عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۳ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

مناظره- 1!!

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مناظره دیشت من انتظار  چنین  رفتاری تا حدی بودم-ولی اقای بایدن خوب عمل نکرد- درهر نژادی وقومی وملتی-ایدلوژی- کسی که ضعف نشان بدهد دال بر شکست است- ویاجواب ندهد ولی این عمل ظرلفت ومهارت  میطلبد- مثلا کوتاه امدن حضرت علی علیه السلا رقبا انرا دال بر درست بودن خودمیدانند ویا صلح امام حسن علیه السلام ویا شهادت امام حسین علیه السلام--  درتاریخ عملکرد اقای  ترامپ در شوی تلویزیونی- قبلا مسئولین- نیویروک وهنرپیشگان را به باد  انتقادمیگرفت وراه فرار برانها می بست وانهاهم میپذیرفتند- واین مسئله ایشان رامحبوب کرده بود- همین روش درانتخابات خوداش تکرار کرد ولی سیاست مدارنیست تعلیمات  علمی انراندارد باوجودانکه خانم کلینتون اشکال زیادی داشت- سعی میکرد حداقل برای امریکا اثبات درستی عمل وسیاستمداری  عملکرد رااثبات کند- بی ادبی درامریکا  تاحدی نرمال وطبعی است  تمام فیلم ها از کلمات زننده  زیادبکار میرودکمترین انها لغت لعنتی است—اشکال اقای ترامپ نان بنرخ روز خوردن است- بعنوان مثال در زمان اوباما افراد امریکا ی لاتین بخصصو افراد طرفدار امریکا  امدن انها به امریکا تشویق میشد ودرخاورمیانه عراقی که به امریکا کمک کردن وافغانی که به امریکا کمک کردن براحتی به امریکا می امدند امروز الان شد ازکل جهان فقط پانزده هزار مهاجر خواهدپذیرفت-که  شغل امریکائی ها درخطر نباشد  ودوستان ایشان ودرونزوالا والسلوادر وغیروعراق همه مایوس شند  ومسلم است مهاجرین بهاقای  بایدن رای خواهند داد حداقل ایشان سیاست خوانده است وکم کم بر اداره ا جریان پیروز خواد شد وانتخاب مجدد  اقای ترامپ  اینتظاهراتشکال  پییجده تری بخود میگرد وسیاهان که گول خوردن اینباربه اقای بایدن رای خواهند  دا ولی درکل مایوس کننده است نه بحثی از مالیات ها شد وحقوق هاشد نه خاورمیانه ونه اسرائیل ونه خلیج فارس وایران ونه چین وخیلی مسئل که نشان میدهد هردوحزب توانی ندارند که ادعا کنند ومسائل شخصی که در امریکا واروپا بسیارحساس هستندکسی دخالت نکند به اصطاح فضول باشی نکنند واینمطالب بارها  مطرح شده است وحقیقت کدام است مشخص نیست وتنها  ولی سرمایه دارن بیشتر با اقای ترامپ خواهندبودباوجودانکه رسانه ها با اقای ترامپنیستندولی رسلنه های دستهدوم ورادیوهای محلی که بسیارهستند- تجهیز خواهند کرد ویکی از گرانترین انتخابات خواهد  دفعه دیگر واقعا دفعه  نهائی .حیاتی خواهد بود هرطرفداری اشتباه کند به نفع دیگری خواهدبودوبخص  مردم امریکا که  بهترین دنیا میدانند  برای حفظ ابرو بهنفع کسی رای میدهند  ابروی امریکا را حفظ کند ودرهر حال پیچیده است  زیار سرنوشت دردست ده درصدی است که هنوز ازای خودرا مشخص نکردند

موافقین ۰ مخالفین ۰

حقیقت کدام است--1!!؟؟

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای داودی  ودیگران در ایران انترنشنال بجزی کخانمی تااندازهایمنطقی صحبت میکرد  خیلی عجیب که درامریکا  است وضع امریکا را تشخیص نمیدهد –وضع ایران هم تشخیص نمی هدهید وعظمت سردار قاسم سلیمانی-رحمت الله علیه  را درک نمیکند- حضرت ابوالفضل عباس رحمت علیه را شهید کردند یک چهره عظیم جهانی شد- بقول استاد حضرت ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه رحمت معاویه چهه حضرت علی علیه السلام  درخشندگی اش را ظاهر کرد وگرنه چهر حضرت علی علیه السلام علما درک عظیمی داشتند ولی مردیم عادی زیادمتوجه نمیشدند وبرای همین است که درفیلم ادم خوب زمانی کهدرمقابل ادم بد قرار میگیرد درخشان میشود—وضع امریکادر شرایط فروپاشی است- البته ویروس کورنا  سرعت ا را زیادکرد- یک سازمانی جدید ی درامریکا شروع بکار کرده است وبرای بیکارها  کارپیدا کند-  شصت میلیون بیکار ثبت نام کردند- ودرحدود صدمیلیونکه کمترین هزینه را میکنند امریکا  بیشترین کارگران در مقیاس  بزرگ  اول ساختمان دوم ماشین ساز ی و سوم نفت وچهارم گردشگری  درامریکا ماشین بعلت ضعف ترافیک یکامر واجب است واز کل فروش هشت درصد ان سود است- تقریبا ماشینهای در مناطق بارطوبت زیاد  پنیچ سال بیشتر  زنگ خوردگی نمیتواند  از بین ببرنند باتراشیدن  ته ماشی که انجا وانگلستان کلفت تهیه میکنند واگر رنگ ضد  رطوبت بزند فوقالعاده گران خواهدبود حداکثر پانزده سال است یکدفعه دریک تصادف شکاف برمیدارد- در ثانی انبارهای  کلی وجزیئ  کهپرشد  میزان تولید بشدت کم میشود مگر جا پیدا کند تا امروز عدم فروش هفده درصد بوده است- هشت درصدانضررر است ومعلوم نیست اینده چه میشود ولو کورناهم مرخصی کند با زمعلوم نیست چه میشو شرکت های که کشتی کروز دارند –گفتند اگر وضه به اینمنوال باشد نصف انهارا بقیمت نصف خریدمیفروشند زیرا در بندهای خصوصی باید هزینه سنگینی کنند تا انهارابتوان پارک کرد وتا ان هزینه هارا نکنند بیمه انهارا بیمه نخواهد کرد ساختمان بهمراتب بدتر استوانها وام زیادی از بانکها گرفتند وبدنبال انها بانک هاورشکست میشوند- وضع گردشگری هم که مشخص است- درنتجه وضع ترافیک ه.ائی زمینی وغیرههم مشخص است وضع نفت هم مشخص است- اقای  ترامپ یک اشتباه کرد وبرای بهبود وضع بیمارستانهای خصوصی – کم صبر کرد- دراوائل هم این ویروس را دست کم گرفتند زیرا بسیارساده بود  ولی نگاهن متوجه خطا شدند وامریکاتصور میکرد زود برطرف میشود  اقدام به ساخت واکسن نکرد که دیگران بکنند- در انفلوانزاهم همین کارا کرد از کاناا واکسن خرید تاانجا کانادا واکسن نفروخت  وردم امریکا به کانادا سفر میکردندکه از قوانینانها استفاده کنند وباز  کانادا جلوی انرا رفت وبعضی به کوبا رفتند- اما  از زمان  اقای اوباما- شرکت های بزرگ به هرعلت گفتندمغازه های کوچک باید  اجازه از شرکتهای بزرگ بگیرنندذ ودرانها اقدام بکنند وشریکشوندوتعدادانها هم باید ازروی حساب وکتاب  باشد قیم اجاره یک غازه کوچک بیست وپن هزار دلاربود یک دفعه به دویست هزار دلار رسید واین قانون تغیری نکرده است ایالت هائی که این قانونرا رعایت نکردند منجر  به ورود مهاجرین زیادی شدند-که  کار انهارا  تخته کردنداتفاقا مهاجرین کارگر به نفع  انان بود-هم مزد کم میگرفتند وهم زیاد هزینه میکردند  پس مشکلات اساسی امریکا هنوز سر جایش است فرض گنیم ششدرصد بهتر باشد مسئله ای راحل نمیکند یک کار زیربنائی میخواهد- که مافیا علاقه ای ندارد واقیای ترامپ اسم چپ کمونیستی  به ان داده است- بیا سرمایه داری امریکا توحل عمیقی پیاداکند وانتخاب اقای ترامپ هم برای همین موضوع بود-مثلا اقای اوباما هزینه ارتش را بسیارپاین اورد وادعا کردتا سی درصد باید پائین بیاید اقای ترامپ برعکس کرد- وغیر ه محاسبه ای ضربه ای که از بدست نیاوردن از خاور میانه-خوردن بیش هفتصد میلیارد دلار است ولی سرلنجام روزگار انسان  عاقل خواهد کرد انشاالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

