بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جناب ىکتر سروش رحمت الله علیه- این تیر غیب است- چون  اهوئی درنزد شیر بیهوش شود  شیرا ورا روپوش شود-