عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۳ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

جنگ بین دوملت همسایه-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جنگ اذربایجان- وارمنستان- خوشبختانه خبر های خوب میرسد که قرار است در روسیه یکگردهمائی با اذربایجان وارمنستان تشکیل شود- دوکشور همسایه کهدرهرحال باهم ارتباط دارند خشونت راه حل نیست- سالهای بین چین وتایوان- کرهجنوبی وکره شمالی – ترکیه ویونان- اسناد به سازمانملل متحد هیچگاه   کاملادرست نبوده است دریک سال محققن گفتند فقط دو پرونده درست بوده است حزبالله باید خلع سلاح شود ولی اسرائیل خلع سلاح اتمی نشود  ویادرمورد ایران عراق سالها مارامحکوم میکرد- اینکه ارتش کشوراذربایجان پنج برابر ذارتش ارمنستان است ملاک نیست-دوکشور بدرستی درک نمیکند  معیارهای مولفه جنگ کدام است گرچه هردو تاحدی به ابرقدرت وابسته هستند-میتواند میزان خسارت بسیارعظیم باشد کههردوکشور محتاج مسائل مادی هستند وظرفیت یک چنگ گسترده وپیچیده راندارند  اذربایجان یک کلیسارا ویران کرده است انسانهم سکولارباشد بایدبه مقدسات-  یک دیگرر ارزش قایل شوند-تاحد زیادی جنگ مراعات انسانی واقتصادی یک دیگر راداشته باشند- بخصوص داینرایط سخت کورنائی که بیگناهان زیادی اسیب خواهند دید- ومیابیست از کارشناسان خبره کههردو طرف به انهامعتقد باشنداستفاده کرد- تاریخ نشان داده است  اینجنگ تنها بین این دو نخواهد بود-کوچکترین اشتباه دامنه ان وسیع خواهد شد- امیداست از تاریخ  تجربه بدستاوریم وبدانیم کسی درجهت خونریزی است موردتوجه خداوندمنان نخواهدبود واینامر بدقت ملاحظه باید کرد انشاالله منتظر خبرهای خوش بیشتری باشیم

موافقین ۰ مخالفین ۰

پاداش سعی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  اقای نیوتن- میفرماید- اگاه ای- من نشان میدهد- که هرکس سعی کند- اینخداوندمنان است  که پادا ش میدهدوفرد را به یکنیجه میرساند-فردی بسیار مذهبی وبشدت مایل بود که به انسانها کمک کند- دریکایه در قران خداوندمنان میفرماید سعی کنید- در  قطعه ایت الکرسی-کرسی یعنی مخلوقات  که ایت الهی هستند علم وقدرت انها از خداوندمنان ودرجه بند ی انها- ازخداوند منان- خداوندمنان به خانم ها میفرماید-ما یک استراتژِی وخطمشی را انتخاب کردیک که براساس عدل وقسط علم وحکمت است اگر احساس کمبود میکنید-البتهدرنزدمومنان غیرمومن ملاک خداوندمنان نیست- ازمن بخواهید من بطریقی که استراتژی حفظ شود جبران میکنم- در ایت الکرسی میفرماید علم وقدرت دردست من است ودرجائی به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید که دعا کن-علم ام رازیاد – ربی زدنی علما- علما ون خداوندمنان حکیم است کارعبث نمیکند ولی ممکن است نتچه دراخرت بدست اید وان علمی که خداوندمیدهد- از همه لحاظ شایسته وبایسته است- دراحادیث مولفه های زیادی- برای ازدیاد علم بیان شده است مثلا عمل کند عمل نکند ان علم راخداوندمنان میگیردذ تقوا داشته باشد درجهت خیر وکمک بهمردم فعالیتکند زکات ان علم رابدهد وغیره همه نعمت های الهی زکات دارند- جناب نیوتن- کاشف نیروی جاذبه زمین شد قبلاز ایشان قران جاذبهرا تعریف کرد وامام رضا علیه  که ایه رابد میفهمیدد- انراتصحیح-کرد قران میفرماید مازمین باستونهائی که نامرئی است نگهداشتیم انها میگفتند اسمان ماندسقف عمل میکنندویک سری ستون از زمین به اسمان کشیده است امام فرمودند نامرئی بئدن این است که به حس درنمیاید ولی کارستون را میکند نیروی   که انرژی است  درک نمیکردند-  لندن درکل جنگ بوده است  درختان رابریدند وشهرساختند بعدامدن- درداخل شهر پارک هائی کوچک درست کردند-که محل استراحت باشد ودرختان سیب کاشتند کهالان هم است واطراف انرا چمن کردند—ایشان در روی اینمسئله فکر میکرد چگونه ستارگان راسمان سقوط نمیکنند  ونظریه یونانی که ستگاران مانندمیخ بهیک دایره چوبی وصل است و این چرخ ها بهم متصل است وبایک اهرم بدست جناب هرکول است وهرکول سواربرگاو است انر میچرخاند  این تئوریرد شد شد- ایشان روزها به پارک میرفت زیر درخت سیب به اسمان مینگریست وفکر میکرد میوه سیب با بنی مانندبندناف به شاخه وصل است این بندناف پساز مدتی چوبین میشود ودیگرسیب رشد نمیکند وگرنه سیب میتوانست به اندازه هندوانه هم بشود- امام صادق علیه السلام میفرمایدیکی از نعمت که خداونمنان-به بشر داده است توقف رشد است وگرنه خانه اش نبایدسقف داشته باشد- ایشان متوجه شد مدتی مدید این سیب  به بندناف چوبین وصل است امام صادق علیه السلام میفرماید که سیب به حد کامل رسید- بایدچید زیرا  به این معنا افت  ها سیبرا خراب میکند مغلوم میشودتاقبلاز چوبین شد  سیب درامان است- این مثال  را – بایدازدواج کند-برای دختران اورده است- ایشان متوجه شد-که ایئن افتااسیب همچنان وصل است ناگهان ان بندچوبین شکست یک سیب پائین افتاد هیچ عمال خارجی نبود مثلا طوفانی باشد- باخوداش گفت ان بندچوبین تابحال مقاومت داشت وحال چرامقاومت نداردذ حتما یکنیروی از زمین به سمت زمین فشار میاورد وکم کم مقاومت چوبین تحلیل میرود- تامیشکند- بفکر یک تجربه افتاد انزمان مغانطیس  کشف شد  وسنگ مغانطیس وجود داشت که بهاندازهای مختلف میتواستند درست کنند- یک لوله شیشه ای درست کرد ویک سکه اهنی دران انداخت- وبالای  شیشه مغانطیس  یا اهنربا بالای شیشه گرفت سکه به اهن ربا جذب شد مدادم انر کمتر کرد- تا سکه  در وسط شیشه به نوسان افتاد ودلیل این نوسان وجود  نیروی جاذبه زمین بود که میتواست تاحدی حدس بزند- سکه بچرخش درامد که نشان رابرابری  است- هنوز دلیل چرخش مشخص نشده است- فرضیهائی دادند- که زمانی  دونیروی مخلف به جسمی درهوا واردشود ازمرکز جسم تا لبه جسم اندکی اختلاف استوین باعث چرخش میشود ودوم گفتنددقیق دوطرف نخواه بودواینعامل چرخش ونوسان میشود البته فرضیهای جدیدرامن  نمیدانم  جناب نیوتن  فرمودند این حادثه بخواست خداوندمنان بود که پاداش سعی منرادادذ

