عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۳ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

تسلیت به سالگرد کودک قهرمانی که مظلومه درراه اسلام شهیدشد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سالگرد  شهادتکودک دختر خردسال پس ازشهادت  حضرت علی اصغر علیه اسلام حضرت  فاطمه ضغری  که با لقب رقیه از واژه رقی یعنی اوج گرفتن وبالارفتن است- امام حسین علیه السلام نام فرزندان پسر اول علی  میگذاشت وبعضی را لقب میداد ودختران فاطمه میگذاشت وسپس لقب میداد-زمانی که زنانوکودان وارد مجلس یزید ملعون ومرتد شدن حضرت فاطمه  علیهاالسلام- فرمودند درطولتاریه هیچگاه خاندان پیامبران به اسارت گرفته نشده است- نشان از ان است که بالاترین جنایت-رخ داده است-مرگ ایشان درحد شهادت است- وبسیار جانسوز است بربدن ایشان کبودی  شلاقها وجود داشته است – این هزینه ای است برای ایجاد امت واحده هرمسلمانی کهخودرا درامت واحده اسلامی نپذیرد از اسلام خارج شده است-در طول تاریخ ناسیونالیزیم از قومی گرفته تا قبائلی مطرح بودند  وائتلاف بالاجبار قبائل بهمعنای امت شدن ویا حتی ملت شدن نبوده است-پائین ترین سطح- علمی-علوم انسانی – وارزش ها بوده است ودر قبائل درشرق جمع گرا وضد ارزش های فردی بوده است هرگز دربسط ارزش ها قدمی بر نمیداشتند وازدی  در بعد اجتماعی وسیاسی  وفرهنگی وغیره بسیاراندک بوده است فیلسوف معروف ایتالیا جیوانی جنتلیه میف ماید ازاای فردی زیاد  در حکومت سابق مردم ایتالیا رازهم دور کرد وشهرستانها بفکر خودمختاری افتادند ومادرضعف قرار گرفتیم وحال باید جمع گرا شویم وبه سوسیالیست وپیوند سوسیالیسیت با کشور س.یالیست اروپاداشته باشیم که متاسفانه –انها رهبران احمقی داشتند-بشر تا امروز نتوانسته است به موازات هم هم فرد گرائی وهم جمع گرائیرا به پیش ببرد وبه بسط ارزش ها نایئل شود وهم درنظریه وهم در عمل که البته کاری سخت استوازعهده انسان برنمی اید- این امت  واحده یک امت جهانی است یعنی انترناسیونا ل است ولی جامعه وحکومت ها  هنوز ان ظرفیت را پیدانکردند- که بسمت امت واحده وبسیط ارزش ها بروند ولی بقول مرحوم استادمعز  دانشمندمتفکر اسلامی جناب  دکترمهندس مهد بارزگان لنگ لنگان به سمت میروندنکته حائیز اهمیت این است که غرب درعلوم انسانی وبسط ارزش ها بصورت اکادمیک از ما جلوتر است- یعنی از زمان حکومت صفویه علوم انسانی وارزش ها درپاینترین سطح هستند وکم کم  فقه اسلامی وتاحدی عرفان وصوفی گری واحساسات مذهبی رشد کرد درحایکه درواقیت باید علوم انسانی  وبسط ارزش ها در نظریه وعمل وعرفان جلوتر میبودلذا  ان جناب معتقدبود-که در اینمورد ما از قرب که راهی راطی کرده است که انبیا  عظیم الشان رحمت الله علیهم الجمعین  کل اینراه رانشان بصور اجمال نشان دادند گرچه ان دانشمندان در غرب مظلوم هستند واجازه تاثیر گذاری ندارنذ مسائیل ماند اقتصاد وتکنولوژی وامنیت و منافع ملی  وسیاست خارجی وغیره اجازه رد وبالندگی نمیدهند ولی درحقیقتموتور حرکت جامعه بصور ارام دردست انان است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وهمچنی قران مجید هم بعد ناسونالیسم دارد وهم بعد انترناسئنالیسیم دارد که دومی مهمتراز اولی است وسرانجام ناسیونالسیم قبائیلی درهم کوبید ساده نزدیک ترین صاحبه بهخاندان نبوت صلواته الله علیه واله والسلم یک ایرانی باشد- وای امربعد جهانی  امت واحده را نشان میدهد- مسلم بود که ظرفیت انرانداشتند بجر خاندان وحی واصحاب خاص واین امربوجوداورنده کربلا وعاشورا است

موافقین ۰ مخالفین ۰

بحث کدام روش اسلام درست است -!!

