عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم- این وبلاگ برای شناخت اسلام عزیز فعالیت میکند

۴۳ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

سیمای پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم در نهج ال بلاغه-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تسلیت وبه مناسبت-رحلت جانسوز دو خورشید احدیت که مانند ندارند-مینویسند زمن تول ایشان دونور یکی بهسمت شرق ودیگری به سمتغرب از بلای منزل ان عظمت صلواته الله علیه والسلام- تابیده وکشیده شده است-انسان نیازمند هدایت است وراهنمائی که اورا راهنمائی کند که به موجودی برتر تبدیل شود- این هادی ومعلم وراهنما درهمه جهات را میبایست خداوندمنان تربیت کند وبه سمت بشریت ارسال کندپیامبران گذشته صلواته الله علیهم اجمعین- کمالات نسبی  را تعلیم دادند که نسبت به زمان خودکافی بود ولی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بشریت  تا اوج ممکن میتواند رشد وبلوغ بدست اورد که به ان انسان کامل گفته میشود—قران میفرماید-مسلما ما برای شمادر زندگی رسول خداسرمشق نیکوئی است—برای انکه امید به رحمت الهی خدا وروز رستاخیز دارند وخدارا بسیاریاد میکنند- درجائی خداوندمنان میرفماید اگر چشم وگوش وقلب خودرا ببندید-ماهم برگوش وچشم وقلب شما مهر ختم میزنیم کهدرزندگانی راهی که بنتجهکهمیخماهدی کهخوب باشدنمیرسید وهمیشه راه کج میروید – ویا  درحیات خود تعقل مطلوب ندارید- شیطان برشما مسلط میشود که رفیق بدی است-وشمارا گمراه میکند دراین جهان همین دوراه است-حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه-میفرماید—برای تو کافی است که راه ورسم زندگی پیامبر اسلام- صلواه الله علیه واله والسلم را اطاعت نمائی—تا راهنمای خوبی  برای تودرشناخت بدیها وعیبهای دنیا- ورسوایهای  وزشتهای ان باشند-معلوم میشود شناخت بدی ها کار اسانی نیست—چه اینکه دنیا-= پلید-بر پایمبر اکرم صلواته الله علیه اله والسلم- باز داشتهشده است بسبب اگاهی ومعرفت- وبرای غیر گسترانده شده است پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام هم معرفتبخوبی ها زشتی هادارد وهم  درعمل عصمت از گناه دارد-ولی حضرت علی علیه السلاممیفرماید بری دیگران  اینامر وجودندارد وزشتی ها بسیارزیاد مورد اجرا واقع میشود-درتاریخ هم شاهد هستیم-درابعاد مختلف رخ میدهد- هم نیروئی مانند خداوندمنان راقبول ندارند که باعث جلوگیری میشود-وهم علم ندارند وسریع هم فریب میخورند-از پستان دنیا شیر نخورد پس از پستان عقل شیر خورد- واز زیورهایانفاصله گرفت که این زیورهای ظاهری پسندیده وباطنی شر دارند—در ادامه همین خطبهدرباره اسوه=الگوبودن- ان حضرت ولزوم اقتدا به ایشان میفرماید—پس به پیامبرپاکیزه = ال طیب- پاکیزه مطلق ات را اقتدا کن- تقلید کن-در راه ورسم او الگویی است برای الگو طلبان- ومایه فخر وبزرگی است برای کسی که خواهان بزرگواری باشد- فیلسوفان میفرمایند بین علت ومعلولدرجائی باید سنخیت داشته باشد گرما سرمانمیاورد وسرما گرمانمی اورد این سنخیت دربعضی صفات است من جمله بزرگواری – یکمجود طیب وپاکیزه ازبدی ها وبه سمت بزرگواری ها- شیان از خداوندمنان دور شد به سمت کوچکی وحقارت وبدی متمایل شد وافرادهم به همین سمت- میکشاند-محبوبترین- بنده نزد خداوندمنانکسی است که از پیامبر اش- پیروی کند- وگام درجایگاه قدم اونهد وراز الگو بودن حضرت نیز  اصالت- وجامعیت-اوصاف ان حضرت است- دراینباره امیر المومنین علیه السلام میفرماید—تا اینکه کرامت اعزامنبوت-از طرف خداوند-سبحان- به حضرت محمدصلواته الله علیه واله والسلم-رسید میشوداین تعبیر کرد صفات عالی حضرت رسول اکرم صلواته الله-علیه واله والسلم بحد متعالی که حدکرامت است رسید—نهاد  وذات اصلی وجوداورا از بهترین معادن-که این صفات در ذات الهی است استخراج کرد- ونهال وجوداوراراصیلترین=بهترین- وعزیز ترین سرزمینها-= وخانواده ها-کاشت وابیاری نمود—اورا درحرم امن الی –روئید-ودر  اغوش خانواده کریمی بزرگ شد—شاخه های ان بلند ان سربه اسمان کشیده که دست کسی به میوهان نمیرسد-پس پیامبر-صلی الله علیه اله والسلم—پیشوای پرهیزکاران-و- وسیله بینائی-هدایت خواهان است-چراغی بانوردرخشان وستاره های فروزان- وشعلهای با برقهای خیره کننده وتابان- است—راه و رسم او با اعتدال وروش زندگانی او صحیح- وپایدار- وسخنانش- روشنگر حق وباطل- وحکم او- عادلانه است- فرمود—هرکس از ان پیامبر صلواته الله  علیه واله -والسلم-پیشی گیرد از دین خارج شده است- ان کس کهاز اوعقب ماندهلاگ گردد- وهرگکس همراه اش باشد- رستگار خواه- شود-ادامهدارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