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

مقاله تاثیر گذار-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نظریات شخصی است- دراینترنت- میثم مطیعی  در ویکی پیدیا- دانشنامه ازاد  جستجو کنید- وبعد درمنابع- مقاله شماره پنچ را کلیک کنید- ایشان منش وحکمت  ها  وجملات کلیدی   حضرت ایت الله حضرت مجتبی تهرانی بحث کرده است- ان بزرگوار یک نبوغ عجیبی داشت—که مطالب قرانی وحدیثی یا قابل تجربه است ویا انسان انراتجربه کرده است با  اصطلاح های امروزی بیان کرده است-مثلا  شاید تجربه کرده باشید یک موج رادیورا گرفتید یک موج هم روی ان  افتاده است- گاهی انسان درحال یک تفکر اسلامی است گاهی منبع ان شخص انسان است وگاهی منبع ان یکی ازدوفرشته  همراه انسان است- که شیطان انهارانمیبیند  وفرد تصورمیکند- که خود ش است  وسعی هم مدخلیت دارد-وسوسهای جدیدی همران بفرستد  ان عظمت انرا پارازیت رادیوی بیان کرده وسرانجام فردمومن ازان پارازیت نجات پیدا میکند- خوب دقت کنیم عوامل طرفدار غرب واسرائیل-همان   نقش همان شیطان را بازی میکنند  ومداوم پارازیت میفرستند- این پارازیت شعارو شعوری ندارد وبقول استاد خل بازی  است- اخلاصی درکارنیست- یک دفعه ملاحظه میشود همراه اقی ترامپ رقص شمیر کند که هرکس برعلیه امریکا واسرائی وایشان هدفی باشد باانها خواهند جنگید –هرکس از تقلین جدا شود- یک دفعه با دختران رقاص گل بدست خواهد رقصید-وازمحدوده ثقلین خارج خواهد شد شیاطین انسان را از عالم تکالیف شرعی جدا میکند وهوسها به صورت تکالیف شرعی ابداع میشودوبرچسب رضای خدا بران زده میشود-امت اسلام تبدیل ناسونالیسم میشود- ناسیونالسیم اسلام  هم بصورت ناسیونالیسم قومی میشود که امری برخلاف قوانین وسنت الهی است- وفضا وج جهانی غیر اسلامی مدل روزگار میشود- واسلام با ان هماهنگ میگردد—ولفاظی جای کلام سداد قرار میگیرد- وبعد تربیتی اسلام تغیر میکند بقول حناب دکتر مطیعی ایشان حرف خوب میزنر  ضمن اینکه خوب حرف میزند- بعضی ها شیطنت میکردند-که اسلام درحقیقت برای فرشتگان است انسانخاکی اگر بخواهد مسلمان ومومن شود بایدانرا برخودتحمیلکند درحالیکه اگر اسلام بتدرک زمان حال بشری بیانشود موردنیاز بشر است ودلخواه اوهم میشود- استادمعزز فرمودند-  یوگا چینی-که امروزه به خصوص دربین امریکائی ها محبوبیت پیدا کرده است- معتقد است جوامع امروزی اهدافی به انسان تحمیل میکند که تفکرات وذهنیت مخرب وازار دهنده دارد وانه بت ذهنی انسانمیشود که انسان باوجودانکه میداند این افکار ازاردهنده هستند ولی نمیتوانداز شرانه خارج شود مداوم ذهن انسانرابخود مشغول میدارد- ولی درباین چهمطالبی باید ذهن  به سمت انبرود نکته جالبی نداردجزبه طبیعت مشغول شوید-مهم درخواندن نیست خواندن عقل را بالا میبرد زمزمه کردن دلرا شفا میبخشد بهترین کار مناجات خواندن ائومه اطهار است که اجازه ورودبه روح امام میدهد- بخصصو مامحسین علیه السلام کفتمان ایشان رادرروح خود زمزمه کنید وبه کاتی از  برنامه الهی توجه کند ه سخت به ان احساس نیازمیکنید وراه عملی هم را یاد بگیرید وبیشتر باخودخلوت کنید- وبهرکس ان بدهید موردنیاز او است- وهرچه شعور انسانپرورش نمیدهداز اوجدا شوید وشعور ثقلین مبنای ازدیاد شعورخودقرارد دهید- شعار زمانی کاربرد دارد کهفرد شعوران شعاررا ویانوران شعار را بخوبی درک ولممس کرده باشد- هچ شعرای نبیادفرد خسته وکج  وپراز شبه وشک باشد-زیاد دنبال امر ونهی باشید  بدنبال دادن تربیت صحیح باشید ومطالب در ذهن مهندسی کنید که ازکجا شروع شودوبکجا ختم شود کهمه مورد رضایت الهی باشد-خوب مطلب زیاد است  خواستم اندکی از دریچه  به باغ بهشتی نظر بیاندازید وخوب شما بدنبال ان مقاله بروید وانشاالله تاثیرگذار خواهد بود