امام رضا صلواته اللهعلیه واله والسلم- به روایت اهل تسنن-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات-شخصی است—دکتاب سترک  امام رضا علیه السلام – به روایت  اهل سنت- چنین تعاریف درکتب شیعه  خیلی کم گفته شده است- بیشتر درمورد احادیث است- وحدیث داریم کسی که امام رضا را قبول کرد  سرانجام دوازده  امامی میشود- دلیل اش این است که وقفی رخ نمیدهد مثلا برامامرضا علیه وقف کند ویا امامان  مثلا عدهای برامام موسیبن جعفهر علیه السلام وقف کردند ودیگر امامام بعدی را قبول نکردند- وما میبایست-چنین مطالبی درمورد امام الزمان علیه السلام بیان کنیم—در کتاب  دو شخصیت فوق العاده است- یک شیخ السلام ابراهیم- بت محمد جوینی خراسانی شافعی-که درپا ورقی   چند صفحه درباره ایشان  مطلب نوشته شده است همیت بس  شاگردان ایشان مورد توجه  کاتبین شش که کتاب طراز اول اهل سنت هستند-مشهور به صحاح سته سعنی شش کتابی که احادیث ان صحیح است صحیح بالاترست درجه  -رتبه درستی یک حدیث است- درباره امام رضا علیه السلام نکاتی میفرماید- مثلا مظهر اسرار مخفی- اشکار کننده امور پنهانی – معدن بزرگواری ها وبرکت ها- وبزرگان از ایشانپیروی میکنند- بلند بارگاه-والا استان- بسیار پ

رخیر وباران زا- الطافش کم نظیر سرور پاک ومعصوم- اگاه به حقیقت علوم دانا بهامور پیچیده ونهانی وخبر ده از اینده وگذشته وغیره چنین فردی درباره شافعی چیزی نگفته است درحالیکه باید ان فرد  بالاتراز ایشان باشد-هرچه شیعه درباره امام رضا بیان کرده است همین صفات است که ایشان به یقین رسیده ایشان یک مثالی داشتند- بنام حاطب لیل-که اینمثال به یکیاز شاگردان خود بنام سعیدبن بشیر—ابو خیلد دادند ایشان از استاد پرسید که این تعریف یعنی- کسی شب برای چوبی که بدر هیزم وتش میخورد  میرود ودست اش را مار میگزد یعنی باید در روز برای هیزم  بیرون رفت ویعنی تو ظرفیت  درک مطالب من را نداری- وفکر میکنی که من دروغ وراست را ترکیب کردم- بعد شافعی گفتند ایشان درست میگوید مثلا درباره امام رضا علیه السلام  غلو کردی- ذهبی از شاگردان بنام ایشان است وایشان اینمطلب درباره ایشان ونوشته است وهم قبل ازاینماجرا وبعدازان بشدت ازاستاد دفاع کرده است ودروصف امام هشتم مطالب عمیقی دارد بعداز نوشتن نسب ایشان کهبعضی علمای سنی میگویند هرگاه نسب امام رضا علیه السلام بر دیوانه بخوانید ازدیوانگی نجات ورها  میشود—ایشانمیفرماید امام از لحاظ دانش ودیانت وبزرگواری جایگاه ویژهای دارد- مثلتزرندی حنفی- نیفرماید—امام هشتم- نورهدایت ومعدن تقوا—فاضل با وفا وکاملپاک- مصفا  دانشمند پنهان-!! ازنظر چه کسی پنهان یکیازانها خود ابوحنیفه است وشاگردان اش—ستم دیده شهید ومسموم گشته شده وبه رحمت خدا پیوسته—چشم مومنان ورکن و ستون امیدواران- خورشید خورشیدها وانیس چان دفن شده در زمین طوس-برگزیده- به چه معنا است؟؟بدو امید بسته شده—پسندیده- ابولحسن علی بن موسی ملقب بهرضا ازعلمای زاهد واولیای حکیم ونیکو هیچ فردی دیگر  ازعلما ورهبران اهل سنت دراین حد تعریف نشده است- کاملا مشخص است تقیه میکنند-کسی انزمان تاریخی درکندمتوجه جریان میشود-بسیاری از علمای اهل سنتنوشتند ایشان دربیست ودو سالگی درمسجد النبی می نشستند- ومسائل دینی بزرگان- را پساخمیداد ودرجای دیگر- هرچه سئوال ازان عظمت صلواته اله علیه والهوالسلم- سئوال میشد پاسخ میدادند—دیگری شیخ محی الدین عربی شافعی است- که یک اعچوبه اصی بخصوص درعرفان است-میفرماید- امام رضاعلیه السلام- ایشان سر الهی  یعنی علوم خاصی را میداند- وبینده حقایق است که غالبا  اینده نگردی ودیدن برزخ وبهشت وجهنم است—نور لاهوتی یعنی درک اوج عرفان وتوحید—وانسان جبروتی شناخت کامل از حقیق وتاحد درک نبی-تحقق  بخشرو تمام روحا یعنی ایشان روح افراد را  خلق میکند-وزندگانی اشباح= یعنی جن—وحد وهندسهموجود  خلق موجود—پرواز کنندخ درعوالم وجود  هرنوع مخلوق درک میکند-پناه نفوس قدسی= فرشتگان-وفریاد رس قطب های نسانی= انبیا ورسولان—حجت قاطعپروردگار- وکتاب بی شک وریب= احادیث وتفسیرهای قران- تحقق بخش- حقایق وعالم امکان = خلق موجودات- اازل- امور ابدی- یعنی همه  قوانین وخصوصیات از ازل  تا ابد دستورات وقوانین را میداند- میداند—وابد- پایان هرچه از ازل   تعین شده را میداند—امور اجمالی قران را میداند-ومسائل پیچیده-م= مطالب سربسته  احدیت وتوحید را میداند-و فرقان= انواع مختلف- امور تفصیلی-واحدیت مخلوقات هر نمونه یک احد است- در دانشگاه لندن-  استاد فرمود که ما میلیارده دلار هزینه کردیم که نتجه ان اثبات شد که انسانها احد هستند یعنی خاص هستند من پرسیدم این امرچه فاید ه ای-دارد-فرمودند دراینده ازچندبرابر بیشتر ضرر جلوگیری کنیم- امام مردمان—ماه کامل تاریکی- ابومحمد علی بن ملقب به رضا صلواته الله علیه واله والسلم-

موافقین ۰ مخالفین ۰

استراتژِی جنگ ایران و عراق-!!