روحیات درخط مقدم--!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای جعفر- شیر علی نیا- رحمت الله علیه نویسنده کتاب  رهبرمعزز-  دامت بقاهه ازاین نظر درسن میان سالی نویسنده مبرز کتب تاریخی هستند جای شکر دارد- گفتمانی دارند- نگارش تاریخ جنگ را رانبایدبه نظامیان سپرد-تا امروز تاریخجنگ یکی ازاسرارامیزترین- تاریخ است ودرجای خودنیز باید چنین باشد ولیدربعضی اقلام حرف ایشان صحیح است-که باید گمشدن جنازه ها مشخص-شود اما باشناخت وضعیت جنگی-دربعضی امکان ناپذیر استمثلا عراق بیشرمی کرده است-پاک هاراعوض کده است ویا پلاک ها راجمع کرده است ویا جنازهای  افراد ارتش عراق ازسراسرجهان-جاگذاشته است-درجببه بودم یک جوان که مهندس بود  یا طهرانی بود یا اطراف طهران برای من تعریف کردماحمله کردیم چندواحد سمت راست وچندواحد سمت چپ عقب کشیدهبودند وتمام نیروی خود راروی ما متمرکز بودند- نبوغ ایشان بشرطی اطلاعات خارجی ازجنگ ویتنام نداشته باشد محشر است-که دراین موارد باید به ارتفاع کمتربیست وپنج متر رفت واز اخرین توپ چهارصدمتر دوربود ونفربرهار ا درسه ردیف که ردیف وسط بیمارستانی بشد اطراف ان موضع بگیرنندوغیره ایشان بخوبی عمل کرده بود توپ ها دقیق میامد ومن هرچه فریادمیزدنم که زخمی را رهاکنید بلای کوه بیاید حالی شان نبودودفعه همه انها شهید میشدند وهرچه فریادمیزدو  بالای کوه بیا روی زمین میخوب کوب-شدهبود وفقط باتجربه از حاشیه به بالای کوه میرفتند و  تیراندازی میکردند کهاحتمالا زیادموثرنبود تاحمله بعقب شروع کردن عقب نشنیی وعراق سیاست مارمیدانست تامسافت ها عقب رامیزدعده ای به سمت چپ رفتند من هم با بافاصله همراانها رفتیم  دور هر واجد بابلوک سیمینی با فاصله مرز درست کرده بودندپشت بلوگ مدتی ایستادیم یک اطاق بود پنجره خیلی کوچکی داشت ویکلامپ روشنبود یکی از بچه-جرئت بخرج داد به سمت اطاق رافت ودرب اطاق باز کرد ومنهم به کمک اورفتم یک کانال-کیلومتر ها بهعقب رفتهبود واوانجا دیدهبانی میکرده وگزارش ویداده است چیزی نگذشت-خمپاره ها امد ما به سراع  بهسمت چپ میدودیم دقیق میامد بچه ها خودرا به رودخانه زدند انها که شنا نبودندیاغرق شدندویا لبه رودخانه گرفته بودند وحرکت میکردند-همهما جلیقه نجات تداشتیم ولی  من چون قهرمان شنا درمنطقه بودم ده کیلومتر شنا کردم- یک جزیره انجا اسا که اعراب هستند یک تور  بلندی درست کردهبودندتقریبا نصف رودخانه را میگرفت بعضی جنازه ها یاافرد به بچسبندوبیرون بیایند-تنها دونفر توانستیم نجات پیدا گنیم چهل هشت ساعت درقرنطیه یک واحدنظامیبودیم  کهمارا شناسی کندوبعدبه واحد بازگشتم- ازدیدن دوستان شعفی عجیب به ما دست دادوگفتیم اسلحه به بما دهیدما الان راه جنگیدن رایاد گرفتیم وباید انتقام بگیریم ولی کاری نکردند- هیچکس حقایق جنگ رابدرستی نمیگوید-تاانجا که میتوانددروغ میگوید-مثلا ان سناتور  نظامی که چندی پیش  فوت کرد فرمودند ما یک جزیره متحرک ساختم  وبه ژاپونی ها حمله کردیم ولی انرا زدند یک دروغ شاخدار اگر چنین بود تابحال صدها فیلم میساختیدهنوز چنین جزیره ساخته نشده است- اخیر فیلم نشانمیدهد که ژاپونی  حملات هوائیبسیارحساب شده وبسیر شجاعانه به ناوهای امریکا حمله میکردند واگرمورد هدف واقع میشدند به دودکش کشتی خودرا میکوبیدند وان کشتی از کار میافتاد ومیخواست صلح کن که کم کم اسلحههای  جدیدامد وژاپونی متوجه شدن تلفاتهوائیزیاداست وبامانورخودرا به کشتی مرساندد ویکنوع خودکشی مقدس انجام میدادند وخلبانهای امریکا ازترس دراتفاع پائین حرکت میکردندومیخواستندسریع برروی کشتی بروند وناشی بودندیا دراب می افتادند ویابه بدنه کشتی تصادف میکردند- مسئله مهم روحیات است-که 85% پیروزی  با ان است دراینمورد باید دقیق صحبت کرد قران هم درجنگ ها به همین مسئله توجه کرده است- تجهیزات متوان یک شبه فراهم کرد ولی روحیات  زمانه ای بسیارزیادی را مطلبد  قبلا هواپیمای جنگی یکملخ درنوک داشت وچهار ملخ دراطراف ان ملخ جلو یعنی کار متخصصین- وان چهار ملخ کار ملت- درصدر اسلام- خداوندمنان متخصص- پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام بهترین اجرا کننده وفرمانده خداودمنان هم چیزا درباره افرادمیدانست ومیدانست بهترین روش کدام است وپیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلام- ایشان به مسائل مطلع بودندوبخوبی ایفای نقش میکردند- مداوم وحی میایمد وحدیث گفته میشد ولی نتجه زیاد دلچسب نشد هرچقدر هزینه شود باز کم است باید روحیات- بچه های ما وروحیات افرادعراقی بخوبی تبین شود-

موافقین ۰ مخالفین ۰

معرفت-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز که به اطاق  مطالعه امدم- روی میز-کتاب-معرفت- دیدگاه استاد معزز ومکرم عارف-  فیلسوف- فقیهجناب حضرت دکتر غلامحسین ابرهیم دینائی –بود-دخترم مداوم کتاب میخرد  -وروی میز میگذار-ان طعام وشراب سپهرجان بقول استاد را میداند-کتاب  بنام معرفت—باعنوان- صفای رمضان با نگاهی برنهج البلاغه-که باالهام از استاد معزز حضرت ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه رحمتالله-مکتب علئ علیه السلام  وبقول خارجیان –دکترین ومانیفست علی علیه السلام است—که مجوعه کتاب های برنامه تلویزونی –معرفت –کانال چهار دفتر دوم است-من بلافاصله به کامپوتر رفتم و نعرف از کانال –چهار تلویزون سرچ کردم هرچه کردم دانلودنشد- این مشکل را کورنا سخته است وبقول امام سجادعلیه السلام همبرخیر وهم برشر خداوندمنان را شکرگذاری کنید شاید به این دلیل است-که معرفت انسانرا بالا میبرد  -کلمهمعرفت یک کلمه معنائیدر عمق عقل جایمیگید درحالیکه بدیهی بنظر میرسد .لی بسیار غامض است- استادبه زیبابی گفته است- افقهای بسیاز زیادی است بعضی باچشم میتوان دید وهمان را باعینک میتوانددید   وهم با تلسکوب  میتواندید وبا ابزار پیشرفته دیگر  -باچشم جان وعقل باید دید—علم- دوعلم است- اول مکسبی-کسب میشود  کهدر اموزی-تو- درمکتب صبی  مکتب بچه ها—علم دیگر نحفه یزدان بود جوشش ان درمیان جان بود  درمورد  تفکر میکنندید تصویر شعری فکری ناب  کهجز  شناخت دقیق نیست    جوشش میکند باید روین تمرکز کرد وانرا تحلیل کرد که بقول استاد سرچشمه این علم باظنی عقل قدسی است- استاد بزیبابی  فرمودند که کاردنیائی حتی هویت دنیائی ماراهم گم میکند- وقتیکه بهخانه ماییم واستراحت میکنم تاحدایلزدنی وکاردنیاوی فارغ میشویم تاحدی هویت دنیائیمن ظهور وبروز پیدا میکند ولی باید هویت ملکوتی خودمان رابدستاوریم—گر قدرخودت یابی- شبی—به -برت قدر است  -درماه خدا خودرا ای گم شده پیدا کن-هویت ملکوتی استاد معتقد است عبادت بزپاکی ودرک هویت ملوتی میشود البتهخواندن قران واحادیث وتفکر درهستی وبخصوص اسمان هم پاکی میاورد وهم بهسمت هویت ملکوتی سیر میدهد- تا مشرف گردی ازنون قلم- دوفرشته هستندکهعلم الهی به موجودات ذی الشعور نازل میکند که وحی نام دارد-تابکارد درتو تخم ان ذوالکرم  ازمنبع فیض الهی  دانه ها معرفت کاشته میشود وتوسط عقل بهکمک وحی وعبادت  ان ابیاری میشود – بیشتر درشب رخ میدهد چون  چیزی مانع ومشغول کننده انسان نیست-چراغ هم میتواندخاموش باشد – عبادت درشب بشرطی که معنایعبادت بخوبی درک شده است بعضی بیشتر مطالعه عبادات وغیره  را  لحاظ میکنند-  انسان به مقام محمود –که ازجنس معرفت   است  میرساند-   این جنبه   ملوتی واسمانی است ویک جنبه دنیائی دارد  شکر گزادی  وعبادت برای اجداد وکسانی که درشکال گرفتن خلقت ایشان و معرفت ایشان نقش داشتند پایمبر اکرم صلواته اله درشب  برارفتن بهمعراج خداوندمنان انتخاب کرد کهفقط در ذکر الهی باشد ودورکت نماز یابرای انبیا ویابرای حضرت ابراهیم السلام خواندن –ادامه دارد                                                                   