موافقین ۰ مخالفین ۰

ا الهام از کتاب - افتاب در مصاف-

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از کتاب سترگ رهبر انقلاب- افتاب در مصاف که برای تحلیل وعلل وابعاد حادثه ای  عاشور تدیون شده است-قانون علمی مطالعه این است که کتاب را تااخر خواند- ویاداشت کرد که به چه سئوالاتی پاسخ داده است- وچه میزان این پاسخ های علمی هستند- ودوباره کتاب را خواند- عجیب است که باز سئوالات جدیدی بوجود می اید- اینامر اثبات زوح هم است اینکارمداوم بایدانجام داد تا سئوالی  پیدا نشود حال یکسری سئوالا مطرح میشود که  دراین کتاب پاسخ داده نشده است- بدنبال کتاب دیگیر فت وقتیکه هیچ کتابی وجودنداشت حال فرد باید تحقیق کند وطرحی نو بی اندازد کاری بس مشکل است ولی من  پس از کمی مطالعه مدتی میگذرد دوباره از نوشروع میکنم به خواندن- یک کلیپی  یک کانال خارجی به فارسی نشان داد- که درچین – دوجوان درحال ازمایش ا ی هستند-که یک موبایلکه  دریک ارتفاع روی یک  باریکه حرکت میکند- وسط این  ریل باز میشود وموبایل به پائین میافتد-چک وکنترول میکنند ایا خسارت ایجاد کرده است یانه وقالب ها ی مختلفی ازمایش میکنند- بنظر میرسد امریکا قالب های خود که به چین داده است تکنولوژی انرانداده است- باید خرید من کاری ندارم که درست یانیست-ولی معتقدهستم به قانون هزینه –سود این امر اشکالی برای جناب حضرت دکتر مرحوم مهد ی بازرگان  رحمت الله علیه ندارد ولی  توجیه ان دراسلام بسیارپیچیده ومتنوع است  امام راحل ان عظمت رحمت اللهعلیه همین ایراد به شاه گرفت که تو سفیه هستی  از ثروت این ملت سوداوری درستی نداری  وطبق ایه قزان فرد سفیه نبیادبر ثروت خود حاکم باشد وقیمی بایدانرا  دردست بگیرد تاان فرد عاقل شود- ما باید سال های بسیارقبل-متوجه این مسائل میشدیم—درعلم برای حل مسئله یک دامنه علمی تعریف میکنند- وعمل مختلفی درنظر میگیرنند وانهارا  ازمایش میکنند واز هرازمایش یک فرضیه میسازند که باعصثمیشود بعضی عاملها به کناربرود تا انترکیب مشخص بدست اید که قانون کامل وتصحیح میکند حتی درفقه همین طوراست مثلا دویست حدیث وتفسیر قران برای حلیکموضوع درنظر گفرته میشودوبا برهان عقلی احادیثرا بقول علما کنار میزنند ومثلا هفت حدیث میماند حال کدام ارجح ومناسبتر است انتخاب میشودوباکشف حقایق کمک میکند دربخش های دیگرفقه-کمک کند اولین کسی این امر بدرستی درجهان عمل کرد جناب ابوعلی سینا- است ترکیبات زیادی تهیه کرد یک گوسفند مریض کرد –روی ان این ترکیبات ازمایش کرد تا به نتجه رسید ولی درغرب تنها علوم تجربی بوعلی سینا موردتوجه الست اصلا پنهانی دستوردادند که عقاید ومعنویات ایشان مطزرح نشودحتی فلسفه ایشان  تنهادواستاد دردانشگاه هوائی درباره فلسفه ایشان – کار کردند- بقوا اقای مسعود فرزاد که دوسال- دربی بی سی- سخن پراکنی  انگلستان روزانه  تا دوازده ساعت بایک اق ویکخانم انگلیسی کار کردندوبسیارهم باهوش بوددراوائل ایشان اخبارترجمه  میکرد روزی فرمودند درباره جناب اقای مولوی  با این فومول  مقاله بنویس اشان فرمودند من بخاطر شما من مولوی رامصادر  کنم واز انجا کناره گرفت اتفاقا اقای علم که انزمان ریس دانشگاه پهلوی شیرازبود درخواست که به این دانشگاه بیاید- درکل مومن قدم دراه الهیکه میگذارد درجهت –فوز- یا خوشبختی است واز  بدبختی نجات پیدا میکند ودو درجه مختلف دارد یکی علم ودیگری شهادت که فرد مورد رحمت و شرافت کهخداوندمنان نصیب میکند وبرکاتی بوجود میاورد ونام نکی که میگذارد ودیگرمولفه ها بقدری برکات الهی عظیم است کهاین افراد تنها نهبرایخودوبلکهبرای فامیل ودوستان وشهرئوحتی امت اسلامی اینبکات میاورند واز همه مهمتر افتخارات- سربلندی ها  بینظری  که چشم کور کننده- دشمنان است درجهان انتشارمیابد- یادخود برابر با یاد ایمان انها اواعمال انها  وبهمیزانی کاریزما یا جاذبه معنوی پیدا میکنند- که ماند اهن ربا-جذب میکنند ولی مخالفین هرچه انها سعی  کنند برای کشتههای خود وعلمای خود  چنین کنند-خداوندمنان انهاربرباد میدهد وسرانجام بفراموشی نائل میشوند حضرت زینب سلام اله علیها دربارگاه یزید  ملعون فرمودذند بخدا قسم اسم ما ومیرات رسول الله صلواته الله علیها رانمی توانی به فراموشی دچار کنی  نام ومیراث رسول اله صلواته الله علیه واله والسلم باقی خواهندماند ودرحقیت براساس ایه های زیادی منجمله سوره کوثر ازبین خواهذد رفت وباز فرمودند تو  سینه امام حسین گاره نکردی درحقیق سینهخودت را پاره کردی زیذا امام دران عالم بدنی عالی ترپیدا کرد ورجعت خواهد کرد وتودران دنیا سینه ات پاره خواهدشد عظمت این عمل دریکجا قرارگفتن خاندان رسول الله صلواته الله  علیه اله السلم باخواندن یزید دریک بارگا وجا است که باعث مقایسه میشوند چیزی معاویه علیه العنت سعی میکردکه رخ ندهد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقد یک مقاله -بخش چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است نقد یک مقاله بخش سوم- نقد  مقاله  اخرت وخدا0 هدف بعثت انبیا- من از جناب بزرگوار اقای  باوند صادقیی تقاضا میکنم ساکت نباشند من حقیر ارشاد کنند-نکته من اول متوجه