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نظر کارشناسان درباره استراتژی جنگ ایران وعراق- این است که درمرحله اول تاثیرانقلاب اسلامی را درداخل ایران ومنطقه کم کند وایران را باعث عدم ثبات درمنطقه معرفی کند- وبا بهانه  مسئله اروند رود که بهمرز عراق تجاوز شده است وقرارداد قبلی  تحمیلی بوده است هجوم را بر ایران اغاز کرد وخودرا رقیب -حضرت امام الخمینی رحمت الله مطرح کرد- صدام خودر را هدف بعدی امام الرحل علیه السلامم یدانست که درحال مورد تهدید واقع شدن بود-که نشانه های ان ازسال گذشته کم کم اشکار میشد- امام  رحمت الله علیه- صدام را یک دیکتاور خطرناک تلقی میکرد که شیعیان  درفاشار  واختناق قرار داده است واروزی خودرا که صدام را براندازی کند  درنقاب  بیان کرد بله باصراحت بیان کرد- وصدام خواست دست پیش بگیرد-لذا خواست امام االراحل رحمت الله علیه را سرنگون کند قبلاز انکه خود سرنگون شود-او معتقد بود که انقلاب اسلام سرانجام تبدیل به یکجریان برانداز  کننده او خواهد شد- وفوای او به سرعت میتوانند  به یک پیروزی اسان دست پیدا کنند-یک اشتباه عظیم کرد-هشت سال یک جریان سازنده تلخ کامی-که منطقه را در  عدم ثبات قرارد دادوخسارت عظیم به هردو کشور زد-وعراق پیشروی داشت وسه سال بعدایران  دوباره سرزمین های خود را پس گرفت و وارد خاک عراق شد وصدام  خواستار اتش بس شد ولی امام الرحل رحمت الله علیه نپذیرفت مسلم بود هرچقدر جنگ ادامه پیدا کند  صدام ضعیفتر میشود—گرچه صدام رعایت حقوق انسانی را ردجنگ نکرد- ولی برخلاف  گفته های غربی ها رعایت حقوق انسانهارا تاحدممکن کرد- وصدام جنگ شیمیائی وجنگ شهری- حتی برای ملت خود در کردستان – درحلبچه پنچ ستون شیمیائی غیر قابل پیشگوئی وبرخلاف قانون بشریک عمل بسیار خطرناک را بوجود اورد که درک دقیق امام الراحل رحمت الله علیه بر علیه صدام را اثبات کرد- وسپس جنگ تانکرها—که هر دو طرف اجام میدادند—وبدنبال ان کشتی های تجارتی ازرسیدن به کشورهای  خودشان منع میشدند-درحقیقت مسئله به سمت یکمسئله جهانی سوق داد-بعد ازانکه ایران کشتیهای کویت رامورد حمله قرار داد—کویت از کشورهای خارجی برا ی حمایت کردن کمک خواست—امریکا وروسیه قدم بجلو گذاشتند- واین امر- بهنوبه خود جریان را برای ایرانیان سختر کرد- هردو کشور  فرسوده شدند ودردنیامنزوی شدند وحاضر به صلح شدند البتهمنزوی شدن ایران مهم نیست بلکه صدام حاضر به عقب نشینی- شد- ولی امام راحل  رحمت الله علیه ازاین صلح راضی نبود وفرمودند که من جام زهر را سرکشیدم-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

یک نظریه دینی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک نظریه دینی – بعضی مسائل در دین اسلام باوجود بخش کمی داشته باشد بسیار  میبایست دقیق باشد ازجمله عبادات وحق الناس وتوحید- مثلا قسم جلاله خوردن- شخصی نزد امام صادق علیه السلام وگفت من بقال هستم ودرب خیک روغن باز بوده است وموشی دران افتاده ومرده است- دستور چه میفرمایئ امام علیه السلام فرمودند اگر روغن جامد است کمیبزرگتراز جائی موش مرده است بردار ومابقیه پاک است- ایشان گفت روغن روان بوده است- امام علیه اللام فرمودند کل نجس است این نجاست وطهارت که قبلا عوام الناس احمق مسخره میکنند امروز بهداشت روزبه روز بیشتر خودرانمایان میکند بسیارمهم است بعضی موارد عبادات را  تعطیل میند  واز اثر میاندازد وکمترین عذاب فشارقبر است- لذا بحث های فوقالعاده دقیق وظریف دارد وتعدادانها زیاداست امام الراحل علیه السلام زدندالگل برای سوزن زدن زا فرمودندپاک است نیاز ی به ابکشی ندارد- ان احمق گفت امام علیه السلام من وخودم همه اش رامیخورم- امام غضنباک شدند وفرمودند حکم الهی را مسخره میکنی عذاب برتو وارد میشودیعنی کلی گفتند هم دردنیا وهم دراخرت- پس هرچه  درمورد بهداشت کشف شود وضد احام اسلامی نباشد باید رعایت شود شاید روز میکربهائی  که موش دارد ودر روغن میتوانندسالم باقی بمانند-کضشف شود ولی این حدیث را درفقه سنی نیست- روزی درخمت استادعظمت ایت اللهکرامت الله ملک الحسینی به شاهچراغ رفتیم ایشان فرمودند این عظمت سواداش از  جناب عمر بیشتر است ومن سوادم از ایشان بیشتر است- ایا درهدایت من بایداز جناب عمر پیروی کنم؟؟ چه برسد بهحضرت علی علیه السلام- بقول ایشان اگرجناب عمر حکومت را دراختیارداشت- ولی هدایت را علی علیه السلام میگرفت- بوجودانکه از لحاظ اخلاقی تندمزاج بودمحلی از اعراب داشتدرحالیکه ایشان میخواست حضرت علی علیه السلام شاگرد ایشان باشند-درفقه است که تمام موجودات دریائی  بدن انها پاک است اینمطالب درفقه سنی نیست-  هرماهی که فلس داشته باشد ولوماهی خوار باشد گوشتش حلال است پرندگان هرکدام چنگال برای گرفتن نداشته باشد وچینه دان  یا سنگدان داشته باشد دانه خوار باشد میزان  بالزدن زیادباشد  ومسافتی که بدون بال زدن-حرکت میکند  کم باشد این پرنده حلال گوشت است-وغیره- بردارن اهل سنت درمسائل طهارت  ونجاست بسیارمواقع استنباط دادند تنها فقط یک فرقه  یکی از رهبران انها از امام صادق علیه  السلام حکم هارا گرفته است-خداوندمنان میفرماید دشمنان من وشما انچنان حیله میکنند کوه ها جابجا میشود ومن هم حلیه میکنم مکری- وحیله ای  عجیب- هرجا خواستند جعلی کند یک نقطه ضعف پیدا شد که اول متوجه نبودند- یک میلیون ودویستهزار- حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نقل شده است—درفقه سنی بسیار کم مجتهد میشوند بیشرانان مفسر قران واخلاق هستند- دراینترنت خواندم در دانشگا مشهور علیگر درهند که اجداد امام راحل علیه السلام تاسیس کرد پنچ مذهب- درانجا تدریس میشود- وهابیت نبود بعضی از اساتید  فرق سنی وهابی شدند عربستان سسعودی انها به عربستان برد ودورهای دیدند این چه مذهبی که استادان- به این راحتی مذهب خودرا عوض- میکند بعدان استاد به شاگردان خود گفت مماشات وهم نشینی با دگران برای شماممنوع است – خوستند انهارا اخراج کنند سیاست- باعثش کهانها مقداری تغیر کنند یک روز اساتید سنی اساتید وهابی  را لعن کردندوانهاهم انهارلعن کردندوروزی هم کتک کاری کردند بعدا اطاق انهارا خاص کردند- این است حیله ومکرالهی وامروز همدیگرا میکشند

