بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سالروز رحلت جانسوز  باشهادتی دلخراش  وغم افزا رابه همه شیفتگان  اهلبیت رسول اکرم صلواته الله علیهم اجمعین تسلیت وتعزیت عرض میکنم که همگی از افاضات ایشان دردنیا واخرا بهر مند شویم انشاالله- ایشان درمدینه دروز اول ذوالقعده بدنیا امدند کارخداوندمنان از روی حساب وکتاب  دارد- ذو یعنی صاحب ومالک- القعده به معنای کسی فرش داردیعنی جایگاه دارد  وبه معنائی زن نیرومند دراول ذوالقعده درسال173 هجری قمری بدنیا امدند-پدرشان امام موسی کاظم هستنددریک شرایط بحرانی انزمان برای شیعیان سپری میشد وهرزمان که شیعیان از عدم امام علیه السلام شکوه وگلایه میکردند پاسخ فقهی وشرعیرا میدادند وامام زمان علیه السلام هروقت ایشان را میدیدند  بین دو چشم وابروی ایشان رامیبوسیدند ومیفرمودندپدرت فدای تو- انهایکه ادعای تمدن میکنند وحقوقبشر نوشتند به دنیا انراتحمیل کردند-رنگ ملاک شخصیت است از سفیدترین رنگ تا سیاهترین رنگ انسانها را تقسیم میکنند وشخصیت  زنان راهم بخوبی مشخص است  این اسلام عزیز است که رکس هرچه باشد میتواند به درجات بالا برسد رنگ ارزشی ندارد جز امتحان وازمایش کردن مانند زیبائی ثروت وهوشمندی وغیرهدرنزد خداونداندمنان ایمان عمل صالح وتقوا ملاک است که همه میتواند تا اندازهای  که   بدست میاورند بهرمند شوند-مادر ایشان نجمه خاتون است خاتون یک لغت  ترکی مغولی است به معنای  زن خان ومادر خان درحقیقت لقب است درلغت زن دانشمند وکدبانو گفته میشود ولی اخیرا به زنان پیر  با وضعیت  مسن   خاتون کمی ثروتمندو با اقتدار خاتون هم گفته میشود وبه زنان مردان  که تا حدی الرجل هستند وهم خاتون میگفتند  درایرانهم بدین نحو بوده است- ودر سن بیست وهشت سالگی درقم در دهم ربیع الثانی بشهادت رسیدند بنظر میرسد یک سیاست ترکیب ایرانی وعرب بین شیعیان درنظر است ودرجات قم ارام ارام بالا رود وخواهرتنی امام رضا علیه السلام است- بخوبی روشن است شکاف بین شیعه وسنی توسط حکومتهای عباسی باید زیاد شود وشیعه نتواند جانی بگیرد نه نجف ونه کربلا ونه سامرا وجمعی هم که متعین باشند بوجودنیایند  لذا تا انمکان ها قدرت پیدا کنند تنها جای مناسب ایران است انهم قم میباشد وکم کم رشد میکند ورشدی تاثیر گذار خواهد بود درطول امامان معصوم علیهم السلام گاهی مخفیانه وگاهی علنی از قم نام برده شده است وتشویق شده است ونیازمند بزرگانی میباشد هارون الرشید کنیزانی را را میخرید که رومی بودند وبهانها  تعلیم قران وفقه میداد ومیبخشیدمتاسفانه از زنان درجهت اغوای مردان بسبک روز کوتاهی نشده است بیشتر کسانی با سلمان رشدی لعنت الله علیه گفتمان کردند زنان بودند اخرین انها نوشته است که سلمان رشدی  اورادید گفت تو قصد داری منرا بکشتن دهی که سخت عصبانی میشود بجای کلمه – هی که ضمیر  برای مرد است برای او ایت که ضمیر برای اشیا است بکاربرده است متاسفانهمردان وزنانی که درثروت غوطه ور هستند خانواده ویا روزگار امیالانهارا  ارضا نمیکند ننربازی درمیاورند تحمل ندارند وکارهای خلاف میکنند البته ازاین که ذات رشدی پلید شده بود حرفی نیستولی  روانشناسی اثابت کرده است هوشمندان چهمرد وچهزن درسنین پادین کهنزدیک بلوغ است حس جفت خواهی  زودتری دارند وبهتر این نکته رادرک میکنند وانگاه بافشاریک اولیا متعصب روبرو شوند به هرز میروندلذا استاد معزز  وعلامه حضرت ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه درباره صادق هدایت فرمودند اگرمن جای مثلا پدرایشان بودم ایشانرابه ده میفرستادم و-وادار میکردم صبح تا شب بیلبزدند وگرنه یک ته بیل بخورد بهمحض انکه وقت نهار میشد با ولع سنگ راهم میخورد خدارا شاکربود یک نون وابگوشتی است ادم های ازناز نازی از اینجهت خطرناک هستند- فرزندان ائمه اطهار علیم السلام چهدرثروت باشند وچه نباشند اهل  تحمل وصبر وبه استقبال مشکلات میروند با لب خندان مرگ را  باغوش میکشند یک روایت از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم خواندمکه سه شبانه روز با اب گرم غذا خورد شب شد مقداری غذا پیدا شد حضرت انرا برای عایشه گذاشت بهخانه یکی ازخانم رفت وفرمودند شب مهتاب است چراغ لازم نیست دروغین دست درپیاله میکردند وادای غذا خوردن درمیاوردند وبر گشتن بهنزد خانم عایشه وگفتندمن درانجاغذا مفصل خوردن مابقیه رابخور عایشه پرسید ان خانم غذارااز کجا بدست اورد فرمودتصور میکنم پدراش داده است صبح پدرانخانم غذا فرستاد عایشه ازخانم پرسید غذا داری فرمودبله پدرم مقداری فرستاده است به همه تقسیم خواهم کرد- ادامه دارد