شدم شما بسیارملا نقطه ای هستید- یک شخصیت میفرماید به کسی برو درس بخوان شما ایراد میگیرید درس خواندن انواع دارد ممکن است درجهت مثبت باشد ویادرجهت منفی باشد ومکن است بیطرف باشد ویبافردی میگوید برو کاری پیشه کن باز شما میفرماید کهان کارباید حلال باشد حرم نباشد- زمانی فردی اگاه صحبت میکند جوانب مسائل لحاظ کرده است همین جناب مرحوم مبارز  دکترمهدی بلزرگلن در ان افتضاح نمایشی درشیراز فرمودند فاضلاب غرب را در شیراز به نمایش گذاشتند- میفرماید غرب لنگ لنگان به سمت هدف انبیادارند حرکت میکنند- پس جنبه ثبت را لحاظ کرده است قران میفرماید بعضی قران میخواند  درجهت درست عمل میکنند  وبعضی قران میخواند وتفسیر غلط میکنند ومیگویند قران به ما خسارت زد- ما جنبه  اول را قبول داریم- جنبه دوم نمیپذریم دلی اش به اجمال این است که الگو از رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم تبدیل شد به الگوی- جناب اقای عمر- عجیب شما مداوم میفرماید سکولار غلط است- دردین یهود ودین مسیحیت چند تا قانون- است؟؟ تمامن به قدرت عقل داده شده است- دریک سایت الحاد امریکائی  جوانی میگوید که من قبلا سخت مذهبی بودم- از جناب کشیش روزی پرسیدم چند لذت دردرین مسیحت وجود دارد فرمودند چهارتا- که مشخص است یکی شراب است ویکی هم عبادت است ویکی هم  کمک به مردم است- یکی هم ازدواج است ایشان دردل اش گفت این دین برای  شما- ازکجا جناب کشیش این فتواراداده است-؟؟ از کجا پاپ های چند شغل  تنها حلال میداستند کدام ایه تورات وانجیل انمطلب اثبات میکند- کجا گفتنداگردرخت مورد تجزیه تحلی قراربدهیم خداوند خشگمین میشود یک درخت خودارا اسیب زده است-خداوندمنان باگرما درختان خودرا میسوزاند- زلزله ایجادمیکند- از کجا فهمیدند مذهب میفرماید یک زن بیشتر نگیرد- جنابراسل سرانجام بخاطر زن زیادی به تعدود زوجات رسید ولی ازروی  احتمالات تعین کند چند همسر چندتا میتواند ذباشد وچه امتیازی مردان بایایدداشته باشند- فرمودید که راه انبیا قطعی است و لی راه انسان نسبی است حرف درستی است اما ما علت انکه تنهارچهارزن میتواندعقدی  باشد علت انرا نمیداینم ولی انبیا علتهارامیدانند-درستمانندشخصی به خدمت یک طبیب ودکتر میرود- مقلد میشودولی جناب کتر مجتهد است این سئوال دارد- چرا سه تائی نیست وچرا پنچ تائی نیست وحال اگرشروع کردن به تحقیق کردن به یک نتایج عقلانمی هم رسید- اسلام انرا منع نکرده است چه بسا ما بهیکنتج نسبی بقول جناب ذکتر مهدی بازرگان رحمت الله علیه نیم سرسوزنی چیزی کشف کرده باشیم- نکته این است در زمان قدیم تنها علم- علم  کتب خانه ای بود وعلوم غربی بهایران امد مال کفار میداستند که علمی شیطانی  ودرس خواندن راحرام میداستند ودرشیراز بیشترا  دبستان نمیخواندند وزنانهم تا کلاس دوم ولی زماین علوم  غربی امد یکدفعه تمام علوم اسلامی بی ارزش شد-  اسنان همیشه درجهت افراط وتفریط است حال باید علوم غربی  را  دقیقا ارزیابی کرد وعلوم مفید درجهت راه انبیاتوجیه کرد- امام حسین علیه السلام یک فرزند ایشان که به سن هفت سالگی رسید شخصا به مدرسه برد- انمعلم عجیب است بسیاربا ا وباهوش بود- بااین بچه ها بازی خرسک کرد وتفریح کردند نیم ساعت اخر فقط بسم الله الرحمن الرحیم بخوبی توجیه کرد که سرچشمه همه کمالات است- اما م حسین علیه که  بچهکه  برگشت  جریان روز را که پرسید دست به گرفت وبایک غلام که یک صندوق  کهدران هزار سکه طلا بود وپارچه های مختلف بود وجواهرات بود گردنبندمراورید حضرت زهرا علیه السلام به معلم امد وانها به ایشان دادوفرمودند دهان را باز کند وان گردنبد رادهانشان کرد وفرمود قدر این گردنبند رابدان  من انربهکسی نمیدانم جز شما وانمعلم ان گردنبندرا پس داد وامام حسین علیه اسلام به جای ان بهاندازه ارزش اش  پول داد همه تعجب کردد وگفتند شمارا مارا به عدم اسراف دعوت میکنید این معلم که کاری مهمئ نکرد فرمودند اگر به ان دازه جهان مادی من ثروت داشتم میدادم- زیرا ایشان یک هدایتی کرد که باعث نجات وکمال فرزندمن شد ومن فقط نعمتهای دنیائی را داشتم دادم-که اصلا قابل مقایسه نیست این ارزش هدایت .معنویت است- یک مثالی بیاورم- یک خانواده امریکائی  با ماشین خوداش میرود تاانجا که من بیاید دارم افریقای جنوبی میرود- ارک استفاده میکنند ویاخودشان ماشین دارند کاروای درروی جادهای درست شده حرکت میکند ویک ماشی دروسط است شرح میدهد ومقداری از مان  توقف میکنند وتماشا میکنند ایشان ماشین توقف میکند یک شیرماده که گروه نشسته بود جلو می یاد ودو دست خودرا بر روی شیشه عقب میگذارد دختر بچه ومادر عقب بودند دختر بچه بهمادر میگوید که این کیک به شیر-بده- ومادر هم میدهد- میگذرد سال بعد بازانها به همان پارک  وحش میروند تعدادماشین سیصدتا بوده است وماشین ایشان در مراحل اخربوده است باز همان خانواده نشسته بودند-درست زمان توقف زمانی بوده است ماشین انها روبروی ان خانوا یکدفعه – متوجه میشوند که شیرماده حرکت کرد وهمان کاررا کرد وباز انها یک کیک به اومیدهند من نمیدانم که مذهب انهچی بوده است ولی گفته است اعتقادمن بهخداوندمنان راسخترشد اینعمل شیر چقدر میارزد-؟؟

