بسم الله الرحمان الرحیم- توجه ای  به سوره حمد- - هر فعلی از خداوندمنان  انشائ و خلق شده است وطبق قانون الهی عمل میکند ونتجه اش  به خداوندمنان باز میگردد- این دور را خداوندمنان  تعین کرده است-تنها انسان وجن هستند که ازاد هست  که فعل را مطابق دستور الهی  عمل کنند ویانکنند ولیدرهردو صرت فعل بزدالهی صعود میکند وباز میگردد- که در روز پاداش وجزا نتجه عمل مشخص میشود- وبرای کسی دیگری ارسال نمیشود  ودیگری وجودندارد- چون فعل الهی نورانی است پس فعل الهی انسان ومحیط خوداش  را منور ونورانی میکند-  درسیر افعال ازنور به نور میرود- وایجاد تکامل میکند نمیشود فعل الهی تاریکی بوجود اورد-خداوندمنان منبع نور است- فعل نورانی وفعل تاریک ساز توسط عقل که فعلاش نورانی است وملاک اش نورانی است  فعل نورانی را ازفعل تاریک تمیز میدهد تمیز پس از تشخیص است تشخیص پساز تعین است که دوتارا ازهم جدا میکند-ملاک های عقلانی همه نورانی هستند—محبت  یک امر دائمی است ونورانی است نفرت ودشمنی مصلحتی است موقت است با کسانی ضد نورانیت هستند وضد محبت هستند- امام صادق علیهالسلام میفرماید محبت(ناب) انسان به بهشت نائل میکند ودرجائی به خداوندمنان واصل میکند-  افعالنورانی  هم کمال میاورد  وهم غنی میکند یعنی سیراب میکند  وبقول استاد معزز حضرت مرحوم ایت الله  سیدمحمد حسین طبا طبائی رحمت الله کهامروز روز ایشان است فربه میکند  اعراب تصور مکردند هرچه فربه ترشوند خوشی زیادتر است- تاریکی فقر عقلی میاورد وکم کم درتمام ابعاد فقیر میشود ومحتاج میشود و وشانسی بقول معروف وراه بسیارجاها تشخیص نمیدهد والله بختی وبا ریسک عمل میکند وبه ان هم میبالد تنها درجائی که مانند تجارت است  با درنظر گرفتن چهار چوب های الهی میبایست ریسک کرد با توکل- نورانیت باعث جلوگیری ومانع از هوس های کشنده است- وضد محبت ناب هم است- ولی تاریکی گاهی برعکس است- این افعال  سلسله وار در جاده ای که خداوندمنان کشیده است بنام صراط المستقیم گفته میشد سیر میکند   وصراط الله هم گفته میشود- دراین راه محبت به خداونمنانومخلوقات اش مداوم زیاد میشود- وفرد مداوم نورایت درجات بالا  پیدا مکند مرحومجناب استادمعزز  حضرت ایت الله عبدالله زبرجد رحمت الله علیهمیفرمودند اگر مرد به زن خود محبت کند ودرجه مرد  فرض بگیریم الف وخانم الف بعلاوه 100 باشد  وازخداوندمنان خانم طلب ایشان کنند  ایشانمیتواند به محل اقا نزول کند ومشکلی نیست ولی اقا نمیتواند انجابرود تحمل انجاراندارد وخودرابه زیر پرتاپمیکند ولی خداوند منان روحیات ان مرد را بقدری که میبایست دردنیا ان کملات راپیداکند افاضه میفرمایند-نور ارزش دارد= تاریکی هیچ ارزشی ندارد