موافقین ۰ مخالفین ۰

سیاست خارجی ایران-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی-امر به معروف ونهی ازمنکر-اگر انجام نشود- خلقت الهی  بیفایده است-عبث است خداوندمنان میفرماید انهائیکه دین الهی قبول نمیکنند غالبا درمشکلات خداوندمنان دریا رامثال میاورد  در دریا خروشان درشب تاریک که ابرهای سیاه بالای سرفرد است  به سمت نامعلومی شنا میکند وحتی دست خودرا نمیتواند بخوبی ببیند- وسرانجام غرق میشود- نمونه تاریخی درقرون معاصر کم نبودند-در سایت یاهو مداوم هنرگیشگان وافراد سرشناس میگویند ما اشتباه کردیم- جامعه اسلامی یکپارچه است  باید اساس اسلام را پیاده کنند ودیگران مسائل عقلانی—ازیک منبع خاص- سازمان سیا زنانی به کویت فرستاده است که زنان شلوارک بپوشند و بلوز  بدون استین وخوداشاین چنین بوده است وصبح تا شب بافرادی امریکائی دربازار کویت پرسه میزده است-اول ایشان  را نصیحت کرد وسپس اخراج کرد ولی اگر استقامت کرد باید کشت- وانگاه کویت کمک میکرد به داعش که حجاب بسیارسختی داشتند این معنای نفاق میدد البته امربهمعروف ونهیاز منکر شرایط دارد که طبق نظر مجتهدین اعظام رحمتالله علیهم اجمعین باید اقدام کرد ولی در امت اسلامی مرز ندارد واین مطالب بازی غرب است- ولی بخاطر  امربه معروف ونهی از منکرفرد مثلا کشته شد این بخاطر امربهمعروف ونهی از منکر نیست همان زمان درمنزل فوت میکرد ولی حالا مقام شهیدهم دارد خداوندمنان میفرماید از عذاب مردم نترسید ازمن بترسید واز عذاب جهنم بترسید -بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی-امر به معروف ونهی ازمنکر-اگر انجام نشود- خلقت الهی  بیفایده است-عبث است خداوندمنان میفرماید انهائیکه دین الهی قبول نمیکنند غالبا درمشکلات خداوندمنان دریا رامثال میاورد  در دریا خروشان درشب تاریک که ابرهای سیاه بالای سرفرد است  به سمت نامعلومی شنا میکند وحتی دست خودرا نمیتواند بخوبی ببیند- وسرانجام غرق میشود- نمونه تاریخی درقرون معاصر کم نبودند-در سایت یاهو مداوم هنرگیشگان وافراد سرشناس میگویند ما اشتباه کردیم- جامعه اسلامی یکپارچه است  باید اساس اسلام را پیاده کنند ودیگران مسائل عقلانی—ازیک منبع خاص- سازمان سیا زنانی به کویت فرستاده است که زنان شلوارک بپوشند و بلوز  بدون استین وخوداشاین چنین بوده است وصبح تا شب بافرادی امریکائی دربازار کویت پرسه میزده است-اول ایشان  را نصیحت کرد وسپس اخراج کرد ولی اگر استقامت کرد باید کشت- وانگاه کویت کمک میکرد به داعش که حجاب بسیارسختی داشتند این معنای نفاق میدد البته امربهمعروف ونهیاز منکر شرایط دارد که طبق نظر مجتهدین اعظام رحمتالله علیهم اجمعین باید اقدام کرد ولی در امت اسلامی مرز ندارد واین مطالب بازی غرب است- ولی بخاطر  امربه معروف ونهی از منکرفرد مثلا کشته شد این بخاطر امربهمعروف ونهی از منکر نیست همان زمان درمنزل فوت میکرد ولی حالا مقام شهیدهم دارد خداوندمنان میفرماید از عذاب مردم نترسید ازمن بترسید واز عذاب جهنم بترسید -بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی-امر به معروف ونهی ازمنکر-اگر انجام نشود- خلقت الهی  بیفایده است-عبث است خداوندمنان میفرماید انهائیکه دین الهی قبول نمیکنند غالبا درمشکلات خداوندمنان دریا رامثال میاورد  در دریا خروشان درشب تاریک که ابرهای سیاه بالای سرفرد است  به سمت نامعلومی شنا میکند وحتی دست خودرا نمیتواند بخوبی ببیند- وسرانجام غرق میشود- نمونه تاریخی درقرون معاصر کم نبودند-در سایت یاهو مداوم هنرگیشگان وافراد سرشناس میگویند ما اشتباه کردیم- جامعه اسلامی یکپارچه است  باید اساس اسلام را پیاده کنند ودیگران مسائل عقلانی—ازیک منبع خاص- سازمان سیا زنانی به کویت فرستاده است که زنان شلوارک بپوشند و بلوز  بدون استین وخوداشاین چنین بوده است وصبح تا شب بافرادی امریکائی دربازار کویت پرسه میزده است-اول ایشان  را نصیحت کرد وسپس اخراج کرد ولی اگر استقامت کرد باید کشت- وانگاه کویت کمک میکرد به داعش که حجاب بسیارسختی داشتند این معنای نفاق میدد البته امربهمعروف ونهیاز منکر شرایط دارد که طبق نظر مجتهدین اعظام رحمتالله علیهم اجمعین باید اقدام کرد ولی در امت اسلامی مرز ندارد واین مطالب بازی غرب است- ولی بخاطر  امربه معروف ونهی از منکرفرد مثلا کشته شد این بخاطر امربهمعروف ونهی از منکر نیست همان زمان درمنزل فوت میکرد ولی حالا مقام شهیدهم دارد خداوندمنان میفرماید از عذاب مردم نترسید ازمن بترسید واز عذاب جهنم بترسید -بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی-امر به معروف ونهی ازمنکر-اگر انجام نشود- خلقت الهی  بیفایده است-عبث است خداوندمنان میفرماید انهائیکه دین الهی قبول نمیکنند غالبا درمشکلات خداوندمنان دریا رامثال میاورد  در دریا خروشان درشب تاریک که ابرهای سیاه بالای سرفرد است  به سمت نامعلومی شنا میکند وحتی دست خودرا نمیتواند بخوبی ببیند- وسرانجام غرق میشود- نمونه تاریخی درقرون معاصر کم نبودند-در سایت یاهو مداوم هنرگیشگان وافراد سرشناس میگویند ما اشتباه کردیم- جامعه اسلامی یکپارچه است  باید اساس اسلام را پیاده کنند ودیگران مسائل عقلانی—ازیک منبع خاص- سازمان سیا زنانی به کویت فرستاده است که زنان شلوارک بپوشند و بلوز  بدون استین وخوداشاین چنین بوده است وصبح تا شب بافرادی امریکائی دربازار کویت پرسه میزده است-اول ایشان  را نصیحت کرد وسپس اخراج کرد ولی اگر استقامت کرد باید کشت- وانگاه کویت کمک میکرد به داعش که حجاب بسیارسختی داشتند این معنای نفاق میدد البته امربهمعروف ونهیاز منکر شرایط دارد که طبق نظر مجتهدین اعظام رحمتالله علیهم اجمعین باید اقدام کرد ولی در امت اسلامی مرز ندارد واین مطالب بازی غرب است- ولی بخاطر  امربه معروف ونهی از منکرفرد مثلا کشته شد این بخاطر امربهمعروف ونهی از منکر نیست همان زمان درمنزل فوت میکرد ولی حالا مقام شهیدهم دارد خداوندمنان میفرماید از عذاب مردم نترسید ازمن بترسید واز عذاب جهنم بترسید -بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی-امر به معروف ونهی ازمنکر-اگر انجام نشود- خلقت الهی  بیفایده است-عبث است خداوندمنان میفرماید انهائیکه دین الهی قبول نمیکنند غالبا درمشکلات خداوندمنان دریا رامثال میاورد  در دریا خروشان درشب تاریک که ابرهای سیاه بالای سرفرد است  به سمت نامعلومی شنا میکند وحتی دست خودرا نمیتواند بخوبی ببیند- وسرانجام غرق میشود- نمونه تاریخی درقرون معاصر کم نبودند-در سایت یاهو مداوم هنرگیشگان وافراد سرشناس میگویند ما اشتباه کردیم- جامعه اسلامی یکپارچه است  باید اساس اسلام را پیاده کنند ودیگران مسائل عقلانی—ازیک منبع خاص- سازمان سیا زنانی به کویت فرستاده است که زنان شلوارک بپوشند و بلوز  بدون استین وخوداشاین چنین بوده است وصبح تا شب بافرادی امریکائی دربازار کویت پرسه میزده است-اول ایشان  را نصیحت کرد وسپس اخراج کرد ولی اگر استقامت کرد باید کشت- وانگاه کویت کمک میکرد به داعش که حجاب بسیارسختی داشتند این معنای نفاق میدد البته امربهمعروف ونهیاز منکر شرایط دارد که طبق نظر مجتهدین اعظام رحمتالله علیهم اجمعین باید اقدام کرد ولی در امت اسلامی مرز ندارد واین مطالب بازی غرب است- ولی بخاطر  امربه معروف ونهی از منکرفرد مثلا کشته شد این بخاطر امربهمعروف ونهی از منکر نیست همان زمان درمنزل فوت میکرد ولی حالا مقام شهیدهم دارد خداوندمنان میفرماید از عذاب مردم نترسید ازمن بترسید واز عذاب جهنم بترسید -بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی-امر به معروف ونهی ازمنکر-اگر انجام نشود- خلقت الهی  بیفایده است-عبث است خداوندمنان میفرماید انهائیکه دین الهی قبول نمیکنند غالبا درمشکلات خداوندمنان دریا رامثال میاورد  در دریا خروشان درشب تاریک که ابرهای سیاه بالای سرفرد است  به سمت نامعلومی شنا میکند وحتی دست خودرا نمیتواند بخوبی ببیند- وسرانجام غرق میشود- نمونه تاریخی درقرون معاصر کم نبودند-در سایت یاهو مداوم هنرگیشگان وافراد سرشناس میگویند ما اشتباه کردیم- جامعه اسلامی یکپارچه است  باید اساس اسلام را پیاده کنند ودیگران مسائل عقلانی—ازیک منبع خاص- سازمان سیا زنانی به کویت فرستاده است که زنان شلوارک بپوشند و بلوز  بدون استین وخوداشاین چنین بوده است وصبح تا شب بافرادی امریکائی دربازار کویت پرسه میزده است-اول ایشان  را نصیحت کرد وسپس اخراج کرد ولی اگر استقامت کرد باید کشت- وانگاه کویت کمک میکرد به داعش که حجاب بسیارسختی داشتند این معنای نفاق میدد البته امربهمعروف ونهیاز منکر شرایط دارد که طبق نظر مجتهدین اعظام رحمتالله علیهم اجمعین باید اقدام کرد ولی در امت اسلامی مرز ندارد واین مطالب بازی غرب است- ولی بخاطر  امربه معروف ونهی از منکرفرد مثلا کشته شد این بخاطر امربهمعروف ونهی از منکر نیست همان زمان درمنزل فوت میکرد ولی حالا مقام شهیدهم دارد خداوندمنان میفرماید از عذاب مردم نترسید ازمن بترسید واز عذاب جهنم بترسید -