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- جناب دانشمند وهابی میفرماید- از کدام امام  علیه

السلام-میبایست- امروزه تبعیت کرد- درحقیقت میبایست از امام الزمان تبعیت کرد- که برداران سنی هم تاحدی چنینهستند   ایشان میفرماید احادیث  ان عظمت ها مختلف است- انسان عاقل مباحثها نمیکند که  خوداش بیشتر گفتار شود- ایشان میفرماید ما فقط از رسول الله صلواته الله علیه واله والسلام تبعیت میکنیم  هرچهار خلیفهراشدین  حدیث از رسول الل هصلواته الله علیه والسلام اوردند وبعدا چهار ائمه اهل سنت همه حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والله اوردند- وبعد فرمودند اقایان که درب تجتهاد بسته است  پس مشکلات جدید چونه حل مکند اگر حدیثینباشد درعمل درب اجتهاد باز اس تمثلا  فن استحسان است واخیراحتی وهابیت اجتهاد  جدید یک نظریه میداند که اگر اشتباه کرد یک ثواب دارد-پس درب اجتهاد باز است کداک رابیادقبول کرد اما درشیعه هرامامی حتی رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام جای هرامامی-بود مانندان امام عمل میکرد- احکام دونوع هستند بعضی ها ثابت هستندوبعضی متغیر هستند ومتغیرها بستگی به شرایط دارد  واین شرایط را امام معصوم علیه السلام تبین کرده است-یک مثال بیاورم پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند بعداز من یهود واهلکتاب از  عربستان اخراج کنید جز ده نفر که درا  باغ فدک بودندوسرنجام مسلمان شدند- امام صادق علیه السلام فرمودند  یهودی ومسحیحی به مسجد راه ندهید زیرا درمسجد کار زشت میکند و وفحاشی میکنند – شخصی خدمت امام صادق علیه السلام امد وگفت یک مسیحی دوست من است بسیار انسان  شریفی است دلش میخواهد درمسجد باشد واندکی بامن بحث کند وما ضرف غدا مختلف داریم میتواند اطظظرف من بخورد امام فرمود اگر چنین فردی است اشکال ندارد بشرطی  نجس نباشد وشراب وگوشخوک نخورد نظیف باشد تومیتوانی از طرف اوبخوری واو ازظرف تو بخورد لعد فرمودند زنان شریف مسیحیت میتوند ازدواج موقت کننداخیرا شنیدم-که ازدواج دائم هم میتوانندبکند شرایط مهم است درشرایط یکسان همیشه جواب یکسان دارد دونوع جواب ندارد امام حسین فرمودند اگرمن شهیدنشوم از اسلام دیگرخبری نیست یک اسلام منافقی بر سرکار میاید وتا ابد همه دچار شک وتردید وگمراهی میکند ولی در زمان های دیگر چنین رخ نمیدهد درایران کم کم این احساس پیدا شد وشرایط برای  انقلاب اماده شد- لذا مجتهدین بادقت در ترتب حکم یعنی علل  زیربنائی وروبنائی یک حکم تشخیص میدهند که کدام حکم میبایست اجراشود وکمک امام الزمان علیه السلام فراوان است ولی کسی درک نمیکند جز اسرار ال محمد صلواته الله علیه است کسی اگرافشا کرد ومسئله ساخت گناه کبیرکرده است اهل جهنم است- فرمانده درجبهه فردی تحصیل کرده بود  برای من تعریف کرد ماحمله کردیم  عراق حیله زده بود نیروی زیادی بصورت جاده سازیمخفی کردهبود ودسیلوهیا بزرگ کهمداوم هواپیما میزد .خالی بود اسلحه مخفی کرده بود حمله کرد تاانجا که میتوانستیم دفاع کردیم بهمه دستور عقب نشنی دادیم یک عده ای مانند وجندتانک زدند بقدری عراق جسارست پیداکردهبودکه تانک بدون پشتبان پیاده به ماحمله میکرد-یک دفعه دیدم انها بشدت عقب نشینی  کردند-ماتصور کردیم چندتانک که زده شدهاست تصور کردند روی مین رفته است- دفعه بعد ماهمین حیله را زدیم تعدادزیادی اسیر گرفتیم ومن ازطرف سپاه با یک جوان عرب-کهمترجم بود سئوال کردم دلیلی شماعقب نشسته بودچه بودید گفتندبه این علت بودبخش راست  عقب مارا دروکردید وصدها کشته انداختید ومن گفتم توپ ما به انجا نمیرسیذ-گفت همه متات ومبهوت بد که این وسیله چی است- ایشان گفت من اول قبول نکردم از دهتا پرسیدم همین گفتند مثل جوجه میلرزیدند دنیا ساده نیست پیچیده است خیلی جالب است حدیث جناببخاری که میفرماید رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام فرموده است اهل بیت من  الجعفر ال عباس ودیگرا ن جزو اهل بیت م است درزمان حیات ایشان برای انها کاری نکرده است- انچنان رفت امدی نبوده است- همن طور که علما میفرمایند اهل بیت مکرم الرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انهائی هستند که درروز مباهله شرکت داشتند ودراینده- رهبریت را بعهده میگیرنند دیگران یاعلمی ندارند-ویا عدالت ندارند- یامایل نیستند رهبری بعهده بگیرنند ورهبریت بایداز طرف خداوندمنان انتخاب شود نه از طرف امت—شا بحث اصحاب کردید که بیشتراحادیث از طبقه تابعین به ما رسیده ات درهمین تابعین تابعین درجه دو که بعدا امدند پس از جستجو فرمودند تابعین اول یاداشتباه کردند احادیث درست نیست وتابعین درجه س باز به تابعین مافوق ایراد گرفتند بهترین دلیل است همه اصحاب افرادموثقی نبودند-