موافقین ۰ مخالفین ۰

قدرت وسیاست هم بدین نحو -است-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- -نظریات شخصی است -شریعتمداری سرمقاله خود را با اشاره به سالروز شهادت امام رضا (ع) به پایان رسانید:

 

 در فروردین ماه سال ۱۲۸۷ هجری شمسی، ارتش روسیه تزاری به مشهد مقدس حمله‌ور شده و بارگاه امام رضا علیه‌السلام را به توپ بستند و نزدیک به یکصد نفر از زائران حضرتش را به شهادت رسانده و شمار فراوانی را مجروح کردند. اشعار زیر را که به چند بیت آن اشاره می‌شود، سید اشرف‌الدین حسینی (مدیر نشریه نسیم شمال) در همان روزها خطاب به نیکلای، تزار روسیه سروده است؛

 

دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد

در خواب مرا سوی خراسان گذر افتاد

چشمم به ضریح شه والا گُهر افتاد

این شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد

با آل علی هرکه درافتاد، ورافتاد

کام و دهن از نام علی یافت حلاوت

گل در چمن از نام علی یافت طراوت

هرکس که به این سلسله بنمود عداوت

در روز جزا جایگهش در سقر افتاد

با آل علی هرکه درافتاد، ورافتاد

هرکس که به این سلسله پاک جفا کرد

بد کرد و نفهمید و غلط کرد و خطا کـرد

دیدی که یزید از ستم و کینه چه‌ها کرد

آخر به درک رفت و به روحش شرر افتاد

با آل علی هرکه درافتاد، ورافتاد

 

 در فاصله کوتاهی پس از آن جنایت هولناک، نیکلای، تزار روسیه و ۷۰۰ نظامی روس که در گلوله‌باران حرم رضوی‌(ع) شرکت داشتند به طرز فجیعی به قتل رسیدند که ماجرای درس‌آموز و عبرت‌انگیزی دارد و البته بیرون از محدوده این وجیزه است که شاید در فرصتی دیگر و به مناسبتی دیگر به آن بپردازیم.

 

و بالاخره چه می‌دانیم شاید ترامپ، قاتل سرداران شهیدمان حاج قاسم سلیمانی و ابو‌مهدی‌ المهندس قبل از انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی آمریکا به جهنم برود. خدا را چه دیده‌اید؟

-تاریخ تکرار میشود  برای انکه درک شود حساب وکتابی درکار- است وخالق هستی  باری به هرجهت کار نمیکند- جناب حضرت ابوذر رحمت الله علیه هرگاه عثمان ثروت عمویرا حیف ومیل میکرد- بهمسجد این ایهمیخواند که مضمون اش این است که هرکس ثروت عمومیرا بلوکه کند ودرجهت-غیر  اراده الهی مصرف کند بهعذاب الیم دچار میشود- قدرت وسیاستهم هم-به- همین نحو است

موافقین ۰ مخالفین ۰

شب قدر-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با الهام از بیانات مرحوم حضرت ایت العظمی محسنی رحمت الله علیه-خداوندمنان- ایه معروف که بقول ایشان ده تا است میفرماید من  اندازه میگیرم خلق میکنم وهدایت میکنم—چهمایات وچه معنویات همه بر اساس اندازه هستند-قدر- اجرقدرا قضا میگویند- پس قدر اندازهایذاست که تحقق پیدا کرده است وبقول ایشان قدروقضا چون سخت بوده است قضاوقدر شده است- هدایت یعنی چیزی را  به جائی ببرنند-درفارسی هم میگویئم- اب را هدایت کن- پس همه چیز دراین جهان سیر دارد که برای هدفی خلق شده است وبه ان سمت میرود- ایشانمیفرمایند فرشتگان هم مسیر دارند-خاک ئهم سیر دارد خداوندمنان فرموده سیر زمین را بروید وکشف کنید که روز اول درچه شرایط سختی بود وسپسپ ما انرا رام کردیم وبصورت ام روز ی دراوردیم وباز سیر میدهیم که برای اینده گان مناسب شود- تا به نهایت خود برسد- دراین سیر-علم الهی وقدرت الهی وحکمت و رحمت الهی  بدست میاید- انسان باید بدنبال- این چهار عنصر وصفت باشند- وبدنبال ظرفیت هرچه بیشتر باشند وخواست انها درسطح گسترده بشریت باشد- این را ظرفیت میگویم ولی درعمل اندکی اجرا میشود چه خوب وخدای نکرده چه بد باشد بایدان اندازه هارا پاس داشت واجرا کرددرقبل ازاسلام حضرت یوشع علیه السلام وپیروان ایشانتوانستند به ارزش شب قدر یعنی هزارماه  هم روز وب عبادت کنند وخدمت کنند وکسانی که به شهرمداوم حمله میکنند جهاد کنند وقتیکه جبرائیل علیه السلام انموضوع را بپامبر اکرم صلواته الله علیه- واله والسلام گفت حضرت خیلی تعجب کردند وانرا برای اصحاب-فرمودند- انها بسیار پژمرده شدند-گفتند برای ما این امکانات نیست-مثلا جهادنیست خداوندمنان فرمودند اگریک سال از غرزش ها تاانجا که بتوانید دفاع وعمل کنید من پاداش حضرت یوشع علیه السلام رابه شما میدهم حتی بیشتربهترین نمونه کیست انکسی جبرائیل علیه السلام فرمودند خداوندمنان ان شخصیت حضرت فاطمه علیه السلام ایشان مانندحضرت یوشع علیه السلامدرهسال اخرین نیرویخودرا برای پیشرفت دین بکاربرده است-جناب عظما حضرت ایت الله العظمی  محسنی  رحمت الله علیه والسلم میفرمایند-درخت انرژِ خودرا از خورشید میگیرد اندکی ازان را استفاده میکند- زمانی که ان درخت هیزم میشود واتش میزنیم- ان ارزش ذخیره شده است رها میشود ماهم که وارد برزخ میشویم لنرزی  وظرفیت  اشکار میکینم البته حقی معتقداست تاحدی اشکار میکنیم چه بد وچهخو حال عبادت میکنم بهدیگران کمک میکنیم به دنیا کمک میکنیم ومقداری  دیگر در قیامت- وبا اخرین ظرفیت وارد بهشت میشویم- مرحوم حضرت ایت الله حقیقت- رحمت الله علیه میفرمودند-مومنین ومومنات دم درب بهشت می ایستند وحضرت علی علیه السلام به انجا می اید- وتمام علم دردنیاخودرا به انها افاضه میکند- ولیبعد هرکس به اندازه ظرفیت سیر میکند-که ظرفیت به اندازه خاصی رشد میکند