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقدی بر کتاب سیستم طبیعت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—درقرن هیجدم در فرانسه فیلسوفان مادی بر اریکه  اکادمی علوم فرانسه قرار گرفتند که مهمترین انها جین-باپتیست میرابو- است ایشان ماتریا لیست بود واز ترس کتب ومقاله های خود را به چاب نرساند-مطابق گفته – اقای ویل دورانت  کتاب سیستم طبیعت  ایشان دربرگیرنده تعریف جامع ماتریالیسم والحاد است -؟؟!!-که جزو  هیت –اکادمی علوم فرانسه بود که بعدا اقای – د- هول باش- انکتاب را بازنویسی کرد وبه چاپ رساند- که امکان دارد با کمک اقای -دید رو- بوده- وبا حمایت اقای جک-اندره نایگئون بوده است—که بصورت گمنام در سال 1770- بچاپ رسید- که هستی را برا اساس اصطاحات  اصول فلسفه ماده گرایی- تعریف وتوصیف شد—که ذهن هویت مغزی دارد- وروحی درکار نیست- وبدن حیات  غیر مادی ندارد- واین جهان توسط  قوانین جبری اداره میشود- واراده ازاد یک تصور وابهام است- وسبب علت العلل درکار نیست-هرچه رخ میدهد- بصورت اشکاروباحالت خشن که نمونه ان انسان است رخ میدهد- ودرک دقیق ما وجود خداوندمنان را نفیه میکند- ایشان مترجم هم بود-وکتاب داده های ارو شلیم  را به فرانسه ترجمه کرده بود-و- اصرار داشت اعتقاد وایمان به یک وجود متعالی درنتجه- ترس کمبود علم- ویک وجود اله انسان نما- که نقش پدری بازی کند-که از طرفی ازادی انسان را نفیه میکند وهمه چیز را جبری میداند- وازطرفی ازادی را میپذیرد-گرچه اقای –میرابو دانشمند علوم تجربی نبود-اقای-د- هول باش با ادبیات علوم تجربی سعی کرد که فلسفه ایشان را با مطابقت با حقایق شناخته شده طبیعت وعلومتجربی- ان روز- بیان کند- تجارب اقای جان هام- اثبات کرد حیات میتواند بصورت خودکار بدون کنترول نیروی خارجی تکامل پیدا کند- وبدون دخالت اله ها انجام بگیرد- مشکل اقایان این است-که خداوندمنان وروح قابل رویت نیستند وقدرت جهش از ماده به غیرماده- برای انها قابل قبول نیست درنتجه مجبور هستند در چهارچوب مادی باقوانین جبری حیات را توجیه کنند که حیات  اصلا از قوانین مادی طبیعت نمی کند- شگفتی نظم درماده-نمیتوان یک دست به خصویات مادی ارجاع داد-ایشان یک  تمیز دقیق بین  اسطوره- که کم وبیش-کم و بیش بیانگر قوانین دستور داده شده-که بسیارفکورانه –بامنش مهربانی وقلب سلیم- بزرگ  است برای جامعه وطبیعت-ونیروهائی که درجهت مردمان واندیشه های مذهبی است رامیاورد- –مذهب  زمانی که از اسطوره جدا میشود-یک توان وقدرت- طبیعی فوق طبیعت خود پیدا میکند- وهردورا تباه میسازد- بعنوان مثال-  که هرچه موجود است-وموجودی که بصورت انسانی که –درخارج از این طبیعت است- یک تضاد مرگ بار بین قوای داخلی انسان بودن داشتن تعادل بوجود میاورد- کهحتما ازار ومرگ بوجود میاورد—حضرت استادمعزز شهید ایت الله دکتر جناب اقای مرتضی مطهری  رحمت الله فرموند –که غرب مسئله خیر وشر ومرگ بخوبی درک نمیکند وانها از طریق اسلام عزیز وفلسفه اسلامی میتواند-مطلب را درک کنندو  قابل درک است-ادامه کهانناب اینمطلب درکتاب خوداش اقای -هول بش- توضیح داده است—انتقادکنندکان—اینکتاب در زمان خود بسیار رادیکال بود ولیستی از افراد تکذیب کنندکان که بسیار طولانی بود بوجود اورد—متفکر ممتاز کاتولیک- اقای نیکولاس سیلوستر-برگیر- در تکذیب نامه خود بنام  ماتریالیست- تجربه شده وهم چنین اقای ولتر- برعلیه فلسفه سیستم ایشان –درمقاله ای بنام خدا-در کتاب اش بنام لغت نامه  فلسفه- جناب فدریک بزرگ دریک مقاله مستحکم نوشت درجوادادن به ایشان- زمانی که گوینده در جمع صحبت میکند- باید گوش های که از حقایق طبیعت وایمان  درغفلت هستندواز موهومات لذت میبرند لحاظ کند- او نباید مردم راشوکه کند- ومیباید  تا زمانی که وقت کافی بری روشن شدن ودرک کامل کردن-صبر کند- که اجازه دهد که انها توانائی کاملرا پیدا کنند-ان تفکری که فدریک را به شک انداخت که انگیزه نوشتن یک مقاله انتقادی بر علیه کتاب سیستم طبیعت بنویسد – این بود – که کتاب مزبور شامل  تنها حمله برمذهب نبود بلکه بر پادشاهی هم  حمله میکرد-

