بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است -حلقه سرجوخه نگاه میکردم  دوتا ازمامورین ایرانی اسراییل با نیروی های ایرانی نقش دوجانبه رابازی میکردند تازگی فهمیدم که تاحدی واقعیت دارد لطف الهی است که بیایم سرخط جملهای ریس اسرایلی گفت اندورادعوت کنید به کارگاه برای هد-اف سرزذن خیلی حالت باحالی من پیدا کردم که به عراق وسوریه بروم کارحضرت موسی علیه السلام دنبال کنم یعودیان به سنت پیامبران یهود باز گردانم ولو هد اف شوم