موافقین ۰ مخالفین ۰

سیاست ایران-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سیاست درایران- برگرفته از سایت ویکی پدیا-میفرماید ایران یک جمهوری که شامل  ریس جمهور—مجلس=پارلمان- وسیستم فقهی است که  درقدرت سهیم هستند—جانشین دولت ملی شدند- ایا دولت شاه سابق دولت ملی بوده است شیطنت ها  حتی درتاریخ  هم  نقش بازی میکند- یا برکنار کننده دولت ملی بوده است مطابق قانون اساسی- کل قانون اساسی- قانون مردم سالاری است که  اکثریت غالب به-ان رای دادند-قانونی که مردم  در مطلقیت ان به رای دادند وبیعت کردن-حتی دراسلام پیامبر صلواته الله علیه واله والسلم انتخابمردم میشود به یک وحدت خدا-مردم تبدیل میشود چون این سیستم درغرب نیست این مانورها میدهند-امام راحل ان عظمت رحمت اللهفرمودند من درمقابل احزاب شاه ساخته حزب الله را جانشین میکنم وخود ایشان رهبر  سیاسی حرب الله بودند مانند مردم غرب—عناصر که تشکیل دهنده چهار چوب سیاست ایران که بصورت رسمی باهم ترکیب میشوند عارت ازتئوری های مذهب- انتخاب دمکراتیک ریاست جمهوری ونقش مجلس چه شد؟؟ واقعا بیشرمی را بحدنهایت رساندند- حتی رهبر انقلاب توسط نمایندگان ملت در مجمع خبرگان  رهبری انتخاب میشود وبه رای گذاشته میشود  به اصطلاح دومرحله ای است-اگرمردم رای ندهند باز مردمی است چون نمایندگان توسط مردم انتخاب میشوند ومعنای دمکراتیک-هم- همین است- ولی اضافه میکند که انتخاب دمکراتیک-ریس جمهور—ومجلس مجمع شورای خبرگان رهبری که ولایت فقیه انتخاب میکنند وشورای های شهری – مطابق قوانین قانون اساسی انتخاب میشوند—ومطابق  قانون اساسی- جریان کاندیدهابرای انتخاب شدن-باید شورای نگهبان قبلاز انتخاب شدن رای بدهد-باید اضافه کردکه نمایندگان انتخاب شده که از  تشکیلات مورد توجه- که معمولا  درتحت کنترول - -  رهبر ی ولایت فقیه است برای حفاظت ازدولت-باخصوصیات اسلامی است فعالیت میکنند-  میخواهدبگوید که ایران تک حزبی است-درسراسرجهان احزاب  درحول محورقانون اساسی عمل میکنند-هرحربی که برای خود قانون اساسی دیگری که-ندارد – قبل از 1979-ایران دارای یکسیستم سیاسی بود که بصورت پارلمانی- قانون اساسی شهنشاهی بوجه دمکراتیک-با سیستم پارلمانی  اداره-میکرد قضاوت با شما—شاه درمقام ریس حکومت- ونخست وزیردرمقام-دولت قرار داشتند اینجا درست گفته است شاه خودرا شاه مشروطه مینامید وهروقت به مشکل بخورد میکرد خودرافارغ از مسئولیت میدانست- ولی خبرنگاران خارجی با زرنگی میگفتند  درایران ازادی نیست وایشان میخواست ازان دفاع کند وازبراساس  قانون اساسی ایران که درسال 1906 بوجودامده است-عمل کند درانیموردهم قضاوت با شما- درحالیکه سیستم سیاسیدر ذات خوداش سکولاربود ولی شاه همیشه ادعا میکرد این قانون –مردم وروحانیت تصویب کردند-وی دراوخر حکومتاش اعتبارایران را   شاهنشاهی- ونقش خودرا نیز شاهنشاه تعریف کرد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نیمنگاهی به کتاب امام رضا علیه السلام-!!