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- جناب دانشمند وهابی میفرماید- از کدام امام  علیه

السلام-میبایست- امروزه تبعیت کرد- درحقیقت میبایست از امام الزمان تبعیت کرد- که برداران سنی هم تاحدی چنینهستند   ایشان میفرماید احادیث  ان عظمت ها مختلف است- انسان عاقل مباحثها نمیکند که  خوداش بیشتر گفتار شود- ایشان میفرماید ما فقط از رسول الله صلواته الله علیه واله والسلام تبعیت میکنیم  هرچهار خلیفهراشدین  حدیث از رسول الل هصلواته الله علیه والسلام اوردند وبعدا چهار ائمه اهل سنت همه حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والله اوردند- وبعد فرمودند اقایان که درب تجتهاد بسته است  پس مشکلات جدید چونه حل مکند اگر حدیثینباشد درعمل درب اجتهاد باز اس تمثلا  فن استحسان است واخیراحتی وهابیت اجتهاد  جدید یک نظریه میداند که اگر اشتباه کرد یک ثواب دارد-پس درب اجتهاد باز است کداک رابیادقبول کرد اما درشیعه هرامامی حتی رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام جای هرامامی-بود مانندان امام عمل میکرد- احکام دونوع هستند بعضی ها ثابت هستندوبعضی متغیر هستند ومتغیرها بستگی به شرایط دارد  واین شرایط را امام معصوم علیه السلام تبین کرده است-یک مثال بیاورم پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند بعداز من یهود واهلکتاب از  عربستان اخراج کنید جز ده نفر که درا  باغ فدک بودندوسرنجام مسلمان شدند- امام صادق علیه السلام فرمودند  یهودی ومسحیحی به مسجد راه ندهید زیرا درمسجد کار زشت میکند و وفحاشی میکنند – شخصی خدمت امام صادق علیه السلام امد وگفت یک مسیحی دوست من است بسیار انسان  شریفی است دلش میخواهد درمسجد باشد واندکی بامن بحث کند وما ضرف غدا مختلف داریم میتواند اطظظرف من بخورد امام فرمود اگر چنین فردی است اشکال ندارد بشرطی  نجس نباشد وشراب وگوشخوک نخورد نظیف باشد تومیتوانی از طرف اوبخوری واو ازظرف تو بخورد لعد فرمودند زنان شریف مسیحیت میتوند ازدواج موقت کننداخیرا شنیدم-که ازدواج دائم هم میتوانندبکند شرایط مهم است درشرایط یکسان همیشه جواب یکسان دارد دونوع جواب ندارد امام حسین فرمودند اگرمن شهیدنشوم از اسلام دیگرخبری نیست یک اسلام منافقی بر سرکار میاید وتا ابد همه دچار شک وتردید وگمراهی میکند ولی در زمان های دیگر چنین رخ نمیدهد درایران کم کم این احساس پیدا شد وشرایط برای  