موافقین ۰ مخالفین ۰

خاطرات ماماور اطلاعاتی روسیه درایران-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- تعلیمات حکیم وایت الله  احمد گیلانی که به اقای کینیاز دالگورگی نومسلمانیمامور اطلاعاتی سفارت روسیه درایران-   که انحضرت اش به اسلام ایشان اعتماد نداشت درباره اسلام  بیان میکندباری درختام فرمایشا تشان فرموند که دین خدا همیشه یکی بوده آن چه حضرت آدم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت خاتم النبیین (صلی الله علیه و آله) فرموده همه بر یک نهج است نا موس و سنت خدا تغییر پذیر نیست و اگربشر به سنت حضرت ختمی مرتبت رفتار کند مثل این است که بست آدم و موسی و عیسی و بیست و چهار هزار پیغمبری که از اول دنیا مبعوث شده اند رفتار کرده زیرا سنت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) سنت خداست ودست نخورده است ولی سنت سایر پیغمبران به وسیلة رؤسای خود خواه دین خودشان تحریف شده است و سعادت بشر را تعهد نمی تواند بکند یک مثل کوچکی برای شما می زنم ( عیال یک مرد مسیحی اگر مبتلا به دق و سل باشد شخص مسیحی نمی تواند زن خود را طلاق بدهد زیرا بر خلاف سنت انجیل است که امروز در دست شما ست پس اصول اجتما عات و قو میت و از دیاد نسل بدین وسیله گسیخته می شود و این دین آسایش و سعا دت بشر فرستاده نه از برای بد بجتی و بیچا رگی آنها .

 

 هیچ کس کوچکترین ایرادی در اصول و فروغ سنت خاتم النبیین نمی تواند بگیرد دستگیری فقرا ، پاکیزکی ، طهارت ، ازدیاد نسل ، حفظ الصحه ، خوش اخلاقی ، مردانگی  فوت ، وفای به عهد ، حق شنا سی ، انتشار علوم و فنون ، عدالت کردن ، نیکی نمودن ، رشادت ، شها مت ، شاد نمودن دلها ، تربیت نمودن اطفال به صفحات ممدوحه ، متفق نمودن بشر ا به آبادی دنیا ، کسب علوم و فنون و انتشا ر آنها ، راستگویی ، خوش نیتی ، رفع اختلافات نژادی ، محترم شمردن جان و مال و ناموس عا مة مردم ، امتیاز فضلی و هزاران سنت های مفید دیگر و راه سعادت بشر منحصر به عمل نمودن این سنت ها و جزو واجبات دین است هر بدی را نهی کرده و هر خوبی را امر نموده گوشت خوک و خمریات را نهی و هر علمی را امر فر موده که از زن و مرد و کوچک و بزرگ بخواند اگر چه در دورترین نقاط دنیا باشند .

 

تیر اندازی و سواری و ورزش کردن را امر کرده تن پروری و تنبلی را نهی نموده هزاران سنتها ی دیگر که برای بشر مفید است و مخصو صا پاکیزگی و طها رت و اخوت و مساوات و ترقی طلبی و مشورت در امور را امر فرموده است.

 

اگر ملتها ی اروپا مسیحی هستند این توپ و تفنگها چیست که برای جان مخلوق خدا ساخته اند ؟ حضرت مسیح در انجیل که امروز دردست شما ست فر موده اگر سیلی به طرف راست شما می زنند طرف چپ خود را هم بگیرید که بزنند پس چرا به سنت او رفتا ر نمی کنند سنت اسلام مجا هدت فی سبیل الله است با دو روئی و بد کرداری همیشه باید جنگید برای جهاد در راه دین همه باید حاضر باشند و اختلافات نژادی را از صفحه دنیا بر اندازند و همة خلق را به دین خدا در آورند در ضمن چند شعری از گفته میرزا ابو القاسم قائم مقام ( صدر اعظم ) و یک نفر دیگر در آن مجلس خواند که چند فرد آنرا در ذهن خود سپردم ( سلامت نه به صلح و نه به جنگ است ؛ نه حاضر کردن توپ و تفنگ است.

 