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بخش دوم—امارض صلواته الله علیه واله والسلم- از کتاب-اما رضا به روایت اهل سنت از جناب مستطاب ایت الله محمد  محسن طبسی-رحمت الله علیه-چند فراز من انتخاب کردم-چندنکته بیان کنم برادران اهل سنت- از اکناف جهانبرای گرفتن حاجات به بارگاه امام علیه السلام امدند از مصر موصل ضادمشق هند  وغیره چراازخداوندمنان نگرفتند- نمونه بیاورند که گرفتند؟؟!! هیچگاه خداوندمنان- باطل را کمک نمیکند- ولثی مداو از خداوندمنان خواستند به بارگاه مرقدملکوتی    والای ایشان نایل شوند- اگر شده است بیان کنند- بسیاری گفتند ما از ایشان حدیث های زیاد وعلم اموختیم- ولی درکتاب های انان نیست وکرامات زیادگرفتیم ولی بیان نکردند که این کرامات چیست؟؟!! شخصی به خدمت جلال الدین سیوطی  شافعی رسید که کتاب ایشان امروزه درحوزه تدریس میشود از اکابر  ادبیات عرب است- وپرسیدمسئله –القاب ومناقبای برای من پیش امده است که روح من را اشفته کرده است-ودرمن شک ایجاد کرده است که چرا  ابوبکر فدک را گرفت ونمیداد- جناب حضرت سیوطی  فرمودند تا استاداست من سخن نمیگیوم؟؟؟ استاد فرمودند ان دوجناب کم لطفی کردند- دوحالت وجود  دارد یا حق با حضرت زهار علیها السلام بود که باید میدادنند ویا ایشان خواسته بود شان ایشان عجلاز این حرفهااست رضایت ایشان رضایت رسول اکرم صلواته  علیه واله والسلام است ورضایت ایشان رضایت خداوندمنان است اگرمن بودم انچهدراختیارداشتم طلب میکرد میدادم ومیدانم که هیچکس اعتراضی نمیکرد وتوصیفات  درحد اعلا استومیفرمیاند هیچکس به پای ایشادرمناقب وصفات نمیرسد وبعضی توصیفات مال شیعه است که انها مانند دانه شانه با پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکسان هستند که اهل سنت اینراقبولندارند  و-با اول انها برابر  باخرانها است واخرانها برابر با اول انها  ابن صباغ- مالکی البته هرچه زمان گذشته است  درک بهتر شده است ویکی دلیل ان ترس کمتر شده است – میفرماید –و او- امام هشتم—واما-مناقبش—علیه السلام-بزرگ ترین دلیل وشاهد بر بلندی مرتبگی اش است—بعد وی به نقل  فضایل- ومناقب امام  علیه السلام میپردازد- ودر نهایت بهنقلاز بعضی دانشوران میگوید—مناقب علی بن موس علیه السلام- ازوالاترین مناقب  و ویژگی ها است وهمانگونه- که نیروهایلشگر پشت سریک دیگر- حرکت میکنند—فصایل مناقب  وینیز  پی درپی است- ولایت او!! ازهمان اغاز- بسیار پسندیده وبزرگی  ها و اوصاف وی بسیار شگفت انگیز بود- وجایگاه ورتبه شرافت او دراوج عظمت است –خوش به حال پیروان او-!!-و- شوم بادحال دشمنان وی--!! درست مانند  رای شیعه- بزرگی وشرافت پدران- ان حضرت- از روز اشکارتر واز خورشید افزون تر است- ویژه گی های اخلاقی- وصفات خاصه او بهگونه ای است که کسی بهرتبه ومقام او نمیرسد!! اینهم درست وبرابر با ادعای شیعه است—بربلندی جایگاه  همین –بس- که بر راهی رفته است کهاز پدانش به ارث برده اسه= باز مانند رای شیعه است—فرزندان ار پدران به ارث  برده اند—تمام انان دراصالت خانوادگی- واص ونسب مانند –دندانه های شانه برابر  ند—پس  شرافت از این خاندان بلندمرتبه- باد که دربلندی- وبزرگواری واسم ورسم بر اسمان هستند—وتمام صفات کمال بی استثنا دارند= باز رای شیعه است- وبرای دیگران  نگذاشتند—واین پیشوایان=امام= چون مروارید ها ودر ها- یک رشته اند- اول واخرشان براب- وبه رتبه ای دربزرگواری دست یافتند- که هیچ کس بدان راهی نیست—دشمنانشان –خواستند انرا بشکنند- وکوچک کنند- اما خدا بالا یشان برد—باکارهی مختلف وحلیه ها خواستند- جمع انانرا پراکنده  سازند—خداوندمنان اتحادشان را بیشتر کرد-چه بسیار حق شان را ضایع-ونابود کردند—ولی  خداوندمنان نه اهمال ورزید ونا ضایه ساخت =پس خداوندمنان- با انها است-نورالدین عبدالرحمن جامی حنفی—وی بابی را بنام—ذکر علی بن موسی بن جعفر- رض الله- تعالی عهنم- گشوده – ودرمورد ان حضرت- می گوید—وی امام هشتم- است.... و هر چند- ان چه بر زبان ها جاری  ودرکتاب ها به نگارش درامده- اندکی از مناقب وفضایل- رضا  علیه السلام است- وقطره ای ازدریای بیکران- است- که دراین مختصر نمیگنجد- ناگزیر به بیان بعضی از کرامات وکارهای خارقالعاده اکتفامیشو... سپس به نقل کرامات ان حضرت میپردازد—میر محمد بن سید برهان الدین- خواوندشاه—معروف- به میر خواند شافعی – وی در  گزارشی شگفت انگیز- زایران قیر امام رضا علیه السلام- را افزون برایران- از روم وهند وسایر کشورها- ذکر میداند ومیگوید- ذکر  احوال  علی بن رضی الله عنهما.... مشهدمقدس ومرقد این امام علی الاطلاق!!= مطلق- مرجع ایران ومقد  سالکان اکابر واضاغر افاق است- طوایف- طبقات بنی ادم  از اقصای روم وهند ازجمیع مرز وبوم هرساله مهاجرت اوطان  ومفار قت  خلان اختیار کرده  وروی به این استان- فرخنده- -نشان- نهاده ومراسم زیارت وطواف بهجای – اورند- اینموهبت عظما سرمایه سعادات دنیا- وعقبا میدانند... مناقب – وماثر وفضایل  وماخر  امام ابوالحسن الرضا- زیاده تر از ان است که محاط علم بشری گردد- ودراینمقام برسطری چند ازخوارق =خرق عادت= پاره کردن عادت=غیرمعمول= ان قدوه ارباب سعادات اقتصار میرود- علیه اسلام الله—ان گاه به  امام میپردازد-  ان گاه  به نقل مناقب وکرامات امام میپردازد—درنهایت میگوید- از امام  رضا علیه السلام حکایت بسیار منقول است که نشان عظمت ووسعت مناقب- وکرامات ان حضرت است –اقایان میفرمیاند ازلحاظ عقلی امام نمیتواندمعجزه داشته باشد وگرنه مقام انبیا پیدامیکند وپیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلام-میفرمایدمن خاتم نبین هستم پسنبی نخواهدامد  وتنهانبی استکهمعجزه باید داشته باشد پاسخ انرا بکتب خاص مراجعه کنید وبزرگان انها- ادعامیکنندمعجزات شگفت انگیزی  را امامان صلواته اللهعلیهم اجمعین شاهدبودند—فضل الله بن روزبهان خنجی  دراستان فارس شهرخنج که امروز اغلب انها  برادران سنی هستند-اصفهانی حنفی ایشان مطلب اش بسیارطولانی است بخشی را  یاد اوری میکنم=-وتوان گفت- کهمعبدی از معابد اسلام است=توچه کنند که انهائی-که این بارگاه   موردتوجه الهی را شرک میدانند—هرگز انمرقد عالی از طاعت نیازمندان خالی نیست!!! وچگونه نباشد- با این که تربت امامی است که مظهر علوم نبوی-  و وارث  صفات  مصطفوی- وامام برحق- وراهنمای مطلق وصاحب زمان  امامت خود= دقیقا بیان شیعه است—و وارت نبوت وحق استقامت خوداست یعنی امام دراین عنواوین باید استقامت داشته باشد—انوار پیامبر صلواته الله علیه واله والسلم- نزد چشم عیان  در او درخشنده است ویرفه کننده نشانه های توحید یعنی شبهات  درعدمتوحید رفع میکند- ونصب کننده پرچم ایمان است وبر بالاترین درجات علم وعرفان قراردارد-ادامه دارد

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نیم نگاهی به کتاب امام رضا علیه السلام بخش دوم-