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقد یک مقاله- بخش دوم-

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نقد یک مقاله- بخش دوم-مقاله- اخرت وخدا هدف بعثت انبیا-از جاب اقای باوند صادقی- درمجله سترگ  چشم انداز ایران- شماره96- یک معرفی دین داریم- ویک احیای معرفت دینی داریم- یعنی دین دچار افت ها شده است باخرافات-کج فری هاوکج سلیقگی ها و وارد شدن رگهای ابشور درداخل ان دچار ضعف وناتوانی  وعدم کارائی  دچار شده است ودین را خفه کردن وسانسور کردن وازفعلیت خوداش- بازمانده وجدید متولیانی پیدا شدند دوباره انرا احیا کنند پس توقع از جناب مرحوم دکترمهندس  مهدی بازرگان رحمت الله علیه که راه بسوی سعادت وخوشبختی تمام وکمال باموشکافی تشریح کند  یک قیاس منطقی نیست وهرکس به اندازه توانخود وتخصص خود میتواند دراینکار سهیم شود وبیشر باید به امراض توجه کرد- قبلاز انقلاب- کسی مقاله ای نوشته بود یک خانم عشایری به تهران می اید- ونزد دکتر میرود وایشلن داروی تجویز میکند- دفعه بعد تهران میاید مشاهده میکند وبعضی از قرص ها وکپسولها را گردبند کرده- است ویک گردبند دیگر ازسکه های طلا بهگردن اندخته است ایشان میگویند ان گردبند باید استفاده میکردی وسکه ها هم برای زندگانی خود مصرف میکردی- البته دران زما ن شخصیتهای زیادی درشناخت دین ورفع موانع وافت کشی دین مطالب وکتاب هئای نوشته شد- ما باید اول بهگذشتهتوجه کنیم که چناچه اسلام درگذشته بود بهتر است ویاایدلوژیِ دیگری – اگر اسلام بهتربوده ات- محققا درایندهم بهتر خواهد بود- چندی پیش یک مقاله در –روزنامه-ا-بی-سی استرالیا خواندم- موضوع داستان کشف یکمرض  یکفرد مرموز  استرالیائی که هیچگونه نشانی از ایشان نداشتند وکسی هم نداشته است به یک مرض مرموزی مییمرد اخرین یک دکتر جوان روی ان کارکده است  وفهمیده است که مرض ایدز داشته است بنظر میرسد درحول وحش جاسوسی  بوده است درنیویرک مثلا روی همجنس گراها کار میکرده است- انجا اایدز گرفته است بعد اخیرا کها ین مطلب افشا شده است- شصدنفر-معرفی کردند مرد وزن خودرا همجنس گرا شدند- وسازمانی بوجوداوردند-چرا برای انکه نیویروک امال  خوشبختی انسانها را کشف میکند اگر این امر درسیدنی استرالیا-رخ میبداد هیچ توجه ای  بوجود نمیاورد-ولی خار میانه مرکز ادیان الهی  هیچگونه تاثیر درجهان نمیگذارد بخصوص به افت داعش هم مبتلا شده است-حقایق دینی مطلق و  قطعیت دارد ولی درک وکاربرد ما ازان نسبی است پسبحث جناب دکترعزیز درنسبی بودن درک ما از حقایق  دینی دال بر نسبی بودن حقایق دینی نیست اما فرمودید  که سکولار جهت ندارد- اول به کدام هدف جهت ندارد-ولی درکل بیجهت نیست انها میخواهند مشکلاتی که ا ست برطرف کنند- تمام کتب علمی-مثلا قیزیک درهر فصل بعد دریک صفحه بین هفت تاپانزده موضوع مشخص میکند تحقیقات درلن زمینه اورژانسی- است درشهر سازی  بین پنجاه سال تاصدسال اینده فکر میشود میگویند بری شهر سازی بسیارمهم است واین زمان بیارکوتاه است بفکرنباشیم اینده شهرها فلج خواهند شد وماهم باید مشکل سنجی نیم بخصوص درباره دین ومشکلا کهوجود دارد حل کنیم همین کار امام صادق علیه السلام انجا م میداد- وازافراد خاص که بنزد ایشان میامدند دربار مسائل ومشکلات وتلقیذ انها ازایشان ومذهب ایشان وانحرافاتی درحال شکل  گرفتن بود سئوال میکردند وقسم جلاله میخوردند که واله اینچنین نیست واینچنین است-کتاب های ایشان بصورت مطالب پراکنده است ود قطع کوچک همینکتب ایشان درنزدیکی انقلاب ازنظر ساواک الت جرم محسوب میشد-که مسلما-ازتیغ سانسور عبور کرده بود-ادامه داردبسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نقد یک مقاله- بخش دوم-مقاله- اخرت وخدا هدف بعثت انبیا-از جاب اقای باوند صادقی- درمجله سترگ  چشم انداز ایران- شماره96- یک معرفی دین داریم- ویک احیای معرفت دینی داریم- یعنی دین دچار افت ها شده است باخرافات-کج فری هاوکج سلیقگی ها و وارد شدن رگهای ابشور درداخل ان دچار ضعف وناتوانی  وعدم کارائی  دچار شده است ودین را خفه کردن وسانسور کردن وازفعلیت خوداش- بازمانده وجدید متولیانی پیدا شدند دوباره انرا احیا کنند پس توقع از جناب مرحوم دکترمهندس  مهدی بازرگان رحمت الله علیه که راه بسوی سعادت وخوشبختی تمام وکمال باموشکافی تشریح کند  یک قیاس منطقی نیست وهرکس به اندازه توانخود وتخصص خود میتواند دراینکار سهیم شود وبیشر باید به امراض توجه کرد- قبلاز انقلاب- کسی مقاله ای نوشته بود یک خانم عشایری به تهران می اید- ونزد دکتر میرود وایشلن داروی تجویز میکند- دفعه بعد تهران میاید مشاهده میکند وبعضی از قرص ها وکپسولها را گردبند کرده- است ویک گردبند دیگر ازسکه های طلا بهگردن اندخته است ایشان میگویند ان گردبند باید استفاده میکردی وسکه ها هم برای زندگانی خود مصرف میکردی- البته دران زما ن شخصیتهای زیادی درشناخت دین ورفع موانع وافت کشی دین مطالب وکتاب هئای نوشته شد- ما باید اول بهگذشتهتوجه کنیم که چناچه اسلام درگذشته بود بهتر است ویاایدلوژیِ دیگری – اگر اسلام بهتربوده ات- محققا درایندهم بهتر خواهد بود- چندی پیش یک مقاله در –روزنامه-ا-بی-سی استرالیا خواندم- موضوع داستان کشف یکمرض  یکفرد مرموز  استرالیائی که هیچگونه نشانی از ایشان نداشتند وکسی هم نداشته است به یک مرض مرموزی مییمرد اخرین یک دکتر جوان روی ان کارکده است  وفهمیده است که مرض ایدز داشته است بنظر میرسد درحول وحش جاسوسی  بوده است درنیویرک مثلا روی همجنس گراها کار میکرده است- انجا اایدز گرفته است بعد اخیرا کها ین مطلب افشا شده است- شصدنفر-معرفی کردند مرد وزن خودرا همجنس گرا شدند- وسازمانی بوجوداوردند-چرا برای انکه نیویروک امال  خوشبختی انسانها را کشف میکند اگر این امر درسیدنی استرالیا-رخ میبداد هیچ توجه ای  بوجود نمیاورد-ولی خار میانه مرکز ادیان الهی  هیچگونه تاثیر درجهان نمیگذارد بخصوص به افت داعش هم مبتلا شده است-حقایق دینی مطلق و  قطعیت دارد ولی درک وکاربرد ما ازان نسبی است پسبحث جناب دکترعزیز درنسبی بودن درک ما از حقایق  دینی دال بر نسبی بودن حقایق دینی نیست اما فرمودید  که سکولار جهت ندارد- اول به کدام هدف جهت ندارد-ولی درکل بیجهت نیست انها میخواهند مشکلاتی که ا ست برطرف کنند- تمام کتب علمی-مثلا قیزیک درهر فصل بعد دریک صفحه بین هفت تاپانزده موضوع مشخص میکند تحقیقات درلن زمینه اورژانسی- است درشهر سازی  بین پنجاه سال تاصدسال اینده فکر میشود میگویند بری شهر سازی بسیارمهم است واین زمان بیارکوتاه است بفکرنباشیم اینده شهرها فلج خواهند شد وماهم باید مشکل سنجی نیم بخصوص درباره دین ومشکلا کهوجود دارد حل کنیم همین کار امام صادق علیه السلام انجا م میداد- وازافراد خاص که بنزد ایشان میامدند دربار مسائل ومشکلات وتلقیذ انها ازایشان ومذهب ایشان وانحرافاتی درحال شکل  گرفتن بود سئوال میکردند وقسم جلاله میخوردند که واله اینچنین نیست واینچنین است-کتاب های ایشان بصورت مطالب پراکنده است ود قطع کوچک همینکتب ایشان درنزدیکی انقلاب ازنظر ساواک الت جرم محسوب میشد-که مسلما-ازتیغ سانسور عبور کرده