انقلاب اماده شد- لذا مجتهدین بادقت در ترتب حکم یعنی علل  زیربنائی وروبنائی یک حکم تشخیص میدهند که کدام حکم میبایست اجراشود وکمک امام الزمان علیه السلام فراوان است ولی کسی درک نمیکند جز اسرار ال محمد صلواته الله علیه است کسی اگرافشا کرد ومسئله ساخت گناه کبیرکرده است اهل جهنم است- فرمانده درجبهه فردی تحصیل کرده بود  برای من تعریف کرد ماحمله کردیم  عراق حیله زده بود نیروی زیادی بصورت جاده سازیمخفی کردهبود ودسیلوهیا بزرگ کهمداوم هواپیما میزد .خالی بود اسلحه مخفی کرده بود حمله کرد تاانجا که میتوانستیم دفاع کردیم بهمه دستور عقب نشنی دادیم یک عده ای مانند وجندتانک زدند بقدری عراق جسارست پیداکردهبودکه تانک بدون پشتبان پیاده به ماحمله میکرد-یک دفعه دیدم انها بشدت عقب نشینی  کردند-ماتصور کردیم چندتانک که زده شدهاست تصور کردند روی مین رفته است- دفعه بعد ماهمین حیله را زدیم تعدادزیادی اسیر گرفتیم ومن ازطرف سپاه با یک جوان عرب-کهمترجم بود سئوال کردم دلیلی شماعقب نشسته بودچه بودید گفتندبه این علت بودبخش راست  عقب مارا دروکردید وصدها کشته انداختید ومن گفتم توپ ما به انجا نمیرسیذ-گفت همه متات ومبهوت بد که این وسیله چی است- ایشان گفت من اول قبول نکردم از دهتا پرسیدم همین گفتند مثل جوجه میلرزیدند دنیا ساده نیست پیچیده است خیلی جالب است حدیث جناببخاری که میفرماید رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام فرموده است اهل بیت من  الجعفر ال عباس ودیگرا ن جزو اهل بیت م است درزمان حیات ایشان برای انها کاری نکرده است- انچنان رفت امدی نبوده است- همن طور که علما میفرمایند اهل بیت مکرم الرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انهائی هستند که درروز مباهله شرکت داشتند ودراینده- رهبریت را بعهده میگیرنند دیگران یاعلمی ندارند-ویا عدالت ندارند- یامایل نیستند رهبری بعهده بگیرنند ورهبریت بایداز طرف خداوندمنان انتخاب شود نه از طرف امت—شا بحث اصحاب کردید که بیشتراحادیث از طبقه تابعین به ما رسیده ات درهمین تابعین تابعین درجه دو که بعدا امدند پس از جستجو فرمودند تابعین اول یاداشتباه کردند احادیث درست نیست وتابعین درجه س باز به تابعین مافوق ایراد گرفتند بهترین دلیل است همه اصحاب افرادموثقی نبودند-

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- جناب دانشمند وهابی میفرماید- از کدام امام  علیه