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بخش دوم—امارض صلواته الله علیه واله والسلم- از کتاب-اما رضا به روایت اهل سنت از جناب مستطاب ایت الله محمد  محسن طبسی-رحمت الله علیه-چند فراز من انتخاب کردم-چندنکته بیان کنم برادران اهل سنت- از اکناف جهانبرای گرفتن حاجات به بارگاه امام علیه السلام امدند از مصر موصل ضادمشق هند  وغیره چراازخداوندمنان نگرفتند- نمونه بیاورند که گرفتند؟؟!! هیچگاه خداوندمنان- باطل را کمک نمیکند- ولثی مداو از خداوندمنان خواستند به بارگاه مرقدملکوتی    والای ایشان نایل شوند- اگر شده است بیان کنند- بسیاری گفتند ما از ایشان حدیث های زیاد وعلم اموختیم- ولی درکتاب های انان نیست وکرامات زیادگرفتیم ولی بیان نکردند که این کرامات چیست؟؟!! شخصی به خدمت جلال الدین سیوطی  شافعی رسید که کتاب ایشان امروزه درحوزه تدریس میشود از اکابر  ادبیات عرب است- وپرسیدمسئله –القاب ومناقبای برای من پیش امده است که روح من را اشفته کرده است-ودرمن شک ایجاد کرده است که چرا  ابوبکر فدک را گرفت ونمیداد- جناب حضرت سیوطی  فرمودند تا استاداست من سخن نمیگیوم؟؟؟ استاد فرمودند ان دوجناب کم لطفی کردند- دوحالت وجود  دارد یا حق با حضرت زهار علیها السلام بود که باید میدادنند ویا ایشان خواسته بود شان ایشان عجلاز این حرفهااست رضایت ایشان رضایت رسول اکرم صلواته  علیه واله والسلام است ورضایت ایشان رضایت خداوندمنان است اگرمن بودم انچهدراختیارداشتم طلب میکرد میدادم ومیدانم که هیچکس اعتراضی نمیکرد وتوصیفات  درحد اعلا استومیفرمیاند هیچکس به پای ایشادرمناقب وصفات نمیرسد وبعضی توصیفات مال شیعه است که انها مانند دانه شانه با پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکسان هستند که اهل سنت اینراقبولندارند  و-با اول انها برابر  باخرانها است واخرانها برابر با اول انها  ابن صباغ- مالکی البته هرچه زمان گذشته است  درک بهتر شده است ویکی دلیل ان ترس کمتر شده است – میفرماید –و او- امام هشتم—واما-مناقبش—علیه السلام-بزرگ ترین دلیل وشاهد بر بلندی مرتبگی اش است—بعد وی به نقل  فضایل- ومناقب امام  علیه السلام میپردازد- ودر نهایت بهنقلاز بعضی دانشوران میگوید—مناقب علی بن موس علیه السلام- ازوالاترین مناقب  و ویژگی ها است وهمانگونه- که نیروهایلشگر پشت سریک دیگر- حرکت میکنند—فصایل مناقب  وینیز  پی درپی است- ولایت او!! ازهمان اغاز- بسیار پسندیده وبزرگی  ها و اوصاف وی بسیار شگفت انگیز بود- وجایگاه ورتبه شرافت او دراوج عظمت است –خوش به حال پیروان او-!!-و- شوم بادحال دشمنان وی--!! درست مانند  رای شیعه- بزرگی وشرافت پدران- ان حضرت- از روز اشکارتر واز خورشید افزون تر است- ویژه گی های اخلاقی- وصفات خاصه او بهگونه ای است که کسی بهرتبه ومقام او نمیرسد!! اینهم درست وبرابر با ادعای شیعه است—بربلندی جایگاه  همین –بس- که بر راهی رفته است کهاز پدانش به ارث برده اسه= باز مانند رای شیعه است—فرزندان ار پدران به ارث  برده اند—تمام انان دراصالت خانوادگی- واص ونسب مانند –دندانه های شانه برابر  ند—پس  شرافت از این خاندان بلندمرتبه- باد که دربلندی- وبزرگواری واسم ورسم بر اسمان هستند—وتمام صفات کمال بی استثنا دارند= باز رای شیعه است- وبرای دیگران  نگذاشتند—واین پیشوایان=امام= چون مروارید ها ودر ها- یک رشته اند- اول واخرشان براب- وبه رتبه ای دربزرگواری دست یافتند- که هیچ کس بدان راهی نیست—دشمنانشان –خواستند انرا بشکنند- وکوچک کنند- اما خدا بالا یشان برد—باکارهی مختلف وحلیه ها خواستند- جمع انانرا پراکنده  سازند—خداوندمنان اتحادشان را بیشتر کرد-چه بسیار حق شان را ضایع-ونابود کردند—ولی  خداوندمنان نه اهمال ورزید ونا ضایه ساخت =پس خداوندمنان- با انها است-نورالدین عبدالرحمن جامی حنفی—وی بابی را بنام—ذکر علی بن موسی بن جعفر- رض الله- تعالی عهنم- گشوده – ودرمورد ان حضرت- می گوید—وی امام هشتم- است.... و هر چند- ان چه بر زبان ها جاری  ودرکتاب ها به نگارش درامده- اندکی از مناقب وفضایل- رضا  علیه السلام است- وقطره ای ازدریای بیکران- است- که دراین مختصر نمیگنجد- ناگزیر به بیان بعضی از کرامات وکارهای خارقالعاده اکتفامیشو... سپس به نقل کرامات ان حضرت میپردازد—میر محمد بن سید برهان الدین- خواوندشاه—معروف- به میر خواند شافعی – وی در  گزارشی شگفت انگیز- زایران قیر امام رضا علیه السلام- را افزون برایران- از روم وهند وسایر کشورها- ذکر میداند ومیگوید- ذکر  احوال  علی بن رضی الله عنهما.... مشهدمقدس ومرقد این امام علی الاطلاق!!= مطلق- مرجع ایران ومقد  سالکان اکابر واضاغر افاق است- طوایف- طبقات بنی ادم  از اقصای روم وهند ازجمیع مرز وبوم هرساله مهاجرت اوطان  ومفار قت  خلان اختیار کرده  وروی به این استان- فرخنده- -نشان- نهاده ومراسم زیارت وطواف بهجای – اورند- اینموهبت عظما سرمایه سعادات دنیا- وعقبا میدانند... مناقب – وماثر وفضایل  وماخر  امام ابوالحسن الرضا- زیاده تر از ان است که محاط علم بشری گردد- ودراینمقام برسطری چند ازخوارق =خرق عادت= پاره کردن عادت=غیرمعمول= ان قدوه ارباب سعادات اقتصار میرود- علیه اسلام الله—ان گاه به  امام میپردازد-  ان گاه  به نقل مناقب وکرامات امام میپردازد—درنهایت میگوید- از امام  رضا علیه السلام حکایت بسیار منقول است که نشان عظمت ووسعت مناقب- وکرامات ان حضرت است –اقایان میفرمیاند ازلحاظ عقلی امام نمیتواندمعجزه داشته باشد وگرنه مقام انبیا پیدامیکند وپیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلام-میفرمایدمن خاتم نبین هستم پسنبی نخواهدامد  وتنهانبی استکهمعجزه باید داشته باشد پاسخ انرا بکتب خاص مراجعه کنید وبزرگان انها- ادعامیکنندمعجزات شگفت انگیزی  را امامان صلواته اللهعلیهم اجمعین شاهدبودند—فضل الله بن روزبهان خنجی  دراستان فارس شهرخنج که امروز اغلب انها  برادران سنی هستند-اصفهانی حنفی ایشان مطلب اش بسیارطولانی است بخشی را  یاد اوری میکنم=-وتوان گفت- کهمعبدی از معابد اسلام است=توچه کنند که انهائی-که این بارگاه   موردتوجه الهی را شرک میدانند—هرگز انمرقد عالی از طاعت نیازمندان خالی نیست!!! وچگونه نباشد- با این که تربت امامی است که مظهر علوم نبوی-  و وارث  صفات  مصطفوی- وامام برحق- وراهنمای مطلق وصاحب زمان  امامت خود= دقیقا بیان شیعه است—و وارت نبوت وحق استقامت خوداست یعنی امام دراین عنواوین باید استقامت داشته باشد—انوار پیامبر صلواته الله علیه واله والسلم- نزد چشم عیان  در او درخشنده است ویرفه کننده نشانه های توحید یعنی شبهات  درعدمتوحید رفع میکند- ونصب کننده پرچم ایمان است وبر بالاترین درجات علم وعرفان قراردارد-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

خاطرهای از خارج-!!