بود-ادامه داردبسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نقد یک مقاله- بخش دوم-مقاله- اخرت وخدا هدف بعثت انبیا-از جاب اقای باوند صادقی- درمجله سترگ  چشم انداز ایران- شماره96- یک معرفی دین داریم- ویک احیای معرفت دینی داریم- یعنی دین دچار افت ها شده است باخرافات-کج فری هاوکج سلیقگی ها و وارد شدن رگهای ابشور درداخل ان دچار ضعف وناتوانی  وعدم کارائی  دچار شده است ودین را خفه کردن وسانسور کردن وازفعلیت خوداش- بازمانده وجدید متولیانی پیدا شدند دوباره انرا احیا کنند پس توقع از جناب مرحوم دکترمهندس  مهدی بازرگان رحمت الله علیه که راه بسوی سعادت وخوشبختی تمام وکمال باموشکافی تشریح کند  یک قیاس منطقی نیست وهرکس به اندازه توانخود وتخصص خود میتواند دراینکار سهیم شود وبیشر باید به امراض توجه کرد- قبلاز انقلاب- کسی مقاله ای نوشته بود یک خانم عشایری به تهران می اید- ونزد دکتر میرود وایشلن داروی تجویز میکند- دفعه بعد تهران میاید مشاهده میکند وبعضی از قرص ها وکپسولها را گردبند کرده- است ویک گردبند دیگر ازسکه های طلا بهگردن اندخته است ایشان میگویند ان گردبند باید استفاده میکردی وسکه ها هم برای زندگانی خود مصرف میکردی- البته دران زما ن شخصیتهای زیادی درشناخت دین ورفع موانع وافت کشی دین مطالب وکتاب هئای نوشته شد- ما باید اول بهگذشتهتوجه کنیم که چناچه اسلام درگذشته بود بهتر است ویاایدلوژیِ دیگری – اگر اسلام بهتربوده ات- محققا درایندهم بهتر خواهد بود- چندی پیش یک مقاله در –روزنامه-ا-بی-سی استرالیا خواندم- موضوع داستان کشف یکمرض  یکفرد مرموز  استرالیائی که هیچگونه نشانی از ایشان نداشتند وکسی هم نداشته است به یک مرض مرموزی مییمرد اخرین یک دکتر جوان روی ان کارکده است  وفهمیده است که مرض ایدز داشته است بنظر میرسد درحول وحش جاسوسی  بوده است درنیویرک مثلا روی همجنس گراها کار میکرده است- انجا اایدز گرفته است بعد اخیرا کها ین مطلب افشا شده است- شصدنفر-معرفی کردند مرد وزن خودرا همجنس گرا شدند- وسازمانی بوجوداوردند-چرا برای انکه نیویروک امال  خوشبختی انسانها را کشف میکند اگر این امر درسیدنی استرالیا-رخ میبداد هیچ توجه ای  بوجود نمیاورد-ولی خار میانه مرکز ادیان الهی  هیچگونه تاثیر درجهان نمیگذارد بخصوص به افت داعش هم مبتلا شده است-حقایق دینی مطلق و  قطعیت دارد ولی درک وکاربرد ما ازان نسبی است پسبحث جناب دکترعزیز درنسبی بودن درک ما از حقایق  دینی دال بر نسبی بودن حقایق دینی نیست اما فرمودید  که سکولار جهت ندارد- اول به کدام هدف جهت ندارد-ولی درکل بیجهت نیست انها میخواهند مشکلاتی که ا ست برطرف کنند- تمام کتب علمی-مثلا قیزیک درهر فصل بعد دریک صفحه بین هفت تاپانزده موضوع مشخص میکند تحقیقات درلن زمینه اورژانسی- است درشهر سازی  بین پنجاه سال تاصدسال اینده فکر میشود میگویند بری شهر سازی بسیارمهم است واین زمان بیارکوتاه است بفکرنباشیم اینده شهرها فلج خواهند شد وماهم باید مشکل سنجی نیم بخصوص درباره دین ومشکلا کهوجود دارد حل کنیم همین کار امام صادق علیه السلام انجا م میداد- وازافراد خاص که بنزد ایشان میامدند دربار مسائل ومشکلات وتلقیذ انها ازایشان ومذهب ایشان وانحرافاتی درحال شکل  گرفتن بود سئوال میکردند وقسم جلاله میخوردند که واله اینچنین نیست واینچنین است-کتاب های ایشان بصورت مطالب پراکنده است ود قطع کوچک همینکتب ایشان درنزدیکی انقلاب ازنظر ساواک الت جرم محسوب میشد-که مسلما-ازتیغ سانسور عبور کرده بود-ادامه داردبسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نقد یک مقاله- بخش دوم-مقاله- اخرت وخدا هدف بعثت انبیا-از جاب اقای باوند صادقی- درمجله سترگ  چشم انداز ایران- شماره96- یک معرفی دین داریم- ویک احیای معرفت دینی داریم- یعنی دین دچار افت ها شده است باخرافات-کج فری هاوکج سلیقگی ها و وارد شدن رگهای ابشور درداخل ان دچار ضعف وناتوانی  وعدم کارائی  دچار شده است ودین را خفه کردن وسانسور کردن وازفعلیت خوداش- بازمانده وجدید متولیانی پیدا شدند دوباره انرا احیا کنند پس توقع از جناب مرحوم دکترمهندس  مهدی بازرگان رحمت الله علیه که راه بسوی سعادت وخوشبختی تمام وکمال باموشکافی تشریح کند  یک قیاس منطقی نیست وهرکس به اندازه توانخود وتخصص خود میتواند دراینکار سهیم شود وبیشر باید به امراض توجه کرد- قبلاز انقلاب- کسی مقاله ای نوشته بود یک خانم عشایری به تهران می اید- ونزد دکتر میرود وایشلن داروی تجویز میکند- دفعه بعد تهران میاید مشاهده میکند وبعضی از قرص ها وکپسولها را گردبند کرده- است ویک گردبند دیگر ازسکه های طلا بهگردن اندخته است ایشان میگویند ان گردبند باید استفاده میکردی وسکه ها هم برای زندگانی خود مصرف میکردی- البته دران زما ن شخصیتهای زیادی درشناخت دین ورفع موانع وافت کشی دین مطالب وکتاب هئای نوشته شد- ما باید اول بهگذشتهتوجه کنیم که چناچه اسلام درگذشته بود بهتر است ویاایدلوژیِ دیگری – اگر اسلام بهتربوده ات- محققا درایندهم بهتر خواهد بود- چندی پیش یک مقاله در –روزنامه-ا-بی-سی استرالیا خواندم- موضوع داستان کشف یکمرض  یکفرد مرموز  استرالیائی که هیچگونه نشانی از ایشان نداشتند وکسی هم نداشته است به یک مرض مرموزی مییمرد اخرین یک دکتر جوان روی ان کارکده است  وفهمیده است که مرض ایدز داشته است بنظر میرسد درحول وحش جاسوسی  بوده است درنیویرک مثلا روی همجنس گراها کار میکرده است- انجا اایدز گرفته است بعد اخیرا کها ین مطلب افشا شده است- شصدنفر-معرفی کردند مرد وزن خودرا همجنس گرا شدند- وسازمانی بوجوداوردند-چرا برای انکه نیویروک امال  خوشبختی انسانها را کشف میکند اگر این امر درسیدنی استرالیا-رخ میبداد هیچ توجه ای  بوجود نمیاورد-ولی خار میانه مرکز ادیان الهی  هیچگونه تاثیر درجهان نمیگذارد بخصوص به افت داعش هم مبتلا شده است-حقایق دینی مطلق و  قطعیت دارد ولی درک وکاربرد ما ازان نسبی است پسبحث جناب دکترعزیز درنسبی بودن درک ما از حقایق  دینی دال بر نسبی بودن حقایق دینی نیست اما فرمودید  که سکولار جهت ندارد- اول به کدام هدف جهت ندارد-ولی درکل بیجهت نیست انها میخواهند مشکلاتی که ا ست برطرف کنند- تمام کتب علمی-مثلا قیزیک درهر فصل بعد دریک صفحه بین هفت تاپانزده موضوع مشخص میکند تحقیقات درلن زمینه اورژانسی- است درشهر سازی  بین پنجاه سال تاصدسال اینده فکر میشود میگویند بری شهر سازی بسیارمهم است واین زمان بیارکوتاه است بفکرنباشیم اینده شهرها فلج خواهند شد وماهم باید مشکل سنجی نیم بخصوص درباره دین ومشکلا کهوجود دارد حل کنیم همین کار امام صادق علیه السلام انجا م میداد- وازافراد خاص که بنزد ایشان میامدند دربار مسائل ومشکلات وتلقیذ انها ازایشان ومذهب ایشان وانحرافاتی درحال شکل  گرفتن بود سئوال میکردند وقسم جلاله میخوردند که واله اینچنین نیست واینچنین است-کتاب های ایشان بصورت مطالب پراکنده است ود قطع کوچک همینکتب ایشان درنزدیکی انقلاب ازنظر ساواک الت جرم محسوب میشد-که مسلما-ازتیغ سانسور عبور کرده بود-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