السلام-میبایست- امروزه تبعیت کرد- درحقیقت میبایست از امام الزمان تبعیت کرد- که برداران سنی هم تاحدی چنینهستند   ایشان میفرماید احادیث  ان عظمت ها مختلف است- انسان عاقل مباحثها نمیکند که  خوداش بیشتر گفتار شود- ایشان میفرماید ما فقط از رسول الله صلواته الله علیه واله والسلام تبعیت میکنیم  هرچهار خلیفهراشدین  حدیث از رسول الل هصلواته الله علیه والسلام اوردند وبعدا چهار ائمه اهل سنت همه حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والله اوردند- وبعد فرمودند اقایان که درب تجتهاد بسته است  پس مشکلات جدید چونه حل مکند اگر حدیثینباشد درعمل درب اجتهاد باز اس تمثلا  فن استحسان است واخیراحتی وهابیت اجتهاد  جدید یک نظریه میداند که اگر اشتباه کرد یک ثواب دارد-پس درب اجتهاد باز است کداک رابیادقبول کرد اما درشیعه هرامامی حتی رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام جای هرامامی-بود مانندان امام عمل میکرد- احکام دونوع هستند بعضی ها ثابت هستندوبعضی متغیر هستند ومتغیرها بستگی به شرایط دارد  واین شرایط را امام معصوم علیه السلام تبین کرده است-یک مثال بیاورم پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند بعداز من یهود واهلکتاب از  عربستان اخراج کنید جز ده نفر که درا  باغ فدک بودندوسرنجام مسلمان شدند- امام صادق علیه السلام فرمودند  یهودی ومسحیحی به مسجد راه ندهید زیرا درمسجد کار زشت میکند و وفحاشی میکنند – شخصی خدمت امام صادق علیه السلام امد وگفت یک مسیحی دوست من است بسیار انسان  شریفی است دلش میخواهد درمسجد باشد واندکی بامن بحث کند وما ضرف غدا مختلف داریم میتواند اطظظرف من بخورد امام فرمود اگر چنین فردی است اشکال ندارد بشرطی  نجس نباشد وشراب وگوشخوک نخورد نظیف باشد تومیتوانی از طرف اوبخوری واو ازظرف تو بخورد لعد فرمودند زنان شریف مسیحیت میتوند ازدواج موقت کننداخیرا شنیدم-که ازدواج دائم هم میتوانندبکند شرایط مهم است درشرایط یکسان همیشه جواب یکسان دارد دونوع جواب ندارد امام حسین فرمودند اگرمن شهیدنشوم از اسلام دیگرخبری نیست یک اسلام منافقی بر سرکار میاید وتا ابد همه دچار شک وتردید وگمراهی میکند ولی در زمان های دیگر چنین رخ نمیدهد درایران کم کم این احساس پیدا شد وشرایط برای  انقلاب اماده شد- لذا مجتهدین بادقت در ترتب حکم یعنی علل  زیربنائی وروبنائی یک حکم تشخیص میدهند که کدام حکم میبایست اجراشود وکمک امام الزمان علیه السلام فراوان است ولی کسی درک نمیکند جز اسرار ال محمد صلواته الله علیه است کسی اگرافشا کرد ومسئله ساخت گناه کبیرکرده است اهل جهنم است- فرمانده درجبهه فردی تحصیل کرده بود  برای من تعریف کرد ماحمله کردیم  عراق حیله زده بود نیروی زیادی بصورت جاده سازیمخفی کردهبود ودسیلوهیا بزرگ کهمداوم هواپیما میزد .خالی بود اسلحه مخفی کرده بود حمله کرد تاانجا که میتوانستیم دفاع کردیم بهمه دستور عقب نشنی دادیم یک عده ای مانند وجندتانک زدند بقدری عراق جسارست پیداکردهبودکه تانک بدون پشتبان پیاده به ماحمله میکرد-یک دفعه دیدم انها بشدت عقب نشینی  کردند-ماتصور کردیم چندتانک که زده شدهاست تصور کردند روی مین رفته است- دفعه بعد ماهمین حیله را زدیم تعدادزیادی اسیر گرفتیم ومن ازطرف سپاه با یک جوان عرب-کهمترجم بود سئوال کردم دلیلی شماعقب نشسته بودچه بودید گفتندبه این علت بودبخش راست  عقب مارا دروکردید وصدها کشته انداختید ومن گفتم توپ ما به انجا نمیرسیذ-گفت همه متات ومبهوت بد که این وسیله چی است- ایشان گفت من اول قبول نکردم از دهتا پرسیدم همین گفتند مثل جوجه میلرزیدند دنیا ساده نیست پیچیده است خیلی جالب است حدیث جناببخاری که میفرماید رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام فرموده است اهل بیت من  الجعفر ال عباس ودیگرا ن جزو اهل بیت م است درزمان حیات ایشان برای انها کاری نکرده است- انچنان رفت امدی نبوده است- همن طور که علما میفرمایند اهل بیت مکرم الرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انهائی هستند که درروز مباهله شرکت داشتند ودراینده- رهبریت را بعهده میگیرنند دیگران یاعلمی ندارند-ویا عدالت ندارند- یامایل نیستند رهبری بعهده بگیرنند ورهبریت بایداز طرف خداوندمنان انتخاب شود نه از طرف امت—شا بحث اصحاب کردید که بیشتراحادیث از طبقه تابعین به ما رسیده ات درهمین تابعین تابعین درجه دو که بعدا امدند پس از جستجو فرمودند تابعین اول یاداشتباه کردند احادیث درست نیست وتابعین درجه س باز به تابعین مافوق ایراد گرفتند بهترین دلیل است همه اصحاب افرادموثقی نبودند-