و چند شعر دیگر که از خا طرم محو گردیده است

موافقین ۰ مخالفین ۰

جامعه بهت زده!-!i

بسم الله  الرحمن الرحیم – جناب اقای مهدی اصلانی-که کانال منحط میهن- ایشان بعنوان یکیاز محققین دروکارشناس ایران معرفی میکند- دقیقا نقش عاص عمرو بن-عاص انهم بسیار سطحی بازی میکند تنها شانس ایشان این است کهدرخارج وضع داخل بخوبی شناخته نشده است-وچون ایرائی که برای ایرانیان خارج درخارج مشخص شده است مقداری را لاپوشی نمیکند- اقای دهقان ریس کانال میهن  میفرماید کهما همدیگر اگر تخطئه کنیم بنفع جمهوری اسلامی است- میفرماید جمهوری اسلامی جوانان را فریب میدهد وماهم اگر چنین کنیم فرقی باجمهوری اسلامی نخواهیم داشت جوانان اینجا فریب میخورد نکته اول ایشان میفرماید-جمهوری اسلامی جوانان نا دان رافریب میدهد- دوم اقای دهقان فرمودند مردم در امریکا وغرب مایوس شدند—ایشانمیفرماید دلیلاش ان است- که همه بیزنس من شدند  ان خانم مطابق درسایت من میل  کانال من وتو تجزیه وتحلیل میکرد بود ازانجا اخراج شده است به سایت ایران انترنشنال است وحال مطابق میل اینها تجزیه وتحلیل میکند-ومن –میدانم عقیده اش انهانیست- بیزنس است- اقای دهان درک نمیکند که افرادیکه بپیامبر اسلام صلواته اله علیه اله والسلام ایمان اوردند ازمکه به مدینه هجرت کردند حال به هردلیل  ادعا-مسلمانی کردند وبه انها نام طلقا داده شد- که ازاد هستند-میتواستندبعداهم بصورت خاصی به بت پرستی برگردند- این ها-ازنظر اسلام-مشکوک بودند ودستور این بود دقت کنید گول نخورید- حتی اگر شواهد مثبت میبنید صبر کنید تاچهره واقعی انها مشخص شود- انسانها به نظرحقیر به چهار گروه تقسیم میشوند- یگروه وضع انها کاملا مشخص است منفی هستند وحاضر بقبول حق نیستد مانند ابوجهل وابولهب- ویم عدهای دقیقا حق راقبول دارندمانندپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- وحضرت علی علیه السلام وحضرت خدیجه علیها السلام یک عده مشکوک به به سمت منفی هستند- ویک عده مشکوک به سمت حق هستند- دستور این است از گروه منفی دوری کنید باانها دوستی نکنید-حرف انها قبول نکنید-فقط متخصصین حق دارند با انهاگفتمان داشته باشند- اگرمفید باشد- مطالب انها اثبات کنید که دروغ است- وتهمت است-یک اصطاح خاصی است بنام بهتان- بهتان دراص به دروغ گیچ کننده- یعنی فرد تعجب میکند این دروغ ساخته وپرداخته شده است- وفردی انرا قبول کرده است مثلادو بعلاوه دو میشود پنچ—قران مثال میاورد این چنین افراد- به کوه میرونند- تاحدی که میشود بالا میرونند دیگر بالاتر نمیشود رفت- بالای کوه سراب ایجاد شده است- ولی ابی به پائین نمی اید-معلومنیست ازچه کسی درخواست میکند-که  ازخداوندمنان نیست که اب –رابرای ما پایین بفرست-این بهتان وگیچی  وحشتناک است وبعد شیطان راهکجی بهانه نشان میدهد که حضرت علی علیه السلام شهوات برانها غلبه میکند وانها برای بدستاوردن اب خودرا باا سب نفس به پرتگرتاب میکند ودر اخر پرتگاه اب و ان چه دوست دارند میبنند- وثصور میکند این اسب انهارا حت به پایئن میاورد ونزدیک ته دره انها را اسب ره میکند برصخره کوبیده میشوند ومیمیرنند- ومومنین را سخت ضدنفسانیات را طی میکند وبه قلعه الهی دربالی کوه میرسند که بقول عرفا ازلذت معنوی مادی به حیرت میافتند- ان بهت است واین حیرت است-تاریخ گویای همین اصل است-  اقای دهقان از مرگ کسی خبر میدهد که باپول خوداش مجله برای رشاد- چاپ میکرده است حداکثر به دویست نسخه رسیده است ورشکست شده است واخیرا دق کرده است ومرده است اینها انچنان درسیاهی وتاریکی هستند نمیفهمند تحقیق کند چرا ان مجله به این وضع درامده است- هیچگونه بحثی دراینموارد ندارند وهچگونه ارشاد ویاراهنماوی ندارند- هدایتی نیست زیرا میدانند مردم کمک متوجه قضایا شدند—کسانی نزدیکی باگروه منفی میکنند-امام صادق علیه السلاممیفرماید با افرادمنفی  معاشرت نکنید حتی منزل درنزدانها انتخاب نکنید فقط به جناب یقطین دستوداد داخل حکومت عباسی شود واخبار بیاورد وبیگناهان وشیعیان کهدراثر ساده لوحی گرفتارشدند انها بطریقی امام صادق علیه السلام یادداده است نجات دهند- وکسانی  مسلط هستند باانها برای راهنمائی گفتمان داشته باشند- اقای اصلانی بعداز انکه ودرا یک فرد منطقی وبیطرف جا میزند  میفرماید کارخانه شمس که ابجوسازی بود که بهترین ابجو  ایران تولید میکرد؟؟ انرا تعطیل کردند-؟؟!! انزمان بخش خصوصی پول انچنانی نداشت کارخانجات طرازاول بخرد فقط مخصوص درباره بود که کارخانه جوراب  بافی لایت را  خرید- یک کاخانه بسیارمعمولی سطح پائین – در روزنامه انزمان مقالی بود- که این جو ها دریک سالن غیراستاندارد بودند تهویهنداشتند بخارالکل درفضا بود که بعث خراب شدن جو میشود وپراز موش بود که انها سرانجام  میمیردند یک چنین حالی برای روغن نرگس شیرازبود که کم کم- تغیراتی ایجاد کردند- حتی روزنامه نوشته بود بایداین کارخانه تعطیل شود تا  مطابق استاندارد شود ومردم  مشروبات دستی را میخریدند ومیگفتنداین مشروبات سگی پدرجد  شس است- تنها شراب شیراز وشراب ارومیه تاحدی وضع بهتری داشتند- خوب کسی دلسوزی برای ابجو سازی شمش میکند میشوداحتمال داد که اهل مشروب است- این یک فرضیه است وتاحدی امکان اش است به این امربهتان درست میگویند ودرشرایط تاثیران بعلت افراد زیادی گمراه میشوندواجب است- بی  جهت نیست ولی ایننده نگری دارد- دوم   قلعه   شهرنو- حمایت میکند که درب انرا بستند- وجالب انکه میفرماید به انخانم ها- لقب زشت فحشا دادند حقوق بشر را ندیده گرفتند ایشان ان فحشا برای تمدن ایران ضروری میداند ومیفرماید الان فحش بسیارزیادتر از گذشته است باکدام امار بعداز سه خانم فحشا که اولین انها پری قدبلنده است- ودومی چهارچشم- وسومی دیگری  اولا این پری قد بلنده همرا شعبان بی مخ  در بیست وهشت مرداد  جزو اشوبگران بود وهجناب مصدق فحش میداند تخریب میکردند پس ایشان ضد  جناب اقای دکترمحمدمصدق علیه السلامرهم است وطرفدار شاه اولا تظاهارت زیادی که فحشا پس از غروب درتهران داشتند واقعا مشمئز کننده ب.ود اکه نسل جوان بهانحراف کشانده بود چه زن وچه مرد- انهم کشور اسلامی !! درهان روز ها در روزنامه دسراسر نوشته بود درتهران- انزمان درتهران  مانند غرب  سبیجات برای انکه بسرعت بفرشند بستهای دویست وپنجاه گرمی کرده بودند ومیفروختند فرمودیک جوان درتهران فعلی میتواندیک دسته دختر ویازن مانند دسته تره دراختیارداشته باشد هیج کس هم بفکر نیست-  اما در اسلام تفحص وکنجکاوی درمناز ل قدغن است- فقط امام الرحل علیه السلام فرمودند اگر بهخانهای که مشکوک به منافقین است با اجازه دادگستری میتوایند از این خانه   بازدید داشته باشید—حال خانمی به منزل اقائی رفت ویا بلعکس – حق  بازذدیدنیست از قدیم گفتند چهار دیواری او اختیاری  هرنع گناه کهانجام بگیر  کسی حق دخالتندارد مگر شاکی خصوصی داشته باشد کم وزیادان مطرح نیست- ولی شواهد نشان میدهدبشدت پایئن امده استازدواحج با تمامسختی نرخ رشد اش بیش از زمان طاغوت است ومطالب دیگر کهسعی میکند بطریقی حال واحوال زمان شاه برگردانند فلک زده ها راه دیگر بلد نیستند مثلا یک میانبر بزنند- خداوندمنان همه رابعقل ودرایت ودرک  سلیم برساند انشااالله