شان النزول- ایه ولایت-!!

بسم الله ارحمن الرحیم-نظریتت شخصی است- ایه ولایت-یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا -اولى الامر: صاحبان دستور. سرپرستان. خواهیم دید که به امامان علیه السّلام تطبیق مى شود.

تأویلا: مراد از تأویل در اینجا عاقبت و نتیجه است. تأویل در اصل به معنى برگشت دادن از «اول» به معنى برگشت است.[۱] – بنظر حقیر  برگشتاز  اول کمی درک اش مشکل است برگشت به اول است-درزبان انگلیسی- کلمه بنام- ریفرنس- یعند  کتاب سند ومسند ومرجع یک علمی است واخرین مرجع را بایبل یعنی انجیل این علم است- کلمه ری فرنس- ری یعنی بزگشت – فرنس بهمعهای ایل وزیاد تکرار میشود ودرنزد افراد از عظمتی برخوردار است- ودارای قدرت زیادی است- درحقیقت به کتب فرانسه انزمان میگفتند فرنگ یعنی فرانک که نژادغالب فرانوسی است—درلغت عربی سرچشمه مهم است که ازعرب سئوال میکردند این جوی اب اسم چیست میگفتندسرچشمه اش نام اش این است—دراسلام وبطور کلی مذهب- دونوع حدیث داریم – درقرن دونوع مطلب کلی داریم- یکی قوانین است ودیگری حکمت ها استمثلا به ادر سهبر جواب بدهید وبه پدر یکبار ویعنی مادر حق اش سه برابرپدر است یابهشت زیر پای مادران است دین یهودنه تا قانون دارد  - ب- قرانی وعربی –تسع وبی شمار حکمت –دارد- دهمی احتمالا این بوده است که دزد  را  نفی بلد نکنید- - مشکل-که  ایجاد میشود  وبه نزاع کشیده درقوانین است- خداوندمنان میفرماید باید به سرچشمه برگردید- یعنی ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) که از خود شما هستند اطاعت کنید، پس اگر در چیزی کار به نزاع کشد آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و خوش‌عاقبت‌تر خواهد بود.-میفرماید که  خداوندمنان برای شما بهترینها  وخوش عاقبت ها  را میخواهد ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از خودشماه هستند ودلسوز شما هستند  ولی  هم سرپرست است وهم دلسئز است –ماننداولیا فرد حتی از خودفرد به خوداش دلسوزتر است-مشکل اساسی ولی بعدی است که انجناب هم باید چنین باشد- درقوانین به وحی مجهز باشد ودرحکمت به -علوم الهی مجهزباشد باز ان هم نوعی وحی است-چون درمراحل اول هست حالا افراد به هرحال ایمان اوردند-مانند فردی که تازه وارد  پادگان میشود ویاوارد مدرسه یادانشگاه میشود خداوندمنان بارعایت صحبت میکند- زن وشوهر تازه ازدواج کرده است باید نسبت به هم بسیاررعایت وچشم پوشی کنند-اگر واقعا ایمان اوردید به خداوندمنان- وروز قیامت  بیانات وحی برای شما بهتر است تاقوانین ساخت خودتان- ولی دربطن ان  اشاره دارد-که اگرنپذیرید-درواقع نه ایمان به خدادارید ونه به روزقیامت- یک اصطلاحی است بنام شان نزول- ایات قرانی بعضی شان نزول ندارندقوانین ودستورات ومطالبهای موثر در تقویت دین وغیره هستند ولی بعضی داستان دارد یک مسئله پیش امده است این ایه  بخاطران امده است- به ان شان نزول میگویند – دوتا بیشتر نیست بنظر حقیر شان نزول  بردارن سنی ساختگی ومغشوش است  وبرای حذف مقام ولایت علی علیه السلام طراحی شده است کرد راحذف کند- میفرماید دریک جنگی خالدبن ولید ریس لشگربود وجناب عمار  یاسر جزو لشگربود به جبهه ای ارسال شدند جنگر رفت خالد  فهمید شکست میخورد عقب نشینی کرد انها هم فرارکردندجزیک نفر که به اسارت جناب عمار درامد عمارخواست ایشان بکشد وان فرد پرسید دین توچیست انرا برای من شرح بده وایشان شرح داد وان فرد مسلمان شد- وعمار گفت تورا بخشیدم واموالت برای خودت- خالد به عقب پشت یک تپه  رفتند- وگرد وخاک کرد یعنی  بانیروی بیشتری امده است-وانهاهم همین کار کردند  وجنگ بنفع خالد تمام شد وخالد گفت همه اموالرا میدهید ومیروید به اصطلاح غارت کرد درحقیقت غنیمت گرفت نوبت ان فرد شد-گفت عمار اینفرد بکش  واموالاش غارت کند –ایشان فرمودند من  ایشان شفاعت کردم هیچکدام انجام نمیدهم- ایشان زمانی کارتودرست است من تصویب کن ایشان قبول نکرد- اصلا قنان اسلام این است یکفرد مسلمان اگر اسیری را شفاع ت کرد ولوپناهنفر کشته باشد ازادمیشودونمونه در اسلام دارد که همه اصحاب تعجب کردند- هرد و نزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امدند- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمفرمودند به خالد کار عمار درست بوده است ورئی کردن به عمار که قبلا با ریس لشگر همفکری کن وسپس مطابق میل او عمل کند یعنی پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله  اوالسلم حرف خودرانقض کرد زیرا قبلا نفرمودهبود که میبایست بامن مشورت میکردید وتسلیم امرمن میشدید- امادرشان نزول واقعی  درجنگ تبوک- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت پرستی زنان وکودکان منصوب کردید-؟ معلوم میشود خطری نبوده است ازجانب یهود ومنافقین-مسئله ای نداشته است – حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-درمقابل جمع شما از طرف خداوندمنان بعنوان ولی الامر شناخته شدید هیچکس در طول تاریخ پیلمبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بعنوان ولی الامر  نبوده است همچنان حضرت موسی علیه السلام به هارون علیه السلام  کههردو وحی یکسان میرسید ورهبر یبا حضرت موسی علیه السلام وحق دستوردهندگی نداشت زمانی که به کوه سینا برود بهحضرت هارون علیه السلام فرمود که شما چانشین من هستی اخلفنى فی قومى و اصلح؛-جانشین من ستی ودرنزاعات که یهودی ه بسیار باهم نزاع میکردند سازش ایجاد کند ونمایندگان رسول اکرم صلواتااه علیه واله والسلام درمباحات  رایمیداند ولی درقواین اگربلد بودند  میگفتند واگربلدنبودند از پیامبر اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم سئوال میکردندودر ضمن فرمودند شما همان حکم حضرت هارون  علیه اسلام نسبت به حضرت موسی علیه السلام رادارید حضرت موسی علیه اسلام زودتر فوت کرد وسپس پیامبر بعدی حضرت هارون

  علیه السلام بود- وسپس تصور میکنم حضرت یوشع علیه السلام بودخیلی فرق است بین حضرت هارون علیه السلام وحضرت علی علیه اسلام  زنان مدینه مخصوصا پیرزن ها گفتند پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام داوان وپسرعموی خودرا اینجا گذاشته وجوانان مارا به جبهه برده است علی علیه السلام میدانستند خبری نیست شخصی سرجای خود گذاشتند وبه جببهه رفتند

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

از این عالی جناب چی میفهمید-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقایان وخانم های روانشناس- از اقای جو بایدن چی میفهمید-؟؟!!

موافقین ۰ مخالفین ۰