بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است-جالب است که روزنامه فاینشال  تایمز  تایمز مالی- خودرا مسئول مالی امریکا وجهان میداند-  را تبلیغات فروش مدیریت تبلیغ تیم پلن گروه طرح وغیره را یاد میدهد در  تبلیغات اف-تی-چهارتای روزنامه اول یک دلار استکه البته هفتگی است  بعد ماهانه 68 دلار است نحوی مشاورانتخاب کردن وکنفرانس گذاشتن همه اینهارا یاد میدهد- اخبار اقتصادی الکترونی ان انلاین  بیست دلار رای سه ماه است- واقای جورج پارکرمعروفترین متخصص بالابردن درمورد بورس ساناک برای  تحلیل بسیار  تنگاتنک ان میباشد- خبری از پرتقال تا مسکو- دارد هرروز  بروکسل پایتخت بلژِیک بعلت وجود مرکز ناتو درانجا مداوم خبرنامه  جزوات کوچک پا ملت وخبرهای ژئوپلوتیکی جهان یک زمانی مرحوم دکتر علی شریعتی مجاهدناب  وکبیر فرمودندغرب  به داخل پستوی خانه هاکاردارد بعدنوبت امام زمان  علیه  السلام میشود- اما فرانسه -دست راستی های افراطی  فرانسه تو دهنی خوردند- اما برای احیا- ستاره تاک شو  انها یعنی مرد اهل مجادله- اقای اریک زمور یکی حالی از نسل رهبران فرانسه گرفت- که یکدفعه منفجر شد بعنوان مدعی که بازی ویرانگری با رقبا بوجود اورد درمورد انتخابات - الکترونی هست معلوم میشو مافیا ی مربوطه کیف پولی برای ایشان هدیه داده است وهمین طور نسل رهبری فرانسه- ناتو مداوم عکس موشکی چین را بسیارباشکوه میاندازد که چین را رقیب ناتو میداند- ودرحال توسعه است درحال جمع اوری کمک دوستان دررقابت باپکن هستند-