موافقین ۰ مخالفین ۰

چند نکته- 5

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- چند نکته-ملت ایران-همان طور که درقران امده است- ملتی سلحشور  خدا دوست  وخدا خواه ودر راه دین رزمنده است- درحدیث بهترین اخلاق دارد- واهل علم ودانش بکاربردن شعور  وفهم ودرایت است- ودرطول تاریخ چنین بوده است زمانی که تشخیص میداده است که شاهنشاهان- ظالم هستند خودرا کنار میکشیده است وکم کم مبارزات شروع میشده است – وسرانام هخامنشین درک کردند-که ایرانیان بسیارخطرناک هستند جنگ را کنار کذاشتند به مذهب سازی روی اوردند—واولین ملتی هستند که برای مسیحیت تبلیغ فراوان کردند وسپس به اسلام روی اوردند—امروزه دردنیا ولو پادشاهی هم قبلا خوب کرده باشد- دیگر ظرفیت پیشرفت ندارد-بهترین دلیل دردنیا دیگر منسوخ شده است بعلت شکستهای سیاسی فراوانی خورده است- وتنها چند کشورمعدود که بشیوه سلطتنی هستند که شاه درحقیقت تشریفاتی است- -وقراربود که رضا شاه ومحمد رضا شاه درحقیقت چنین باشند ولی دعمل  بهانه هائی اوردند ودیکتاتور شدند  من تعجب میکنم که بعضی دوستان میفرمایند روح انگستان خبرنداشت- ایران برای انگستان حیاتی بود که جلوی پیشرفت تزارهاارا درایران وافغانستان سد کند- در روسیه تزاری شاهزادگان زیادمسئولیت خطیر داشتند که لیست انه دراینترنت است که انشاالله وقت پیدا کنم نگاهی به انها خواهم-کرد یکی از شاهزادگان بنام دالگورکی سفیر روسیه درایران میشود که نقش اش اماده کردن ایرانیان برای کمک به ارتش روسیه است به هند حمله کند رودا  روسیه مینویسد-که بعداز انقلاب درروزنامه معرف پروادا چهار صفحه انرادرج میگنند- جملاتی دارد که من هرچه کردم وافرادی را پرورش دادم انگلیسیها متوجه شدند س یکطرفه کردند ومااین قدرت رانداریم- وحتی تااخطار بهمن هم دادند کهمن مجبور هستم که فرار کنم انهادونفر جاوس که من انهاراکشف کردم واسامی انهارامیدهد- ولی من نتواستم درسفارت انگلیس جاسوس درست کنم وشرح بهاالله رامیدهد- چگونه ممکن است که انگلستان از اوضاع ایران بی خبر باشد – دوم جناب اقای رضا پهلوی میفرماید-که  مابدنبال یک حکومت سکولار هستیم-تمام ملت ایران باهرنژاد ومذهب  خداپرست هستندونبریدبین انها نیت که مثل امریکا بقدری مسیحیت همدیگر را گشت مجبور شدن حکومت سکولار راه بی اندازند- یادرانگستان علاوه برمسیحیت  یهودیان راهم میکشتند- مجبوربودن سکولار شوند-در روسیه شاه سران مسحیت وثروتمندان باهم اتئلاف کرده بودند- رضا شاه درخدمت شاهزادگان قاجاربود درقزاقاول فرمانده روسی بودومدتی انگلیسی بود چه کسی گفت درقزاق کودتا کن ومطیع ما باشد وچگون شد که ضد قاجارشد- وان شاهزادگان قاجاری ساکت شدند-؟؟مردم درایران تابع مراجع هستند اگرنبودندهیچ کشوری به پای اینان درایجادانقلاب کردن نمیرسید- سکولار یک توهین بزرگ به ملتی است بخاط دین چه زجرها وسختی وانسانهای شریفی  که  به شهادت رسیدند وهمچنان خواهند بود ودرزمان امام الزمان علیه السلامگروه عظیمی طرفدار ایشان خواهند بودویک اقلیت قابل ملا حظه ضد امام علیهالسلام خواهد امام علیه السلام شمشضیر خودبهفدی میدهدکه خودتان ایرانیان  مخالف بکشید کهانها اماده جنگ بودند واین شمشیربه اراده الهی عمل میکند- شاهشاهی بهمعنای حکومت مشروطه هم نیست وحداقل یک شاه  اگاه عالم دین وتاحدی مجهزبه علوم مختلف بایدباشد وتابع علمای اعلام صلواته الله علیه اجمعین- خواب بی حجابی درایران تنهادرخواب خواهید-دید- اما کشتار منافقین- اگر شما زمان حضرت نوح علیه السلامئ  بودید که ایشانمیفرمود  خداوند عذاب را انها محقق ساز که نسلی فاسد بوجود میاورند چه میگفتید درطول تاریخ کشتارهی زیادی انجام گرفته چه خوب باشد چه بد وهیچکدام نگفتند از موضع پلیدخود برگرد- نمونه کوبا  کنا ر دیواری جناب  اقای فیدل کاسترو انقلابی معروف کوبا افراد یراسیصدنفر به نفر میاوردندوایشان میگفتند تا سیگارمن تمام نشده است کار انها  را تمام کنید-   هیتلر  موسولینی – فاشیست اپانیا فرانسه بعداز جنگ جهانی دوم یک دادگاه سرپادی درست کرد روسیه  وغیره اگر ان افاد حداقل قول میداند که بیطرف باشند یکمحلی از اعارب داشتند همه اینها گفتندهرکاری مسعودرجوی بکند ماقبول داریم وایشان درحال حربوجگنیدن بامابود پس اینهاهم حربی هستند وحربی راباید کشت قانون اسلام است پس بیخود دادوفریادنکنید-ماکه ویتنام نیستیم- یک لشگر از ویتنام حمله کردکه یک شهر که جمعیت فرار کرده بودندمال کشورویتنام جنوبی وامریکائی ها انجا مستقربودند حمله کردندهنوز راه چریکی انتخاب نکرده بودند از این لشگر دوم نفر برگشتند-یکی از اینها الان درامریکا است- ایشان گفتند جنگ ما بافرانسه درست بود ولی باامریکا اشتباه-بود تازه حالامیفهمند- ما براساس عقل وحی میجگنیم اینمطلب عده ای نمیخواهند بفهمند درحقیقت ماننداجدادخود باچشم کور تابع  غرب هستند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