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من وارد لندن شدم- وسط های خرداد- از فرودگاه- تامنزل یک اشنا فقط درحدودپانزده ماشین دیدم- ودوستم گفت روزهای به هاید پارک برو وجزوه ادرس یابی از مترو بگیرواز راه های مختلف برگردد یدگیری خیلی اسان است وپیدا کردن  یکمنزل درلندن صدهامرتبه از تهران اسان تر است وراست میگفت ومن گفتم پدرم یک کلاس زبان انگلیسی را –معرفی کرده است میخواهم ثبت نام کنم – ایشان گفت این گرانترین   مرکز زبان حداق دراروپا است وتماس گرفت وگفت  پانزده روز  اینده ترم شروع میشود ایشان میتواندزودتر بیاید ما ایشان تست کنیم- وتعین کلاس کنیم  ودوجلسه ایشان درانکلاس برود ببییند اینکلا مناسب ایشان است نیست ودرزمانهای دیگرا از کتابخانه میتوانداستفاده درکتابخانه بعضی  استادان از شاگردان دباره میزان پیشرفت سئوالات وتست میگیرنندوروش اموزش و اشکلات انهارابرطرف میکنند درانجا هم ایشانمیتواد به گروه بیوندد- .یک واکمن- بخرد وگوشی نوارهای اموزشی در جای مخصوی درکتابخانه بشنود- ومجلات است وروزنامه  ها است کتاب های اسان است  میتوانداستفاده کند-من سری به دانشگاه لندن زدم تصادفی به یک دانشجوی ایرانی  اشنا شدم- ایشان فرمودند سه ماه اول سخت میگذرد والو اسم  ایستگاه مترو نزدیک بلد باشد و شماره خطواحد وایستگاه نزدیک وپس بیان کردن خوراک خیلی مهم است-من لیستی  از موادخوراکی هم مقوی است وهم باطعم ایرانی هماهنگ است من جمله مثلا خامه –پنیر – کره وسوس وغیره حتی چائی  به من داد- من به دیک سوپرمارکت  بسیارکوچک رفتم- وفقط یک خانم پشت میز حسابدار بود چهارنفر پیرمرد وپیرزن درصف بودند- جریان به ایشان گفتم  ایشان  محلهانهادرقفسه مشخص کرد ومن رفتم ولی متاسفانه ان لیست همراه من نبود – خودایشان امد انچهارنفربهمن گفتند نارحنت نباش هرچقدربخواهی طول بکشد تاثیری عجیب درمن گذاشت اگردرایران بودم- دوستان نارحت میشدندکه الان نوبت ما است برولیست بیار ومنانجا فهمیدم کهامان صادق فرمودندبا عمل من رادبه دین خود دعوت کنید چون اخلاق عالی اهن ربا است همه میخواهند مثلاانها شوند- ایشان مداوم اسامئی  را میخواند ومیگفت چیزی یاد ات می  اید- من میگفتم چنین تلفظی نبود یک دختر خانمی  درحدود بیست وهشت سال  به منظر زیباتراز  ایزابت تایوربود ولی بسیارظریف بود موی مشگی وچشم ابروی مشکی  که نشان میداد انگلیسی نیست بهخانم گفت من میدانم ایشان چه چیزی میخواهد واسمای گفت ومنگفتم دقیقا همین است خیلی زیبا انگلیسی تلفظ  کرد- بعدمناز ایشان پرسیدم شماچگونه فهمیدید-کهمن اینهار میخواهم فرمودندخودمن هم اینهارا می پسندم- ومن گفتم شما انگلیسی در لندن  درکجا تحصیل کردید- ایشان گفت اصل ان درتهران بوده است-منبفارسی گفتم شما ایرانی هستید؟؟گفت به من ایرانی  هستم من حدس زدم که شما ایرانی هستید- پرسیدم درانگلستان چه میکنید- ایران پزشکی جدا کرده است اینکار اروپا کرده است زیرا واقعا عظیمترین رشته است هرمیکروبی وویروسی بخش خوداش خوداش دارد-تمام امراض  وشناخت تمام سلولها بدن باید شناخته شود تازه درمقابلامریکادرحدبسیارپیایئن است که انراشرح میدهم-دانشگاه لندیکبینارستان بسیارمعظم   داردی کهکی از مراکز است  که درانجا دانشجویان درسطوح مختلف-کاراموزی میکنند وتحقیق میکنند ما ه ای یک   ملیارد یادلار یا پون د هزینه این بیمارستان است ولی کفاف نمیدهد از راهمختلف حتی امریکاواروگا وخیرین وبانکه واز پول بورس  سال گذشته ماهای هشت میلیارد  داده بودند وان سال دوازده میلیارد دلار داده بودند- ایشان فرمودند من درانجا پرستار هستم  ومن گفتم شماتخصص میگیرید  ایشان گفت خیر فقط کار میکنم تخصص بسیارسخت است سه بار اشتباه بکنی مدرک را میگیرند ومن بسختی  بهصد رسیدم ومداوم مقاله میخوانم وامتحان میدهم – مرحوم دکتر علی اکبر حسینی سروری- رحمت الله علیه   استاد دنشگاه شیراز در رشته  روانشناسی فرمودند درامریکا اینچنین است دران زمان دانشگاه من از وزرات علوم درخواست کرد کهبرای کشاورزی چنین کنند ولی انها رد کردند ولی افراد بدقت کار میکنند ومطالعه میکند وبادانشگاه خوددرارتباط  تنگاتنگ  اند- ان خانم بهمن گفت مدتی مشکلات داری تلفن من را یاداشت کن –من دوست دارام به همموطنم کمک کنم واگر اشکال پزشکی داشتی بهمن بگو تاشمارا راهنمائی کنم ودرضمن گفت من سیاسی نیستم- واصلا از ایران خبری ندارم ممکن است شمانیم ساعت من من بیاید- من را تاحدی مطلع کنید –من گفتم فعلا ادرس پیدا کردن برای من سخت است شما بهمن منزل من بیاید ومن ادرس وتلفن دادم واز هم جدا شدیم- روزی ایشان زنگ است با اجازه شما من بایک خانمی ایرانی که فوق تخصص میگیرد- بهنزد شما میایئم- من هم همه چیز اماده کردم- انخانم خانی تاحدی قدبلند وباز بسیارزیبا واندکی چاق امدند وهرچهمن اصرار کردم داخل اطاق شوندقبول کردندودرراه رو  ایستادند یک ابهتی داشت که به رضاشاه میگفت زکی – گفتندما اماده شنیدن هستیم-من گفت اول شما راجع کارتان ولندن نکاتی بگوئید- ان خانم گفت که من دردانشگاه تهران تحصیل کردم ودرتهران علاقمند به مدل لباس بودم وشخصی مطالعه کردم- به لندن امدم سرکلاس رفتم بعدمتوجه شدم شرکت معظم طراحی لباس  هرسال یک مسابقه کنکوری میگذارند ودهنفر انتخاب میکنند بانها قراد یک ساله میبندند—باغول های خودشان همکاری میکند یاطرح قبلی بهبود میدهند ویا طرح جدیدمیدهند- وچنان فرشو شد مقداری انها  درسود سهیم هستند از هنرهای سرمایه داری است- اسلام درواقع اینچنین است بخصوص برای اخرت- من امتحان دادم نفر هفتم شدم دربین دوهزارنفر سئوال من ایناست که ایشان درایران بود چقدر پیشرفت-میکرد جناب عدی بخاطر  دانشگاه نظامیه بغدادسعدی شد ودرالمنجد  درحدودشصت وپنچ نفر دکتر یرازی هستند وعدهای اصفهانی هستندوعدهای تبریزی هستنداینها درکشورهای عربی بودند نه ددرایران درانجا بشهرت رسید اعلم شدند المنجد که کاربه غیر عرب ندارد-  شرکت گفت شما متوانید بورسیه ما تصور میکنم دردانشگا لندن شوید که مطابق میل ما  تدریس میکند- ومن گفتم غیر من نیخواهم ولی وخودم دردانشگاه لندن در مدل لباس شرکت میکنم- ششماهگذشت ودوباره مسابقه دادیم-من نفرپنچم شدم واز سهم خودم یک خانه درلندن خریدم وپول قابل ملاحظه به تهران فرستادم وپول خوبی درلندن دارم—من وارد ان بیمارستان شدم ظرف دوهفته پنجاه ایراد از دکترهای جوان گرفتم درحالیکه خودشان بسیار  راغب وخشنود نشان میدادند ولی من فهمیدم- از اینکه یک جهان سومی ازانها ایراد بگیرد نفرت دارند ودیگرانجام ندادم ریس بخش امد وگفت یک اطاقبرای شمادرنظر گرفتیم که دکتر جوان نزدشما گزارش بدهند وشماانهارا تصحیح کنید- ولی من قبول نکردم- ان خانم پرستا منهم درتهران لیسانس گرفتم دوره کلاس گزارندم وارد بیمارستن شدم  اولین مریض دستگاهی به دهان مریض وصل میشود که دران تهوع کند دیدم غلط میبندند- من کم کم احساس کردم خوششان نمیاید- خواستم به بیمارستان دیگری بروم بخصوص بیمارسنتان امریکائی ها ولی سه دانشجوی ایرانی  التماس کردن به انجا برگردم وبهانه درزبان ومسائل کمک کنیک وبیمارستان اصرارداشت من برگردم ومن برگشتم اما چرااین وضع شده است دلیل  اولا سیدهزار رشته دکتر میدهد که کارانها بهمراتب اسانتر وپول مکفی میدهند درامار اروپا ازلحاظ هوش بسیار درنسبت قوی است بیسوپن درضد خیلی خوب وعالی هستند ولی رشد جامع ضعیف است ومیزان اندکی به بپژشکی میانید وانها مجبور میشوند که هوشهای متوسط راهم قبول کنندوباسعی بسیازیاد انهارابه درجات - بالا برسانند قبلا افرادجهان سوم  مانندهند وپاکستان غیره بها نگلستان میرفتند وبهمملکت خود باز نمی گشتند- وحال هندی ها باز میگردند وازط رفی امریکا کمک علمی زیادی به انگلستان میکندبشرطی محققین فقط انگلیسی باشندوانهاهم طرفدارکمونیست نباشندکه اطلاعات به شوروی بدهند درحالیکه امارنشان میدهد- ایران ممتاز-فقط یکبار پنج درصد داشته است- بطور معمول سه درصددارد وخیلی خوب  ده تا دارد ولی استاد-فرمودند شمابگویدماهم بیست وپنج درصداریم-ادامه دارد

