبه اندازه ترقی خود به این تخت نزدیک خواهند شد وخداوندمنان از بالای این تخت صحبت میفرمایند که بعضی سیصدهزارسال از لذت ان بی هوش هستند- ایشان فرموده است بعلت پیجیدگی وجدان کم تواستند درباره ان تحقیق کنند وهمین میزان بسیار وجدان شگفت انگیز است- درماده ترکیبات چند هسته ای هستند- مثلا –اب ازدوهست اکسیژن وهیدورژن است ولی در روح مثلا وجدان یک هسته است ولی از تمام صفات دران هستند- احساسات عالی  -خصوصیات وطبیعی و عقل وعدالت وانصاف وغیره- مشکل دراینجا است مثلا هم لذت است وهم  رضایت خداوندمنان غربیان چون نتوانستند این معضل حل کنند میگیونید یا لذت ویا خدا- وتنها راه حل اسلام ناب است- اشکالی ایشان به غرب میگیرد ویا بعضی افراد  اسلامی – که میخواهند  از روش تجرید عقلانی یعنی جزجز کردن صفات مثلا بایستگی ها ونا بایستگی ها- شایستگی ها وناشایستگی ها مشخص کردند  بابسیار اول درک محدود  وپس تا حد افراط پیش میروند در حقیقت تکالیف جهت خاص میدهد وهمه ان صفات مطرح نمیشود وبیطرفانه نخواهد بودمثلا    موضوع  شهوت جنسی  مانند شهوت جنسی حیوانات درنظر میگیرند- بنظر استاد – اگر برای ما اثبات شده است که انسان بایستی خود برای خویشتن راهی در زندگانی باز نموده وموقعیت خودرا اگاهانه دران راه تشخیص دهد وازان بهره بداری کند ودراین بهره بداری- که عامل انگیزه هم است بایدبرای یک اقتصاد  وحقوق واخلاق صحیح  محاسبه داشته باشد  این امر یعنی وجدان کرده است میتوان گفت اول خدا ودوم خود وسوم جامعه وچهارم ابعاد مختلف ویا- ازادی عدالت فردی وعدالت اجتماعی- بادرنظرگفتن قوانین الهی  و غیر ذالک محاسبه کند اگر چنین کرد شخصیت انسانی پایدار دارد وگرنه شخصیت انسانی ندارد یعنی وجدان ندارد