قانون اساسی کره شمالی-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-قانون اساسی کره شمالی- که بنام قانون اساسی  سوسیالیستی دمکراتیک مردم-کره- که در گردهمائی هیت صدر مردمی- در1972 تصویب شده است- قبلار این زمان- پنج بار تغیر کرده است که ازسال 1948 شروع میشود وپاز این زمان- شش بار تغیر کرده اس در سال 2019 دوبار تغیر کرده است- امروزه قانون اساسی  هفت فصل و69 عنوان دارد-ولی اولین قانون اساسی- ده فصل و101÷ عنوان داشت-که درباره  سیاست واقتصاد- فرهنگ- دفاع ملی- حقوق و وظایف شهروندی- وسازمان تحت کنترول دولت- وشعارهای ملی  ونمادهای ملی –وسپس ده اصل که فرا اصل هستنددرباره   فراهم اوردن وتاسیس یک ایودولوژی یک پارچه است که بعضیمعتقد هستند قانون اساسی در تضاد به این قانون شود بکنار میرورد تقریبا مانند شورای نگهبان و شورای مصلحت-   اسلام عزیز قانون اساسی که بر اساس وحی است- درامور اقتصادی ترکیب سه نوع اقتصاد است دولتی وتعاونی وشخصی امروزه تاریخ  همین  طرح قبولدارد وتجربه هم همین امرا نشانمیدهد ولی نسبت هامتغیر است بستگی به شرایط زمان دارد نبایدترسید بلکه میبایست جامعه را اگاه کرد-در کل کارها بدست خداوندمنان است-امادیدگاه ایدولوژی  که میبایست درکره یک دیدگاه باشد- با وجود-که اسلامعزیز براساس وحی عمل میکند بعضی جاها بقول علما وحی ساکت است بایدبهترین تعقل انجام شود ولازمه ان این است کهدرباره ان تحقیق شود ومیوان  درسطح جهانی  کنکاش کرد واگرامکان استفاده است ازان بهره مند شد- انچنان که امروز درمسائل مختلف حتی کره شمالی ازخارج استفاده میکند- قانون اساسی سال –1948- قبلاکره دارای قانون اساسی بوددرسال 1946- ازان قانون- اساسی این قانون تاحدی اخذ وگرفت- ولی زمانی مشخص شد که اتحاد  بین دوکره بوجود نمیاید- واین نظریه شکست خورده است- بخصوص در جلسه مشترک امریکا- شوروی- در 21  اکتبر1947-به نتجه ای نرسیدند-در گرد همائی تشکیلاتی  کمیته ها که 31 یکنفربودند- به دیدگاه  قانون اساسی نایل شدند که امروز نماینده 696 سازمان در گردهمائی شرکت میکند-از 11 فوریه تا25 اپریل برای بحث مردمی قراردادند-در 10 جولای1948- نسخه خام انراتوسط هیت صدر مردمی انرا تکمیل کرد-بنابرگفته اقای  اندری لنکوف در سال 1948 شخص اقای  جوزف استالین انرا ویراستاری کرد- ایندفعه به اقای ترامپ بدهید- که  بعدااقای ژنرال-ترنتی  فو بیچ شتی کوف که مسئول ارتش- شوروی بود که کره شمالی را اشغال کرد از ازادی کره شمالی حمایت کرد ونقش مشاور را بازی میکرد- اصلاحات در اراضی –ملی کردن صنایع ومنابع- وتک دیدگاه کردن انواع ازادی برای مردم وحقوق مردمی کره-وضعیت رهبری درحزب کمویست کره بحرانیبود وباحمایت ایشان ازاقای کیم ایل سونگ مسئله حل شد- با اقتباس از ن ونحوام گذاری وایجادتشکیلات-ونحوی اداره کردن کشور وتمرینات در انجام وظیفه- چهزمانی درحال انزوابودن وچه زمانی که  وارد روابط بینالمللی شدن- ازقانون اساس  یکسان عمل کردند- وتشکیا ولت ونخس وزیر مشاور  ریش صدر مملکت است-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

تادل ارزش ها-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به سایت سفرنوشت- بازدیداز کرهشمالی  مراجعه کنید   راهنمای توریستی کره شمالی  یکی خانم –ان- است- یک اقای چونگ- هردفعه یک کدام کنار شما بنشیند- شما بفرماید طبیعت زیبا است   مرد زیبا است وزن زیبا است وبچه ها زیبا- هستند  درختان زیبا هستند  گلها زیبا هستند رودخان زیبا است دریا زیبا است واقیانوس زیبا است- اسمان زیبا است ستاره گان زیبا هستند- در طبیع شناسی کوچکترین واحد کامل انتخاب میکنیم درانسانها خانواده- در طبیعت اول  دادوستد انرژی را موردد توجه قرار میدهیم- درانسانها ارزش هارا-م

موافقین ۰ مخالفین ۰