موافقین ۰ مخالفین ۰

نقدی بر دانشگاه هاروارد-!!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است دانشگاه هاروارد-که استاد ایجاد عناوین تازه وتحقیق درانهاذ است بخصوص در مذهب  هم بسیارفعال است وادعا دارد بهترین تحقیقات- دراین زمینه انجام میدهد- وذته خدمت به بشریت از طریق مذهب تعیم میدهد-ودرشناخت- وسیع سنتها واصول مذاهب درتخصص بسیار سرامد است که انرا به دانشویان هم تدریس میکنند وهم دلسوزانه انهارا رشد میدهند- وانهارا بصورت عملی اجرا میکند-وخلاق تحقیقات میکنند-درجهت درک- بصیرت مذهب- ویادگیر ی جامع- لطفا مذهب جناب اقای ترامپ تحلیل کنید- ابن حزم- یک بیان جالبی دارد کهمیفرماید من شخصیت دوقطبی دارم که من رابیچاره کرده است- و مرگ رامیطلبم- فردی است درمنطق کارکرده است وبهاینتجه رسیده است دراحکام قیاس- غلط است- وعلت انکه اهل سنت به قیاس-توجه کردن – حکم ناب رانمیدانستند-برای عقلانی جلوه دادن مجبوربودن از قیاس ایتفاده کنند- ایشان میفرماید من ازجهتی باحکمرانهای  ستمکار مخالف هستم وازطرفی باید باانها مماشات کنم ودرنتجه هممه دوسان خوب خودرا ازدست دادم ازمن فراری هستم- درحالی که من نمی توانم ازانها جدا شومزمانی که انسان به واقعیت نمیرسد- دچار گیچی و تفریط وافراط میشود- امویان مقلداز رومی هابودند وعباسیان مقدارساسانیان وایرانیان بودند- یکیاز مسائل کلیدی مسئله خانم ها است- این تصور غلط است ازجهتی مردان خانم هارابت میدانند وازجهتی بسیار ضعیف که میبایست ازمردان اطاعت کنند- نتواستند واقعیت وحقیقت را درک کند- همانوطر مردان باید  قدرت خودرا مهار کنند زنانهم باید قدرت وجذابیت جنسی خودرا مهار کنند نهانکه اگر زنان بامردان فوتبال بازیکنند وبامردان مخلوطشوندمسائل حل میشوند-عدم حجاب برای این منظور کمک میکنند-ولی دلیلی که درامریکا زنان مسلمان به حجاب  روی اوردند چیست وبرجستگی استعدادهای زنان ومردان کدام است- وسرانجام تحقیقات انها چه قوانین بدست داده است وچهمیزان درجامعه پیاده شده است یکنظرهست که امام حسین علیه السلام بخاطر  ایاد مذاهب  دروغین کهتوسط معاویهعلیه لعنت  درست میشد وداشت گسترش پیدا میکرد ومیدانست یزیدانها گسترش میدهد-ازیک فرصت طلائی خواست بهترین بهره برداری رابکند- ولی کاربه میدان نبرد رسید- خامی وبچه گانه فکردن انها-و  اندیشه  انها هرگز دراین جهت نبود وتنها درفکر کسب دنیائی بود که برخلاف هدف الهی وسیر تکامل بود وان خون کارخودرا کرد چون خون خدابود ومسیر راتغیر داد سلام وصلواته الهعلیه اله والسلام وسلام الله اله واصحاب ایشان برای ابد

موافقین ۰ مخالفین ۰