بسم الله الرحمن الرحیم- اشراف و توحید-حکومت رهبری ان یا با یاقوت است ویابا طاغوت – است که اولی بارمثبت دارد- دومی بار منفی دارد افرادی مورد توجه طاغوت هستند همه بر منفی دارند- اساس از جاده مستقیم جدا شدند و برعلیه جاده یا صراط المتقیم هستند طغیان یعنی اب رودخانه سرازیر شود واز جاده خود جدا شود وخسارت ببار اورد کلیه افرادی که طاغوت به انها بها میدهد وبخود نزدیک میکند باید چنین حالتی داشته باشندمانند باغی که ریشهان بغی است- گردن کشان درگناه وبزه ازحد گذشتن- ستم زیاد کردن که ریشه ان حسد ورشک باشد-که درکل انان  وجود دارد- دیگر اشراف - شرف به مکان رفیع است در انسان رتبه بالایی داشته باشد-ملا بهمعنای زمین گسترده است وکسی که زمین زیادی داشته باشد به معنا فرد ثروتمند-که درقران معنای کسی ثروت زیادی دارد وهوش زیادی دارد ومشاور طاغوت است- مانندمشاورین معاویه ویزید علیهما لعنت ابدی بعوان مثال عمروبن عاص وپدراش عاص  وافرادی که این سمت راندارند  ولی در خدمت انها هستند اوباش وبهائم- وسگ ومیمون وعنکبوت میباشند- غالب اینها درسمت مشاورهم طاغوت –هستندند اولا بهانواع حقوقبشر اعتنائی ندارند بخصوص حقوق بشر توحیدی لذا از توحید منزجر هستند واگرقبول میکنند  منافق هستند یعنی از راه توحید وارد میشوند وازراه کفر خارج میشوند بنحوی که افراد متوجه نشوند- وضد عدالت هستند عدالت سفیهانه تفسیر میکنند وخود عدالت بنابرمنافع خود بیان وتبین میکنند- وجز به جامعه طرفدارخود  امکانات وقدرت سیاسی وحکومتی نمیدهند وسازمانهای کلی را درجهت خود نقش پذیر میکنند- ورسانه ها منابع اطلاعاتی را دراختیار میگیرند که مردم را نا اگاه وفریب دهند ونمی گذارند مشکلات را یا درک کنند ویاریشه مشکلات درست بفهمند- لذا با احکام سازنده وحلال مشکلات چه عقلی وچه وحیانی مخالفت میکنند- افراد ضعیف النفسکه تحت تاثیر شیاطین انسی قرار میگرنند وشیطان انهابه سمت هلاکت  تشویق وترغیب میکند- وافراد ضعیفالنفس رابکار میگرنند  اهل تزکیه نفس وتجهیز عقل ئتئجه به  ومعنویات ناب نیستند-واطلاعات خوبی ندارند ودرجامعه اجازه پیداشدن علوم واطلاعات مفیدرا محروم میکنند  وباین دانشمندان درستیز هستند وبه انها تهمت بیسوادی وخرابکاری وشیطنت میدهند وبرخوردهای خشن اجام میدهند وهیچ اه راهمنطقی را نمیذیرنند وانرا تشویق نمی کنند- وسرانجام چامعه بیدار میشود که بهترین راه راه توحیدی یعنی صراطالمستقیم است وظامین کهازحد گذشته اندمورد نفرت واقع میشوند وسرانجام شورش برعلیه انها رخ میدهد وازمقامخود سرنگون میشند - انشاالله