موافقین ۰ مخالفین ۰

بحث یک حدیث جعلی -!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است- امروز درکانال سترگ ولی عصر صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت ایت الله یزدانی رحمت الله علیه درجواب اقای عقیل هاشمی وهابی- فرمودند در روایت شیعه بیان شده است افراد باید در روز قیامت به نزد درب جهنم برونند- وملائکه خزان جهنم ازانها لقبهای حضرت علی علیه اسلام سئوال کنند وقتیکه پاسخ دادند- میتوانند به بهشت برونند اولا ان القاب چیست – فتح الله عین الله یداالله است کدام است-  اشاره به سوره مدثر است-معلوم میشود حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شب بهمنزل رسیدند بخاطر وظیفه بسیار خطیر وسخت- کمی درفکر باشند خواستند بخوابند- خداوندفرمود بلند شد وافراد خانواده  ابلاغ دین کن وانهاراز اینکه سرپیچی کنند بترسان- درحدیث داریم که میگفتنداگر ازان خیری گذشتی اگرانجام میدادی بهشتی میشدی- خداوندمنان دستوراتی به پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم میدهد- دستور صبر میدهند که بحث قیامت برای این افراد بسیار سخت است- جالب در مدیریت ویا شغلی سختی ها گفته شودکه ان سختی صبر وشکیبائی ومهارت دربیان وعمل میطلبد- انهارابداند- امامت هم یکی از انها است- اگر ان فرد  احکام کلی وجزئی قبول نکرد-مرا با انکه اورا تنها افریدیم واگذار- پیامبر اکرم صلواته الله علیه-والهوالسلم نمیگوید که من تورا عذاب میکنم- میفرماید خداوندمنان تورا عذاب میکند-میفرماید ما به کسی گفت قران سحر است همه نوع کمک- ولذت چشانیدیم منظور ولیدبن مغیره است سرانجام باقوبل شیخ قریش شدن گفت قران سحر است- تمام افراد بعلت دنیائی دین اسلام رانپذیرفتند-چنین حدیی که میگویند نیست ولی ممکن است  همچنان درسورهمدثر داریم  مومنان بعضی ها درب جهنم میروند از جهمیان سئوال میکنند چرا اهل جهنم شدید-درسوره است که فرشتگان خزان جهنم که نوزده تا هستند انهاهم این سئوال میکنند-جالب اینجا است- خداوند منان میفرماید که بعضی اعداد دراحکام و علوم اسلامی است که این اعداد دقیقا دردین یهود ومسیحیت بوده است منجمله فرشتگان جهنم نوزده نفر است- این امر خداوندمنان میفرمایدچند خاصیت دارد اولا کافران را ازمایش میشود چگونه اعداد را درادیان گذشته تغیر میدهند ومیگویند

 اعداددرست نیست پس قران معجزه نیست- دوم اهل کتاب کمی شک میکنند بعدمومنان شک میکنند- این قضیه نشان میدهد کفار به هر دلیلی متوسل میشوندکه دین واقعی کاذب دروغگو نشان دهند- ولی مومنان  ادیان گذشته ایمانمیاورم چون اعداد درست است- وقتیکه ایناعداددرست بود بهانه دیگری میاورند- چه دلیل – ا

دارد-که این اعدادوصف شود-  قران میرماید دلیل اش این استکه فرد متذکر شود  یعنی درک-کند-مثلا میگفتند تعدادزوجات بایدازاد باشدپس ازبیانات برای علت جهنمی شد- درجائی میفرماید  به دروغ میگفتند قیامت نیست- وبازهم میگفتند اگر جهنم باشدماترسینداریم بزرور ببهشت میرویم- جهنم   برای یقینیات است واعداد هم جزو یقینیات است-هرکس یقیینات را قبول نکند اهل جهنم است واعداد راقبول نکند مثلا تعداد مستحبات مشخص است- کسیغیرات ایجاد کند یاکم کند یاز یاد کند ویا تحریفند  تااخر عمر انرقبول کند اهل جهنم است حال امامت جزو یقینایات است دربرزخ ازامامت میشود  وانهادی که رد میشوند وغیر مسلمان هستند یک ضرب جهنمی هستند ولی از مسلمانان سئوال میشود بنظر میرسد که بعضی  اینجنین درک کردند بعضی  مومنین به درب جهنم میروند والقاب حضرت علی علیه السلام بیان میکنند-که چراقبول نکردید وسپس به بهشت میروند اینیک ادراک ودرک بشری است- حدیثی نداریم اگر باشد جعلی ا ست

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